Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Comhghuaillíocht maidir le scileanna digiteacha agus poist

Téann an Chomhghuaillíocht um Scileanna Digiteacha agus Poist Dhigiteacha i ngleic leis an mbearna scileanna digiteacha trí Bhallstáit, cuideachtaí agus eagraíochtaí a thabhairt le chéile.

Bí gníomhach

Is féidir le gach eagraíocht a dhéanann beart chun scileanna digiteacha a threisiú san Eoraip a bheith ina mbaill den Chomhghuaillíocht trí chlárú ar an mbreathnóir gealltanais agus trí ghealltanas a thabhairt bearta a dhéanamh chun dul i ngleic leis an mbearna scileanna digiteacha. I measc na ngníomhaíochtaí tá oiliúint a chur ar dhaoine dífhostaithe, ollchúrsaí oscailte ar líne (MOOCanna) a óstáil do mhúinteoirí, ranganna códaithe a chur ar fáil do leanaí nó oiliúint cheannródaíoch a chur ar fáil do speisialtóirí TFC.

Déanann an Chomhghuaillíocht tionscnaimh maidir le scileanna digiteacha a chomhroinnt agus a chur chun cinn trí na Dámhachtainí Scileanna Digiteacha Eorpacha, ar féidir iad a mhacasamhlú agus a mhéadú ar fud na hEorpa.  

Gach bliain, tarraingíonn an Coimisiún Eorpach aird ar thionscnaimh a chuidíonn le feabhas a chur ar scileanna digiteacha na saoránach, an lucht saothair, gairmithe TFC, agus na mban agus na gcailíní trí Ghradaim Scileanna Digiteacha na hEorpa.

Is féidir leis na Ballstáit tacú le comhar idir gníomhaithe éagsúla ina dtír féin trína dtabhairt le chéile i gcomhghuaillíochtaí náisiúnta.

An Bord Rialaithe

Cuireann Bord Rialaithe na Comhghuaillíochta Scileanna Digiteacha agus Post ceannaireacht straitéiseach ar fáil don Chomhghuaillíocht. Tá 12 chomhalta ar an mBord a dhéanann ionadaíocht ar chomhpháirtithe na Comhghuaillíochta ar an leibhéal Eorpach, agus feidhmíonn siad mar nasc idir gealltóirí, comhghuaillíochtaí náisiúnta agus comhpháirtithe sóisialta. Ghlac an bord rialaithe plean gníomhaíochta 9 bpointe i mí Mheán Fómhair 2018 ina leagtar amach na chéad chéimeanna eile chun an bhallraíocht a mhéadú agus chun a chinntiú go mbeidh fócas ar scileanna digiteacha a fhorbairt i mbuiséad an Aontais amach anseo.

Cé nó cad a dhíríonn an Chomhghuaillíocht?

Téann an Chomhghuaillíocht i ngleic leis an ngá atá le scileanna digiteacha 4 ghrúpa leathana:

 1. Scileanna digiteacha do chách: scileanna digiteacha a fhorbairt chun cur ar chumas na saoránach uile a bheith gníomhach inár sochaí dhigiteach
 2. Scileanna digiteacha don lucht saothair: scileanna digiteacha a fhorbairt don gheilleagar digiteach, e.g. uas-sciliú agus athsciliú oibrithe agus cuardaitheoirí poist, agus gníomhaíochtaí maidir le comhairle agus treoir ghairme
 3. Scileanna digiteacha do ghairmithe TFC: scileanna digiteacha ardleibhéil a fhorbairt do ghairmithe TFC i ngach earnáil tionscail
 4. Scileanna digiteacha san oideachas: teagasc agus foghlaim scileanna digiteacha a athrú ó bhonn ó thaobh na foghlama ar feadh an tsaoil de, lena n-áirítear oiliúint múinteoirí

Cad ba cheart don Chomhghuaillíocht a bhaint amach?

