Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An creat forfheidhmithe faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha

Áirítear le forfheidhmiú an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) sraith iomlán de bhearta imscrúdaitheacha agus smachtbhannaí is féidir leis na húdaráis náisiúnta agus leis an gCoimisiún a dhéanamh.

  an forfheidhmiú a thabhairt chun cuimhne

© Worawee Meepian - iStock Getty Images Plus

Tugtar forbhreathnú ar na huirlisí sin sa tuairisc thíos. Ní thagann sé in ionad fhorálacha iarbhír na hIonstraime um Sheirbhísí Digiteacha ná ní dhéanann sé difear dóibh. Is chun críocha faisnéise amháin a d’ullmhaigh seirbhísí an Choimisiúin an tuairisc thíos. Ní chuireann sé ceangal ar an gCoimisiún ar bhealach ar bith.

Nós imeachta forfheidhmiúcháin

Is é an 17 Feabhra 2024 dáta ginearálta infheidhmeachta na hIonstraime um Sheirbhísí Digiteacha. Mar sin féin, tá feidhm ag DSA maidir le soláthraithe ardán ar líne agus inneall cuardaigh ar líne ar ainmníodh a seirbhísí mar Ardáin an-Mhór ar Líne (VLOPanna) agus mar Innill Chuardaigh an-Mhór ar Líne (VLOSEanna) amhail ó cheithre mhí tar éis fógra a thabhairt faoin gcinneadh lenar ainmníodh na seirbhísí sin mar sin. 

An 25 Aibreán 2023, d’ainmnigh an Coimisiún 17 n-ardán ar líne mar VLOPanna agus 2 inneall chuardaigh ar líne mar VLOSEanna. Dá bhrí sin, tá feidhm ag DSA cheana féin maidir le soláthraithe na VLOPanna sin agus na VLOSEanna sin, a bhfuil an inniúlacht ag an gCoimisiún maoirseacht a dhéanamh orthu agus iad a fhorfheidhmiú. 

Imscrúdú a thionscnamh

Tar éis measúnú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a fuarthas le linn a fhaireacháin, nó ó fhoinsí iontaofa, d’fhéadfadh amhras a bheith ag an gCoimisiún faoi shárú. Sa chás sin, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh imscrúdú a oscailt agus a uirlisí imscrúdaithe a imscaradh, amhail iarraidh ar fhaisnéis a eisiúint, agallaimh agus cigireachtaí a dhéanamh ar áitribh. 

Tráth ar bith le linn an imscrúdaithe, is féidir leis an gCoimisiún a chumhachtaí imscrúdaitheacha a fheidhmiú chun corpas fianaise iontaofa agus comhsheasmhach a bhailiú maidir le comhlíontacht VLOP/vlose.

I mí Dheireadh Fómhair 2023, chuir an Coimisiún tús leis an gcéad imscrúdú comhlíontachta DSA trí iarrataí ar fhaisnéis a sheoladh chuig VLOPanna áirithe. 

Oscailt imeachta

Má leanann an Coimisiún d’amhras a bheith air go ndearnadh sárú ar DSA tar éis na gcéimeanna imscrúdaithe sin, féadfaidh sé tús a chur le himeacht. Sula nglacfaidh sé cinneadh maidir le neamhchomhlíonadh, cinneadh lena bhforchuirtear fíneálacha nó cinneadh lena bhforchuirtear íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla, ní mór don Choimisiún deis a thabhairt don VLOP nó don Choimisiún éisteacht a fháil faoina réamhchinntí, lena n-áirítear aon ábhar a bhfuil agóidí déanta ag an gCoimisiún ina leith; agus aon bhearta a bheartaíonn an Coimisiún a dhéanamh i bhfianaise na réamhchinntí sin.

Cinneadh maidir le neamhchomhlíonadh

Má shuíonn an Coimisiún go cinnte gur sáraíodh DSA, féadfaidh sé cinneadh a ghlacadh lena ngearrfar fíneálacha suas le 6 % de láimhdeachas domhanda VLOP nó vlose lena mbaineann agus féadfaidh sé a ordú don soláthraí sin bearta a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an sárú faoin sprioc-am arna leagan síos ag an gCoimisiún. Féadfaidh an cinneadh sin tréimhse mhaoirseachta fheabhsaithe a spreagadh freisin chun comhlíonadh na mbeart atá beartaithe ag an soláthraí a dhéanamh chun an sárú a leigheas a áirithiú. Is féidir achomharc a dhéanamh i gcoinne cinneadh fíneála den sórt sin os comhair chúirteanna an Aontais. 

Bearta eatramhacha

Má mheasann an Coimisiún go bhfuil práinn ann de dheasca an riosca go ndéanfar damáiste tromchúiseach d’úsáideoirí na seirbhíse tráth ar bith le linn an imscrúdaithe agus sula ndéanfar cinneadh críochnaitheach, féadfaidh sé a chinneadh bearta eatramhacha a ghlacadh atá comhréireach agus sealadach chun an riosca sin a mhaolú. Samplaí de bhearta eatramhacha is ea athruithe ar chórais mholtóra, faireachán méadaithe ar eochairfhocail nó haischlibeanna sonracha, nó orduithe chun sáruithe líomhnaithe a fhoirceannadh nó a leigheas.  

