Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija

Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija risina digitālo prasmju trūkumu, apvienojot dalībvalstis, uzņēmumus un organizācijas.

  jaunieši IT klasē

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Kļūt aktīvam

Visas organizācijas, kas veic pasākumus digitālo prasmju uzlabošanai Eiropā, var kļūt par koalīcijas dalībniecēm, reģistrējoties solītājam un apņemoties veikt pasākumus, lai novērstu digitālo prasmju trūkumu. Pasākumi var ietvert bezdarbnieku apmācību, masveida atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) rīkošanu skolotājiem, kodēšanas nodarbību piedāvāšanu bērniem vai jaunāko IKT speciālistu apmācību.

Koalīcija dalās ar digitālo prasmju iniciatīvām un veicina tās, izmantojot Eiropas Digitālo prasmju balvu, ko var atkārtot un paplašināt visā Eiropā.  

Katru gadu Eiropas Komisija uzsver iniciatīvas, kas palīdz uzlabot iedzīvotāju, darbaspēka, IKT speciālistu un sieviešu un meiteņu digitālās prasmes, izmantojot Eiropas Digitālo prasmju balvas.

Dalībvalstis var atbalstīt sadarbību starp dažādiem dalībniekiem savā valstī, apvienojot tos valstu koalīcijās.

Valde

Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas valde nodrošina koalīcijas stratēģisko vadību. Valdē ir 12 locekļi, kas pārstāv koalīcijas partnerus Eiropas līmenī un darbojas kā saikne starp solītājiem, valstu koalīcijām un sociālajiem partneriem. Valde 2018. gada septembrī pieņēma 9 punktu rīcības plānu, kurā izklāstīti turpmākie pasākumi, lai paplašinātu dalību un nodrošinātu, ka ES turpmākajā budžetā galvenā uzmanība tiek pievērsta digitālo prasmju attīstīšanai.

Ko un ko koalīcija vēlas sasniegt?

Koalīcija pievēršas vajadzībai pēc digitālajām prasmēm 4 plašās grupās:

 1. Digitālās prasmes visiem: digitālo prasmju attīstīšana, lai visi iedzīvotāji varētu aktīvi darboties mūsu digitālajā sabiedrībā
 2. Darbaspēkadigitālās prasmes: digitālo prasmju attīstīšana digitālajai ekonomikai, piemēram, darba ņēmēju un darba meklētāju prasmju pilnveide un pārkvalifikācija, un darbības karjeras konsultāciju un orientācijas jomā
 3. Digitālās prasmes IKT speciālistiem: augsta līmeņa digitālo prasmju attīstīšana IKT speciālistiem visās rūpniecības nozarēs
 4. Digitālās prasmes izglītībā: digitālo prasmju mācīšanas un mācīšanāspārveidošana mūžizglītības perspektīvā, tostarp skolotāju apmācība

Ko koalīcijai vajadzētu sasniegt?

Koalīcija cer sasniegt šādus mērķus:

 • apmācīt 1 miljonu jauniešu bezdarbniekiem uz vakantām digitālajām darbvietām, izmantojot stažēšanos, stažēšanos, māceklību un īstermiņa apmācības programmas
 • atbalstīt darbaspēka prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanos un jo īpaši veikt konkrētus pasākumus, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), kuri saskaras ar īpašām problēmām digitālo talantu piesaistīšanā un saglabāšanā, kā arī darbaspēka pārkvalificēšanā;
 • modernizēt izglītību un apmācību, lai nodrošinātu visiem skolēniem un skolotājiem iespēju izmantot digitālos rīkus un materiālus savās mācīšanas un mācīšanās darbībās un attīstīt un uzlabot savas digitālās prasmes.
 • izmantot pieejamo finansējumu digitālo prasmju atbalstam un informētības palielināšanai par digitālo prasmju nozīmi nodarbināmībā, konkurētspējā un līdzdalībā sabiedrībā.

Digitālo prasmju trūkums Eiropā

Digitāli kvalificēts darbaspēks un iedzīvotāji ir ļoti svarīgi Eiropas konkurētspējai un iekļaujošai digitālai sabiedrībai.

Tomēr 42 % Eiropas iedzīvotāju nav digitālo pamatprasmju. 37 % strādājošo — gan lauksaimniekiem, gan banku darbiniekiem, gan rūpnīcu darbiniekiem — arī trūkst pietiekamu digitālo prasmju, neraugoties uz to, ka visās darbvietās arvien vairāk ir vajadzīgas šādas prasmes.

Eiropā trūkst arī kvalificētu IKT speciālistu, lai aizpildītu arvien pieaugošo brīvo darbvietu skaitu visās ekonomikas nozarēs. Būtisks jautājums, kas to pamato, ir nepieciešamība modernizēt mūsu izglītības un apmācības sistēmas, kas pašlaik nepietiekami sagatavo jauniešus digitālajai ekonomikai un sabiedrībai, un pāriet uz mūžizglītības pieeju, lai cilvēki vajadzības gadījumā varētu pielāgot savu prasmju kopumu visa mūža garumā.

Lai palīdzētu novērst prasmju trūkumu Eiropā, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas ietvaros tika izveidota Eiropas digitālo prasmju un darbvietu platforma. Platformas mērķis ir piedāvāt vairākus resursus, tostarp:

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Eiropas Komisija uzrauga dalībvalstu digitālo progresu, un jūs varat pārskatīt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) konstatējumus par katru valsti šādās jomās:

 • savienojamība
 • cilvēkkapitāls/digitālās prasmes
 • interneta pakalpojumu izmantošana iedzīvotāju vidū
 • digitālo tehnoloģiju integrācija uzņēmumos
 • digitālie sabiedriskie pakalpojumi
 • pētniecība un izstrāde IKT

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālo prasmju iniciatīvas

Eiropas Komisija atbalsta vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt izcilību digitālo prasmju jomā dažādās organizācijās, nozarēs un valstīs.

Skatīt arī

Solījumi rīkoties

Visas organizācijas, uzņēmumi un valdības struktūras tiek mudinātas uzņemties konkrētas saistības veikt pasākumus, lai samazinātu digitālo prasmju trūkumu Eiropā.