Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalícia v oblasti digitálnych zručností a pracovných miest

Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta rieši nedostatok digitálnych zručností spájaním členských štátov, podnikov a organizácií.

  mladí ľudia v triede IT

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Staň sa aktívnym

Všetky organizácie, ktoré prijímajú opatrenia na podporu digitálnych zručností v Európe, sa môžu stať členmi koalície tým, že sa zaregistrujú na prisľúbenom diváku a zaviažu sa prijať opatrenia na riešenie nedostatku digitálnych zručností. Akcie môžu siahať od odbornej prípravy nezamestnaných ľudí, organizovania rozsiahlych otvorených online kurzov (MOOC) pre učiteľov, ponuky tried kódovania pre deti alebo špičkovej odbornej prípravy pre špecialistov v oblasti IKT.

Koalícia zdieľa a podporuje iniciatívy v oblasti digitálnych zručností prostredníctvom európskych ocenení za digitálne zručnosti, ktoré možno zopakovať a rozšíriť v celej Európe.  

Európska komisia každoročne zdôrazňuje iniciatívy, ktoré pomáhajú zlepšovať digitálne zručnosti občanov, pracovnej sily, odborníkov v oblasti IKT a žien a dievčat prostredníctvom európskych ocenení za digitálne zručnosti.

Členské štáty môžu podporovať spoluprácu medzi rôznymi aktérmi vo svojej krajine tým, že ich spoja do národných koalícií.

Riadiaca rada

Správna rada koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta zabezpečuje strategické vedenie koalície. Rada má 12 členov, ktorí zastupujú partnerov koalície na európskej úrovni a pôsobia ako prepojenie medzi zástancami, národnými koalíciami a sociálnymi partnermi. Správna rada prijala v septembri 2018 9-bodový akčný plán, v ktorom načrtla ďalšie kroky na rozšírenie členstva a zabezpečenie toho, aby budúci rozpočet EÚ zahŕňal zameranie na rozvoj digitálnych zručností.

Na koho alebo na čo sa Koalícia zameriava?

Koalícia rieši potrebu digitálnych zručností štyroch širokých skupín:

 1. Digitálne zručnosti pre všetkých: rozvoj digitálnych zručností s cieľom umožniť všetkým občanom, aby boli aktívni v našej digitálnej spoločnosti
 2. Digitálne zručnosti pre pracovnú silu: rozvoj digitálnych zručností pre digitálne hospodárstvo, napr. zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, a opatrenia v oblasti kariérneho poradenstva a poradenstva
 3. Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT: rozvoj digitálnych zručností na vysokej úrovni pre odborníkov v oblasti IKT vo všetkých priemyselných odvetviach
 4. Digitálne zručnosti vo vzdelávaní: transformácia výučby a učenia sa digitálnych zručností z hľadiska celoživotného vzdelávania vrátane odbornej prípravy učiteľov

Čo by mala koalícia dosiahnuť?

Koalícia dúfa, že dosiahne tieto ciele:

 • odborná príprava 1 milióna mladých nezamestnaných ľudí na voľné digitálne pracovné miesta prostredníctvom stáží, stáží, učňovskej prípravy a krátkodobých programov odbornej prípravy
 • podporovať zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovnej sily a najmä prijímať konkrétne opatrenia na podporu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré čelia osobitným výzvam pri získavaní a udržaní digitálnych talentov, ako aj pri rekvalifikácii pracovnej sily
 • modernizovať vzdelávanie a odbornú prípravu s cieľom poskytnúť všetkým študentom a učiteľom príležitosť používať digitálne nástroje a materiály pri ich vyučovacích a vzdelávacích činnostiach a rozvíjať a zlepšovať svoje digitálne zručnosti.
 • využívať dostupné finančné prostriedky na podporu digitálnych zručností a zvyšovanie informovanosti o význame digitálnych zručností pre zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a účasť v spoločnosti.

Nedostatok digitálnych zručností v Európe

Digitálne kvalifikovaná pracovná sila a obyvateľstvo má zásadný význam pre európsku konkurencieschopnosť a inkluzívnu digitálnu spoločnosť.

42 % európskych občanov však nemá základné digitálne zručnosti. 37 % ľudí pracujúcich – poľnohospodárov, zamestnancov bánk, ako aj pracovníkov v továrňach – tiež nemá dostatočné digitálne zručnosti, a to aj napriek rastúcej potrebe takýchto zručností vo všetkých pracovných miestach.

Európe chýbajú aj kvalifikovaní špecialisti v oblasti IKT na obsadenie rastúceho počtu voľných pracovných miest vo všetkých odvetviach hospodárstva. Kľúčovou otázkou, na ktorej sa to zakladá, je potreba modernizovať naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré v súčasnosti dostatočne nepripravujú mladých ľudí na digitálne hospodárstvo a spoločnosť, a prejsť na prístup celoživotného vzdelávania, aby ľudia mohli podľa potreby prispôsobiť svoje zručnosti počas celého života.

S cieľom pomôcť riešiť nedostatok zručností v Európe bola v rámci programu Nástroja na prepájanie Európy spustená európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. Cieľom platformy je ponúknuť niekoľko zdrojov vrátane:

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov a môžete preskúmať zistenia indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) pre každú krajinu v týchto oblastiach:

 • konektivita
 • ľudský kapitál/digitálne zručnosti
 • využívanie internetových služieb občanmi
 • integrácia digitálnych technológií zo strany podnikov
 • digitálne verejné služby
 • výskum a vývoj IKT

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Digitálne desaťročie do roku 2030: Komisia prijíma ukazovatele na monitorovanie digitálnej transformácie Európy a vydáva usmernenia pre členské štáty

Komisia dnes prijala kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s cieľom umožniť meranie pokroku dosiahnutého pri dosahovaní cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030 a vydala usmernenie o tom, ako by členské štáty mali štruktúrovať svoje vnútroštátne plány na dosiahnutie digitálnych cieľov.

PRESS RELEASE |
Eurobarometer: Európania sa domnievajú, že digitálne technológie budú mať zásadný význam pre ich každodenný život

Podľa nového prieskumu Eurobarometra, ktorý bol dnes zverejnený, sa štyria z piatich Európanov domnievajú, že digitálne technológie majú čoraz väčší význam vo svojom každodennom živote a že Európa by mala prijať viac opatrení na zabezpečenie úspešnej digitálnej transformácie, čím sa potvrdí vízia a politika digitálneho desaťročia Európy.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Iniciatívy v oblasti digitálnych zručností

Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta a ďalšie iniciatívy podporujú excelentnosť v oblasti digitálnych zručností v rôznych organizáciách, oblastiach a krajinách.

Pozri aj

Prísľuby k akcii

Všetky organizácie, podniky a vládne orgány sa vyzývajú, aby prijali konkrétny záväzok vykonávať opatrenia na zníženie rozdielov v digitálnych zručnostiach v Európe.