Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalícia digitálnych zručností a pracovných miest

Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta rieši nedostatok digitálnych zručností tým, že spája členské štáty, spoločnosti a organizácie.

  mladí ľudia v triede IT

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Stať sa aktívnym

Všetky organizácie, ktoré prijímajú opatrenia na podporu digitálnych zručností v Európe, sa môžu stať členmi koalície tým, že zaregistrujú divákov sľubov a zaviažu sa, že prijmú opatrenia na riešenie nedostatku digitálnych zručností. Akcie môžu siahať od odbornej prípravy nezamestnaných, usporadúvania masívnych otvorených online kurzov (MOOC) pre učiteľov, ponúkania kurzov kódovania pre deti alebo špičkovej odbornej prípravy pre odborníkov v oblasti IKT.

Koalícia zdieľa a podporuje iniciatívy v oblasti digitálnych zručností prostredníctvom európskych ocenení za digitálne zručnosti, ktoré možno zopakovať a rozšíriť v celej Európe.  

Európska komisia každoročne vyzdvihuje iniciatívy, ktoré pomáhajú zlepšovať digitálne zručnosti občanov, pracovnej sily, odborníkov v oblasti IKT a žien a dievčat prostredníctvom európskych ocenení za digitálne zručnosti.

Členské štáty môžu podporovať spoluprácu medzi rôznymi aktérmi vo svojej krajine tým, že ich spoja do národných koalícií.

Správna rada

Správna rada koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta zabezpečuje strategické vedenie koalície. Rada má 12 členov, ktorí zastupujú koaličných partnerov na európskej úrovni a pôsobia ako prepojenie medzi prísľubmi, národnými koalíciami a sociálnymi partnermi. Správna rada prijala v septembri 2018 9-bodový akčný plán, v ktorom načrtla ďalšie kroky na rozšírenie členstva a zabezpečenie toho, aby sa budúci rozpočet EÚ zameriaval na rozvoj digitálnych zručností.

Kto alebo čo je cieľom koalície?

Koalícia rieši potrebu digitálnych zručností štyroch širokých skupín:

 1. Digitálne zručnosti pre všetkých: rozvoj digitálnych zručností s cieľom umožniť všetkým občanom, aby boli aktívni v našej digitálnej spoločnosti
 2. Digitálne zručnosti pre pracovnú silu: rozvoj digitálnych zručností pre digitálne hospodárstvo, napr. zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, a opatrenia v oblasti profesijného poradenstva a poradenstva
 3. Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT: rozvoj digitálnych zručností na vysokej úrovni pre odborníkov v oblasti IKT vo všetkých priemyselných odvetviach
 4. Digitálne zručnosti vo vzdelávaní: transformácia výučby a učenia sa digitálnych zručností z hľadiska celoživotného vzdelávania vrátane odbornej prípravy učiteľov

Čo by mala koalícia dosiahnuť?

Koalícia chce dosiahnuť tieto ciele:

 • odborná príprava 1 milióna nezamestnaných mladých ľudí na voľné digitálne pracovné miesta prostredníctvom stáží, stáží, učňovskej prípravy a krátkodobých programov odbornej prípravy
 • podporovať zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovnej sily, a najmä prijímať konkrétne opatrenia na podporu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré čelia osobitným výzvam pri získavaní a udržaní digitálnych talentov, ako aj pri rekvalifikácii svojej pracovnej sily.
 • modernizovať vzdelávanie a odbornú prípravu s cieľom poskytnúť všetkým študentom a učiteľom príležitosť využívať digitálne nástroje a materiály vo svojich vzdelávacích a vzdelávacích činnostiach a rozvíjať a zlepšovať svoje digitálne zručnosti.
 • využívať dostupné finančné prostriedky na podporu digitálnych zručností a zvyšovať informovanosť o význame digitálnych zručností pre zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a účasť v spoločnosti.

Nedostatok digitálnych zručností v Európe

Digitálne kvalifikovaná pracovná sila a obyvateľstvo majú zásadný význam pre európsku konkurencieschopnosť a inkluzívnu digitálnu spoločnosť.

42 % európskych občanov však nemá základné digitálne zručnosti. 37 % ľudí na trhu práce, t. j. poľnohospodárov, zamestnancov bánk a pracovníkov tovární, takisto nemá dostatočné digitálne zručnosti, a to aj napriek rastúcej potrebe takýchto zručností na všetkých pracovných miestach.

Európe chýbajú aj kvalifikovaní odborníci na IKT, ktorí by obsadzovali rastúci počet voľných pracovných miest vo všetkých odvetviach hospodárstva. Kľúčovou otázkou je potreba modernizovať naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré v súčasnosti dostatočne nepripravujú mladých ľudí na digitálne hospodárstvo a spoločnosť, a prejsť na prístup celoživotného vzdelávania, aby ľudia mohli prispôsobiť svoje zručnosti počas celého svojho života podľa potreby.

S cieľom pomôcť riešiť nedostatok zručností v Európe bola v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy spustená Európska platforma digitálnych zručností a pracovných miest. Cieľom platformy je ponúknuť niekoľko zdrojov vrátane:

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov a môžete preskúmať zistenia indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za každú krajinu v oblastiach:

 • pripojiteľnosť
 • ľudský kapitál/digitálne zručnosti
 • využívanie internetových služieb občanmi
 • integrácia digitálnych technológií podnikmi
 • digitálne verejné služby
 • výskum a vývoj IKT

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia otvára výzvy na investovanie viac ako 176 miliónov EUR do digitálnych kapacít a technológií

Európska komisia otvorila nový súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Tieto výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín. Rozpočet na tento súbor výziev je viac ako 176 miliónov EUR.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Iniciatívy v oblasti digitálnych zručností

Európska komisia podporuje niekoľko iniciatív na podporu excelentnosti v oblasti digitálnych zručností v rôznych organizáciách, odvetviach a krajinách.

Pozri aj

Prísľuby konať

Všetky organizácie, podniky a vládne orgány sa vyzývajú, aby prijali konkrétny záväzok vykonávať opatrenia na zníženie nedostatku digitálnych zručností v Európe.