Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA

Programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė MEDIA skirta remti Europos kino ir kitus audiovizualinius sektorius.

    Programos MEDIA 30 metų reklamjuostė

Kas yra programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA?

Programa „Kūrybiška Europa“ yra ES programa, kuria remiami kultūros ir kūrybos sektoriai. Pagal naująją 2021–2027 m. programą „Kūrybiška Europa“, kuriai skirtas 2,44 mlrd. EUR biudžetas, bus investuojama į veiksmus, kuriais stiprinama kultūrų įvairovė ir reaguojama į kultūros ir kūrybos sektorių poreikius ir iššūkius. Jos naujovės prisidės prie šių sektorių atsigavimo, sustiprins jų pastangas tapti labiau skaitmeninėmis, ekologiškesnėmis, atsparesnėmis ir įtraukesnėmis.

Programa suskirstyta į tris skirtingas kryptis: Žiniasklaida, KULTŪRA ir CROSS-SECTORAL.

2021 m. pagal programą MEDIA buvo teikiama 30 metų parama Europos audiovizualiniam turiniui ir pradėta nauja 2021–2027 m. laikotarpio programa, pagal kurią remiami veiksmai suskirstyti į 4 temines grupes, atsižvelgiant į jų siekiamus tikslus:

  1. turinys: skatinti bendradarbiavimą ir inovacijas kuriant ir gaminant aukštos kokybės kūrinius.
  2. verslas: verslo inovacijų, konkurencingumo, mastelio ir talentų skatinimas siekiant sustiprinti Europos pramonę pasaulio konkurentų atžvilgiu.
  3. žiūrovai: didinti kūrinių prieinamumą ir matomumą jų potencialioms auditorijoms pasitelkiant platinimo kanalus ir auditorijos kūrimo iniciatyvas.
  4. politika: remti politines diskusijas ir (arba) mainų forumus, tyrimus ir ataskaitas. Skatinti informuotumo didinimo veiklą.

Paprogramėje MEDIA daugiausia dėmesio skiriama:

  • skatinti bendradarbiavimą tiek vertės grandinėje, tiek ES lygmeniu, kad audiovizualinės įmonės ir Europos turinys būtų plečiami visame pasaulyje;
  • ugdyti talentus, kad ir kur jie būtų kilę, ir plėsti dalyvavimą ir bendradarbiavimą visose šalyse;
  • didinti Europos audiovizualinių kūrinių sklaidą pasaulyje, populiarinimą ir platinimą, atsižvelgiant į naują skaitmeninę aplinką;
  • remti visų amžiaus grupių, visų pirma jaunų auditorijų, dalyvavimą ir plėtrą visoje Europoje ir už jos ribų.

Žiniasklaida 2022 m.

Kiekvienais metais Komisija parengia metinę programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo darbo programą. 2022 m. programos „Kūrybiška Europa“ biudžetas yra 385,6 mln. EUR, iš kurių 226,5 mln. EUR bus skirta jos paprogramei MEDIA, t. y. 31 proc. daugiau nei 2021 m.

Siekiant didinti audiovizualinės ir naujienų žiniasklaidos sektoriaus konkurencingumą ir ekonominį potencialą, MEDIA buvo sustiprinta į programą įtraukiant naujų veiksmų ir daugiausia dėmesio skiriant bendradarbiavimo ES lygmeniu didinimui, remiant bendrą gamybą, struktūrinius tinklus ir partnerystes.

Peržiūrėkite 2022 m. metinę darbo programą

2022 m. kvietimai teikti paraiškas pagal programą „Kūrybiška Europa“ bus paskelbti čia

Kodėl?

Skaitmeninė revoliucija ir COVID-19 krizė pakeitė audiovizualinį sektorių. Iškilo naujų problemų, kaip antai intelektinės nuosavybės apsauga, galimybės gauti finansavimą sparčiai besikeičiančiame sektoriuje užtikrinimas ir tinkamo kūrinių platinimo užtikrinimas.

Programos „Kūrybiška Europa“ tikslas – sutelkti dėmesį į iniciatyvas, kurios gali turėti realų poveikį sektoriui visoje Europoje. Šis poveikis gali atsirasti remiant atskirus darbus ir iniciatyvas, kuriomis skatinami nauji įgūdžiai šiame sektoriuje, arba iniciatyvas, kuriomis skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas šiame sektoriuje.

Be to, programa skatinamos pastangos ir geriausios praktikos pavyzdžiai, kuriais prisidedama prie pagrindinių Europos Komisijos prioritetų, pavyzdžiui, žaliojo kurso, įtraukties ir lyčių pusiausvyros, įgyvendinimo.

Tuo metu, kai muziejai, kino teatrai, kultūros paveldo objektai, teatrai vėl pradeda veikti, noriu pakartoti Komisijos paramą kultūros ir kūrybos sektoriams. Padidinus biudžetą, programa „Kūrybiška Europa“ sieks stiprinti sektorių atsigavimą, kartu skatindama didžiulę įvairovę ir kūrybiškumą, kuriuos jie mums siūlo.

Mariya Gabriel, už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė

Kur galėčiau sužinoti daugiau?

Naujausios naujienos

DIGIBYTE |
Creative Europe MEDIA at the 79th Venice International Film Festival

The 79th edition of the Venice International Film Festival will take place from 31 August until 10 September 2022, with the participation of 9 EU-supported films under the Creative Europe MEDIA programme. MEDIA will also host 3 events under the theme ‘Europe in Focus’ at Venice Production Bridge.

Related Content

Big Picture

Audiovizualinės ir žiniasklaidos paslaugos

Šiomis dienomis mes galime žiūrėti mūsų mėgstamas programas ne tik per televiziją, bet ir internete. Šiems rodymams taikomos bendrosios rinkos taisyklės.

Dig deeper

See Also

Žiniasklaidos konvergencija

Audiovizualinės žiniasklaidos aplinkos transformacija suteikia naujų patirčių ir galimybių. Tai mums taip pat kelia daug klausimų.

Europos kino forumas

Europos kino forumas yra struktūrinio dialogo tarp politikos formuotojų ir audiovizualinio sektoriaus suinteresuotųjų subjektų platforma.