Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Web saavutettavuus

Mikä on web-sisällön saavutettavuus? Internetin saavutettavuus antaa kaikille, myös vammaisille, mahdollisuuden havaita, ymmärtää, navigoida ja olla vuorovaikutuksessa Internetin kanssa.

  Näppäimistö, jossa on painike ”saavutettavuus”-painikkeen sijasta. Se on vihreä ja siinä on vammaisuuskuvake.

Digitaalisesta esteettömyydestä tuli entistäkin tärkeämpi covid-19-pandemian aikana, ja se on edelleen olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa olisi valmis digitaaliaikaan. Internetin ja mobiililaitteiden kautta tarjottavien tietojen ja vuorovaikutteisten palvelujen nopean kasvun myötä osa väestöstä on vaarassa jäädä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta peruspalvelujen ulkopuolelle. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi julkisten palvelujen, ruokaostosten, lääkinnällisten konsultaatioiden, verkkopankkitoiminnan, viestien ja videopuhelupalvelujen käyttö.

Yksinkertaiset muutokset, jotka tekevät verkkosivustoista ja sovelluksista helppokäyttöisempiä, voivat auttaa kaikkia, ei vain vammaisia käyttäjiä. Esimerkiksi voi kuunnella tekstiä, kun ei ole tarpeeksi valoa lukemiseen tai kun useita tehtäviä, tai lukea tekstityksiä videon meluisassa ympäristössä. Yritykset, joilla on esteettömiä palveluja, voivat saavuttaa suuremman, enimmäkseen hyödyntämättömän asiakaskunnan ja saada siitä taloudellista hyötyä. Arviolta 100 miljoonalla ihmisellä on jonkinlainen vamma, joten ne ovat tärkeitä markkinoita.

Digitaalinen saavutettavuus ei ole vain teknisten standardien, verkkoarkkitehtuurin ja suunnittelun kysymys. Vammaisilla henkilöillä on myös oikeus käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa yhdenvertaisesti kaikkien muiden kanssa, jotta voidaan varmistaa heidän riippumattomuutensa, sosiaalinen ja ammatillinen integroitumisensa ja osallistumisensa yhteisön elämään (EU:n perusoikeuskirjan 26 artikla: Vammaisten henkilöiden integroituminen: ”Unioni tunnustaa vammaisten henkilöiden oikeuden hyötyä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa heidän riippumattomuutensa, sosiaalisen ja ammatillisen integroitumisensa ja osallistumisensa yhteisön elämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta”. Se on kirjattu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (UNCRPD). Yleissopimuksen 9 artiklassa, jonka sopimuspuolia EU ja sen jäsenvaltiot ovat, edellytetään, että toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vammaiset henkilöt voivat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa, myös Internetiä, yhdenvertaisesti muiden kanssa. EU on näin ollen antanut lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden oikeuksien tukemiseksi.

Verkkosisällön saavutettavuutta koskeva direktiivi

Verkon saavutettavuutta koskeva direktiivi(direktiivi (EU) 2016/2102) on ollut voimassa 22. joulukuuta 2016 lähtien, ja se tarjoaa vammaisille henkilöille paremmat mahdollisuudet käyttää julkisten palvelujen verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia.

Tiivistelmä verkon saavutettavuusdirektiivistä on saatavilla.

Direktiivissä vahvistetut säännöt heijastavat komission meneillään olevaa työtä sosiaalisen ja osallistavan Euroopan tasa-arvounionin luomiseksi, jossa kaikki eurooppalaiset voivat osallistua täysipainoisesti ja aktiivisesti digitaalitalouteen ja -yhteiskuntaan.

Direktiivin mukaan julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja sovellusten on oltava helpommin saatavilla. On olemassa muutamia poikkeuksia, jotka koskevat lähetystoiminnan harjoittajia ja suoratoistoa. Teknisellä standardilla tuetaan direktiiviä ja selvennetään, mitä termi ”saatavilla” edellyttää.

Direktiivissä edellytetään seuraavaa:

 • kunkin verkkosivuston ja mobiilisovelluksen saavutettavuusseloste, jossa mainitaan ei-saatavissa oleva sisältö ja vaihtoehdot sekä yhteystiedot;
 • palautemekanismi, jonka avulla käyttäjät voivat ilmoittaa esteettömyysongelmista tai pyytää tietoja, jotka julkaistaan sisällössä, joka ei ole saatavilla;
 • jäsenvaltiot seuraavat säännöllisesti julkisen sektorin verkkosivustoja ja sovelluksia ja raportoivat tuloksista komissiolle joka kolmas vuosi.

