Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dopad aktu o digitálních službách na digitální platformy

Od srpna 2023 již platformy začaly měnit své systémy a rozhraní podle aktu o digitálních službách, aby zajistily bezpečnější online zážitek pro všechny.

    spolupráce

© aurielaki - iStock Getty

Níže uvedený popis vypracovaly útvary Komise pouze pro informační účely. Nezavazuje Komisi ani nevede ke schválení ani nijak nepoškozuje pozdější posouzení.

Akt o digitálních službách výrazně zlepšuje mechanismy pro odstraňování nezákonného obsahu a pro účinnou ochranu základních práv uživatelů na internetu, včetně svobody projevu. Vytváří rovněž silnější mechanismus veřejného dohledu nad on-line platformami, zejména pro ty velmi velké on-line platformy, které oslovují více než 10 % obyvatel EU.

Snazší nahlašování nezákonného obsahu 

Akt o digitálních službách vyžaduje, aby platformy zavedly opatření proti šíření nezákonného zboží, služeb nebo obsahu on-line, jako jsou mechanismy, které uživatelům umožňují označovat tento obsah a pro platformy spolupracovat s „důvěryhodnými oznamovateli“. Ti, kteří mají nejostřejší oči, si již mohli všimnout některých změn v online prostředí, jako je nová funkce X pro hlášení nezákonného obsahu. Tato funkce je k dispozici, pokud kliknete na tři malé tečky v pravém horním rohu každého příspěvku. X není jedinou platformou, která zavedla nové a uživatelsky přívětivé možnosti pro označování nezákonného obsahu. Apple, Pinterest, Facebook, Instagram a TikTok také zavedly nové a snadné způsoby, jak nahlásit nezákonný obsah na svých platformách.

Větší transparentnost v moderování obsahu a více možností odvolání

On-line platformy jsou digitální prostor, kde se vyjadřujeme, předvádíme naši práci a jsme v kontaktu s přáteli nebo zákazníky. To je důvod, proč je obzvláště frustrující, když je náš obsah odstraněn, nebo je rozsah našich příspěvků nevysvětlitelně snížen. Prostřednictvím aktu o digitálních službách musí poskytovatelé zprostředkovatelských služeb, včetně online platforem, sdělit svým uživatelům, proč svůj obsah odstranili nebo proč byl omezen přístup k účtu. Poskytovatelé hostingových služeb, včetně online platforem, mají nyní výslovnou zákonnou povinnost poskytnout jasná a konkrétní odůvodnění svých rozhodnutí o moderování obsahu. Akt o digitálních službách rovněž umožňuje uživatelům napadnout taková rozhodnutí prostřednictvím mechanismu mimosoudního řešení sporů.

Dokonce i on-line platformy, které již nabízely informace o svých rozhodnutích o moderování obsahu, jako je Facebook a Instagram, nyní nabízejí větší škálu informací o moderování obsahu.

V zájmu zajištění transparentnosti a umožnění kontroly rozhodnutí poskytovatelů online platforem o moderování obsahu, jak požaduje akt o digitálních službách, spustila Komise databázi transparentnosti aktu o digitálních službách. Databáze transparentnosti aktu o digitálních službách je databáze prvního druhu, která zpřístupňuje veřejnosti veškerá odůvodnění poskytnutá poskytovateli on-line platforem pro jejich rozhodnutí o moderování obsahu. VLOP musí zveřejnit svá odůvodnění od konce srpna, zatímco lhůta pro zveřejnění pro všechny ostatní poskytovatele on-line platforem spadajících do působnosti aktu o digitálních službách je 17. února 2024.

Více znalostí a volby nad tím, co vidíme – a větší kontrolu nad možnostmi personalizace 

Akt o digitálních službách ukládá poskytovatelům on-line platforem povinnost zaručit větší transparentnost a kontrolu toho, co vidíme v našich kanálech. To by nám mělo umožnit zjistit, na jakém základě on-line platformy řadí obsah na našich kanálech, a rozhodnout, zda chceme odmítnout individuální doporučení, protože VLOP musí nabídnout možnost vypnout personalizovaný obsah. Podobné povinnosti platí i pro reklamy: kromě větší transparentnosti a kontroly nad tím, proč na našem kanálu vidíme určitou reklamu, musí platformy označovat reklamy a VLOP musí udržovat úložiště s podrobnostmi o placených reklamních kampaních běžících na jejich online rozhraních. 

TikTok, Facebook a Instagram v současné době nabízejí možnost zakázat personalizovaný zdroj na svých platformách.

Členské státy a Komise budou v úzké spolupráci dohlížet na ustanovení týkající se transparentnosti doporučovacích systémů a reklamy a prosazovat je, včetně zavádění úložišť reklam.

