Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Číslo nouzového stavu EU

Potřebujete pomoc? Číslo 112 je vaše život zachraňující číslo! 112 je evropské tísňové telefonní číslo, které je k dispozici všude v EU zdarma.

  112 Síťová poloha. Přesná poloha volajícího zachraňuje životy. EU stanoví, že přesná místa jsou povinná od prosince 2020, a to díky kodexu EU pro elektronické komunikace

© European Commission

112 Síťová poloha. Přesná poloha volajícího zachraňuje životy.

Jak to funguje?

 • Můžete volat na linku 112 z pevného a mobilního telefonu a kontaktovat jakoukoli tísňovou službu: sanitka, hasičský sbor nebo policie.
 • Speciálně vyškolený operátor odpoví na volání 112. Provozovatel vyřizuje žádost buď přímo, nebo převede volání na nejvhodnější tísňovou službu v závislosti na vnitrostátní organizaci tísňových služeb.
 • Operátoři v mnoha zemích mohou reagovat na hovory nejen ve svém národním jazyce, ale také v angličtině nebo francouzštině. Pokud volající neví, kde se nachází, provozovatel určí, kde se osoba, která hovor uskutečnila, fyzicky nachází, a předá jej pohotovostním orgánům, aby mohly okamžitě pomoci.
 • Linka 112 se používá také v některých zemích mimo EU, jako je Švýcarsko a Jižní Afrika, a je k dispozici po celém světě v mobilních sítích GSM.

Zapamatujte si

 • 112 funguje spolu se stávajícími národními tísňovými čísly. Dánsko, Estonsko, Finsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko zvolily jako své jediné vnitrostátní číslo tísňového volání číslo 112.
 • 112 operátorů reaguje pouze na skutečné nouzové situace. Neposkytují zprávy o provozu a počasí, obecné informace nebo odpovědi na dotazy.
 • Hoaxové hovory na číslo 112 jsou ztrátou času a peněz záchranářů a ve většině zemí mohou být také nebezpečné a trestným činem.

systém eCall

Nová vozidla jsou vybavena technologií eCall, která automaticky vytočí linku 112 v případě vážné dopravní nehody a sdělí polohu vozidla záchranným službám.

Pravidla EU týkající se čísla 112

Číslo 112 se stalo jednotným evropským tísňovým číslem v roce 1991. Evropský kodex pro elektronické komunikace zajišťuje, aby Evropané mohli volat na evropské číslo tísňového volání 112 bez ohledu na to, kde se nacházejí v Evropě, a zajistit:

 • Evropští občané získají lepší přístup k 112 prostřednictvím nových technologií
 • provozovatelé poskytují orgánům tísňového volání informace o umístění volajícího
 • lepší přístup k 112 pro osoby se zdravotním postižením

Nařízení o roamingu ukládá poskytovatelům roamingových služeb povinnost posílat SMS zpráv osobám cestujícím do jiné země EU s informacemi o evropském čísle tísňového volání 112.

Evropská komise zveřejňuje pravidelné zprávy o provádění evropského čísla tísňového volání v zemích EU a od roku 2020 předkládá zprávu Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky.

112 dní: zvyšování povědomí o jednotném čísle tísňového volání EU

11. února je Evropský den 112. V tento den jsou v celé EU organizovány různé činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a vytváření sítí s cílem podpořit existenci a používání jednotného evropského čísla tísňového volání.

