Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digipalvelusäädöksen vaikutus digitaalisiin alustoihin

Elokuusta 2023 alkaen alustat ovat jo alkaneet muuttaa järjestelmiään ja rajapintojaan digipalvelusäädöksen mukaisesti turvallisemman verkkokokemuksen tarjoamiseksi kaikille.

    yhteistyö

© aurielaki - iStock Getty

Komission yksiköt ovat laatineet jäljempänä olevan kuvauksen ainoastaan tiedoksi. Se ei sido komissiota eikä merkitse hyväksyntää tai haittaa myöhemmille arvioinneille.

Digipalvelusäädöksellä parannetaan merkittävästi mekanismeja laittoman sisällön poistamiseksi ja käyttäjien perusoikeuksien, myös sananvapauden, suojelemiseksi tehokkaasti verkossa. Sillä luodaan myös vahvempi julkinen valvontamekanismi verkkoalustoille, erityisesti niille erittäin suurille verkkoalustoille, jotka tavoittavat yli 10 prosenttia EU:n väestöstä.

Laittoman sisällön ilmoittamisen helpottaminen 

Digipalvelusäädöksessä edellytetään, että alustat ottavat käyttöön toimenpiteitä, joilla torjutaan laittomien tavaroiden, palvelujen tai sisällön leviämistä verkossa, kuten mekanismeja, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa tällaisesta sisällöstä ja alustat tehdä yhteistyötä ”luotettujen ilmoittajien” kanssa. Ne, joilla on terävimmät silmät, ovat jo saattaneet huomata joitakin muutoksia verkkoympäristössä, kuten X:n uuden ominaisuuden ilmoittaa laittomasta sisällöstä. Tämä ominaisuus on käytettävissä, jos napsautat kolmea pientä pistettä kunkin viestin oikeassa yläkulmassa. X ei ole ainoa alusta, joka on ottanut käyttöön uusia ja käyttäjäystävällisiä vaihtoehtoja laittoman sisällön ilmoittamiseksi. Apple, Pinterest, Facebook, Instagram ja TikTok ovat myös ottaneet käyttöön uusia ja helppoja tapoja ilmoittaa laittomasta sisällöstä alustoillaan.

Sisällön moderoinnin läpinäkyvyyden lisääminen ja valitusmahdollisuuksien lisääminen

Verkkoalustat ovat digitaalinen tila, jossa ilmaisemme itseämme, esittelemme työtämme ja olemme yhteydessä ystäviin tai asiakkaisiin. Siksi on erityisen turhauttavaa, kun sisältömme poistetaan tai viestiemme ulottuvuus pienenee selittämättömästi. Digipalvelusäädöksen mukaan välityspalvelujen tarjoajien, myös verkkoalustojen, on ilmoitettava käyttäjilleen, miksi ne ovat poistaneet sisältönsä tai miksi pääsyä tilille on rajoitettu. Säilytyspalvelujen tarjoajilla, myös verkkoalustoilla, on nyt nimenomainen oikeudellinen velvoite esittää selkeät ja täsmälliset perustelut sisällön moderointia koskeville päätöksilleen. Digipalvelusäädöksessä annetaan käyttäjille myös mahdollisuus riitauttaa tällaiset päätökset tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin avulla.

Jopa verkkoalustat, jotka jo tarjosivat tietoa sisällön moderointipäätöksistään, kuten Facebook ja Instagram, tarjoavat nyt enemmän tietoa sisällön moderoinnista.

Avoimuuden varmistamiseksi ja verkkoalustojen tarjoajien sisällön moderointipäätösten valvonnan mahdollistamiseksi digipalvelusäädöksen vaatimusten mukaisesti komissio perusti digipalvelusäädöksen avoimuustietokannan. Digipalvelusäädöksen avoimuustietokanta on laatuaan ensimmäinen tietokanta, jonka avulla kaikki verkkoalustojen tarjoajien sisällön moderointipäätöstään varten toimittamat perustelut ovat yleisön saatavilla. Verkkoalustojen on julkaistava perustelunsa elokuun lopusta alkaen, kun taas kaikkien muiden digipalvelusäädöksen soveltamisalaan kuuluvien verkkoalustojen tarjoajien osalta julkaisemisen määräaika on 17. helmikuuta 2024.

