Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Aċċessibbiltà għall-web

X’inhi l-aċċessibbiltà għall-internet? L-aċċessibbiltà għall-internet tippermetti lil kulħadd, inklużi l-persuni b’diżabilità, li jipperċepixxu, jifhmu, jinnavigaw u jinteraġixxu mal-Internet.

  Tastiera b’buttuna għall-‘aċċessibbiltà’ fil-post tal-buttuna tad-dħul. Hija ħadra u għandha ikona ta’ diżabilità fuqha.

L-aċċessibbiltà diġitali saret saħansitra aktar importanti matul il-pandemija tal-COVID, u tibqa’ essenzjali biex l-Ewropa tkun adattata għall-era diġitali. Bit-tkabbir rapidu tal-informazzjoni u s-servizzi interattivi pprovduti permezz tal-internet u l-apparat mobbli, parti mill-popolazzjoni tirriskja li tiġi eskluża mis-servizzi bażiċi kemm mis-settur privat kif ukoll mis-settur pubbliku bħall-ksib ta’ informazzjoni mis-servizzi pubbliċi, ix-xiri tal-merċa, il-konsultazzjonijiet mediċi, is-servizzi bankarji online, il-messaġġi u s-servizzi ta’ telefonati bil-vidjo, biex insemmu ftit minnhom.

Bidliet sempliċi li jagħmlu s-siti web u l-apps aktar “aċċessibbli” jistgħu jgħinu lil kulħadd, mhux biss lill-utenti b’diżabilità. Pereżempju, li tkun tista ‘tisma’ test meta ma jkunx hemm biżżejjed dawl biex taqra jew meta multitasking, jew qari sottotitoli għal video f’ambjent storbjużi. In-negozji b’servizzi aċċessibbli jistgħu jilħqu bażi ta’ klijenti akbar, fil-biċċa l-kbira mhux sfruttata, u jesperjenzaw gwadann ekonomiku billi jagħmlu dan. Madwar 100 miljun ruħ fl-UE għandhom xi forma ta’ diżabilità, u għalhekk jirrappreżentaw suq importanti.

L-aċċessibbiltà diġitali mhijiex biss kwistjoni ta’ standards tekniċi, arkitettura tal-web u disinn. Huwa wkoll dritt għall-persuni b’diżabilità li jkollhom aċċess għat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fuq bażi ugwali ma’ kulħadd, biex jiżguraw l -indipendenza, l-integrazzjoni soċjali u okkupazzjonali tagħhom u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja tal-komunità (il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, l-Artikolu 26: L-integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità: “L-Unjoni tirrikonoxxi u tirrispetta d-dritt tal-persuni b’diżabbiltà li jibbenefikaw minn miżuri mfassla biex jiżguraw l-indipendenza, l-integrazzjoni soċjali u okkupazzjonali tagħhom u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja tal-komunità”). U huwa minqux fil- Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (UNCRPD). L-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni, li l-UE u l-Istati Membri tagħha huma parti minnha, jirrikjedi li jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi żgurat aċċess għall-persuni b’diżabilità, fuq bażi ugwali ma’ ħaddieħor, għat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, inkluż l-Internet. Għalhekk, l-UE lleġiżlat biex tappoġġa d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità.

Id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web

Id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web(id-Direttiva (UE) 2016/2102)ilha fis-seħħ mit-22 ta’ Diċembru 2016 u tipprovdi lill-persuni b’diżabilità b’aċċess aħjar għas-siti web u l-apps mobbli ta’ servizzi pubbliċi.

Sommarju tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Webhuwa disponibbli.

Ir-regoli stabbiliti fid-Direttiva jirriflettu l-ħidma kontinwa tal-Kummissjoni biex tinbena “Unjoni ta’ ugwaljanza” soċjali u inklużiva, fejn l-Ewropej kollha jista’ jkollhom parti sħiħa u attiva fl-ekonomija u s-soċjetà diġitali

Id-Direttiva tobbliga li s-siti web u l-apps tal-korpi tas-settur pubbliku jkunu “aktar aċċessibbli”. Hemm għadd limitat ta’ eċċezzjonijiet li jinkludu x-xandara u l-istreaming dirett. Standard tekniku jappoġġja d-direttiva, billi jiċċara x’inhu mistenni bit-terminu “aċċessibbli”.

Id-Direttiva teħtieġ:

 • dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà għal kull sit web u app għall-mowbajl, li tiddikjara kontenut u alternattivi mhux aċċessibbli kif ukoll kuntatti;
 • mekkaniżmu ta’ feedback sabiex l-utenti jkunu jistgħu jimmarkaw problemi ta’ aċċessibbiltà jew jitolbu informazzjoni ppubblikata f’kontenut mhux aċċessibbli;
 • monitoraġġ regolari tas-siti web u l-apps tas-settur pubbliku mill-Istati Membri, u rappurtar dwar ir-riżultati lill-Kummissjoni kull tliet snin.