Nulová tolerance pro cílení reklam na děti a dospívající a na cílení reklam na základě citlivých údajů

Akt o digitálních službách zakazuje cílenou reklamu nezletilým osobám na on-line platformách. VLOP podnikli kroky k dosažení souladu s těmito zákazy. Například Snapchat, AlphabetGoogle a YouTube a Instagram a Facebook společnosti Metajiž neumožňují inzerentům zobrazovat cílené reklamy nezletilým uživatelům. TikTok a YouTube nyní také nastavit účty uživatelů mladších 16 let na soukromé ve výchozím nastavení. 

Cílená reklama na on-line platformách je rovněž zakázána, pokud profilování používá zvláštní kategorie osobních údajů, jako je etnický původ, politické názory, sexuální orientace.

Ochrana dětí

Podle nových pravidel by on-line platformy, které jsou přístupné dětem, měly chránit soukromí a bezpečnost těchto uživatelů, jakož i jejich duševní a fyzickou pohodu, například standardním přijetím zvláštních nastavení ochrany soukromí a bezpečnosti. Online platformy mohou zavést opatření pro ověřování věku s cílem kontrolovat, kdo má přístup ke svým službám, rodičovskou kontrolu, aby rodiče a opatrovníci mohli pomoci chránit své děti před rizikem vystavení škodlivému obsahu, a nástroje, v nichž mohou uživatelé signalizovat zneužívání nebo získat podporu. Jsou podniknuty některé první kroky.

Například TikTok a YouTube, kromě zákazu cílené reklamy pro nezletilé osoby, nastavily profily nezletilých automaticky na soukromé, což znamená, že videa, která nahrají, mohou prohlížet pouze lidé, které schvalují.

Integrita voleb

Akt o digitálních službách vyžaduje, aby VLOP a VLOSE identifikovali, analyzovali a zmírňovali pomocí účinných opatření rizika spojená s volebními procesy a občanským diskursem a současně zajišťovali ochranu svobody projevu. Slovenské parlamentní volby konané dne 30. září 2023 byly prvním zkušebním případem pro tyto požadavky po vstupu aktu o digitálních službách pro VLOP a VLOSE v platnost. Díky aktu o digitálních službách se změnil přístup poskytovatelů VLOP a VLOSE k integritě voleb. Bylo dosaženo pokroku, pokud jde o kratší dobu reakce na označování ze strany místních orgánů a důvěryhodných partnerů, jasnější eskalační procesy dezinformací a dezinformací, zvýšení kapacit pro ověřování faktů a celkové navýšení zdrojů a kapacit. 

Nové povinnosti týkající se sledovatelnosti podnikových uživatelů na internetových tržištích 

Akt o digitálních službách zavádí pro poskytovatele internetových tržišť nové povinnosti v boji proti šíření nezákonného zboží. Tito poskytovatelé musí nyní zejména zajistit, aby prodejci poskytli ověřené informace o své totožnosti předtím, než mohou začít prodávat své zboží na těchto internetových tržištích. Tito poskytovatelé musí rovněž zaručit, že uživatelé mohou snadno identifikovat osobu odpovědnou za prodej. Kromě toho, pokud se poskytovatel internetového tržiště dozví o prodeji nezákonného výrobku nebo služby prodávajícím, musí informovat uživatele, kteří nelegální zboží nebo produkt zakoupili, jakož i totožnost prodávajícího a možnosti nápravy. 

Komise bude spolu s členskými státy dohlížet na dodržování povinností proti šíření nezákonného zboží na on-line tržišti a vymáhat je.

 

To jsou některé ze změn, které si jako uživatelé můžeme okamžitě všimnout v našich každodenních digitálních interakcích.

Práce Komise jako donucovacího orgánu právě začala. Budeme kontrolovat, zda jsou tyto první kroky skutečné a jaký dopad mají na bezpečnost uživatelů a společnosti jako celku. Použijeme prostředky, které potřebujeme k vytvoření lepší digitální reality a budoucnosti. Stejně jako bychom to odmítli v offline světě, obtěžování, šikana a nezákonný obsah nemají místo na on-line platformách, které se staly nedílnou součástí našeho každodenního života a našich dětí. Přicházejí další změny a právě začalo monitorování uplatňování opatření zavedených aktem o digitálních službách. Cíl se však nezměnil: bezpečnější a inkluzivnější digitální svět pro všechny.

Související obsah

Souvislosti

Balíček aktu o digitálních službách

Cílem aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích je vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž budou chráněna základní práva uživatelů, a vytvořit rovné podmínky pro podniky.

Viz také