Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Numru ta’ Emerġenza tal-UE

Għandek bżonn l-għajnuna? 112 huwa n-numru tiegħek li jsalva l-ħajja! Il-112 huwa n-numru tat-telefon ta’ emerġenza Ewropew, disponibbli kullimkien fl-UE, mingħajr ħlas.

  Lok ibbażat fuq in-netwerk 112. Il-post preċiż fejn qed iċempel isalva l-ħajjiet. L-UE tagħmel il-postijiet eżatti obbligatorji minn Diċembru 2020, grazzi għall-Kodiċi tal-UE għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

© European Commission

Lok ibbażat fuq in-netwerk 112. Il-post preċiż fejn qed iċempel isalva l-ħajjiet.

Kif jaħdem?

 • Tista’ ċċempel 112 minn telefowns fissi jew ċellulari biex tikkuntattja kwalunkwe servizz ta’ emerġenza: ambulanza, il-brigata tat-tifi tan-nar jew il-pulizija.
 • Operatur imħarreġ apposta jwieġeb kwalunkwe sejħa 112. L-operatur se jittratta t-talba direttament jew jittrasferixxi s-sejħa lill-aktar servizz ta’ emerġenza xieraq skont l-organizzazzjoni nazzjonali tas-servizzi ta’ emerġenza.
 • L-operaturi f’ħafna pajjiżi jistgħu jwieġbu t-telefonati mhux biss bil-lingwa nazzjonali tagħhom, iżda wkoll bl-Ingliż jew bil-Franċiż. Jekk min iċempel ma jkunx jaf fejn jinsab, l-operatur jidentifika fejn tinsab fiżikament il-persuna li tagħmel it-telefonata u jgħaddiha lill-awtoritajiet ta’ emerġenza sabiex dawn ikunu jistgħu jgħinu minnufih.
 • Il-112 jintuża wkoll f’xi pajjiżi barra mill-UE — bħall-Iżvizzera u l-Afrika t’Isfel — u huwa disponibbli madwar id-dinja fuq in-netwerks mobbli tal-GSM.

Agħmel Ftakar

 • Il-112 jaħdem flimkien man-numri ta’ emerġenza nazzjonali eżistenti. Id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Malta, in-Netherlands, il-Portugall, ir-Rumanija u l-Iżvezja għażlu l-112 bħala l-uniku numru ta’ emerġenza nazzjonali tagħhom.
 • L-operaturi tal-112 jirrispondu biss għal emerġenzi reali. Ma jipprovdux rapporti dwar it-traffiku u t-temp, informazzjoni ġenerali jew tweġibiet għall-mistoqsijiet.
 • Sejħiet hoax għall-112 huma ħela l-ħin u l-flus ta ‘l-operaturi ta’ emerġenza u jistgħu wkoll ikunu perikolużi u reat kriminali fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi.

l-eCall

Il-karozzi l-ġodda huma mgħammra bit-teknoloġija eCall, li awtomatikament iċċempel 112 f’każ ta’ inċident serju tat-traffiku u tikkomunika l-post tal-vettura lis-servizzi ta’ emerġenza.

Regoli tal-UE dwar il-112

Il-112 sar in-numru uniku Ewropew ta’ emerġenza fl-1991. Il- Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi jiżgura li l-Ewropej ikunu jistgħu jċemplu n-numru ta’ emerġenza Ewropew 112 ikunu fejn ikunu fl-Ewropa, filwaqt li jiżgura:

 • Iċ-ċittadini Ewropej jiksbu aċċess aħjar għall-112 permezz ta’ teknoloġiji ġodda
 • l-operaturi jipprovdu informazzjoni dwar fejn jinsab min qed iċempel lill-awtoritajiet ta’ emerġenza
 • aċċess imtejjeb għall-112 għall-persuni b’diżabilità

Ir- Regolament dwar ir-Roaming jobbliga lill-fornituri tas-servizzi tar-roaming jibagħtu SMS lil persuni li jivvjaġġaw lejn pajjiż ieħor tal-UE b’informazzjoni dwar in-numru Ewropew ta’ emerġenza 112.

Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika rapporti regolari dwar l-implimentazzjoni tan-numru Ewropew ta’ emerġenza fil-pajjiżi tal-UE, u mill-2020 il-Kummissjoni tippreżenta r-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull sentejn.

Jum ta ' 112: sensibilizzazzjoni dwar in-numru uniku ta’ emerġenza tal-UE

Il-11 ta’ Frar huwa l-Jum Ewropew tal-112. F’dan il-jum, madwar l-UE qed jiġu organizzati attivitajiet differenti ta’ sensibilizzazzjoni u netwerking sabiex jippromwovu l-eżistenza u l-użu tan-numru uniku ta’ emerġenza tal-Ewropa.

Il-Kummissjoni tadotta regolament delegat

Il-Kummissjoni adottat regolament delegat biex ittejjeb il-komunikazzjonijiet ta’ emerġenza b’appoġġ għal reazzjonijiet effiċjenti u rapidi għall-emerġenzi permezz tal-112. Ir-regolament delegat jibni fuq u jissupplimenta dawn l-obbligi għall-Istati Membri, bl-għan li jiżgura komunikazzjonijiet ta’ emerġenza effettivi fil-kuntest tal-migrazzjoni teknoloġika. Għalhekk, ir-regolament delegat:

 • Jiddefinixxi komunikazzjonijiet effettivi ta’ emerġenza bħala l-komunikazzjoni f’waqtha bejn il-persuna li tkun qed tfittex l-għajnuna f’emerġenza u ċ-ċentru li jwieġeb għas-sikurezza pubblika l-aktar xieraq, kif ukoll l-għoti ta’ informazzjoni mogħtija mill-persuna jew derivata awtomatikament mill-apparat jew netwerk, li hija definita bħala informazzjoni kuntestwali
 • Jiddefinixxi l-parametri li abbażi tagħhom l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jistabbilixxu l- kriterji għal informazzjoni preċiża u affidabbli dwar il-post minn fejn toriġina t -telefonata. Il-kriterji għandhom jiżguraw li l-post fejn jinsab min qed iċempel ikun preċiż biżżejjed biex is-servizzi ta’ emerġenza jkunu jistgħu jintervjenu b’mod effettiv.
 • Tistabbilixxi rekwiżiti li jiżguraw fehim komuni ta’ aċċess ekwivalenti għall-utenti b’diżabilità. Il-komunikazzjonijiet ta’ emerġenza għall-persuni b’diżabilità (soluzzjonijiet alternattivi għal telefonati, eż. Konversazzjoni totali ta’ test f’ħin reali, SMS, eċċ.) għandhom ikunu effettivi fl-aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza daqs telefonati ta’ emerġenza bħal telefonati ta’ emerġenza
 • Idaħħal mingħajr dewmien ir-rekwiżit li s-sejħiet u l-komunikazzjonijiet ta’ emerġenza jiġu diretti lejn il-PSAP l-aktar xieraq u teknikament abilitat. Ir-regolament delegat jistabbilixxi wkoll rekwiżit għall-Istati Membri biex iħejju u jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-pjan direzzjonali tagħhom biex jaġġornaw is-sistema nazzjonali tal-PSAP għall-komunikazzjonijiet kollha tal-IP. Is-sistemi tal-PSAP għandhom ikunu lesti għall-użu ta’ komunikazzjonijiet ta’ emerġenza bbażati fuq il-vuċi, it-test jew il-vidjo, li huma fundamentali għal soluzzjonijiet alternattivi ta’ komunikazzjoni ta’ emerġenza għall-persuni b’diżabilità
 • Ir-regolament jappella wkoll lill-Istati Membri biex jikkooperaw mal-Kummissjoni biex jidentifikaw rekwiżiti komuni ta’ interoperabbiltà għall-apps ta’ komunikazzjoni ta’ emerġenza. B’dan il-mod, il-komunikazzjoni ta’ emerġenza permezz tal-apps tgħaddi lejn l-aktar PSAP xieraq. L-apps jistgħu jippermettu komunikazzjonijiet ta’ emerġenza li jsalvaw il-ħajja u jipprovdu informazzjoni kuntestwali kruċjali

L-Istati Membri huma meħtieġa jirrappurtaw lill-Kummissjoni u jipprovdu aġġornamenti dwar l-obbligi stabbiliti mir-regolament delegat. Ir-regolament delegat huwa vinkolanti u direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

L-aħħar aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
PCP dwar is-sikurezza pubblika u l-għajnuna f’każ ta’ diżastru: estensjoni tal-iskadenza u kamp ta’ applikazzjoni adattat

Il-grupp ta’ xerrejja BROADGNSS (FR, FI, EE) jistieden lill-offerenti potenzjalment interessati jissottomettu offerti għall-akkwist prekummerċjali tagħhom biex itejbu s-servizzi li toffri l-organizzazzjonijiet tas-sikurezza pubblika u tal-għajnuna f’każ ta’ diżastru liċ-ċittadini tal-Ewropa. Is-sejħa għall-offerti ġiet issimplifikata biex tattira aktar fornituri biex jipparteċipaw. Skadenza għat-tressiq tal-offerti: estiż sal-1 ta’ Settembru 2022

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Konnettività

l-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.

Ara Wkoll

Internet miftuħ

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-prinċipju tal-aċċess miftuħ għall-Internet: it-traffiku tal-internet għandu jiġi ttrattat mingħajr diskriminazzjoni, imblukkar, trażżin jew prijoritizzazzjoni.

L-ICT u l-istandardizzazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tal-ICT jiżguraw li l-prodotti jistgħu jikkonnettjaw u jinteroperaw ma’ xulxin, jagħtu spinta lill-innovazzjoni, u jżommu s-swieq tal-ICT miftuħa u kompetittivi.

Is-Sett ta’ Għodod tal-Konnettività

Is-sett ta’ għodod tal-konnettività joffri gwida għall-użu tan-netwerks tal-fibra u tal-5G. Dawn in-netwerks se joffru opportunitajiet ekonomiċi sinifikanti.

Spektrum tar-radju: il-bażi tal-komunikazzjoni mingħajr fili

Il-komunikazzjonijiet mingħajr fili, permezz ta’ netwerks pubbliċi jew privati, jużaw l-ispettru tar-radju, jiġifieri firxa ta’ mewġ tar-radju, biex iġorru l-informazzjoni. Komunikazzjoni bħal din tista’ tkun bejn in-nies, in-nies u l-magni jew is-sistemi (“affarijiet” aktar...

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

Roaming: konnessi kullimkien fl-UE mingħajr ħlas żejjed

Hekk kif tivvjaġġa madwar l-UE, tista’ tuża t-telefown tiegħek biex iċċempel, tibgħat messaġġ u tuża data bħalma tagħmel f’pajjiżek. Il-minuti ta’ telefonati, SMS u data li tuża barra minn pajjiżek fl-UE jiġu ċċarġjati l-istess bħal f’pajjiżek.

Broadband bis-satellita

Il-broadband bis-satellita huwa disponibbli biex jipprovdi konnettività veloċi tal-internet f’kull pajjiż tal-UE.

Appoġġ għall-introduzzjoni tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa lin-negozji, lill-maniġers tal-proġetti u lill-awtoritajiet tal-UE fiż-żieda tal-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.