Komise přijala nařízení v přenesené pravomoci

Komise přijala nařízení v přenesené pravomoci s cílem zlepšit tísňovou komunikaci na podporu účinné a rychlé reakce na mimořádné události prostřednictvím linky 112. Nařízení v přenesené pravomoci vychází z těchto povinností členských států a doplňuje je s cílem zajistit účinnou tísňovou komunikaci v souvislosti s technologickou migrací. Nařízení v přenesené pravomoci proto:

 • Definuje účinnou tísňovou komunikaci jako včasnou komunikaci mezi osobou, která hledá pomoc v případě nouze, a nejvhodnějším místem tísňového volání, jakož i poskytování informací přenášených osobou nebo automaticky odvozených ze zařízení nebo sítě, které jsou definovány jako kontextové informace.
 • Definuje parametry, na jejichž základě musí vnitrostátní orgány stanovit kritéria pro přesné a spolehlivé informace o místě volajícího. Kritéria by měla zajistit, aby bylo místo volajícího dostatečně přesné, aby mohlo tísňové služby účinně zasáhnout.
 • Stanoví požadavky k zajištění společného chápání rovnocenného přístupu pro uživatele se zdravotním postižením. Tísňová komunikace pro osoby se zdravotním postižením (alternativní řešení volání, např. textové zprávy v reálném čase, SMS atd.) by měla být stejně účinná při přístupu k tísňovým službám jako tísňová volání.
 • Zakotvuje požadavek na bezodkladné směrování tísňových volání a komunikace do nejvhodnějšího a technicky povoleného centra tísňového volání. Nařízení v přenesené pravomoci rovněž stanoví požadavek, aby členské státy připravily a informovaly Komisi o svém plánu modernizace vnitrostátního systému PSAP na veškerou komunikaci v oblasti duševního vlastnictví. Systémy PSAP by měly být připraveny na zavádění hlasové, textové nebo videonahrávkové komunikace, která má zásadní význam pro alternativní řešení tísňové komunikace pro osoby se zdravotním postižením.
 • Nařízení rovněž vyzývá členské státy, aby spolupracovaly s Komisí při určování společných požadavků na interoperabilitu pro aplikace pro tísňovou komunikaci. Tímto způsobem by byla tísňová komunikace prostřednictvím aplikací směrována do nejvhodnějšího centra PSAP. Aplikace mohou umožnit život zachraňující tísňovou komunikaci a poskytovat klíčové kontextové informace

Členské státy jsou povinny podávat zprávy Komisi a poskytovat aktuální informace o povinnostech stanovených nařízením v přenesené pravomoci. Nařízení v přenesené pravomoci je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nejnovější zprávy

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
PCP pro veřejnou bezpečnost a odstraňování následků katastrof: prodloužení lhůty a přizpůsobená oblast působnosti

Skupina kupujících BROADGNSS (FR, FI, EE) vyzývá potenciální zájemce, aby předložili nabídky v rámci svého zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi s cílem zlepšit služby, které organizace pro veřejnou bezpečnost a odstraňování následků katastrof nabízejí evropským občanům. Výzva k podávání nabídek byla zjednodušena, aby k účasti přilákala více dodavatelů. Lhůta pro podání nabídek: prodlouženo do 1. září 2022

Související obsah

Souvislosti

Konektivita

Cílem EU je, aby se Evropa do roku 2030 stala nejvíce propojeným kontinentem.

Viz také

Otevřít internet

Pravidla EU zakotvují zásadu otevřeného přístupu k internetu: s internetovým provozem se zachází bez diskriminace, blokování, škrcení nebo stanovování priorit.

Kodex EU pro elektronické komunikace

Politika EU v oblasti elektronických komunikací zlepšuje hospodářskou soutěž, podporuje inovace a posiluje práva spotřebitelů v rámci jednotného evropského trhu.

Konektivita Toolbox

Sada nástrojů pro připojení nabízí vodítko pro zavádění optických sítí a sítí 5G. Tyto sítě nabízejí významné ekonomické příležitosti.

Rádiové spektrum: základ bezdrátové komunikace

Bezdrátová komunikace prostřednictvím veřejných nebo soukromých sítí využívá k přenosu informací rádiové spektrum, tj. rozsah rádiových vln. Taková komunikace může být mezi lidmi, lidmi a stroji nebo systémy („věci“ obecnější) nebo mezi věcmi. V této souvislosti je rádiové...

5G

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.