Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-monitoraġġ tal-pluraliżmu tal-midja fl-era diġitali

L-Għodda għall-Monitoraġġ tal-Pluraliżmu tal-Midja hija għodda xjentifika mfassla biex tidentifika r-riskji potenzjali għall-pluraliżmu tal-midja.

  Lenti b’għajnejhom fiċ-ċentru fuq sfond aħdar

L-Għodda għall-Monitoraġġ tal-Pluraliżmu tal-Midja (MPM) ġiet adattata u modernizzata biex tqis il-mod li bih l-iżviluppi diġitali jħallu impatt fuq il-pluraliżmu tal-midja madwar l-Ewropa. L-MPM se sservi bħala sors ewlieni ta’ informazzjoni għall-angolu tal-libertà tal-media tal-ewwel rapport annwali li jmiss dwar l-istat tad-dritt, skedat għall-pubblikazzjoni f’Settembru 2020.

L-Osservatorju tal-Pluraliżmu tal-Midja

L-MPM tivvaluta r-riskji ffaċċjati mill-pluraliżmu tal-midja abbażi ta’ sett ta’ 25 indikatur ewlieni taħt 4 oqsma differenti:

 1. protezzjoni bażika
 2. pluralità tas-suq
 3. indipendenza politika
 4. l-inklużività soċjali.

L-indikaturi jindirizzaw kwistjonijiet legali, ekonomiċi u soċjopolitiċi. Is-servizz pubbliku, il-midja kummerċjali u komunitarja huma kollha koperti mill-monitor,

L-MPM hija għodda dijanjostika mfassla biex tipprovdi fehim wiesa’ tar-riskji għall-pluraliżmu tal-midja fi Stat Membru. Il-valutazzjonijiet jitwettqu b’mod indipendenti u trasparenti f’konsultazzjoni mal-esperti tal-midja f’kull pajjiż.

L-MPM tirrikonoxxi li politiki u approċċi regolatorji differenti jistgħu japplikaw għal tipi differenti ta’ midja kemm jekk ix-xandir, l-istampa jew il-midja diġitali. Wara l-aġġornament tiegħu fl-2018 iħares ukoll lejn l-impatt tal-pjattaformi diġitali. 

Monitoraġġ tal-pluraliżmu tal-midja fl-era diġitali — MPM2021

Fl-2019, il-Parlament Ewropew alloka baġit ta’ EUR 1,000,000 mmirat biex jirfina l-MPM2020 u biex jiżgura l-implimentazzjoni kontinwa tiegħu.  Il-Kummissjoni Ewropea tat għotja liċ- Ċentru għall-Pluraliżmu u l-Libertà tal-Midja (CMPF) fl-Istitut Universitarju Ewropew. L-għotja l-ġdida bdiet fl-1 ta’ Marzu 2020.

Monitoraġġ tal-pluraliżmu tal-midja fl-era diġitali — MPM2020

Il-Parlament Ewropew alloka baġit ta’ EUR 750,000 fl-2018. Dan il-baġit kien immirat lejn l-adattament tal-MPM għall-ambjent diġitali u l-iżgurar tal-implimentazzjoni tiegħu.  Għal dan il-għan, il-Kummissjoni Ewropea tat għotja liċ- Ċentru għall-Pluraliżmu u l-Libertà tal-Midja (CMPF) fl-Istitut Universitarju Ewropew.

Fl-2019, is-CMPF wettaq studju dwar l-indikaturi meħtieġa biex jiġu vvalutati r-riskji għall-pluraliżmu tal-informazzjoni fl-era diġitali. Aktar tard implimentat dan fl-MPM2020 madwar l-Istati Membri tal-UE u f’żewġ pajjiżi kandidati, li jkopri s-snin 2018 u 2019. Aċċessa r-riżultati tal-MPM2020.

Tagħrif ta’ sfond

L-istudju oriġinali

Il-Media Pluralism Monitor ġej minn studju inizjali tal-2009 li sar minn grupp ta’ tliet istituti akkademiċi: ICRI, Katholieke Universiteit LeuvenCMCs (Università Ewropea Ċentrali) u MMTC (Jönköping International Business School) - f’kooperazzjoni ma’ Ernst & Young Belgium. L-istudju żviluppa għodda ta’ monitoraġġ għall-valutazzjoni tar-riskji għall-pluraliżmu tal-midja fl-Istati Membri tal-UE abbażi ta’ sett stabbli ta’ indikaturi.

