Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Номер на ЕС за спешни повиквания

Имаш ли нужда от помощ? 112 е вашият животоспасяващ номер! 112 е европейският телефонен номер за спешни повиквания, достъпен навсякъде в ЕС, безплатно.

Как работи?

 • Можете да се обадите на телефон 112 от стационарни и мобилни телефони, за да се свържете с всяка служба за спешна помощ: линейка, пожарна или полиция.
 • Специално обучен оператор ще отговори на всяко обаждане на 112. Операторът ще разгледа искането директно или ще прехвърли повикването към най-подходящата служба за спешна помощ в зависимост от националната организация на службите за спешна помощ.
 • Операторите в много страни могат да отговорят на обажданията не само на националния си език, но и на английски или френски език. Ако повикващият не знае къде се намира, операторът ще определи къде се намира физически лицето, извършващо повикването, и ще го предаде на аварийните органи, така че те да могат да помогнат незабавно.
 • 112 се използва и в някои държави извън ЕС, като Швейцария и Южна Африка, и е достъпен в световен мащаб чрез мобилни мрежи GSM.

Запомняй се

 • 112 функционира успоредно със съществуващите национални номера за спешни повиквания. Дания, Естония, Финландия, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния и Швеция избраха 112 като единствен национален номер за спешни повиквания.
 • 112 оператори реагират само на реални извънредни ситуации. Те не предоставят отчети за трафика и времето, обща информация или отговори на запитвания.
 • Фалшивите призиви към 112 са загуба на време и пари на аварийните оператори и могат да бъдат опасни и криминални престъпления в повечето страни.

eCall

Новите автомобили са оборудвани с технология eCall, която автоматично набира 112 в случай на сериозно пътнотранспортно произшествие и съобщава местоположението на превозното средство на службите за спешна помощ.

Правила на ЕС за 112

112 става единен европейски номер за спешни повиквания през 1991 г. Европейският кодекс за електронни съобщения гарантира, че европейците могат да се обаждат на европейския номер за спешни повиквания 112, където и да се намират в Европа, като се гарантира:

 • Европейските граждани получават по-добър достъп до 112 чрез нови технологии
 • операторите предоставят информация за местоположението на лицето, осъществяващо повикването, на органите за спешна помощ
 • подобрен достъп до 112 за хора с увреждания

Регламентът за роуминга задължава доставчиците на роуминг услуги да изпращат SMS на хора, пътуващи до друга държава от ЕС, с информация за европейския номер за спешни повиквания 112.

Европейската комисия публикува редовни доклади относно въвеждането на европейския номер за спешни повиквания в държавите от ЕС, а от 2020 г. тя представя доклада на Европейския парламент и на Съвета на всеки две години.

112 дни: повишаване на осведомеността относно единния номер на ЕС за спешни повиквания

11 февруари е европейският ден 112. На този ден в целия ЕС се организират различни дейности за повишаване на осведомеността и изграждане на мрежи с цел насърчаване на съществуването и използването на единния европейски номер за спешни повиквания.

Комисията приема делегиран регламент

Комисията прие делегиран регламент за подобряване на спешните комуникации в подкрепа на ефективните и бързи реакции при извънредни ситуации чрез номер 112. Делегираният регламент надгражда и допълва тези задължения за държавите членки с цел да се гарантират ефективни спешни повиквания в контекста на технологичната миграция. Поради това делегираният регламент:

