Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Spletna dostopnost

Kaj je spletna dostopnost? Spletna dostopnost omogoča vsem, tudi invalidom, da zaznavajo, razumejo, krmarijo in komunicirajo z internetom.

  Tipkovnico z gumbom za „dostopnost“ na mestu gumba za vnos. Je zelena in na njej je ikona invalidnosti.

Digitalna dostopnost je med pandemijo COVID-19 postala še pomembnejša in je še vedno bistvena za pripravo Evrope na digitalno dobo. S hitro rastjo informacij in interaktivnih storitev, ki se zagotavljajo prek spleta in mobilnih naprav, obstaja tveganje, da bo del prebivalstva izključen iz osnovnih storitev iz zasebnega in javnega sektorja, kot so pridobivanje informacij iz javnih storitev, nakupovanje živil, zdravniški pregledi, spletno bančništvo, sporočanje in video klicne storitve, če naštejemo le nekatere.

Preproste spremembe, zaradi katerih so spletne strani in aplikacije bolj „dostopne“, lahko pomagajo vsem, ne le uporabnikom s posebnimi potrebami. Na primer, lahko poslušate besedilo, ko ni dovolj svetlobe za branje ali ko je večopravilnost, ali branje podnapisov videoposnetka v hrupnem okolju. Podjetja z dostopnimi storitvami lahko dosežejo večjo, večinoma neizkoriščeno bazo strank in s tem doživijo gospodarske koristi. Približno 100 milijonov ljudi v EU ima določeno obliko invalidnosti in tako predstavlja pomemben trg.

Digitalna dostopnost ni le vprašanje tehničnih standardov, spletne arhitekture in oblikovanja. Prav tako je pravica invalidov do dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij enako kot vsi drugi, da se zagotovijo njihova neodvisnost, socialna in poklicna vključenost ter sodelovanje v življenju skupnosti (Listina EU o temeljnih pravicah, člen 26: Vključevanje invalidov: „Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove neodvisnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti“. In je zapisana v Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD). Člen 9 Konvencije, katere pogodbenice so EU in njene države članice, zahteva, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev dostopa invalidom enako kot drugim do informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vključno z internetom. EU je zato sprejela zakonodajo v podporo pravicam invalidov.

Direktiva o spletni dostopnosti

Direktiva o spletni dostopnosti(Direktiva (EU)2016/2102) velja od 22. decembra 2016 in invalidom zagotavlja boljši dostop do spletišč in mobilnih aplikacij javnih storitev.

Na voljo je povzetek direktive o spletnidostopnosti.

Pravila, določena v direktivi, odražajo tekoča prizadevanja Komisije za oblikovanje socialne in vključujoče evropske „Unije enakosti“, v kateri bodo lahko vsi Evropejci v celoti in dejavno sodelovali v digitalnem gospodarstvu in družbi.

Direktiva določa, da morajo biti spletišča in aplikacije organov javnega sektorja „bolj dostopna“. Obstaja omejeno število izjem, ki vključujejo izdajatelje televizijskega programa in prenos v živo. Tehnični standard podpira direktivo in pojasnjuje, kaj se pričakuje z izrazom „dostopen“.

Direktiva zahteva:

 • izjavo o dostopnosti za vsako spletno mesto in mobilno aplikacijo, v kateri so navedene nedostopne vsebine in alternative ter stiki;
 • mehanizem povratnih informacij, s katerim lahko uporabniki označijo težave z dostopnostjo ali zahtevajo informacije, objavljene v nedostopni vsebini;
 • redno spremljanje spletišč in aplikacij javnega sektorja s strani držav članic ter poročanje o rezultatih Komisiji vsaka tri leta.

Direktiva dopolnjuje evropski akt o dostopnosti, ki zajema široko paleto izdelkov in storitev tudi v zasebnem sektorju. Nadaljnja evropska zakonodaja podpira invalide na drugih področjih, vključno z elektronskimi komunikacijami, avdiovizualnimi medijskimi storitvami, e-knjigami, e-trgovino in opremo IKT. Poudarki o tem, kako te politike EU vplivajo na digitalno dostopnost, so v infografiki o „digitalnem gospodarstvu in družbi“

Pregled direktive o spletni dostopnosti

Evropska komisija je leta 2022 pregledala direktivo o spletni dostopnosti. Pri pregledu so bili upoštevani rezultati javnega posvetovanja leta 2021, na katerem so bila zbrana mnenja o uporabi Direktive v praksi, prva poročila držav članic o spremljanju dostopnosti in podporna študija.

Poročilo Komisije je objavljeno na portalu EUR-Lex:

Ti dokumenti in rezultati posvetovanja so objavljeni tudi na portaluPovejte svoje mnenje.

Študija v podporo pregledu direktive o spletni dostopnosti

Ta študija je podprla pregled direktive o spletni dostopnosti in njenih izvedbenih aktov.

Študija in lahko berljive različice so objavljene na portalu za publikacije EU:

Izvajanje direktive o spletni dostopnosti

Evropska komisija je leta 2018 sprejela dva izvedbena sklepa, ki zagotavljata enotne pogoje za izvajanje Direktive:

 1. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1523 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti
 2. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1524 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic

Tretji izvedbeni sklep o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, ki določa domnevo o skladnosti z Direktivo, je bil posodobljen od prvega sprejetja leta 2018. Sedanji harmonizirani standard je EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF, kar je v skladu z najnovejšimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin: WCAG 2.1. Več informacij je na voljo tukaj.

Strokovna skupina za direktivo o spletni dostopnosti (WADEX) združuje predstavnike držav članic, da bi podprli izvajanje Direktive, olajšali sodelovanje med državami članicami in zainteresiranimi stranmi ter izmenjali najboljše prakse.

Prenos direktive o spletni dostopnosti

Vse države članice so direktivo prenesle v nacionalno zakonodajo (rok je bil 23. september 2018).

Seznam nacionalnih ukrepov za prenos

Spremljanje direktive o spletni dostopnosti

Direktiva o spletni dostopnosti od držav članic zahteva, da redno spremljajo skladnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja z zahtevami glede dostopnosti.  

Od leta 2021 in nato vsaka tri leta države članice objavijo in Komisiji predložijo poročilo o rezultatih spremljanja in uporabe izvrševanja. 

Prva poročila držav članic o spremljanju iz leta 2021 so na voljo na spletni strani Komisije. 

Naslednji sklop poročil naj bi bil objavljen decembra 2024. 

Podpora s financiranjem raziskovalnih in pilotnih projektov

Komisija zagotavlja finančno podporo raziskavam ter uvajanju spletne dostopnosti in dostopnih tehnoloških rešitev.

Nedavni primeri projektov vključujejo:

 • Orodja Wai, ki združuje ključne partnerje iz industrije, vlade in raziskovalne skupnosti, da bi vzpostavili enotna pravila za preskušanje dostopnosti;
 • WADcher, ki razvija platformo za ocenjevanje dostopnosti, spremljanje in poročanje;
 • Wai-Guide, ki oblikuje izobraževalne programe za spletno dostopnost, daje smernice za avtorska orodja in obravnava vidike dostopnosti nastajajočih tehnologij, kot so poglobljena okolja in splet stvari;
 • We4Authors, ki olajša vključitev funkcij dostopnosti kot privzete možnosti v avtorska orodja.

 

Najnovejše

Povezane vsebine

Širša slika

Digitalno vključevanje

Digitalno vključevanje se nanaša na prizadevanja na ravni celotne EU, da bi lahko vsi sooblikovali digitalni svet in imeli koristi od njega.

Podrobnejše informacije