Enemmän tietoa ja valinnanvaraa siitä, mitä näemme – ja enemmän kontrollia yksilöllistämisvaihtoehdoista 

Digipalvelusäädöksessä velvoitetaan verkkoalustojen tarjoajat takaamaan suurempi avoimuus ja valvonta sen suhteen, mitä näemme syötteissämme. Tämän pitäisi antaa meille mahdollisuus selvittää, millä perusteella verkkoalustat asettavat sisällön järjestykseen syötteissämme, ja päättää, haluammeko kieltäytyä yksilöllisistä suosituksista, koska verkkoalustojen on tarjottava mahdollisuus poistaa yksilöllinen sisältö käytöstä. Samanlaisia velvoitteita sovelletaan mainoksiin: Sen lisäksi, että lisätään avoimuutta ja valvontaa siitä, miksi näemme tietyn mainoksen syötteessämme, alustojen on merkittävä mainokset ja virtuaalisten verkkoalustojen on ylläpidettävä rekisteriä, jossa on yksityiskohtaiset tiedot niiden verkkorajapinnoilla toteutetuista maksetuista mainoskampanjoista. 

TikTok, Facebook ja Instagram tarjoavat tällä hetkellä mahdollisuuden poistaa henkilökohtaisen syötteen käytöstä alustoillaan.

Jäsenvaltiot ja komissio valvovat ja panevat täytäntöön tiiviissä yhteistyössä suosittelujärjestelmien ja mainonnan läpinäkyvyyttä koskevat säännökset, mukaan lukien mainosrekisterien käyttöönotto.

Nollatoleranssi lapsille ja nuorille suunnattujen mainosten kohdentamisessa ja arkaluontoisiin tietoihin perustuvien mainosten kohdentamisessa

Digipalvelusäädöksessä kielletään kohdennettu mainonta alaikäisille verkkoalustoilla. Erittäin suuret verkkoalustat ovat toteuttaneet toimia näiden kieltojen noudattamiseksi. Esimerkiksi Snapchat, AlphabetinGoogle ja YouTube sekä MetanInstagram ja Facebook eivät enää salli mainostajien näyttää kohdennettuja mainoksia alaikäisille käyttäjille. TikTok ja YouTube määrittävät nyt myös alle 16-vuotiaiden käyttäjien tilit oletusarvoisesti yksityisiksi. 

Kohdennettu mainonta verkkoalustoilla on kiellettyä myös silloin, kun profiloinnissa käytetään erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten etnistä alkuperää, poliittisia näkemyksiä ja seksuaalista suuntautumista.

Lasten suojelu

Uusien sääntöjen mukaan lasten saatavilla olevien verkkoalustojen olisi suojeltava näiden käyttäjien yksityisyyttä ja turvallisuutta sekä heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan esimerkiksi ottamalla oletusarvoisesti käyttöön erityiset yksityisyys- ja turvallisuusasetukset. Verkkoalustat voivat ottaa käyttöön iän todentamistoimenpiteitä, joilla valvotaan, ketkä voivat käyttää niiden palveluja, vanhempainvalvontaa, jotta vanhemmat ja huoltajat voivat auttaa suojelemaan lapsiaan haitalliselle sisällölle altistumisen riskiltä, sekä välineitä, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa väärinkäytöstä tai saada tukea. Joitakin ensimmäisiä askelia ollaan ottamassa.

Esimerkiksi TikTok ja YouTube ovat alaikäisille suunnattujen mainosten kieltämisen lisäksi asettaneet alaikäisten profiilit automaattisesti yksityisiksi, mikä tarkoittaa, että heidän lataamiaan videoita voivat tarkastella vain henkilöt, jotka he hyväksyvät.

