Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Kreativna Europa MEDIA

Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa osmišljen je za potporu europskoj filmskoj i drugim audiovizualnim industrijama.

    Banner za 30 godina programa MEDIA

Što je program MEDIA Kreativna Europa?

Kreativna Europa program je EU-a kojim se podupiru kulturni i kreativni sektori. Nova Kreativna Europa za razdoblje 2021. 2027., s proračunom od 2,44 milijarde EUR, uložit će se u mjere kojima se jača kulturna raznolikost i odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora. Njegove novosti doprinijet će oporavku tih sektora, jačajući njihove napore da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

Program je podijeljen u tri različita potprograma: Mediji, KULTURA i CROSS-SECTORAL.

Programom MEDIA 2021. je obilježeno 30 godina potpore europskom audiovizualnom sadržaju i pokrenut je novi program za razdoblje 2021. 2027., kojim se podupiru mjere podijeljene u četiri tematska klastera, u skladu s ciljevima kojima se nastoje postići:

  1. sadržaj: poticanje suradnje i inovacija u stvaranju i proizvodnji visokokvalitetnih djela.
  2. posao: promicanje poslovnih inovacija, konkurentnosti, prilagodljivosti i talenata kako bi se ojačala europska industrija u odnosu na globalne konkurente.
  3. publika: jačanje dostupnosti i vidljivosti djela za potencijalnu publiku putem distribucijskih kanala i inicijativa za razvoj publike.
  4. politika: podupiranje rasprava o politikama/razmjena foruma, studija i izvješća. Promicanje aktivnosti podizanja svijesti.

Potprogram MEDIA usmjeren je na:

  • poticanje suradnje u cijelom vrijednosnom lancu i na razini EU-a kako bi se na globalnoj razini povećala audiovizualna poduzeća i europski sadržaj;
  • njegovanje talenata, bez obzira na to odakle dolaze, te širenje sudjelovanja i suradnje među zemljama;
  • jačanje globalnog optjecaja, promicanje i distribucija europskih audiovizualnih djela, uzimajući u obzir novo digitalno okruženje;
  • podupiranje angažmana i razvoja publike svih dobnih skupina, posebno mlade publike, diljem Europe i šire.

Mediji u 2022. godini

Komisija svake godine izrađuje godišnji program rada za provedbu programa Kreativna Europa. Proračun za program Kreativna Europa za 2022. iznosi 385,6 milijuna EUR, od čega će 226,5 milijuna EUR biti namijenjeno potprogramu MEDIA, što je povećanje od 31 % u odnosu na 2021.

S ciljem povećanja konkurentnosti i gospodarskog potencijala audiovizualnog sektora i sektora informativnih medija, MEDIA je ojačana dodavanjem novih mjera u svoj program i usmjeravanjem na povećanje suradnje na razini EU-a podupiranjem koprodukcija, strukturiranih mreža i partnerstava.

Pregled godišnjeg programa rada za 2022.

Pozivi u okviru programa MEDIA u okviru programa Kreativna Europa 2022. bit će objavljeni ovdje

Što se događa?

Digitalna revolucija i kriza uzrokovana bolešću COVID-19 preoblikovale su audiovizualni sektor. Novi problemi pojavili su se kao ključni izazovi, kao što su zaštita intelektualnog vlasništva, osiguravanje pristupa financiranju u sektoru koji se brzo mijenja i osiguravanje pravilne distribucije djela.

Cilj je programa Kreativna Europa usredotočiti se na inicijative koje mogu imati stvaran učinak na taj sektor diljem Europe. Taj učinak može proizaći iz potpore pojedinačnim radovima i inicijativama kojima se promiču nove vještine u tom sektoru ili inicijativama za međunarodnu suradnju u tom sektoru.

Osim toga, programom se promiču napori i najbolje prakse kojima se doprinosi ostvarenju ključnih prioriteta Europske komisije kao što su zeleni plan, uključivost i rodna ravnoteža.

U vrijeme kada se ponovno otvaraju muzeji, kina, lokaliteti kulturne baštine, kazališta, želim ponoviti potporu Komisije kulturnom i kreativnom sektoru. S povećanim proračunom Kreativna Europa nastojat će ojačati oporavak sektora uz istodobno promicanje goleme raznolikosti i kreativnosti koje nam nude.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade

Gdje mogu saznati više?

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Creative Europe MEDIA at the 79th Venice International Film Festival

The 79th edition of the Venice International Film Festival will take place from 31 August until 10 September 2022, with the participation of 9 EU-supported films under the Creative Europe MEDIA programme. MEDIA will also host 3 events under the theme ‘Europe in Focus’ at Venice Production Bridge.

Related Content

Big Picture

Audiovisual and Media Services

These days we can watch our favourite programmes not just on TV, but also online. These shows are subject to the rules of the single market.

Dig deeper

See Also

Konvergencija medija

Transformacija audiovizualnog medijskog okruženja nudi potencijal za nova iskustva i prilike. Također nam postavlja mnoga pitanja.

Europski filmski forum

Europski filmski forum platforma je za strukturirani dijalog između tvoraca politika i dionika u audiovizualnom sektoru.