Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalitionen for digitale færdigheder og job

Koalitionen for digitale færdigheder og job tackler manglen på digitale færdigheder ved at samle medlemsstater, virksomheder og organisationer.

Bliv aktiv

Alle organisationer, der træffer foranstaltninger til at styrke digitale færdigheder i Europa, kan blive medlemmer af koalitionen ved at registrere sig på tilsagnsbeskueren og give tilsagn om at træffe foranstaltninger til at afhjælpe manglen på digitale færdigheder. Foranstaltningerne kan variere fra uddannelse af arbejdsløse, afholdelse af massive åbne onlinekurser (MOOC'er) for lærere, der tilbyder kodningsklasser for børn eller avanceret uddannelse for IKT-specialister.

Koalitionen deler og fremmer initiativer vedrørende digitale færdigheder gennem den europæiske pris for digitale færdigheder, som kan kopieres og opskaleres i hele Europa.  

Hvert år fremhæver Europa-Kommissionen initiativer, der bidrager til at forbedre borgernes, arbejdsstyrkens, IKT-fagfolkenes og kvinders og pigers digitale færdigheder gennem den europæiske pris for digitale færdigheder.

Medlemsstaterne kan støtte samarbejdet mellem forskellige aktører i deres land ved at samle dem i nationale koalitioner.

Bestyrelsen

Koalitionens bestyrelse for digitale færdigheder og job giver strategisk lederskab til koalitionen. Bestyrelsen har 12 medlemmer, der repræsenterer koalitionspartnerne på europæisk plan og fungerer som en forbindelse mellem løftere, nationale koalitioner og arbejdsmarkedets parter. Bestyrelsen vedtog i september 2018 en 9-punktshandlingsplan, der skitserer de næste skridt til at udvide medlemskabet og sikre, at EU's fremtidige budget omfatter fokus på udvikling af digitale færdigheder.

Hvem eller hvad er målet for koalitionen?

Koalitionen tager fat på behovet for digitale færdigheder hos fire brede grupper:

 1. Digitale færdigheder for alle: udvikling af digitale færdigheder for at gøre det muligt for alle borgere at være aktive i vores digitale samfund
 2. Digitale færdigheder til arbejdsstyrken: udvikling af digitale færdigheder til den digitale økonomi, f.eks. opkvalificering og omskoling af arbejdstagere og jobsøgende, og tiltag vedrørende karriererådgivning og vejledning
 3. IT-fagfolksdigitale færdigheder: udvikling af digitale færdigheder på højt niveau for IKT-fagfolk i alle industrisektorer
 4. Digitale færdigheder på uddannelsesområdet: omstilling af undervisning og læring af digitale færdigheder i et livslangt læringsperspektiv, herunder uddannelse af lærere

Hvad skal koalitionen opnå?

Koalitionen håber på at nå følgende mål:

 • uddanne 1 million unge arbejdsløse til ledige digitale job gennem praktikophold, praktikophold, lærlingeuddannelser og kortvarige uddannelsesprogrammer
 • støtte opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken og navnlig træffe konkrete foranstaltninger til støtte for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der står over for specifikke udfordringer med hensyn til at tiltrække og fastholde digitale talenter samt omskoling af deres arbejdsstyrke
 • modernisere uddannelse og erhvervsuddannelse for at give alle studerende og lærere mulighed for at anvende digitale værktøjer og materialer i deres undervisnings- og læringsaktiviteter og udvikle og opgradere deres digitale færdigheder.
 • gøre brug af tilgængelige midler til at støtte digitale færdigheder og gennemføre bevidstgørelse om betydningen af digitale færdigheder for beskæftigelsesegnethed, konkurrenceevne og deltagelse i samfundet.

Manglen på digitale færdigheder i Europa

Det er afgørende for den europæiske konkurrenceevne og for et inklusivt digitalt samfund at have en digitalt kvalificeret arbejdsstyrke og befolkning.

42 % af de europæiske borgere har imidlertid ikke grundlæggende digitale færdigheder. 37 % af befolkningen i arbejdsstyrken — både landmænd, bankansatte og fabriksarbejdere — mangler også tilstrækkelige digitale færdigheder på trods af det stigende behov for sådanne færdigheder i alle job.

Europa mangler også kvalificerede IKT-specialister til at besætte det stigende antal ledige stillinger i alle sektorer af økonomien. Et afgørende spørgsmål, der understøtter dette, er behovet for at modernisere vores uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, som i øjeblikket ikke forbereder de unge tilstrækkeligt til den digitale økonomi og det digitale samfund, og for at gå over til en tilgang med livslang læring, så folk kan tilpasse deres færdigheder i hele deres levetid efter behov.

For at bidrage til at afhjælpe kvalifikationskløften i Europa blev den europæiske platform for digitale færdigheder og job lanceret under Connecting Europe-faciliteten. Platformen har til formål at tilbyde en række ressourcer, herunder:

Indeks for den digitale økonomi og det digitale samfund

Europa-Kommissionen overvåger medlemsstaternes digitale fremskridt, og du kan gennemgå resultaterne af indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) for hvert land på følgende områder:

 • konnektivitet
 • menneskelig kapital/digitale færdigheder
 • borgernes brug af internettjenester
 • virksomheders integration af digital teknologi
 • digitale offentlige tjenester
 • forskning og udvikling ikt

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Kommissionen indleder indkaldelser af forslag med henblik på at investere over 176 mio. EUR i digital kapacitet og teknologi

Europa-Kommissionen indledte en ny række indkaldelser af forslag under arbejdsprogrammerne for 2023-2024 under programmet for et digitalt Europa for at styrke den digitale kapacitet i hele EU. Disse indkaldelser er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene og associerede lande. Budgettet for disse indkaldelser er på over 176 mio. EUR.

Se også

Det store billede

Initiativer vedrørende digitale færdigheder

Europa-Kommissionen støtter en række initiativer til fremme af ekspertise inden for digitale færdigheder på tværs af forskellige organisationer, sektorer og lande.

Se også

Tilsagn om handling

Alle organisationer, virksomheder og offentlige organer opfordres til at give et konkret tilsagn om at gennemføre foranstaltninger til at mindske manglen på digitale færdigheder i Europa.