Cumhachtaí forfheidhmithe an Choimisiúin

Faoin Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha, tá idir chumhachtaí imscrúdaitheacha agus chumhachtaí smachtbhannaí ag an gCoimisiún.

Cumhachtaí imscrúdaitheacha

Is féidir leis an gCoimisiún:

 • iarraidh ar fhaisnéis (RFI) a sheoladh chun comhlíonadh na n-ardán leis an DSA a fhíorú. Is féidir an RFI a sheoladh freisin ar chinneadh ón gCoimisiún. Is féidir fíneálacha* a ghearradh má tá freagra mícheart, míthreorach nó neamhiomlán.
 • ordú a thabhairt rochtain a fháil ar shonraí agus algartaim VLOPanna, e.g. chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann córas algartam/athmholta ardáin ábhar neamhdhleathach chun cinn. Is féidir fíneálacha* a ghearradh mura gcomhlíonann an soláthraí é.
 • agallaimh a dhéanamh ar aon duine a bhféadfadh faisnéis a bheith aige nó aici ar ábhar imscrúdaithe. Ní féidir agallaimh a dhéanamh ach amháin le toiliú an duine agus ní féidir iallach a chur orthu.
 • cigireachtaí a dhéanamh ar áitreabh VLOP. Ní féidir cigireachtaí a dhéanamh ach amháin tar éis dul i gcomhairle le DSC an Bhallstáit bunaíochta. D’fhéadfadh sé gur ghá do DSC údarú arna eisiúint ag an mbreitheamh sa Bhallstát bunaíochta a iarraidh. Is féidir fíneálacha* a ghearradh má dhiúltaíonn an soláthraí géilleadh do chigireacht.

* Is féidir fíneálacha suas le 1 % den láimhdeachas bliantúil domhanda a ghearradh. Is féidir pionóis thréimhsiúla suas le 5 % den mheánláimhdeachas laethúil domhanda a fhorchur ar gach lá moille maidir le freagra a thabhairt ar an RFI trí chinneadh nó trí chigireacht a cheadú.

Cumhachtaí smachtbhannaí

Ag tosú ón 17 Feabhra 2024, is féidir leis an gCoimisiún an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • fíneálacha suas le 6 % den láimhdeachas bliantúil domhanda a ghearradh i gcás:
  • Sárú oibleagáidí DSA
  • Mainneachtain maidir le bearta eatramhacha a chomhlíonadh
  • Sárú gealltanas
 • pionóis thréimhsiúla suas le 5 % den mheánláimhdeachas domhanda laethúil a chur i bhfeidhm in aghaidh gach lae moille maidir le leigheasanna, bearta eatramhacha, gealltanais a chomhlíonadh (i ndiaidh easpa comhlíontachta le cinneadh an Choláiste lena bhforchuirtear leigheasanna, bearta eatramhacha nó gealltanais cheangailteacha a dhéanamh).

Mar rogha dheiridh, má leanann an sárú ar aghaidh agus má dhéanann sé díobháil thromchúiseach d’úsáideoirí agus má bhaineann cionta coiriúla leis lena mbaineann bagairt do shaol nó do shábháilteacht daoine, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh go gcuirfí an tseirbhís ar fionraí go sealadach, tar éis nós imeachta sonrach:

 • iarrann an Coimisiún ar pháirtithe leasmhara barúlacha i scríbhinn a chur isteach laistigh de thréimhse nach lú ná 14 lá oibre, ina ndéanfar cur síos ar na bearta atá beartaithe aige a iarraidh agus lena sainaithneofar an seolaí nó na seolaithe atá beartaithe.
 • iarrann an Coimisiún ar DSC an Bhallstáit bhunaíochta ordú a lorg ó údarás breithiúnach inniúil a Bhallstáit chun rochtain ar an tseirbhís lena mbaineann an sárú a shrianadh go sealadach.
 • lorgaíonn an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an t-ordú ón mbreitheamh.
 • Ní mór do bhreitheamh sa Bhallstát bunaíochta an t-ordú a eisiúint.

forléargas ar na céimeanna imscrúdaithe a ghlac an Coimisiún faoin Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha ón 25 Lúnasa 2023 i leith VLOPanna agus VLOSEanna sonracha ar fáil.

Níor cheart na bearta sin a dhéanamh chun a thabhairt le tuiscint go bhfuil soláthraithe na seirbhísí tar éis DSA a shárú. Tá siad gan dochar d’aon bhearta imscrúdaithe eile a chinnfidh an Coimisiún a dhéanamh i ndáil leis na soláthraithe sin faoin Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Pacáiste an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha

Is é is aidhm don Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha agus don Ghníomh um Margaí Digiteacha spás digiteach níos sábháilte a chruthú ina gcosnaítear cearta bunúsacha úsáideoirí agus cothrom iomaíochta a bhunú do ghnólachtaí.

Féach freisin

Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha

Cabhraíonn Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha leis an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí sa Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) agus na hoibleagáidí sin a fhorfheidhmiú.

DSA: Ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh

Is iad ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh iad siúd a bhfuil níos mó ná 45 mhilliún úsáideoir acu san Aontas. Ní mór dóibh na rialacha is déine den Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha a chomhlíonadh.