Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Clár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta

Tá an tsraith MEDIA de chlár Eoraip na Cruthaitheachta deartha chun tacú le tionscail scannánaíochta agus chlosamhairc eile san Eoraip.

    Meirge ar feadh 30 bliain den chlár MEDIA

Cad é Clár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta?

Is é Eoraip na Cruthaitheachta clár an Aontais Eorpaigh a thacaíonn le hearnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Le hEoraip nua na Cruthaitheachta 2021-2027, a bhfuil buiséad EUR 2.44 billiún aici, infheisteofar i ngníomhaíochtaí lena dtreisítear an éagsúlacht chultúrtha agus lena bhfreagrófar do riachtanais agus do dhúshláin earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Cuirfidh a nuálaíochtaí le téarnamh na n-earnálacha sin, rud a threiseoidh a n-iarrachtaí a bheith níos digití, níos glaise, níos athléimní agus níos cuimsithí.

Tá an clár roinnte ina thrí shnáithe éagsúla: Meáin, CULTÚRagus STIÚRTHÓIREACHT.

In 2021, cheiliúir clár MEDIA 30 bliain de thacaíocht d’ábhar closamhairc Eorpach agus cuireadh tús le clár nua don tréimhse 2021-2027, clár a roinneann na gníomhaíochtaí tacaíochta i gceithre chnuasach théamacha, de réir na spriocanna a shaothraíonn siad:

  1. ábhar: comhoibriú agus nuálaíocht a spreagadh i gcruthú agus i dtáirgeadh saothar ardcháilíochta.
  2. gnó: nuálaíocht ghnó, iomaíochas, inscálaitheacht agus buanna a chur chun cinn chun tionscal na hEorpa a neartú vis-à-vis iomaitheoirí domhanda.
  3. lucht Féachana: inrochtaineacht agus infheictheacht saothar dá lucht féachana féideartha a neartú, trí bhealaí dáileacháin agus tionscnaimh forbartha lucht féachana/féachana.
  4. polasaí: tacú le fóraim phlé beartais/malartaithe, staidéir agus tuarascálacha. Gníomhaíochtaí múscailte feasachta a chur chun cinn.

Dírítear sa tsraith MEDIA ar an méid seo a leanas:

  • comhar a spreagadh ar fud an tslabhra luacha agus ar leibhéal an Aontais araon chun fiontair chlosamhairc agus inneachar Eorpach a mhéadú ar fud an domhain;
  • buanna, cibé áit as a dtagann siad, a chothú agus rannpháirtíocht agus comhoibriú a leathnú ar fud tíortha;
  • cúrsaíocht dhomhanda, cur chun cinn agus dáileadh saothar closamhairc Eorpach a fheabhsú, agus an timpeallacht dhigiteach nua á cur san áireamh;
  • tacú le rannpháirtíocht agus forbairt lucht féachana de gach aois, go háirithe lucht féachana óg, ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.

Na meáin in 2022

Gach bliain, forbraíonn an Coimisiún Clár Oibre Bliantúil chun Clár Eoraip na Cruthaitheachta a chur chun feidhme. Is é EUR 385.6 milliún an buiséad d’Eoraip na Cruthaitheachta 2022, as a gcuirfear EUR 226.5 milliún ar leataobh dá fochlár MEDIA, méadú 31 % i gcomparáid le 2021.

Leis an gcuspóir iomaíochas agus acmhainneacht eacnamaíoch earnáil an chlosamhairc agus na meán nuachta a mhéadú, neartaíodh MEDIA trí ghníomhaíochtaí nua a chur lena chlár agus trí dhíriú ar chomhar a mhéadú ar leibhéal an Aontais, trí thacaíocht a thabhairt do chomhléirithe, do líonraí struchtúrtha agus do chomhpháirtíochtaí.

Féach ar Chlár Oibre Bliantúil 2022

Foilseofar glaonna MEDIA2022 de chuid Eoraip na Cruthaitheachta anseo

Cén fáth?

Rinne an réabhlóid dhigiteach agus géarchéim COVID-19 athchóiriú ar an earnáil chlosamhairc. Tháinig saincheisteanna nua chun cinn mar phríomhdhúshláin, amhail maoin intleachtúil a chosaint, rochtain a fháil ar mhaoiniú in earnáil atá ag athrú go tapa agus dáileadh ceart na n-oibreacha a áirithiú.

Is é cuspóir Eoraip na Cruthaitheachta díriú ar thionscnaimh a bhféadfadh fíorthionchar a bheith acu ar an earnáil ar fud na hEorpa. D’fhéadfadh an tionchar sin teacht as tacaíocht a thabhairt d’oibreacha agus do thionscnaimh aonair a chuireann scileanna nua san earnáil chun cinn nó tionscnaimh atá i bhfabhar comhar idirnáisiúnta san earnáil.

Ina theannta sin, cuireann an clár chun cinn iarrachtaí agus dea-chleachtais a chuidíonn le príomhthosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh amhail an Comhaontú Glas, cuimsitheacht agus cothromaíocht inscne a bhaint amach.

Tráth a dtosóidh músaeim, pictiúrlanna, láithreáin oidhreachta cultúrtha, amharclanna, agus iad ar fad ag athoscailt, ba mhaith liom tacaíocht an Choimisiúin d’earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta a athdhearbhú. Le buiséad méadaithe, déanfaidh Eoraip na Cruthaitheachta gach iarracht téarnamh na n-earnálacha a threisiú agus an éagsúlacht ollmhór agus an chruthaitheacht a chuireann siad ar fáil dúinn a chur chun cinn ag an am céanna.

Mariya Gabriel, an Coimisinéir um Nuálaíocht, um Thaighde, um Chultúr, um Oideachas agus um an Óige

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Seirbhísí Closamhairc agus Meán

Na laethanta seo is féidir linn féachaint ar na cláir is fearr linn, ní hamháin ar an teilifís, ach ar líne freisin. Tá na léirithe sin faoi réir rialacha an mhargaidh aonair.

Léargas níos doimhne

Féach freisin

Fóram Scannánaíochta na hEorpa

Is ardán é Fóram Scannán na hEorpa le haghaidh idirphlé struchtúrtha idir lucht déanta beartas agus páirtithe leasmhara san earnáil chlosamhairc.