Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

  Unkarin lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Unkarissa

Kansallinen digitalisaatiostrategia 2021–2030 hyväksyttiin vuonna 2021. Sen tavoitteena on tarjota 95 prosentille kotitalouksista gigabittiverkkoja, parantaa väestön digitaalisia taitoja, tukea liiketoimintaprosessien digitalisointia ja lisätä sähköisten viranomaispalvelujen käyttöä.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koskevat strategiat, laajakaistapolitiikka mukaan luettuna, kuuluvat teknologia- ja teollisuusministeriön (Technológiai és Ipari Minisztérium ) vastuualueeseen.
 • Valtion tietotekniikkavirasto (KIFÜ) toimii teknologia- ja teollisuusministeriön valvonnassa. Virasto hallinnoi keskushallintoon liittyviä tietoteknisiä hankkeita, joita ohjaa valtioneuvosto, esimerkiksi Superfast Internet -ohjelma, ja toimii kansallisena laajakaistan osaamistoimistona (BCO).
 • Kansallinen viestintäviranomainen (NemzetiMédia- és Hírközlési Hatóság, NMHH) sääntelee kiinteää ja langatonta sähköistä viestintää ja vastaa myös langattoman laajakaistan strategiasta.
 • Sisäministeriö (Belügyminisztérium)vastaa sähköiseen hallintoon liittyvistä kysymyksistä ja osallistui kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 valmisteluun.

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet ja toimenpiteet

Unkarin kansallinen digitalisaatiostrategia 2021–2030 hyväksyttiin syksyllä 2021. Strategia perustuu neljään pilariin: digitaalinen infrastruktuuri, digitaaliset taidot, digitaalitalous ja digitaalinen tila. Siinä asetetaan seuraavat tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä:

 • 95 prosenttia gigabittiverkkojen piiriin kuuluvista kotitalouksista
 • alle 2 prosenttia 16–71-vuotiaista, joilla ei ole digitaalisia taitoja,
 • yli 30 prosenttia yritysten prosesseista digitalisoidaan,
 • 90 prosenttia asukkaista käyttää sähköisiä viranomaispalveluja.

Strategiassa hahmotellaan infrastruktuuriin, koulutukseen ja talouteen liittyviä tukitoimenpiteitä. Jotta voidaan varmistaa langallisen ja langattoman digitaalisen infrastruktuurin saatavuus riittävällä palvelukapasiteetilla ja laadulla, strategiassa kaavaillaan gigabittiverkkojen kehittämistä, oppilaitosten ja korkeakoulujen digitaalista infrastruktuuria, kansallisen televiestinnän runkoverkon kehittämistä edelleen, langatonta viestintää ammattialajärjestöille, suurteholaskentakapasiteetin laajentamista sekä 5G-verkkojen kehittämisen edistämistä.

Gigabittiyhteyksiä hyödyntävien verkkojen kehittämiseen sisältyy laaja-alaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä:

 • suunnitellaan ja toteutetaan maanlaajuinen ”Gigabit Hungary 2030” -verkon kehittämisohjelma, joka on liitetty 5G-verkkoon, jotta internetyhteydet olisivat käytettävissä vähintään 1 Gbit/s:n nopeudella vuoden 2030 loppuun mennessä,
 • infrastruktuurin ja verkkojen yhteiskäytön selkeyttäminen kilpailulainsäädännön mukaisesti sekä optisten ja radioverkkojen käyttöoikeuksien sääntely, erityisesti passiivisten (ja osittain aktiivisten) infrastruktuurielementtien yhteiskäyttö,
 • saattaa eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö osaksi kansallista lainsäädäntöä,
 • televiestintäverkkojen rakentamista koskevien sääntöjen tarkistaminen ja tarvittaessa muuttaminen,
 • palveluntarjoajien raportoinnin ja hallinnollisen rasituksen keventäminen,
 • viestintäpalvelujen laatu- ja kuluttajansuojasäännösten tarkistaminen, standardien tarkistaminen, vähimmäisvaatimusten laatiminen,
 • viestintäasetuksen tarkistaminen digitointiin sekä mikro- ja makrotason kilpailukykyyn liittyvien poliittisten tavoitteiden tukemiseksi paremmin,
 • sähköisiä viestintäverkkoja koskevien kansallisten standardien päivittäminen,
 • digitaalisten verkkojen sijoittaminen suurelle yleisölle kriittiseksi infrastruktuuriksi.

