Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

    Ruotsin lippu

Vuoteen 2020 mennessä 95 prosentilla kaikista kotitalouksista ja yrityksistä olisi oltava mahdollisuus käyttää laajakaistaa vähintään 100 Mbit/s:n kapasiteetilla, ja vuoteen 2025 mennessä koko Ruotsissa olisi oltava mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa. Ruotsi on tunnustanut 5G:n käyttöönoton tärkeyden esimerkiksi digitalisaatiosta vastaavan Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa. Tilapäiselle neuvostolle on annettu tehtäväksi johtaa Pohjoismaiden pääministerien toukokuussa 2018 allekirjoittaman 5G-julkilausuman jatkotoimia.

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Ruotsissa

Ruotsin hallitus on määritellyt laajakaistastrategiassaan kolme strategista aluetta strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi: Roolit ja säännöt laajakaistamarkkinoilla, laajakaistainfrastruktuurin ja -palvelujen kustannustehokas laajentaminen kaikille. Laajakaistastrategian ”Täydellisesti yhteenliitetty Ruotsi vuoteen 2025 mennessä” mukaan painopisteenä on oltava ihmisten tarve saada laajakaistayhteys riippumatta siitä, asuvatko he tiheään asutuilla alueilla, harvaan asutuilla alueilla ja maaseutualueilla vai niiden välissä sijaitsevilla alueilla. Ruotsi on sitoutunut olemaan 5G:n kehityksen eturintamassa. Yksi osoitus tästä on Pohjoismaiden ja Baltian maiden 5G-yhteistyö, joka toteutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa. Pohjoismaiden pääministerit allekirjoittivat toukokuussa 2018 5G-julkilausuman, jonka yhteisenä visiona on olla maailman ensimmäinen ja eniten yhdentynyt alue. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerit ovat laatineet yhteisen toimintasuunnitelman 5G-teknologian varhaiseksi käyttöönottamiseksi.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

  • Digitalisaatiosta ja laajakaistapolitiikasta vastaa ilmasto-ja yritysministeriö ( Klimat- och näringslivs-departementet).
  • Ruotsin posti- ja televiestintäviranomainen (PTS) on viranomainen, joka valvoo ja sääntelee sähköistä viestintää ja postialaa. Viranomaisen visiona on, että kaikilla Ruotsissa pitäisi olla hyvät puhelin-, laajakaista- ja postipalvelut.
  • Hallitus nimitti Bredbandsforumin vuonna 2010, ja sen tehtävänä on helpottaa asianomaisten toimijoiden välistä yhteistyötä laajakaistainfrastruktuurin tehokkaan laajentamisen edistämiseksi. Foorumin tehtävänä on myös luoda foorumi valtiolle, yrityksille, viranomaisille ja muille organisaatioille, jotta ne voivat yhdessä tunnistaa laajakaistan käyttöönoton esteitä ja löytää ratkaisuja, jotka helpottavat laajakaistan saatavuutta koko maassa.

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Hallituksen visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista on, että laajakaistainfrastruktuurin olisi vastattava käyttäjän yhteyksien tarvetta. Ruotsin hallitus totesi joulukuussa 2016 hyväksytyssä laajakaistastrategiassa, että tavoitteita tarvitaan kahdella alalla: nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuus koko Ruotsissa sekä luotettavien ja korkealaatuisten matkaviestintäpalvelujen saatavuus. Strategian tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 95 prosentilla kaikista kotitalouksista ja yrityksistä olisi käytettävissään vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistayhteys. Strategia ulottuu vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, ja siinä todetaan, että vuoteen 2025 mennessä koko Ruotsin olisi saatava käyttöönsä nopea laajakaistayhteys. Tämä tarkoittaa, että 98 prosentilla kaikista kotitalouksista ja yrityksistä olisi oltava mahdollisuus käyttää laajakaistaa vähintään 1 Gbit/s:n kapasiteetilla. Lopuilla 1,9 prosentilla olisi oltava yhteys vähintään 100 Mbit/s:n kapasiteetilla ja 0,1 prosentilla vähintään 30 Mbit/s:n kapasiteetilla. Strategialla on myös tavoite mobiilikattavuudelle: luotettavien ja korkealaatuisten matkaviestintäpalvelujen olisi oltava koko Ruotsin saatavilla viimeistään vuonna 2023.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