Simplifikazzjoni u ttestjar tal-MPM — fażi 1

 • Fl-2013 il-Parlament Ewropew alloka baġit ta’ EUR 500,000 għas-simplifikazzjoni u l-implimentazzjoni pilota tal-MPM;
 • Il-Kummissjoni Ewropea sussegwentement tat għotja liċ-Ċentru għall-Pluraliżmu u l-Libertà tal-Midja (CMPF) fl-Istitut Universitarju Ewropew għall- implimentazzjoni tal-proġett pilota;
 • L-ewwel sena ta’ din l-azzjoni nqasmet f’żewġ flussi, wieħed li jiffoka fuq is-simplifikazzjoni, wieħed dwar l-ittestjar ta’ 9 Stati Membri (il-Belġju, il-Bulgarija, id-Danimarka, l-Estonja, Franza, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja u r-Renju Unit);
 • Is- CMPF għażel lil dawn id-9 pajjiżi fuq il-bażi ta’:
  • tipoloġija tal-midja u tas-sistemi politiċi;
  • kriterji ġeografiċi;
  • id-daqs tas-suq tal-midja (inklużi l-popolazzjoni u t-territorju);
  • valutazzjonijiet politiċi eżistenti tal-livell ta’ libertà u pluraliżmu tal-midja.
 • Ir- rapport finali tal-ewwel fażi ġie ppubblikat f’Jannar 2015.

Simplifikazzjoni u ttestjar tal-MPM — fażi 2

 • Fl-2014, il-Parlament Ewropew alloka baġit ieħor ta’ EUR 500,000 għall-kontinwazzjoni tal-ittestjar b’mod komplementari għal dak preċedenti.
 • Matul din it-tieni fażi tal-proġett, minn Novembru 2014, is- CMPF ivvaluta l-vijabbiltà u r-rilevanza tal-indikaturi. Huwa ttestjahom fid-19-il pajjiż tal-UE li ma kinux koperti matul l-ewwel fażi pilota (l-Awstrija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja u l-Iżvezja).
 • Ir-riżultati huma disponibbli.

MPM — fażi 3

Għotja ta’ EUR 500,000 ingħatat fl-2016 biex titkompla l-valutazzjoni tar-riskji għall-pluraliżmu tal-midja. Din ingħatat fil-kuntest ta’ azzjoni preparatorja appoġġata mill-Parlament Ewropew. 

Matul din it-tielet fażi, imwettqa wkoll mis-CMPF, ir-riċerkaturi tal-proġett ivvalutaw ir-riskji fl-Istati Membri kollha tal-UE, kif ukoll f’żewġ pajjiżi kandidati: Türkiye u Montenegro. Ir-riżultati ta’ dan ir-rawnd huma disponibbli.

MPM — fażi 4

Iċ-Ċentru għall-Pluraliżmu u l-Libertà tal-Media (CMPF) fl-Istitut Universitarju Ewropew implimenta l-Monitoraġġ tal- Pluraliżmu tal-Media (MPM) fl-Istati Membri kollha tal-UE fl-2017, kif ukoll fis-Serbja u dik li kienet dik li kienet FYROM (illum il-Maċedonja ta’ Fuq).

Għal dan il-għan, ingħata baġit ta’ EUR 350,000 għal azzjoni preparatorja appoġġata mill-Parlament Ewropew. Ir-riżultati tal-eżerċizzju tal-2017 ġew ippubblikati fl-2018.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-media

l-Unjoni Ewropea ssostni l-libertà u l-pluraliżmu tal-media bħala pilastri tad-demokrazija moderna u faċilitaturi ta’ dibattitu ħieles u miftuħ.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

Azzjonijiet Multimedjali

l-azzjonijiet multimedjali tal-UE għandhom l-għan li jsaħħu r-rappurtar tal-aħbarijiet dwar l-affarijiet tal-UE mill-perspettivi Ewropej.

Il-litteriżmu medjatiku

Il-litteriżmu medjatiku qatt ma kien importanti daqs kemm hu llum. Dan jippermetti liċ-ċittadini ta’ kull età jinnavigaw l-ambjent modern tal-aħbarijiet u jieħdu deċiżjonijiet infurmati.

l-indirizzar tad-diżinformazzjoni online

Il-Kummissjoni qed tindirizza t-tixrid tad-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni online biex tiżgura l-protezzjoni tal-valuri Ewropej u tas-sistemi demokratiċi.