Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rámec prosazování podle aktu o digitálních službách

Prosazování aktu o digitálních službách zahrnuje úplný soubor vyšetřovacích a sankčních opatření, která mohou vnitrostátní orgány a Komise přijmout.

  evokace výkonu

© Worawee Meepian - iStock Getty Images Plus

Níže uvedený popis poskytuje přehled těchto nástrojů. Nenahrazuje ani neovlivňuje skutečná ustanovení aktu o digitálních službách. Níže uvedený popis vypracovaly útvary Komise pouze pro informační účely. Komise v žádném případě nezavazuje.

Exekuční řízení

Obecným datem použitelnosti aktu o digitálních službách je 17. února 2024. Akt o digitálních službách se však vztahuje na poskytovatele on-line platforem a internetových vyhledávačů, jejichž služby byly označeny jako velmi velké online platformy (VLOP) a velmi velké internetové vyhledávače (VLOSE) od čtyř měsíců od oznámení rozhodnutí, kterým se tyto služby jako takové označují. 

Dne 25. dubna 2023 Komise určila jako VLOP 17 online platforem a dva internetové vyhledávače jako VLOSE. Akt o digitálních službách se proto již vztahuje na poskytovatele těchto VLOP a VLOSE, u nichž má Komise pravomoc dohlížet na ně a vymáhat je. 

Zahájení vyšetřování

Po posouzení informací získaných během monitorování nebo ze spolehlivých zdrojů může mít Komise podezření na porušení předpisů. V takovém případě může Komise rozhodnout o zahájení vyšetřování a využít své vyšetřovací nástroje, jako je vydání žádosti o informace, pohovory a inspekce prostor. 

Komise může kdykoli během šetření vykonávat své vyšetřovací pravomoci, aby shromáždila spolehlivý a konzistentní soubor důkazů o dodržování předpisů ze strany VLOP/vlose.

V říjnu 2023 zahájila Komise úplně první šetření týkající se dodržování aktu o digitálních službách zasláním žádostí o informace některým VLOP. 

Zahájení řízení

Pokud Komise po těchto vyšetřovacích krocích nadále podezřívá porušení aktu o digitálních službách, může zahájit řízení. Před přijetím rozhodnutí o nesplnění povinnosti, rozhodnutí o uložení pokut nebo rozhodnutí o uložení penále musí Komise dotčenému VLOP nebo vlose dát příležitost být vyslechnut ohledně svých předběžných zjištění, včetně jakékoli záležitosti, ke které Komise vznesla námitky; a veškerá opatření, která Komise hodlá přijmout s ohledem na tato předběžná zjištění.

Rozhodnutí o nesouladu

Pokud Komise s konečnou platností zjistí porušení aktu o digitálních službách, může přijmout rozhodnutí o uložení pokut až do výše 6 % celkového obratu dotčeného VLOP nebo vlose a nařídit tomuto poskytovateli, aby přijal opatření k řešení tohoto porušení ve lhůtě stanovené Komisí. Toto rozhodnutí může rovněž vést k prodloužení doby dohledu, aby bylo zajištěno dodržování opatření, která poskytovatel hodlá přijmout k nápravě porušení. Proti takovému rozhodnutí o uložení pokuty lze podat opravný prostředek k soudům EU. 

Předběžná opatření

Pokud se Komise domnívá, že existuje naléhavost vzhledem k riziku vážné újmy pro uživatele služby kdykoli během šetření a před přijetím konečného rozhodnutí, může rozhodnout o přijetí prozatímních opatření, která jsou přiměřená a dočasná ke zmírnění tohoto rizika. Příkladem předběžných opatření mohou být změny doporučovacích systémů, zvýšené sledování konkrétních klíčových slov nebo hashtagů nebo příkazy k ukončení nebo nápravě údajných porušení.  

Donucovací pravomoci Komise

Podle aktu o digitálních službách má Komise jak vyšetřovací, tak sankční pravomoci.

Vyšetřovací pravomoci

Komise může:

 • zaslat žádost o informace (RFI) s cílem ověřit, zda platformy dodržují akt o digitálních službách. Žádost o informace může být zaslána rovněž na základě rozhodnutí Komise. Pokuty* mohou být uloženy v případě, že odpověď je nesprávná, zavádějící nebo neúplná.
 • nařídit přístup k údajům a algoritmům VLOP, např. posoudit, jak algoritmus/doporučovací systém platformy propaguje nezákonný obsah. Pokuty* mohou být uloženy v případě, že poskytovatel nevyhoví.
 • vést rozhovory s jakoukoli osobou, která může mít informace o předmětu vyšetřování. Pohovory lze provádět pouze se souhlasem dané osoby a nelze je vynutit.
 • provádět inspekce v prostorách VLOP. Inspekce mohou být prováděny pouze po konzultaci s DSC členského státu usazení. DSC může být nucen požádat o povolení vydané soudcem v členském státě usazení. Pokuty* lze uložit, pokud se poskytovatel odmítne podrobit kontrole.

* Lze uložit pokuty až do výše 1 % celosvětového ročního obratu. Pravidelné sankce až do výše 5 % průměrného denního celosvětového obratu mohou být uloženy za každý den prodlení s odpovědí na žádost o informace na základě rozhodnutí nebo povolením kontroly.

Sankční pravomoci

Od 17. února 2024 může Komise:

 • uložit pokuty až do výše 6 % celosvětového ročního obratu v případě:
  • Porušení povinností aktu o digitálních službách
  • Nedodržení předběžných opatření
  • Porušení závazků
 • uplatňovat pravidelné sankce až do výše 5 % průměrného denního celosvětového obratu za každý den prodlení při plnění nápravných opatření, předběžných opatření, závazků (v důsledku nedodržení rozhodnutí kolegia o uložení opravných prostředků, předběžných opatření nebo přijetí závazných závazků).

Jako krajní opatření, pokud protiprávní jednání přetrvává a způsobuje vážnou újmu uživatelům a zahrnuje trestné činy ohrožující život nebo bezpečnost osob, může Komise požádat o dočasné pozastavení služby, a to zvláštním postupem:

 • Komise žádá zúčastněné strany, aby předložily písemné připomínky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 14 pracovních dnů, s popisem opatření, která hodlá požadovat, a určením zamýšleného adresáta nebo adresátů.
 • Komise žádá DSC členského státu usazení, aby požádal příslušný soudní orgán svého členského státu o příkaz k dočasnému omezení přístupu ke službě dotčené protiprávním jednáním.
 • koordinátor digitální služby požádá soudce o příkaz.
 • Příkaz musí vydat soudce v členském státě usazení.

Je k dispozici přehled vyšetřovacích kroků, které Komise přijala v rámci aktu o digitálních službách od 25. srpna 2023, pokud jde o konkrétní VLOP a VLOSE.

Přijetí takových opatření by nemělo být přijato tak, aby naznačovalo, že poskytovatelé služeb porušili akt o digitálních službách. Nejsou jimi dotčeny žádné další vyšetřovací kroky, které může Komise rozhodnout ve vztahu k těmto poskytovatelům v rámci aktu o digitálních službách.

Související obsah

Souvislosti

Balíček aktu o digitálních službách

Cílem aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích je vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž budou chráněna základní práva uživatelů, a vytvořit rovné podmínky pro podniky.

Viz také