 • Определя ефективните спешни комуникации като навременна комуникация между лицето, което търси помощ в случай на извънредна ситуация, и най-подходящата точка за приемане на спешни повиквания, както и предоставянето на информация, предавана от лицето или получена автоматично от устройството или мрежата, която се определя като контекстуална информация
 • Определя параметрите, въз основа на които националните органи трябва да определят критериите за точна и надеждна информация за местоположението на лицето, осъществяващо повикването. Критериите следва да гарантират, че местоположението на лицето, осъществяващо повикването, е достатъчно точно, за да позволи на службите за спешна помощ да се намесват ефективно.
 • Установява изисквания за осигуряване на общо разбиране за еквивалентен достъп за ползвателите с увреждания. Спешните комуникации за хора с увреждания (алтернативни решения на повиквания, напр. текст в реално време за разговори, SMS и т.н.) следва да бъдат също толкова ефективни при достъпа до службите за спешна помощ, колкото и спешните гласови повиквания.
 • Закрепва изискването за незабавно насочване на спешните повиквания и комуникациите към най-подходящия и технически възможен PSAP. В делегирания регламент също така се определя изискване към държавите членки да подготвят и информират Комисията за своята пътна карта за модернизиране на националната система за приемане на спешни повиквания за всички комуникации в областта на интелектуалната собственост. Системите PSAP следва да са готови за разгръщане на гласови, текстови или видео-базирани спешни повиквания, които са от основно значение за алтернативните решения за спешна комуникация за хора с увреждания.
 • Регламентът също така призовава държавите членки да си сътрудничат с Комисията за определяне на общи изисквания за оперативна съвместимост за приложенията за комуникация при извънредни ситуации. По този начин спешната комуникация чрез приложения ще бъде пренасочена към най-подходящия PSAP. Приложенията могат да позволят животоспасяващи спешни комуникации и да предоставят важна контекстуална информация

От държавите членки се изисква да докладват на Комисията и да предоставят актуална информация относно задълженията, установени с делегирания регламент. Делегираният регламент е задължителен и се прилага пряко във всички държави членки.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Европейски ден през 112 г.: повишаване на осведомеността относно единния европейски номер за спешни повиквания 112

Утре, 11 февруари, отбелязваме ежегодния Европейски ден на номер 112, посветен на повишаването на осведомеността за единния номер на ЕС за спешни повиквания 112 и на признаването на работата на всички, които допринасят за службите за спешна помощ.

NEWS ARTICLE |
PCP в областта на обществената безопасност и оказването на помощ при бедствия: удължен срок и адаптиран обхват

Групата на купувачите на BROADGNSS (FR, FI, EE) приканва потенциално заинтересованите оференти да представят оферти за своите обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий с цел подобряване на услугите, които организациите за обществена безопасност и за оказване на помощ при бедствия предлагат на гражданите на Европа. Поканата за представяне на оферти е опростена, за да се привлекат повече доставчици за участие. Краен срок за подаване на оферти: удължен до 1 септември 2022 г.

Съдържание по темата

Обща картина

Свързаност

Целта на ЕС е Европа да бъде най-свързаният континент до 2030 г.

Вижте също

Отворен интернет

Правилата на ЕС утвърждават принципа на отворения достъп до интернет: интернет трафикът се третира без дискриминация, блокиране, ограничаване или приоритизиране.

ИКТ и стандартизацията

Стандартите и спецификациите в областта на ИКТ гарантират, че продуктите могат да се свързват и да си взаимодействат помежду си, като стимулират иновациите и поддържат отворени и конкурентоспособни пазари на ИКТ.

Кодекс на ЕС за електронните съобщения

Политиката на ЕС в областта на електронните комуникации подобрява конкуренцията, стимулира иновациите и укрепва правата на потребителите в рамките на единния европейски пазар.

Инструментариум за свързване

Инструментариумът за свързаност предлага насоки за разгръщането на оптични и 5G мрежи. Тези мрежи ще предложат значителни икономически възможности.

Радиочестотен спектър: основата на безжичните комуникации

Безжичните комуникации, чрез обществени или частни мрежи, използват радиочестотния спектър, т.е. спектър от радиовълни, за пренос на информация. Такава комуникация може да бъде между хора, хора и машини или системи („нещата“ по-общо) или между нещата. В този контекст...

5G

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще подкрепи цифровата трансформация.

Роуминг: свързан навсякъде в ЕС без допълнително заплащане

Докато пътувате из ЕС, можете да използвате телефона си, за да се обаждате, да изпращате текстови съобщения и да използвате данни, точно както правите у дома. Протоколите от обажданията, SMS и данните, които използвате в чужбина в ЕС, се таксуват по същия начин, както у дома.