Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

  Ruotsin lippu

Vuoteen 2020 mennessä 95 prosentilla kaikista kotitalouksista ja yrityksistä olisi oltava mahdollisuus käyttää laajakaistaa vähintään 100 Mbit/s:n kapasiteetilla, ja vuoteen 2025 mennessä koko Ruotsilla olisi oltava mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa. Ruotsi on tunnustanut 5G:n käyttöönoton tärkeyden muun muassa Pohjoismaiden digitalisaatioministerineuvoston puitteissa. Tämän tilapäisen neuvoston tehtävänä on toimia Pohjoismaiden pääministerien toukokuussa 2018 allekirjoittaman 5G-julistuksen jatkotoimena.

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Ruotsissa

Ruotsin hallitus on määritellyt laajakaistastrategiassaan kolme strategista aluetta strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi: Laajakaistamarkkinoiden roolit ja säännöt, laajakaistainfrastruktuurin ja -palvelujen kustannustehokas laajentaminen kaikille. Laajakaistastrategian ”Täysin yhteenliitetty Ruotsi vuoteen 2025 mennessä ” mukaan painopisteenä on oltava ihmisten laajakaistayhteyksien tarve riippumatta siitä, asuvatko he tiheästi asutuilla alueilla, harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla tai niiden välissä sijaitsevilla alueilla. Ruotsi on sitoutunut olemaan 5G:n kehityksen eturintamassa. Yksi osoitus tästä on Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen 5G-yhteistyö, joka toteutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa. Pohjoismaiden pääministerit allekirjoittivat toukokuussa 2018 5G -julistuksen, jonka yhteinen visio on maailman ensimmäinen integroitu alue. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerit ovat laatineet yhteisen toimintasuunnitelman 5G-teknologian pikaista käyttöönottoa varten.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Yritys- ja innovaatioministeriö (Näringsdepartementet) vastaa digitalisaatiosta ja laajakaistapolitiikasta.
 • Ruotsin posti- ja televiranomainen (PTS) on viranomainen, joka valvoo ja sääntelee sähköisen viestinnän ja postitoiminnan aloja. Viranomaisen visiona on, että kaikilla Ruotsissa olisi oltava hyvät puhelin-, laajakaista- ja postipalvelut.
 • Hallitus nimitti Bredbandsforumin vuonna 2010, ja sen tehtävänä on helpottaa asianomaisten toimijoiden välistä yhteistyötä laajakaistainfrastruktuurin tehokkaan laajentamisen edistämiseksi. Foorumin tehtävänä on myös luoda hallinnolle, yrityksille, viranomaisille ja muille organisaatioille areena, jonka avulla voidaan yhdessä tunnistaa käyttöönoton esteet ja löytää ratkaisuja, jotka helpottavat laajakaistan saatavuutta koko maassa.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet

Hallituksen visio täysin verkottuneesta Ruotsista on, että laajakaistainfrastruktuurin tulisi vastata käyttäjän yhteyksien tarvetta. Joulukuussa 2016 hyväksytyssä laajakaistastrategiassa Ruotsin hallitus totesi, että tavoitteet ovat tarpeen kahdella alalla: nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuus koko Ruotsissa ja luotettavien ja laadukkaiden matkaviestintäpalvelujen saatavuus. Strategian tavoitteena on, että 95 prosentilla kaikista kotitalouksista ja yrityksistä olisi vuoteen 2020 mennessä oltava mahdollisuus käyttää laajakaistaa vähintään 100 Mbit/s:n kapasiteetilla. Strategia ulottuu vuoden 2020 jälkeen, ja siinä todetaan, että vuoteen 2025 mennessä koko Ruotsilla olisi oltava mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä. Tämä tarkoittaa, että 98 prosentilla kaikista kotitalouksista ja yrityksistä olisi oltava mahdollisuus käyttää laajakaistaa vähintään 1 Gbit/s:n kapasiteetilla. Jäljelle jäävien 1,9 prosentin yhteyksien olisi oltava vähintään 100 Mbit/s ja 0,1 prosenttia vähintään 30 Mbit/s:n kapasiteetilla. Strategialla on myös mobiilikattavuuden tavoite: koko Ruotsin olisi saatava käyttöönsä luotettavat ja laadukkaat matkaviestinpalvelut viimeistään vuonna 2023.