Id-Direttiva tikkumplimenta l- Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà li jkopri firxa wiesgħa ta’ prodotti u servizzi anki fis-settur privat. Aktar leġiżlazzjoni Ewropea tappoġġja lill-persuni b’diżabilità f’oqsma oħra inklużi l-komunikazzjonijiet elettroniċi, is-servizzi tal-midja awdjoviżiva, il-kotba elettroniċi, il-kummerċ elettroniku u t-tagħmir tal-ICT. Il-punti ewlenin ta’ kif dawn il-politiki tal-UE jaffettwaw l-aċċessibbiltà diġitali jinsabu fl- infografika dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-“Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali”

Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web

Il-Kummissjoni Ewropea rrevediet id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web fl-2022. Ir-rieżami qies ir-riżultati ta’ konsultazzjoni pubblika li saret fl-2021 li ġabret fehmiet dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva fil-prattika, l-ewwel rapporti ta’ monitoraġġ tal-aċċessibbiltà tal-Istati Membri u studju ta’ appoġġ.

Ir-rapport tal-Kummissjoni huwa ppubblikat fuq il-portal EUR-Lex:

Dawn id-dokumenti u r-riżultati tal-konsultazzjoni huma ppubblikati wkoll fuqil- portal Semma’ leħnek.

Studju li jappoġġja r-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web

Dan l-istudju appoġġa r-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web u l-atti ta’ implimentazzjoni tagħha.

L-istudju u l-verżjonijiet li jinqraw faċilment huma ppubblikati fuq il-portal tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE:

Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web

Fl-2018, il-Kummissjoni Ewropea adottat żewġ deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni li jiżguraw kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva:

 1. Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1523 li tistabbilixxi mudell ta’ dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà
 2. Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1524 li tistabbilixxi metodoloġija ta’ monitoraġġ u l-arranġamenti għar-rappurtar mill-Istati Membri

It-tielet deċiżjoni ta’ implimentazzjoni dwar l-istandard armonizzat għas-siti web u l-applikazzjonijiet mobbli li tipprevedi l-preżunzjoni ta’ konformità mad-Direttiva ġiet aġġornata minn meta ġiet adottata għall-ewwel darba fl-2018. L-istandard armonizzat attwali huwa EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF,li huwa konformi mal-Linji Gwida l-aktar reċenti dwar l-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web: WCAG 2.1. Aktar informazzjoni hija disponibbli hawnhekk.

Il- Grupp ta’ Esperti dwar id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web (WADEX) jiġbor flimkien rappreżentanti tal-Istati Membri biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tad-Direttiva, jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati u jiskambjaw l-aħjar prattiki.

Traspożizzjoni tad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web

L-Istati Membri kollha ttrasponew id-Direttiva fil-liġi nazzjonali (l-iskadenza kienet it-23 ta’ Settembru 2018).

Lista tal-miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni

Appoġġ permezz ta’ finanzjament ta’ riċerka u proġetti pilota

Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ finanzjarju għar-riċerka u tuża l-aċċessibbiltà għall-internet u soluzzjonijiet teknoloġiċi aċċessibbli.

Eżempji riċenti ta’ proġetti jinkludu:

 • Għodod Wai-, li jlaqqgħu flimkien sħab ewlenin mill-industrija, il-gvern u l-komunità tar-riċerka biex jistabbilixxu regoli uniformi dwar l-ittestjar tal-aċċessibbiltà;
 • WADcher, li tiżviluppa pjattaforma għall-evalwazzjoni, il-monitoraġġ u r-rappurtar tal-aċċessibbiltà;
 • Wai-Guide, li tfassal programmi edukattivi għall-aċċessibbiltà tal-internet, tipproduċi gwida għall-għodod tal-awtur u tindirizza l-aspetti ta’ aċċessibbiltà tat-teknoloġiji emerġenti, bħal ambjenti immersivi u x-xibka tal-affarijiet;
 • We4Authors, li tiffaċilita l-inkorporazzjoni ta ‘karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà bħala l-għażla prestabbilita fl-għodod awtur.

 

Il-Bullettin

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-inklużjoni diġitali

L-inklużjoni diġitali hija sforz mill-UE biex jiġi żgurat li kulħadd jista’ jikkontribwixxi għad-dinja diġitali u jibbenifika minnha.

Ħarsa aktar fil-fond