Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digioskuste ja töökohtade koalitsioon

Digioskuste ja töökohtade koalitsioon lahendab digioskuste nappuse, tuues kokku liikmesriigid, ettevõtted ja organisatsioonid.

  noored IT-klassis

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Hakka aktiivseks

Kõik organisatsioonid, kes võtavad meetmeid digioskuste edendamiseks Euroopas, võivad saada koalitsiooni liikmeks, registreerudes lubaduste vaatajas ja lubades võtta meetmeid digioskuste nappuse vähendamiseks. Meetmed võivad ulatuda töötute koolitamisest, õpetajatele ulatuslike avatud veebikursuste korraldamisest, lastele kodeerimisklasside pakkumisest või IKT spetsialistide tipptasemel koolitusest.

Koalitsioon jagab ja edendab digioskuste algatusi Euroopa digioskuste auhindade kaudu, mida saab korrata ja laiendada kogu Euroopas.  

Igal aastal toob Euroopa Komisjon esile algatused, mis aitavad Euroopa digioskuste auhinna kaudu parandada kodanike, tööjõu, IKT spetsialistide ning naiste ja tütarlaste digioskusi.

Liikmesriigid saavad toetada koostööd oma riigi eri osalejate vahel, viies nad kokku riiklikesse koalitsioonidesse.

Juhatus

Digioskuste ja töökohtade koalitsiooninõukogu annab koalitsioonile strateegilise juhtrolli. Juhatusel on 12 liiget, kes esindavad koalitsioonipartnereid Euroopa tasandil ning on ühenduslüliks pantijate, riiklike koalitsioonide ja sotsiaalpartnerite vahel. Juhatus võttis 2018. aasta septembris vastu 9-punktilise tegevuskava, milles visandatakse järgmised sammud liikmesuse suurendamiseks ja selle tagamiseks, et ELi tulevases eelarves keskendutaks digioskuste arendamisele.

Kes või mida koalitsioon sihib?

Koalitsioon tegeleb nelja laia rühma digitaaloskuste vajadusega:

 1. Digioskused kõigile: digioskuste arendamine, et võimaldada kõigil kodanikel olla aktiivne meie digitaalses ühiskonnas
 2. Tööjõu digioskused: digioskuste arendamine digitaalmajanduse jaoks, nt töötajate ja tööotsijate oskuste täiendamine ja ümberõpe ning karjäärinõustamise ja -nõustamise meetmed
 3. IKT-spetsialistidedigioskused: IKT spetsialistide kõrgetasemeliste digioskuste arendamine kõigis tööstussektorites
 4. Digioskused hariduses: digioskuste õpetamise ja õppimise muutmine elukestva õppe perspektiivis, sealhulgas õpetajate koolitamine

Mida peaks koalitsioon saavutama?

Koalitsioon loodab saavutada järgmised eesmärgid:

 • koolitada 1 miljon noort töötut vabadele digitaalsetele töökohtadele praktika, praktika, õpipoisiõppe ja lühiajaliste koolitusprogrammide kaudu
 • toetada tööjõu oskuste täiendamist ja ümberõpet ning eelkõige võtta konkreetseid meetmeid, et toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), kellel on erilisi probleeme digitaalsete talentide ligimeelitamisel ja hoidmisel ning oma tööjõu ümberõppel;
 • ajakohastada haridust ja koolitust, et anda kõigile õpilastele ja õpetajatele võimalus kasutada oma õpetamis- ja õppimistegevuses digivahendeid ja -materjale ning arendada ja täiustada oma digioskusi.
 • kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, et toetada digioskusi ja suurendada teadlikkust digioskuste tähtsusest tööalase konkurentsivõime, konkurentsivõime ja ühiskonnas osalemise seisukohast.

Digioskuste nappus Euroopas

Digioskustega tööjõu ja elanikkonna olemasolu on Euroopa konkurentsivõime ja kaasava digitaalse ühiskonna jaoks ülioluline.

Kuid 42 %-l Euroopa kodanikest puuduvad elementaarsed digioskused. 37 %-l tööjõust – nii põllumajandustootjatel, pangatöötajatel kui ka tehasetöötajatel – puuduvad ka piisavad digioskused, kuigi selliste oskuste järele on kõigil töökohtadel üha rohkem vaja.

Euroopas puuduvad ka kvalifitseeritud IKT-spetsialistid, et täita üha rohkem vabu töökohti kõigis majandussektorites. Selle põhiküsimuseks on vajadus ajakohastada meie haridus- ja koolitussüsteeme, mis praegu ei valmista noori piisavalt ette digitaalmajanduse ja -ühiskonna jaoks, ning minna üle elukestva õppe lähenemisviisile, et inimesed saaksid kohandada oma oskusi kogu oma elu jooksul vastavalt vajadusele.

Oskuste nappuse vähendamiseks Euroopas käivitati Euroopa ühendamise rahastu programmi raames Euroopa digioskuste ja töökohtade platvorm. Platvormi eesmärk on pakkuda mitmeid ressursse, sealhulgas:

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks

Euroopa Komisjon jälgib liikmesriikide digitaalset arengut ning saate vaadata läbi digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemused iga riigi kohta järgmistes valdkondades:

 • ühenduvus
 • inimkapital/digitaalsed oskused
 • internetiteenuste kasutamine kodanike poolt
 • digitaaltehnoloogia integreerimine ettevõtjate poolt
 • digitaalsed avalikud teenused
 • Info- ja sidetehnoloogia teadus- ja arendustegevus

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon kuulutab välja projektikonkursid, et investeerida üle 176 miljoni euro digivõimekusse ja tehnoloogiasse

Euroopa Komisjon kuulutas programmi „Digitaalne Euroopa“ 2023.–2024. aasta tööprogrammide raames välja uued projektikonkursid, et tugevdada digisuutlikkust kogu ELis. Need konkursikutsed on avatud ettevõtjatele, haldusasutustele ja muudele üksustele ELi liikmesriikidest, EFTA/EMP riikidest ja assotsieerunud riikidest. Nende projektikonkursside eelarve on üle 176 miljoni euro.

Seotud sisu

Üldpilt

Digioskuste algatused

Euroopa Komisjon toetab mitmeid algatusi digioskuste tipptaseme edendamiseks eri organisatsioonides, sektorites ja riikides.

Vaata lisaks

Lubadused meetmete võtmiseks

Kõiki organisatsioone, ettevõtjaid ja valitsusasutusi julgustatakse võtma konkreetseid kohustusi, et võtta meetmeid digioskuste nappuse vähendamiseks Euroopas.