Direktiivi täydentääesteettömyyttä koskevaaeurooppalaista säädöstä , joka kattaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluja myös yksityisellä sektorilla. Lisäksi EU:n lainsäädännöllä tuetaan vammaisia muilla aloilla, kuten sähköisessä viestinnässä, audiovisuaalisissa mediapalveluissa, sähköisissä kirjoissa, sähköisessä kaupankäynnissä ja tieto- ja viestintäteknisissä laitteissa. Digitaalistataloutta ja yhteiskuntaa koskevan lainsäädännön infograafissa esitellään, miten nämä EU:npolitiikat vaikuttavat digitaaliseen saavutettavuuteen.

Verkkosisällön saavutettavuutta koskevan direktiivin tarkistaminen

Euroopan komissio tarkisti verkkosisällön saavutettavuusdirektiivin vuonna 2022. Uudelleentarkastelussa otettiin huomioon vuonna 2021 järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset, joissa kerättiin näkemyksiä direktiivin soveltamisesta käytännössä, jäsenvaltioiden ensimmäisistä esteettömyyden seurantaraporteista ja asiaa tukevasta tutkimuksesta.

Komission kertomus julkaistaan EUR-Lex-portaalissa:

Nämä asiakirjat ja kuulemisen tulokset julkaistaan myösOta mielipiteesi -portaalissa.

Verkkosisällön saavutettavuutta koskevan direktiivin tarkistamista tukeva tutkimus

Tämä tutkimus tuki verkon saavutettavuusdirektiivin ja sen täytäntöönpanosäädösten tarkistamista.

Tutkimus ja helppolukuiset versiot julkaistaan EU:n julkaisuportaalissa:

Verkkosisällön saavutettavuutta koskevan direktiivin täytäntöönpano

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2018 kaksi täytäntöönpanopäätöstä, joilla varmistetaan direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano:

 1. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523 esteettömyysvakuutuksen mallin vahvistamisesta
 2. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1524 seurantamenetelmistä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä

Kolmas täytäntöönpanopäätös verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevasta yhdenmukaistetusta standardista, jossa säädetään direktiivin vaatimustenmukaisuusolettamasta, on saatettu ajan tasalle sen jälkeen, kun se hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Nykyinen yhdenmukaistettu standardi on EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF, jokaon uusimpien verkkosisällön saavutettavuusohjeiden mukainen: WCAG 2.1. Lisätietoja löydät täältä .

Verkkosisällön saavutettavuutta koskevan direktiivin asiantuntijaryhmä (WADEX) kokoaa yhteen jäsenvaltioiden edustajia tukemaan direktiivin täytäntöönpanoa, helpottamaan jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä.

Verkon saavutettavuutta koskevan direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään (määräaika oli 23. syyskuuta 2018).

Luettelo kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä

Verkon saavutettavuutta koskevan direktiivin seuranta

Verkon saavutettavuutta koskevassa direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot valvovat määräajoin, ovatko julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset esteettömyysvaatimusten mukaisia.  

Vuodesta 2021 alkaen ja sen jälkeen joka kolmas vuosi jäsenvaltiot julkaisevat ja toimittavat komissiolle kertomuksen täytäntöönpanon seurannan ja käytön tuloksista. 

Ensimmäiset jäsenvaltioiden seurantakertomukset vuodelta 2021 ovat saatavilla komission verkkosivustolla. 

Seuraava raporttisarja on määrä julkaista joulukuussa 2024. 

Tuki tutkimus- ja pilottihankkeiden rahoituksella

Komissio antaa rahoitustukea tutkimukselle ja verkkosisällön saavutettavuuden ja esteettömien teknologisten ratkaisujen käyttöönotolle.

Viimeaikaisia esimerkkejä hankkeista ovat:

 • Wai-Tools, joka kokoaa yhteen teollisuuden, hallituksen ja tutkimusyhteisön keskeiset kumppanit yhdenmukaisten esteettömyystestaussääntöjen laatimiseksi;
 • WADcher, joka kehittää foorumin esteettömyyden arviointia, seurantaa ja raportointia varten;
 • Wai-Guide, joka suunnittelee verkkosisällön saavutettavuutta koskevia koulutusohjelmia, tuottaa ohjeita työkalujen laatimiseksi ja käsittelee kehittyvien teknologioiden saavutettavuusnäkökohtia, kuten mukaansatempaavia ympäristöjä ja esineiden verkkoa;
 • We4Authors, joka helpottaa saavutettavuusominaisuuksien sisällyttämistä oletusvaihtoehtona kirjoitustyökaluissa.

 

Uusin

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalinen osallisuus

Digitaalisella osallisuudella tarkoitetaan EU:n laajuista pyrkimystä varmistaa, että kaikki voivat osallistua digimaailmaan ja päästä osalliseksi sen hyödyistä.

Syventävää tietoa

Katso myös

Naiset digitaalisessa

EU haluaa varmistaa, että kaikilla on sukupuolesta riippumatta oikeudenmukaiset mahdollisuudet hyötyä digitaalisesta aikakaudesta ja osallistua siihen.