Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Opkoblet og automatiseret mobilitet

Opkoblet og automatiseret mobilitet giver en enestående mulighed for at gøre vores transportsystemer sikrere, renere, mere effektive og mere brugervenlige.

    Selvkørende biler på en vej

© iStock by Getty Images -971998294 metamorworks

Hvad er forbundet og automatiseret mobilitet?

Opkoblet og automatiseret mobilitet (CAM) henviser til selvkørende/tilsluttede køretøjer eller selvkørende biler (køretøjer, der kan styre sig selv uden menneskelig indgriben).

EU-landene, industrien og Kommissionen samarbejder om at nå EU's ambitiøse vision for opkoblet og automatiseret mobilitet i hele EU under hensyntagen til offentlige myndigheder, borgere, byer og industriens interesser.

Med udviklingen af digitale teknologier, såsom robotteknologi, tingenes internet, kunstig intelligens, højtydende computere og kraftfulde kommunikationsnetværk, køretøjer generelt og biler i særdeleshed, ændrer sig hurtigt. Derfor er politikker og lovgivning vedrørende digital teknologi, herunder cybersikkerhed, ansvar, databrug, privatlivets fred og radiofrekvenser/forbindelser af stadig større betydning for transportsektoren. Disse aspekter kræver koordinering på europæisk plan for at sikre, at et køretøj kan forblive forbundet, når det krydser grænserne.

Hvad gør Kommissionen?

Europa-Kommissionen støtter indførelsen og anvendelsen af CAM på forskellige niveauer:

  • Politiske initiativer: udvikling af politikker, køreplaner og strategier i tæt samarbejde med interessenter.

  • Udvikling af standarder på europæisk plan

  • Samfinansiering af forsknings- og innovationsprojekter (H2020), støtteaktioner og pilotprojekter vedrørende infrastruktur

  • Udarbejdelse af lovgivning på EU-plan, når det er nødvendigt

Grænseoverskridende korridorer

De 29 underskrivende lande i en hensigtserklæring, der blev undertegnet på den digitale dag 2017, blev enige om at udpege 5G -grænseoverskridende korridorer, hvor køretøjer fysisk kan bevæge sig på tværs af grænserne, og hvor grænseoverskridende trafiksikkerhed, dataadgang, datakvalitet og ansvar, konnektivitet og digitale teknologier kan testes og påvises.

Europa-Kommissionens ambition er at fokusere på disse korridorer i fremtidige EU-automatiserede kørselsprojekter inden for digitale politikker med forbindelser til cybersikkerhed, privatlivets fred, 5G, tingenes internet, dataøkonomi, fri udveksling af data osv.

EU støtter tre projekter (der gennemføres som led i Europa-Kommissionens 5G -offentlig-private partnerskab), som vil iværksætte 5G-forsøg over mere end 1 000 km motorvej, herunder fire grænseoverskridende korridorer: Metz-Merzig-Luxembourg, München-Bologna via Brennerpasset og Porto-Vigo og Evora-Merida, både mellem Spanien og Portugal.

Andre relevante initiativer

  • Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) er et system, der muliggør udveksling af oplysninger mellem køretøjer og mellem køretøjer og vejinfrastruktur. Vejmyndighederne/operatørerne arbejder tæt sammen om C-ROADS-platformen, som gør det muligt at harmonisere udbredelsen af C-ITS-aktiviteter i hele Europa. Målet er at opnå indførelse af interoperable grænseoverskridende C-ITS-tjenester for trafikanter.

  • Kommissionen lancerede Gruppen på Højt Plan GEAR 2030 i januar 2016 i et forsøg på at sikre en sammenhængende EU-politik for køretøjer. Gruppen samlede flere kommissærer, medlemsstater og interessenter, der repræsenterede bil-, telekommunikations-, it- og forsikringsindustrien. Gruppen fremsatte anbefalinger for at sikre, at de relevante politiske, retlige og offentlige støtterammer er på plads med henblik på udrulning af højt automatiserede og opkoblede køretøjer senest i 2030.

Hvad laver industrien?

European Automotive — Telecom Alliance (EATA)

Kommissionen indledte en række rundbordsdrøftelser på højt plan for at styrke den digitale dimension af CAM. Disse drøftelser har samlet de industrielle aktører fra den digitale sektor og bilindustrien med henblik på at udvikle fælles køreplaner og etablere grænseoverskridende udbredelsestiltag. Blandt de vigtigste resultater af rundbordsdialogen er oprettelsen af "European Automotive — Telecom Alliance" (EATA) for at fremme en bredere udbredelse af opkoblet og automatiseret kørsel.

5G Automotive Alliance

Parallelt hermed sluttede industrien sig sammen om at oprette 5G Automotive Alliance (5GAA) for specifikt at fremme 5G i bilindustrien. Et aftalememorandum mellem EATA og 5GAA blev undertegnet på Mobile World Congress (februar 2017).

CAR2CAR-konsortium

CAR2CAR -konsortiet fokuserer på trådløse V2V-kommunikationsapplikationer baseret på ITS-G5 og koncentrerer sig om at skabe standarder, der sikrer interoperabilitet mellem kooperative systemer, der spænder over alle køretøjsklasser, på tværs af grænser og mærker. Konsortiet arbejder tæt sammen med de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer som Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI) og Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen fremlægger nye initiativer for morgendagens digitale infrastrukturer

Kommissionen har fremlagt en række mulige foranstaltninger til fremme af innovation, sikkerhed og modstandsdygtighed i digitale infrastrukturer. Den europæiske økonomis fremtidige konkurrenceevne afhænger af disse avancerede digitale netinfrastrukturer og -tjenester, da hurtig, sikker og udbredt konnektivitet er afgørende for udbredelsen af de teknologier, der vil bringe os ind i morgendagens verden: telemedicin, automatiseret kørsel, prædiktiv vedligeholdelse af bygninger eller præcisionslandbrug.

Se også

Det store billede

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

Se også

5G Forskning & standarder

Europa-Kommissionen arbejder sammen med industrien i 5G Public Private Partnership som et forsknings- og innovationsmiddel til at strukturere og styre europæisk 5G-forskning.

5G og elektromagnetiske felter

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation spiller en central rolle med hensyn til at sikre konsekvente 5G-udrulningsbetingelser og samtidig beskytte folkesundheden.

5G-observatoriet

Det Europæiske 5G-observatorium sætter EU i stand til at vurdere fremskridtene med 5G-handlingsplanen og træffe foranstaltninger til at gennemføre den fuldt ud.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen er et strategisk initiativ, der vil gøre 5G til en realitet for alle borgere og virksomheder i hele EU.

5G grænseoverskridende korridorer

EU-landene og industrien samarbejder om at forberede den omfattende udbredelse af 5G-korridorer for netforbundet og automatiseret mobilitet på europæiske transportveje.