Vaalien rehellisyys

Digipalvelusäädöksessä edellytetään, että erittäin suuret verkkoyhteisöt ja erittäin suuret verkkoyhteisöt tunnistavat, analysoivat ja lieventävät tehokkain toimenpitein vaaliprosesseihin ja kansalaiskeskusteluun liittyviä riskejä ja varmistavat samalla sananvapauden suojelun. Slovakian parlamenttivaalit 30. syyskuuta 2023 olivat ensimmäinen testitapaus näiden vaatimusten osalta sen jälkeen, kun digipalvelusäädöstä alettiin soveltaa erittäin suuriin verkkoalustoihin ja erittäin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Digipalvelusäädöksen ansiosta erittäin suurten ja erittäin suurten verkkoalustojen tarjoajien suhtautuminen vaalien rehellisyyteen on muuttunut. Edistystä on tapahtunut paikallisviranomaisten ja luotettavien kumppanien ilmoittamiseen reagointiaikojen lyhentämisessä, disinformaation ja väärän tiedon leviämisprosessien selkeyttämisessä, faktantarkistusvalmiuksien lisäämisessä sekä resurssien ja valmiuksien yleisessä lisäämisessä. 

Yrityskäyttäjien jäljitettävyyttä verkossa toimivilla markkinapaikoilla koskevat uudet velvoitteet 

Digipalvelusäädöksellä otetaan käyttöön uusia velvoitteita verkossa toimivien markkinapaikkojen tarjoajille laittomien tavaroiden leviämisen torjumiseksi. Tällaisten palveluntarjoajien on nyt erityisesti varmistettava, että myyjät antavat todennetut tiedot henkilöllisyydestään ennen kuin ne voivat alkaa myydä tavaroitaan kyseisillä verkossa toimivilla markkinapaikoilla. Tällaisten palveluntarjoajien on myös taattava, että käyttäjät voivat helposti tunnistaa myynnistä vastaavan henkilön. Lisäksi jos verkossa toimivan markkinapaikan tarjoaja saa tietoonsa, että myyjä on myynyt laitonta tuotetta tai palvelua, sen on ilmoitettava asiasta laittoman tavaran tai tuotteen ostaneille käyttäjille sekä ilmoitettava myyjän henkilöllisyys ja muutoksenhakumahdollisuudet. 

Komissio valvoo yhdessä jäsenvaltioiden kanssa laittomien tavaroiden verkossa toimivilla markkinapaikoilla leviämisen estämistä koskevien velvoitteiden noudattamista ja valvoo niiden noudattamista.

 

Nämä ovat joitain muutoksia, jotka voimme käyttäjinä huomata välittömästi jokapäiväisessä digitaalisessa vuorovaikutuksessamme.

Komission työ täytäntöönpanon valvojana on juuri alkanut. Tarkistamme, ovatko nämä ensimmäiset askeleet aitoja ja miten ne vaikuttavat käyttäjien ja koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Käytämme tarvittavia keinoja luodaksemme paremman digitaalisen todellisuuden ja tulevaisuuden. Aivan kuten torjuisimme sen offline-maailmassa, häirinnällä, kiusaamisella ja laittomalla sisällöllä ei ole sijaa verkkoalustoilla, joista on tullut olennainen työkalu jokapäiväisessä elämässämme ja lastemme elämässä. Lisää muutoksia on tulossa, ja digipalvelusäädöksellä käyttöön otettujen toimenpiteiden soveltamisen seuranta on juuri alkanut. Tavoite ei kuitenkaan ole muuttunut: turvallisempi ja osallistavampi digitaalinen maailma kaikille.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalisia palveluja koskeva säädöspaketti

Digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä ja digitaalisia markkinoita koskevalla säädöksellä pyritään luomaan turvallisempi digitaalinen alue, jossa käyttäjien perusoikeuksia suojellaan, ja luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille.

Katso myös