Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Kreativní Evropa MEDIA

Složka programu MEDIA programu Kreativní Evropa je navržena tak, aby podporovala evropský filmový a další audiovizuální průmysl.

    Banner na 30 let programu MEDIA

Co je program Kreativní Evropa MEDIA?

Program Kreativní Evropa je program EU na podporu kulturních a tvůrčích odvětví. Nová program Kreativní Evropa 2021–2027 s rozpočtem ve výši 2,44 miliardy EUR bude investovat do opatření, která posilují kulturní rozmanitost a reagují na potřeby a výzvy kulturních a tvůrčích odvětví. Její novinky přispějí k oživení těchto odvětví a posílí jejich úsilí o větší digitalizaci, ekologičtější, odolnější a inkluzivnější.

Program je rozdělen do tří různých oblastí: Média, KULTURA a KROSS-SECTORAL.

V roce 2021 program MEDIA oslavil 30 let podpory evropského audiovizuálního obsahu a zahájil nový program na období 2021–2027, který je na podporu akcí rozdělen do čtyř tematických klastrů podle cílů, které sledují:

  1. obsah: podpora spolupráce a inovací při vytváření a výrobě vysoce kvalitních děl.
  2. podnikání: podpora podnikatelských inovací, konkurenceschopnosti, škálovatelnosti a talentů s cílem posílit evropský průmysl ve vztahu ke globálním konkurentům.
  3. publikum: posílení dostupnosti a viditelnosti děl pro jejich potenciální publikum prostřednictvím distribučních kanálů a iniciativ zaměřených na rozvoj publika.
  4. politika: podpora politických diskusí/výměnných fór, studií a zpráv. Podpora osvětových aktivit.

Složka MEDIA se zaměřuje na:

  • podpora spolupráce v celém hodnotovém řetězci i na úrovni EU za účelem rozšíření audiovizuálních podniků a evropského obsahu v celosvětovém měřítku;
  • pěstovat talenty bez ohledu na to, odkud pocházejí, a rozšířit účast a spolupráci napříč zeměmi;
  • posílení celosvětového oběhu, propagace a distribuce evropských audiovizuálních děl s přihlédnutím k novému digitálnímu prostředí;
  • podpora zapojení a rozvoje publika všech věkových kategorií, zejména mladých diváků, v celé Evropě i mimo ni.

Média v roce 2022

Komise každoročně vypracovává roční pracovní program pro provádění programu Kreativní Evropa. Rozpočet programu Kreativní Evropa na rok 2022 činí 385,6 milionu EUR, z čehož 226,5 milionu EUR bude věnováno jeho podprogramu MEDIA, což ve srovnání s rokem 2021 představuje nárůst o 31 %.

S cílem zvýšit konkurenceschopnost a hospodářský potenciál audiovizuálního a zpravodajského mediálního odvětví bylo MEDIA posíleno přidáním nových opatření do svého programu a zaměřením se na posílení spolupráce na úrovni EU prostřednictvím podpory koprodukcí, strukturovaných sítí a partnerství.

Viz roční pracovní program na rok 2022

2022 Výzvy programu Kreativní Evropa MEDIA budou zveřejněny zde

Proč?

Digitální revoluce a krize COVID-19 přetvořily audiovizuální odvětví. Jako klíčové výzvy se objevily nové otázky, jako je ochrana duševního vlastnictví, zajištění přístupu k financování v rychle se měnícím odvětví a zajištění řádné distribuce děl.

Cílem programu Kreativní Evropa je zaměřit se na iniciativy, které mohou mít skutečný dopad na toto odvětví v celé Evropě. Tento dopad může vyplývat buď z podpory jednotlivých prací a iniciativ, které prosazují nové dovednosti v tomto odvětví, nebo z iniciativ ve prospěch mezinárodní spolupráce v tomto odvětví.

Kromě toho program podporuje úsilí a osvědčené postupy, které přispívají k dosažení klíčových priorit Evropské komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu, inkluzivnost a genderová vyváženost.

V době, kdy se muzea, kina, památky kulturního dědictví, divadla začínají znovu otevírat, chci znovu zdůraznit, že Komise podporuje kulturní a tvůrčí odvětví. S navýšením rozpočtu bude program Kreativní Evropa usilovat o posílení oživení odvětví a zároveň podporovat nesmírnou rozmanitost a kreativitu, kterou nám nabízejí.

Mariya Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Kde se mohu dozvědět více?

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Audiovizuální a mediální služby

V dnešní době můžeme sledovat naše oblíbené pořady nejen v televizi, ale i online. Tyto pořady podléhají pravidlům jednotného trhu.

Hlubší pohled

Viz také

Mediální konvergence

Transformace audiovizuálního mediálního prostředí nabízí potenciál pro nové zkušenosti a příležitosti. Klade nám také mnoho otázek.

Evropské filmové fórum

Evropské filmové fórum je platformou pro strukturovaný dialog mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami v audiovizuálním odvětví.