Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Od směrnice o informacích veřejného sektoru po směrnici o veřejně přístupných datech

Opakované použití veřejně přístupných dat může přispět k rozvoji evropského hospodářství, rozvoji umělé inteligence a pomoci při překonávání společenských výzev.

  Vizuální znázornění dat

© iStock by Getty Images – 1132660268 monsitj

Trh EU s otevřenými daty je klíčovým stavebním kamenem celkové ekonomiky EU založené na datech. Očekává se, že celková přímá ekonomická hodnota informací veřejného sektoru vzroste ze výchozí hodnoty 52 miliard EUR v roce 2018 pro země EU a Spojené království na 194 miliard EUR v roce 2030.

V dubnu 2018 přijala Evropská komise návrh na revizi směrnice o informacích veřejného sektoru (směrnice 2013/37/EU). Návrh byl předložen jako součást balíčku opatření, jejichž cílem je usnadnit vytvoření společného datového prostoru v EU. Tento přezkum rovněž splňuje povinnost revize stanovenou v článku 13 směrnice.

Návrh na revizi směrnice byl výsledkem rozsáhlé veřejné konzultace, hodnocení stávající směrnice o informacích veřejného sektoru a posouzení dopadů. Tento návrh obdržel kladné stanovisko Výboru pro kontrolu regulace.

Kontext přepracovaného znění: překážky k překonání

Cílem návrhu bylo překonat překážky, které stále brání plnému opakovanému použití informací veřejného sektoru, které podle posouzení dopadů zahrnovaly:

 • Data generovaná odvětvím veřejných služeb a dopravy mají obrovský potenciál pro opětovné využití. Na subjekty působící v těchto odvětvích se však směrnice o informacích veřejného sektoru nevztahuje, ačkoli mnohé z nich jsou plně nebo částečně financovány z veřejných prostředků. Totéž platí pro údaje z výzkumu vyplývající z veřejného financování.
 • Dynamická data jsou jedním z komerčně nejcennějších typů dat, protože mohou být použita pro produkty a služby, které poskytují informace v reálném čase, jako jsou cestovní nebo dopravní aplikace. Poskytování přístupu v reálném čase k dynamickým datům v držení subjektů veřejného sektoru, například pomocí rozhraní pro programování aplikací (API), je však vzácné.
 • Několik subjektů veřejného sektoru nadále účtuje výrazně nad rámec toho, co je zapotřebí k pokrytí nákladů na reprodukci a šíření údajů veřejného sektoru. Tyto poplatky představují překážku trhu pro malé a střední podniky. Odstranění poplatků obvykle vede k prudkému nárůstu poptávky po údajích veřejného sektoru, což se promítá do více inovací, většího růstu podniků a v konečném důsledku vyšších rozpočtových příjmů (prostřednictvím daní) pro veřejný sektor.
 • Držitelé veřejných údajů někdy uzavírají se soukromým sektorem dohody s cílem získat z jejich údajů dodatečnou hodnotu. To vytváří riziko uzamčení údajů veřejného sektoru, což zvýhodňuje velké společnosti, a tím omezuje počet potenciálních dalších uživatelů dotčených údajů.

Cíle přepracovaného znění

Pokud jde o pokračující existenci těchto překážek, navrhované změny měly za cíl:

 • snížit překážky vstupu na trh, zejména pro malé a střední podniky, omezením výjimek, které veřejným subjektům umožňují účtovat za opakované použití svých údajů více než mezní náklady na šíření;
 • zvýšit dostupnost údajů začleněním nových druhů veřejných a veřejně financovaných údajů do oblasti působnosti směrnice, jako jsou údaje v držení veřejných podniků v odvětví veřejných služeb a dopravy a údaje z výzkumu vyplývající z veřejného financování;
 • minimalizovat riziko nadměrné výhody prvního převzetí, která je přínosem pro velké společnosti, a tím omezit počet potenciálních dalších uživatelů dotčených údajů tím, že vyžaduje transparentnější postup pro zavedení ujednání o údajích veřejného a soukromého sektoru;
 • zvýšit obchodní příležitosti podporou šíření dynamických dat prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API).

Směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru

Nová směrnice(směrnice (EU) 2019/1024)nahrazuje pravidla zavedená směrnicí o informacích veřejného sektoru. Řeší překážky opakovaného použití veřejně financovaných informací v celé EU a aktualizuje právní předpisy s pokrokem v oblasti digitálních technologií.

Minimální harmonizace vnitrostátních pravidel a postupů týkajících se opakovaného použití informací financovaných z veřejných prostředků by měla přispět k hladkému fungování vnitřního trhu a řádnému rozvoji informační společnosti v EU.

