Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Koalitionen för digitala färdigheter och arbetstillfällen

Koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen tar itu med den digitala kompetensklyftan genom att sammanföra medlemsstater, företag och organisationer.

  ungdomar i en IT-klass

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Bli aktiv

Alla organisationer som vidtar åtgärder för att öka den digitala kompetensen i Europa kan bli medlemmar i koalitionen genom att registrera sig hos den utlovade betraktaren och åta sig att vidta åtgärder för att komma till rätta med den digitala kompetensklyftan. Åtgärderna kan sträcka sig från utbildning av arbetslösa, anordnande av massiva öppna onlinekurser för lärare, erbjuda kodningsklasser för barn eller avancerad utbildning för IKT-specialister.

Koalitionen delar och främjar initiativ för digital kompetens genom European Digital Skills Awards, som kan replikeras och utökas över hela Europa.  

Varje år uppmärksammar Europeiska kommissionen initiativ som bidrar till att förbättra medborgarnas, arbetskraftens, IKT-personalens, kvinnors och flickors digitala färdigheter genom European Digital Skills Awards.

Medlemsstaterna kan stödja samarbete mellan olika aktörer i sitt land genom att sammanföra dem i nationella koalitioner.

Styrelsen

Koalitionens styrelse för digitala färdigheter och arbetstillfällen ger strategiskt ledarskap till koalitionen. Styrelsen har 12 ledamöter som företräder koalitionspartnerna på europeisk nivå och fungerar som en länk mellan utgivare, nationella koalitioner och arbetsmarknadens parter. I september 2018 antog styrelsen en handlingsplan med nio punkter som beskriver nästa steg för att utvidga medlemskapet och se till att EU:s framtida budget fokuserar på utvecklingen av digitala färdigheter.

Vem eller vad siktar koalitionen på?

Koalitionen tar itu med behovet av digitala färdigheter i fyra breda grupper:

 1. Digitala färdigheter för alla: utveckla digitala färdigheter så att alla medborgare kan vara aktiva i vårt digitala samhälle
 2. Digitala färdigheter för arbetskraften: utveckling av digitala färdigheter för den digitala ekonomin, t.ex. kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare och arbetssökande, samt åtgärder för karriärrådgivning och yrkesvägledning
 3. Digitala färdigheter för yrkesverksamma inom IKT: utveckling av digitala färdigheter på hög nivå för IKT-personal inom alla industrisektorer
 4. Digitala färdigheter i utbildningen: omvandla undervisning och lärande av digitala färdigheter ur ett perspektiv av livslångt lärande, inbegripet utbildning av lärare

Vad ska koalitionen uppnå?

Koalitionen hoppas uppnå följande mål:

 • utbilda 1 miljon unga arbetslösa för lediga digitala jobb genom praktik, praktikplatser, lärlingsutbildningar och kortvariga utbildningsprogram
 • stödja kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften och i synnerhet vidta konkreta åtgärder för att stödja små och medelstora företag som står inför särskilda utmaningar när det gäller att locka till sig och behålla digitala talanger och omskola sin arbetskraft.
 • modernisera utbildningen för att ge alla elever och lärare möjlighet att använda digitala verktyg och material i sin undervisnings- och inlärningsverksamhet och att utveckla och uppgradera sina digitala färdigheter.
 • utnyttja tillgänglig finansiering för att stödja digitala färdigheter och öka medvetenheten om vikten av digitala färdigheter för anställbarhet, konkurrenskraft och deltagande i samhället.

Den digitala kompetensklyftan i Europa

Att ha en digitalt kvalificerad arbetskraft och befolkning är avgörande för den europeiska konkurrenskraften och för ett inkluderande digitalt samhälle.

42 % av EU-medborgarna har dock inte grundläggande digitala färdigheter. 37 % av arbetskraften – både jordbrukare, bankanställda och fabriksarbetare – saknar också tillräckliga digitala färdigheter, trots det ökande behovet av sådan kompetens i alla arbetstillfällen.

Europa saknar också skickliga IKT-specialister för att tillsätta det växande antalet lediga platser inom alla sektorer av ekonomin. En avgörande fråga som ligger till grund för detta är behovet av att modernisera våra utbildningssystem, som för närvarande inte förbereder ungdomarna tillräckligt för den digitala ekonomin och det digitala samhället, och att övergå till en strategi för livslångt lärande så att människor kan anpassa sina färdigheter under hela sin livstid efter behov.

För att bidra till att åtgärda kompetensklyftan i Europa lanserades den europeiska plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa. Plattformen syftar till att erbjuda ett antal resurser, bland annat:

Index för digital ekonomi och samhälle

Europeiska kommissionen övervakar medlemsstaternas digitala framsteg och du kan granska resultaten från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) för varje land på följande områden:

 • konnektivitet
 • humankapital/digital kompetens
 • medborgarnas användning av Internettjänster
 • företagens integrering av digital teknik
 • digitala offentliga tjänster
 • forskning och utveckling IKT

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Digitala rättigheter och principer: en digital omställning för EU-medborgarna

Kommissionen välkomnar den överenskommelse som nåddes i går med Europaparlamentet och rådet om den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer. I förklaringen, som lades fram i januari, fastställs en tydlig referenspunkt för den typ av människocentrerad digital omvandling som EU främjar och försvarar, både hemma och utomlands.

Läs mer

Översikt

Initiativ för digital kompetens

Koalitionen för digitala färdigheter och arbetstillfällen och andra initiativ främjar spetskompetens inom digitala färdigheter i olika organisationer, områden och länder.

Se också