Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Přístupnost webu

Co je to přístupnost webu? Přístupnost webu umožňuje každému, včetně osob se zdravotním postižením, vnímat internet, porozumět mu, navigovat a komunikovat s ním.

  Klávesnice s tlačítkem pro „dostupnost“ v místě tlačítka enter. Je zelená a má na něm ikonu handicapu.

Digitální přístupnost se stala ještě důležitější během pandemie COVID-19 a má i nadále zásadní význam pro to, aby byla Evropa připravena na digitální věk. S rychlým růstem informačních a interaktivních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a mobilních zařízení hrozí, že část obyvatelstva bude vyloučena ze základních služeb ze soukromého i veřejného sektoru, jako je získávání informací z veřejných služeb, nakupování potravin, lékařské konzultace, online bankovnictví, zasílání zpráv a videohovory.

Jednoduché změny, které dělají webové stránky a aplikace „přístupnější“, mohou pomoci všem, nejen uživatelům se zdravotním postižením. Například, být schopen poslouchat text, když není dostatek světla na čtení nebo při multitaskingu, nebo čtení titulků na video v hlučném prostředí. Podniky s přístupnými službami mohou dosáhnout větší, většinou nevyužité zákaznické základny a zažít z toho ekonomický zisk. Odhaduje se, že 100 milionů lidí v EU má určitou formu zdravotního postižení, což představuje důležitý trh.

Digitální přístupnost není jen otázkou technických norem, webové architektury a designu. Pro osoby se zdravotním postižením je rovněž právem na přístup k informačním a komunikačním technologiím na rovnoprávném základě s ostatními, zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a účast na životě společnosti (Listina základních práv EU, článek 26: Integrace osob se zdravotním postižením: „Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením využívat opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a účast na životě společnosti.“ A je zakotvena v Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD). Článek 9 úmluvy, jehož smluvní stranou jsou EU a její členské státy, vyžaduje, aby byla přijata vhodná opatření k zajištění přístupu osob se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními k informačním a komunikačním technologiím, včetně internetu. EU proto přijala právní předpisy na podporu práv osob se zdravotním postižením.

Směrnice o přístupnosti internetových stránek

Směrnice o přístupnosti internetových stránek(směrnice (EU)2016/2102) je v platnosti od 22. prosince 2016 a poskytuje osobám se zdravotním postižením lepší přístup k internetovým stránkám a mobilním aplikacím veřejných služeb.

K dispozici je souhrn směrnice o přístupnosti internetových stránek.

Pravidla stanovená ve směrnici odrážejí probíhající práci Komise na vybudování sociální a inkluzivní evropské „Unie rovnosti“, v níž se všichni Evropané mohou plně a aktivně podílet na digitální ekonomice a společnosti.

Směrnice ukládá, aby internetové stránky a aplikace subjektů veřejného sektoru byly „dostupnější“. Existuje omezený počet výjimek, které zahrnují provozovatele vysílání a živé vysílání. Technická norma tuto směrnici podporuje a objasňuje, co se očekává od termínu „přístupný“.

Směrnice vyžaduje:

 • prohlášení o přístupnosti pro každou internetovou stránku a mobilní aplikaci s uvedením nepřístupného obsahu a alternativ, jakož i kontaktů;
 • mechanismus zpětné vazby, aby uživatelé mohli označit problémy s přístupností nebo požadovat informace zveřejněné v nepřístupném obsahu;
 • pravidelné sledování internetových stránek a aplikací veřejného sektoru členskými státy a podávání zpráv o výsledcích každé tři roky Komisi.

Směrnice doplňuje Evropský akt přístupnosti, který zahrnuje širokou škálu výrobků a služeb i v soukromém sektoru. Další evropské právní předpisy podporují osoby se zdravotním postižením v jiných oblastech, včetně elektronických komunikací, audiovizuálních mediálních služeb, elektronických knih, elektronického obchodu a vybavení IKT. Zdůrazňuje, jak tyto politiky EU ovlivňují digitální přístupnost, jsou uvedeny v infografice „Digitální ekonomika a společnost“

Přezkum směrnice o přístupnosti internetových stránek

Evropská komise přezkoumala směrnici o přístupnosti internetových stránek v roce 2022. Přezkum zohlednil výsledky veřejné konzultace, která proběhla v roce 2021 a která shromáždila názory na uplatňování směrnice v praxi, první zprávy členských států o monitorování přístupnosti a podpůrnou studii.