Podle nových pravidel:

 • Veškerý obsah veřejného sektoru, k němuž lze přistupovat podle vnitrostátních pravidel pro přístup k dokumentům, je v zásadě volně dostupný pro opakované použití. S touto směrnicí nemohou subjekty veřejného sektoru účtovat za opakované použití svých údajů vyšší než mezní náklady, s výjimkou velmi omezených případů. To umožní více malým a středním podnikům a začínajícím podnikům vstoupit na nové trhy s poskytováním produktů a služeb založených na datech.
 • Zvláštní důraz je kladen na datové soubory s vysokou hodnotou, jako jsou statistiky nebo geoprostorová data. Tyto datové soubory mají vysoký komerční potenciál a mohou urychlit vznik široké škály informačních produktů a služeb s přidanou hodnotou. Komise nyní spolupracuje se zeměmi EU na stanovení seznamu konkrétních datových souborů s vysokou hodnotou, které mohou být k dispozici zdarma a snadno opakovaně použitelné v celé EU.
 • Veřejné podniky v odvětví dopravy a veřejných služeb vytvářejí cenné údaje při poskytování služeb obecného zájmu, které vstoupí do oblasti působnosti směrnice o veřejně přístupných datech a informacích veřejného sektoru. Jakmile veřejné podniky tyto údaje zpřístupní, budou muset dodržovat zásady transparentnosti, nediskriminace a nevýlučnosti stanovené ve směrnici a zajistit používání vhodných formátů údajů a metod šíření. Stále budou moci stanovit přiměřené poplatky za úhradu nákladů na zpracování údajů a jejich zpřístupnění k opakovanému použití.
 • Některé veřejné orgány se zabývají složitými daty se soukromými společnostmi, což může potenciálně vést k tomu, že informace veřejného sektoru budou „uzamčeny“. Jsou zavedena ochranná opatření s cílem posílit transparentnost a omezit uzavírání dohod, které by mohly vést k výlučnému opakovanému použití údajů veřejného sektoru soukromými partnery.
 • Více dat v reálném čase, které jsou k dispozici prostřednictvím rozhraní API, může společnostem, zejména startupům, umožnit vyvíjet inovativní produkty a služby, jako jsou aplikace pro mobilitu. Do oblasti působnosti směrnice jsou rovněž začleněny veřejně financované údaje z výzkumu: Země EU jsou povinny vypracovat politiky pro otevřený přístup k veřejně financovaným výzkumným údajům, zatímco harmonizovaná pravidla pro opakované použití budou uplatňována na všechna veřejně financovaná data z výzkumu, která jsou zpřístupňována prostřednictvím úložišť.

Směrem k seznamu datových souborů s vysokou hodnotou

Směrnice zavádí koncepci datových souborů s vysokou hodnotou, které jsou definovány jako dokumenty, jejichž opakované použití je spojeno s významnými přínosy pro společnost a hospodářství. Podléhají samostatnému souboru pravidel zajišťujících jejich bezplatnou dostupnost ve strojově čitelných formátech, které jsou poskytovány prostřednictvím rozhraní API a případně hromadným stahováním. Tematická oblast působnosti datových souborů s vysokou hodnotou je uvedena v příloze směrnice.

Tematické kategorie datových souborů s vysokou hodnotou uvedené v čl. 13 odst. 1 směrnice jsou:

 1. geoprostorové
 2. pozorování Země a životní prostředí
 3. meteorologické
 4. statistiky
 5. společnosti a vlastnictví společnosti
 6. mobilita

V rámci těchto limitů a za pomoci Výboru pro otevřená data a opakované použití informací veřejného sektoru složeného ze zástupců zemí EU přijme Komise v roce 2021 seznam konkrétních datových souborů s vysokou hodnotou prostřednictvím prováděcího aktu, a to na základě posouzení dopadů.

Více informací o Výboru pro otevřená data a opakované použití informací veřejného sektoru (kód: C51600) je k dispozici v rejstříku projednávání ve výborech.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru Evropské unie věc Belgie, Bulharska, Lotyšska a Nizozemska kvůli tomu, že nepřijaly pravidla EU týkající se otevřených dat a opakovaného použití dat veřejného sektoru

Evropská komise se dnes rozhodla předložit Soudnímu dvoru Evropské unie věc Belgie, Bulharska, Lotyšska a Nizozemska kvůli neprovedení pravidel EU týkajících se veřejně přístupných dat a opakovaného použití dat veřejného sektoru (směrnice EU 2019/1024, dále jen „směrnice o otevřených datech“) do vnitrostátního práva.

Související obsah

Souvislosti

Otevřená data

Politiky Evropské komise se zaměřují na vytváření hodnot pro hospodářství a společnost prostřednictvím opakovaného použití informací veřejného sektoru.

Viz také

Otevřené datové portály

Open data portals facilitate access to and reuse of public sector information. They can help encourage cross-border use of reusable data in Europe.