Tá súil ag an gComhghuaillíocht na spriocanna seo a leanas a bhaint amach:

 • oiliúint a chur ar 1 mhilliún duine óg dífhostaithe le haghaidh poist dhigiteacha fholmha trí intéirneachtaí, tréimhsí oiliúna, printíseachtaí agus cláir oiliúna ghearrthéarmacha
 • tacú le huas-sciliú agus athoiliúint an lucht saothair agus go háirithe bearta nithiúla a dhéanamh chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a bhfuil dúshláin shonracha rompu tallann dhigiteach a mhealladh agus a choinneáil chomh maith lena lucht saothair a athoiliúint
 • oideachas agus oiliúint a nuachóiriú chun deis a thabhairt do na daltaí agus do na múinteoirí uile uirlisí agus ábhair dhigiteacha a úsáid ina ngníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama agus chun a scileanna digiteacha a fhorbairt agus a uasghrádú.
 • úsáid a bhaint as an gcistiú atá ar fáil chun tacú le scileanna digiteacha agus chun feasacht a mhúscailt maidir le tábhacht na scileanna digiteacha don infhostaitheacht, don iomaíochas agus don rannpháirtíocht sa tsochaí.

An bhearna scileanna digiteacha san Eoraip

Tá lucht saothair a bhfuil scileanna digiteacha acu agus daonra ríthábhachtach d’iomaíochas na hEorpa agus do shochaí dhigiteach chuimsitheach.

Mar sin féin, níl bunscileanna digiteacha ag 42 % de shaoránaigh na hEorpa. Ina theannta sin, níl dóthain scileanna digiteacha ag 37 % de na daoine atá sa lucht saothair — feirmeoirí, fostaithe bainc agus oibrithe monarchan araon — in ainneoin go bhfuil méadú ag teacht ar an ngá atá le scileanna den sórt sin i ngach post.

Níl speisialtóirí oilte TFC san Eoraip freisin chun líon méadaitheach na bhfolúntas i ngach earnáil den gheilleagar a líonadh. Saincheist ríthábhachtach atá mar bhonn faoin méid sin is ea an gá atá le nuachóiriú a dhéanamh ar ár gcórais oideachais agus oiliúna, nach n-ullmhaíonn daoine óga go leordhóthanach don gheilleagar digiteach agus don tsochaí dhigiteach faoi láthair, agus chun aistriú chuig cur chuige foghlama ar feadh an tsaoil ionas gur féidir le daoine a dtacair scileanna a oiriúnú le linn a saolré de réir mar is gá.

Chun cuidiú le haghaidh a thabhairt ar an mbearna scileanna san Eoraip, seoladh an tArdán Eorpach um Scileanna Digiteacha agus Poist Dhigiteacha faoin gClár Saoráide um Chónascadh na hEorpa. Tá sé d’aidhm ag an ardán roinnt acmhainní a chur ar fáil, lena n-áirítear:

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach

Déanann an Coimisiún Eorpach faireachán ar dhul chun cinn digiteach na mBallstát agus is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) do gach tír sna réimsí seo a leanas:

 • nascacht
 • caipiteal daonna/scileanna digiteacha
 • seirbhísí Idirlín á n-úsáid ag saoránaigh
 • comhtháthú na teicneolaíochta digití ag gnólachtaí
 • seirbhísí poiblí digiteacha
 • taighde agus forbairt TFC

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Glaonna oscailte ag an gCoimisiún chun breis agus €176 mhilliún a infheistiú in acmhainní digiteacha agus i dteicneolaíocht

D’oscail an Coimisiún Eorpach sraith nua glaonna ar thograí faoi Chláir Oibre 2023-2024 den Chlár don Eoraip Dhigiteach chun acmhainneachtaí digiteacha a neartú ar fud an Aontais. Tá na glaonna sin oscailte do ghnólachtaí, do riaracháin phoiblí agus d’eintitis eile ó Bhallstáit an Aontais, ó thíortha CSTE/LEE, agus ó thíortha comhlachaithe. Tá an buiséad don tsraith glaonna sin os cionn €176 mhilliún.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Tionscnaimh scileanna digiteacha

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le roinnt tionscnamh chun barr feabhais i scileanna digiteacha a chur chun cinn in eagraíochtaí, earnálacha agus tíortha éagsúla.

Féach freisin

Gealltanais le haghaidh gníomhaíochta

Moltar do gach eagraíocht, gnólacht agus comhlacht rialtais gealltanas nithiúil a thabhairt gníomhaíochtaí a dhéanamh chun an bhearna scileanna digiteacha san Eoraip a laghdú.