Zpráva Komise je zveřejněna na portálu EUR-Lex:

Tyto dokumenty a výsledky konzultace jsou rovněž zveřejněny na portálu Udělejte svůj názor.

Studie podporující přezkum směrnice o přístupnosti internetových stránek

Tato studie podpořila přezkum směrnice o přístupnosti internetových stránek a jejích prováděcích aktů.

Studie a snadno čitelné verze jsou zveřejněny na portálu EU Publications:

Provádění směrnice o přístupnosti internetových stránek

V roce 2018 přijala Evropská komise dvě prováděcí rozhodnutí, která zajišťují jednotné podmínky pro provádění směrnice:

 1. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523, kterým se stanoví vzor prohlášení o přístupnosti
 2. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1524, kterým se stanoví metodika monitorování a opatření pro podávání zpráv členskými státy

Třetí prováděcí rozhodnutí o harmonizované normě pro internetové stránky a mobilní aplikace, které stanoví předpoklad shody se směrnicí, bylo aktualizováno od prvního přijetí v roce 2018. Současná harmonizovaná norma je EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF,což je v souladu s nejnovějšími pokyny pro přístupnost internetového obsahu: WCAG 2.1. Více informací je k dispozici zde.

Skupina odborníků na směrnici o přístupnosti internetových stránek (WADEX) sdružuje zástupce členských států s cílem podpořit provádění směrnice, usnadnit spolupráci mezi členskými státy a zúčastněnými stranami a vyměňovat si osvědčené postupy.

Provedení směrnice o přístupnosti internetových stránek

Všechny členské státy provedly směrnici ve vnitrostátním právu (lhůta byla 23. září 2018).

Seznam vnitrostátních prováděcích opatření

Monitorování směrnice o přístupnosti internetových stránek

Směrnice o přístupnosti internetových stránek vyžaduje, aby členské státy pravidelně sledovaly soulad internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru s požadavky na přístupnost.  

Od roku 2021 a poté každé tři roky členské státy zveřejňují a předkládají Komisi zprávu o výsledcích monitorování a využívání prosazování. 

První monitorovací zprávy členských států z roku 2021 jsou zpřístupněny na internetových stránkách Komise. 

Další série zpráv se má uskutečnit v prosinci 2024. 

Podpora prostřednictvím financování výzkumu a pilotních projektů

Komise poskytuje finanční podporu na výzkum a zavádění přístupnosti internetových stránek a přístupných technologických řešení.

Mezi nedávné příklady projektů patří:

 • Wai-Tools, který sdružuje klíčové partnery z průmyslu, vlády a výzkumné obce za účelem zavedení jednotných pravidel pro testování přístupnosti;
 • WADcher, který vyvíjí platformu pro hodnocení, monitorování a podávání zpráv přístupnosti;
 • Wai-Guide, který navrhuje vzdělávací programy pro přístupnost internetových stránek, vydává pokyny pro tvorbu nástrojů a zabývá se aspekty přístupnosti vznikajících technologií, jako jsou pohlcující prostředí a síť věcí;
 • We4Authors, který usnadňuje začlenění funkcí přístupnosti jako výchozí možnost do autorizačních nástrojů.

 

Nejaktuálnější

Související obsah

Souvislosti

Digitální začlenění

Digitální začlenění je celounijní úsilí o zajištění toho, aby každý mohl přispívat k digitálnímu světu a využívat jeho přínosů.

Hlubší pohled

Viz také

Ženy v digitálním světě

EU chce zajistit, aby všichni, bez ohledu na pohlaví, měli spravedlivou šanci těžit z digitálního věku a přispívat k němu.