Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digioskuste ja töökohtade koalitsioon

Digioskuste ja töökohtade koalitsioon lahendab digioskuste nappuse, tuues kokku liikmesriigid, ettevõtjad ja organisatsioonid.

  noored IT-klassis

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Hakka aktiivseks

Kõik organisatsioonid, kes võtavad meetmeid digioskuste suurendamiseks Euroopas, võivad saada koalitsiooni liikmeks, registreerudes lubaduse vaatajaskonnas ja lubades võtta meetmeid digioskuste nappuse vähendamiseks. Meetmed võivad hõlmata töötute koolitamist, ulatuslike avatud veebikursuste (MOOC) korraldamist õpetajatele, lastele kodeerimiskursuste pakkumist või IKT spetsialistide tipptasemel koolitust.

Koalitsioon jagab ja edendab digioskuste algatusi Euroopa digioskuste auhindade kaudu, mida saab korrata ja laiendada kogu Euroopas.  

Igal aastal toob Euroopa Komisjon esile algatused, mis aitavad parandada kodanike, tööjõu, IKT-spetsialistide ning naiste ja tütarlaste digioskusi Euroopa digioskuste auhinna abil.

Liikmesriigid saavad toetada koostööd oma riigi eri osalejate vahel, viies nad kokku riiklikesse koalitsioonidesse.

Juhatus

Digioskuste ja töökohtade koalitsiooni juhatus annab koalitsioonile strateegilise juhtimise. Juhatusel on 12 liiget, kes esindavad koalitsioonipartnereid Euroopa tasandil ning on ühenduslüliks pantvangide, riiklike koalitsioonide ja sotsiaalpartnerite vahel. Juhatus võttis 2018. aasta septembris vastu 9 punktist koosneva tegevuskava, milles visandatakse järgmised sammud liikmesuse laiendamiseks ja selle tagamiseks, et ELi tulevane eelarve keskenduks digioskuste arendamisele.

Kes või mis on koalitsiooni eesmärk?

Koalitsioon käsitleb vajadust digioskuste järele neljas laias rühmas:

 1. Digioskused kõigile: digioskuste arendamine, et võimaldada kõigil kodanikel olla aktiivne meie digiühiskonnas
 2. Tööjõu digioskused: digitaalmajanduse digioskuste arendamine, nt töötajate ja tööotsijate oskuste täiendamine ja ümberõpe ning karjäärinõustamist ja juhendamist käsitlevad meetmed
 3. IKT-spetsialistidedigioskused: IKT-spetsialistide kõrgetasemeliste digioskuste arendamine kõigis tööstussektorites
 4. Digioskused hariduses: digioskuste õpetamise ja õppimisemuutmine elukestva õppe perspektiivis, sealhulgas õpetajate koolitamine

Mida peaks koalitsioon saavutama?

Koalitsioon loodab saavutada järgmised eesmärgid:

 • koolitada 1 miljon noort töötut vabale digitööle praktika, praktika, õpipoisiõppe ja lühiajaliste koolitusprogrammide kaudu
 • toetada tööjõu oskuste täiendamist ja ümberõpet ning eelkõige võtta konkreetseid meetmeid, et toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), kellel on erilisi probleeme digitalentide ligimeelitamisel ja säilitamisel ning tööjõu ümberõppel.
 • ajakohastada haridust ja koolitust, et anda kõigile õpilastele ja õpetajatele võimalus kasutada oma õpetamis- ja õppetegevuses digivahendeid ja -materjale ning arendada ja täiendada oma digioskusi.
 • kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, et toetada digioskusi ja suurendada teadlikkust digioskuste tähtsusest tööalase konkurentsivõime, konkurentsivõime ja ühiskonnaelus osalemise seisukohast.

Digioskuste nappus Euroopas

Digitaalselt kvalifitseeritud tööjõu ja elanikkonna olemasolu on Euroopa konkurentsivõime ja kaasava digitaalse ühiskonna jaoks ülioluline.

42 %-l Euroopa kodanikest ei ole aga põhilisi digioskusi. 37 %-l tööjõust – nii põllumajandustootjatel, pangatöötajatel kui ka vabrikute töötajatel – puuduvad piisavad digioskused, hoolimata kasvavast vajadusest selliste oskuste järele kõigil töökohtadel.

Euroopas puuduvad ka kvalifitseeritud IKT-spetsialistid, kes täidaksid üha rohkem vabu töökohti kõigis majandussektorites. Seda põhjendav oluline küsimus on vajadus ajakohastada meie haridus- ja koolitussüsteeme, mis praegu ei valmista noori piisavalt ette digitaalmajanduseks ja -ühiskonnaks, ning minna üle elukestvale õppele, et inimesed saaksid kohandada oma oskuste kogumit kogu elu jooksul vastavalt vajadusele.

Selleks et aidata vähendada oskuste nappust Euroopas, käivitati Euroopa ühendamise rahastu programmi raames Euroopa digioskuste ja töökohtade platvorm. Platvormi eesmärk on pakkuda mitmeid vahendeid, sealhulgas:

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks

Euroopa Komisjon jälgib liikmesriikide digitaalset arengut ja saate vaadata läbi digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemused iga riigi kohta järgmistes valdkondades:

 • ühenduvus
 • inimkapital/digitaalsed oskused
 • internetiteenuste kasutamine kodanike poolt
 • digitaaltehnoloogia integreerimine ettevõtete poolt
 • digitaalsed avalikud teenused
 • Info- ja sidetehnoloogia teadus- ja arendustegevus

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaaloskuste algatused

The Digital Skills and Jobs Coalition and other initiatives promote excellence in digital skills across different organisations, areas and countries.

Vaata lisaks

Lubadused tegutsemiseks

Kõiki organisatsioone, ettevõtjaid ja valitsusasutusi julgustatakse võtma konkreetseid kohustusi, et võtta meetmeid digioskuste nappuse vähendamiseks Euroopas.