  • Laajakaistan kartoitus: Ruotsissa Ruotsin posti- ja televiestintäviranomainen (NRA) on kehittänyt ja ohjannut Ledningskollenin verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on jakaa tietoja infrastruktuurin omistajista (eli putkista ja muusta infrastruktuurista). Foorumi on kehitetty ja se on julkisesti saatavilla vapaaehtoiselta pohjalta, jotta voidaan estää vahingot louhinnan aikana ja parantaa siviilityön koordinointia. Ledningskollenin lisäksi PTS:llä on kansallinen laajakaistakartta (BroadbandMap, Bredbandskartan),joka osoittaa laajakaistan, verkon omistajien ja Internet-palveluntarjoajien saatavuuden tietyn sijaintipaikan lähellä koko Ruotsissa.
  • Ruotsissa laajakaistan käyttöönotto on pääasiassa markkinalähtöistä, mutta alueilla, joilla ei ole kaupallisia investointikannustimia, on saatavilla täydentävää julkista rahoitusta. Ruotsissa kunnilla on tärkeä rooli verkon käyttöönotossa, sillä ne valvovat ja määrittävät edellytyksiä, joilla operaattorit voivat käyttää kunnallista maa-aluetta.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistarahoitusvälineet

  • Valtiontukea laajakaistan käyttöönottoon alueilla, joilla ei ole kaupallisia investointeja seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin, on saatavilla maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Ruotsin pohjoisosassa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).
  • Hallitus aikoo investoida elpymis- ja palautumistukirahastosta 1,4 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2021, 500 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2022 ja sen jälkeen 100 miljoonaa Ruotsin kruunua vuosittain vuosina 2023–2025 laajakaistan laajentamiseksi koko maahan ja kansallisten laajakaistatavoitteiden saavuttamiseksi. Ruotsin posti- ja televiestintävirasto (PTS) on tämän tukijärjestelmän hallintoviranomainen. Maaseudun kehittämisohjelman (2014–2020) kuluvalla ohjelmakaudella hallitus on myös myöntänyt noin 4,45 miljardia Ruotsin kruunua laajakaistatukea laajentamiseen alueille, joilla laajentaminen ei ole kaupallisesti kannattavaa.
  • Hallitus on myös tehnyt 1,2 miljardin Ruotsin kruunun investoinnit aluerahastoon laajempien paikallisten laajakaistayhteyksien laajentamiseksi kolmessa pohjoisessa aluerahasto-ohjelmassa.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Ruotsissa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä, eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista löytyvät tulostaulun raporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

ruotsi

Yhteystiedot

BCO Sweden (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): Ruotsin posti- ja televiestintäviranomainen (Post och telestyrelsen)

Postiosoite: Box 5398, SE-102 49 Tukholma, Ruotsi
Käyntiosoite: Valhallavägen 117, SE-115 31 Tukholma, Ruotsi
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+46 8 678 56 12
Verkkosivusto

Ilmasto- ja yritysministeriö (Klimat- och näringslivs­departementet)

Osoite: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Tukholma, Ruotsi
Ota yhteyttä sähköpostitse Verkkosivusto

Bredbandsforum

Osoite: Valhallavägen 117, 115 31 Tukholma, Ruotsi
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+46 8678 55 00
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston toimintakertomus 2023–2024

Tässä esitteessä esitellään Euroopan laajakaistatoimistojen verkoston (BCO) vuosien 2023–2024 vuosiohjelman tärkeimmät toimet, painopistealat ja kohokohdat.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.