Vuonna 2017 hyväksytty Ruotsin digitointistrategia ohjaa maan työtä digitaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ruotsi pyrkii hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja luomaan samalla digitaalisesti kehittyneen julkisen sektorin, joka tarjoaa oikeusvarmuutta ja saatavuutta ja edistää tehokkaiden politiikkojen kehittämistä.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

 • Laajakaistakartoitus: Ruotsissa Ruotsin posti- ja televiestintäviranomainen (NRA) on kehittänyt ja ohjannut Ledningskollen-verkkopalvelua, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa infrastruktuurin omistajista (eli putkistoista ja muusta infrastruktuurista). Foorumi on kehitetty, ja se on julkisesti saatavilla vapaaehtoiselta pohjalta, jotta voidaan ehkäistä vahinkoja kaivauksen aikana ja tehostaa siviilityön koordinointia. Ledningskolleninin lisäksi on kansallinen kartoitustyökalu, jonka nimi on laajakaistakartta (Bredbandskartan), joka osoittaa laajakaistan, verkon omistajien ja Internet-palveluntarjoajien saatavuuden tietyssä paikassa kaikkialla Ruotsissa.
 • Ruotsin laajakaistan käyttöönotto on pääasiassa markkinalähtöistä, mutta alueilla, joilla ei ole kaupallisia investointikannustimia, saatavilla on täydentävää julkista rahoitusta. Ruotsissa kunnilla on tärkeä rooli verkon käyttöönotossa, sillä ne valvovat ja määrittävät operaattoreiden pääsyä kunnalliseen maahan koskevat edellytykset.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistaa koskevat rahoitusvälineet

 • Valtiontukea laajakaistan käyttöönottoon alueilla, joilla ei tehdä kaupallisia investointeja seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin, on saatavilla maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Ruotsin pohjoisosan kautta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta.
 • Maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 osoitetaan 202,8 miljoonaa Ruotsin kruunua laajakaistan jatkuvaan laajentamiseen maaseutualueilla.
 • Elpymis- ja palautumistukirahastosta rahoitettu hallitus aikoo investoida 1,4 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2021, 500 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2022 ja sen jälkeen 100 miljoonaa Ruotsin kruunua vuosittain vuosina 2023–2025 laajakaistan laajentamiseen koko maassa ja kansallisten laajakaistatavoitteiden saavuttamiseen. Ruotsin posti- ja televirasto (PTS) on tämän tukijärjestelmän hallintoviranomainen. Nykyisen maaseudun kehittämisohjelman (2014–2020) ohjelmakauden aikana hallitus on myös myöntänyt noin 4,45 miljardia Ruotsin kruunua laajakaistatukea laajentamiseen alueilla, joilla laajentuminen ei ole kaupallisesti kannattavaa.
 • Hallitus on myös investoinut aluerahastoon 1,2 miljardia Ruotsin kruunua suurempien paikallisten yhteenliittämisverkkojen laajentamiseksi kolmessa pohjoisen aluerahasto-ohjelmassa.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Ruotsissa

Uusimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, eri laajakaistateknologioiden kattavuus ja kustannukset tarkastetaan tulostaulun raporteissa ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteissa.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Ruotsalainen

Yhteystiedot

BCO Sweden (kansallinen laajakaistaosaamisvirasto): Ruotsin posti- ja televiestintäviranomainen (Post och telestyrelsen)

Postiosoite: Laatikko 5398, SE-102 49 Tukholma, Ruotsi Vierailuosoite: Valhallavägen 117, SE-115 31 Stockholm, Ruotsi Ota yhteyttä sähköpostitse: + 46 8 678 56 12 Verkkosivusto

Yritys- ja innovaatioministeriö (Näringsdepartementet)

Osoite: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Tukholma, Ruotsi Ota yhteyttä sähköpostitse: + 46 8405 10 00 Verkkosivusto

Bredbandsforum

Osoite: Valhallavägen 117, 115 31 Tukholma, Ruotsi Ota yhteyttä sähköpostitse puhelimitse: + 46 8678 55 00 Verkkosivusto

Viimeisimmät uutiset

Euroopan laajakaistapalkinnot 2023

Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkinnoilla esitellään hankkeita, jotka johtavat Euroopan digitaaliseen vuosikymmeneen. Gigabittiyhteyksiä ja 5G-palveluja tarjoavilla hankkeilla on viimeinen mahdollisuus hakea palkintoja 15. syyskuuta mennessä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.