5G-verkkojen kehittämisen edistäminen edellyttää useita lisätoimia:

 • 5G-koalition toiminnan vahvistaminen ja laajentaminen,
 • Käynnistetään palveluntarjoajien ja hallituksen väliset strategiset sopimukset, joilla nopeutetaan uusinta tekniikkaa edustavan kiinteän verkon ja vahvistimen sekä matkaviestinnän ja yhdistetyn teknologian kehittämistä.
 • T&amp-, D&amp- ja I-tukijärjestelmän kehittäminen digitaalisen infrastruktuurin, erityisesti 5G:n, kehittämisen mukaisesti,
 • Széchenyi Istvánin yliopiston 5G-huippuyksikön kehittäminen,
 • osallistuminen EU:n 5G-käytävien rakentamiseen,
 • 6G-teknologian alustava analyysi.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistarahoitusvälineet

 • Lainat: Kaudella 2014–2020 taloudellisen kehityksen ja innovoinnin toimenpideohjelman (EDIOP/GINOP) varoilla tuetaan julkisten laajakaistaverkkojen ja nopeiden yhteyksien laajentamista. Kansallisilla varoilla autetaan laajentamaan laajakaistaverkkoja ei-konvergoituvalla Keski-Unkarin alueella.
 • ERI-rahastot: Kauden 2014–2020 ohjelmissa arvioidaan, että investoinnit nopeisiin NGA-laajakaistaverkkoihin, joiden nopeus on vähintään 30 Mbit/s, nousevat 253 miljoonaan euroon. Osa laajakaistabudjetista käytetään rahoitusvälineiden kautta.
 • Supernopea Internet-ohjelma (SZIP): Suurin osa projekteista otti käyttöön FTTH:n (kuitu kotiin), joka mahdollistaa gigabittinopeudet. EU:n rakennerahastoista rahoitettavan SZIP:n on tarkoitus kattaa lähes 410 000 kotitaloutta, ja sen verkot tarjoavat vähintään 30 Mbit/s:n laajakaistainternetpalvelun vuoteen 2023 mennessä. Alueille, jotka eivät ole kaupallisesti kannattavia, on perustettu 250 miljoonan euron valtiontukiohjelma laajakaistan käyttöönoton varmistamiseksi. Vuoden 2020 loppuun mennessä lähes neljäsosalla miljoonasta kotitaloudesta oli vähintään 30 Mbit/s:n laajakaistayhteys SZIP:n kautta.
 • Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelmassa osoitetaan 30 prosenttia määrärahoista digitaalisiin toimenpiteisiin (1,7 miljardia euroa). Suunnitelma sisältää kattavan paketin, jolla edistetään talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota. Useimmissa komponenteissa on digitaalista siirtymää koskevia toimenpiteitä. Suunnitteilla on merkittäviä toimenpiteitä digitaalisten laitteiden ja taitojen parantamiseksi peruskoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka liittyvät julkishallinnon sekä terveys-, liikenne- ja energia-alan digitalisaatioon.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Unkarissa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä sekä eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista ovat saatavilla tulostauluraporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

unkari

Yhteystiedot

BCO Hungary (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): Teknologia- ja teollisuusministeriö, valtiosihteeristö, tiedotus

Osoite: Iskola u. 13, Budapest, 1011 Unkari
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
 +36 30 977 4707
Verkkosivusto

Kansallinen media- ja tietoliikenneviranomainen (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Osoite: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapest, Unkari
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
 +36 1 4577100
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

CONNECT University on 5G deployment – An expert’s perspective Näytä tarkat tiedot

Tämä CONNECT-yliopiston istunto on neljäs ja viimeinen CEF Digital -sarjasta.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.