Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia

Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia zajmuje się problemem niedoboru umiejętności cyfrowych poprzez połączenie państw członkowskich, przedsiębiorstw i organizacji.

  młodzież w klasie IT

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Bądź aktywny

Wszystkie organizacje, które podejmują działania mające na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych w Europie, mogą zostać członkami Koalicji, rejestrując się na obserwatorze zobowiązań i zobowiązując się do podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności cyfrowych. Działania mogą obejmować szkolenia osób bezrobotnych, organizowanie ogromnych otwartych kursów online dla nauczycieli, oferowanie zajęć kodowania dla dzieci lub najnowocześniejsze szkolenia dla specjalistów w dziedzinie ICT.

Koalicja dzieli się i promuje inicjatywy w zakresie umiejętności cyfrowych za pośrednictwem Europejskich Nagród Umiejętności Cyfrowych, które można powielać i zwiększać w całej Europie.  

Co roku Komisja Europejska podkreśla inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy umiejętności cyfrowych obywateli, siły roboczej, specjalistów w dziedzinie ICT oraz kobiet i dziewcząt za pośrednictwem Europejskich Nagród Umiejętności Cyfrowych.

Państwa członkowskie mogą wspierać współpracę między różnymi podmiotami w swoim kraju, skupiając je w koalicjach krajowych.

Rada Zarządzająca

Rada Zarządzająca Koalicją na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia zapewnia strategiczne przywództwo Koalicji. Zarząd liczy 12 członków, którzy reprezentują partnerów koalicji na szczeblu europejskim i działają jako łącznik między deklarującymi, koalicjami krajowymi i partnerami społecznymi. WE wrześniu 2018 r. Rada Zarządzająca przyjęła 9-punktowy plan działania, w którym określono kolejne kroki w celu rozszerzenia członkostwa i zapewnienia, by przyszły budżet UE koncentrował się na rozwoju umiejętności cyfrowych.

Do kogo lub do czego zmierza koalicja?

Koalicja zajmuje się potrzebą umiejętności cyfrowych czterech szerokich grup:

 1. Umiejętności cyfrowe dla wszystkich: rozwijanie umiejętności cyfrowych w celu umożliwienia wszystkim obywatelom aktywności w naszym społeczeństwie cyfrowym
 2. Umiejętności cyfrowe dla siły roboczej: rozwijanie umiejętności cyfrowych w gospodarce cyfrowej, np. podnoszenie i przekwalifikowanie pracowników i osób poszukujących pracy, a także działania w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa zawodowego
 3. Umiejętności cyfrowe dla specjalistów ICT: rozwijanie umiejętności cyfrowych na wysokim poziomie dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu
 4. Umiejętności cyfrowe w edukacji: przekształcenie nauczania i uczenia się umiejętności cyfrowych w perspektywie uczenia się przez całe życie, w tym szkolenia nauczycieli

Co powinna osiągnąć koalicja?

Koalicja ma nadzieję osiągnąć następujące cele:

 • szkolenie 1 mln młodych bezrobotnych na wolne miejsca pracy w sektorze cyfrowym poprzez staże, staże, praktyki zawodowe i krótkoterminowe programy szkoleniowe
 • wspieranie podnoszenia i przekwalifikowania siły roboczej, a w szczególności podejmowanie konkretnych działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które stoją w obliczu szczególnych wyzwań w zakresie przyciągania i zatrzymywania talentów cyfrowych, a także przekwalifikowania ich siły roboczej
 • modernizacja kształcenia i szkolenia w celu zapewnienia wszystkim uczniom i nauczycielom możliwości wykorzystania narzędzi i materiałów cyfrowych w swoich działaniach w zakresie nauczania i uczenia się oraz rozwijania i podnoszenia ich umiejętności cyfrowych.
 • wykorzystanie dostępnych środków finansowych na wspieranie umiejętności cyfrowych i podnoszenie świadomości na temat znaczenia umiejętności cyfrowych dla szans na zatrudnienie, konkurencyjności i uczestnictwa w społeczeństwie.

Luka w umiejętnościach cyfrowych w Europie

Posiadanie wykwalifikowanej cyfrowo siły roboczej i ludności ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Europy i społeczeństwa cyfrowego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

42 % obywateli Europy nie posiada jednak podstawowych umiejętności cyfrowych. 37 % siły roboczej – rolników, pracowników banków i pracowników fabrycznych – również nie posiada wystarczających umiejętności cyfrowych, pomimo rosnącego zapotrzebowania na takie umiejętności we wszystkich miejscach pracy.

W Europie brakuje również wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie ICT, aby obsadzić rosnącą liczbę wolnych miejsc pracy we wszystkich sektorach gospodarki. Zasadniczą kwestią leżącą u podstaw tej kwestii jest potrzeba modernizacji naszych systemów kształcenia i szkolenia, które obecnie nie przygotowują młodych ludzi w wystarczającym stopniu do gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, oraz przejścia na podejście oparte na uczeniu się przez całe życie, tak aby ludzie mogli w razie potrzeby dostosowywać swoje umiejętności przez całe życie.

Aby pomóc rozwiązać problem niedoboru kwalifikacji w Europie, w ramach programu „Łącząc Europę” uruchomiono europejską platformę umiejętności cyfrowych i miejsc pracy. Celem platformy jest oferowanie wielu zasobów, w tym:

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich i może dokonać przeglądu ustaleń indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) dla każdego kraju w obszarach:

 • łączność
 • kapitał ludzki/umiejętności cyfrowe
 • korzystanie z usług internetowych przez obywateli
 • integracja technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa
 • cyfrowe usługi publiczne
 • badania i rozwój ICT

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Inicjatywy na rzecz umiejętności cyfrowych

Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia oraz inne inicjatywy propagują doskonałość w zakresie umiejętności cyfrowych w różnych organizacjach, obszarach i krajach.

Zobacz też