Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

  Televízor s ikonami wifi, internetu, pošty, hudby, nastavení, informácií, online nakupovania z neho

Smernica EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách upravuje celoeurópsku koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa všetkých audiovizuálnych médií – tradičného televízneho vysielania a služieb na požiadanie. 

Najnovšie preskúmanie smernice o AVMS sa uskutočnilo v roku 2018. S cieľom pomôcť členským štátom pri vykonávaní novej smernice o AVMS Komisia prijala dva súbory usmernení:

 1. usmernenia týkajúce sa platforiem na zdieľanie videí
 2. usmernenia o európskych dielach

Ciele koordinácie EÚ

 • Stanovenie pravidiel na formovanie technologického vývoja
 • Vytvorenie rovnakých podmienok pre vznikajúce audiovizuálne médiá
 • Zachovanie kultúrnej rozmanitosti
 • Ochrana detí a spotrebiteľov
 • Ochrana plurality médií
 • Boj proti rasovej a náboženskej nenávisti
 • Zaručenie nezávislosti vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti médií

Oblasti koordinácie EÚ

Smernica o AVMS upravuje celoeurópsku koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov v týchto oblastiach:

 • všeobecné zásady
 • podnecovanie k nenávisti
 • prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
 • zásady súdnej právomoci
 • hlavné udalosti
 • propagácia a distribúcia európskych diel
 • komerčná komunikácia
 • ochrana maloletých

Ďalšie čítanie

Správy o cielených konzultáciách

Stiahnuť dokumenty

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Médiá a digitálna kultúra

Komisia obhajuje európske médiá a digitálnu kultúru prostredníctvom politík, ktoré posilňujú postavenie občanov a podporujú pluralitu médií.

Hlbší pohľad

Mediálna konvergencia

Transformácia audiovizuálneho mediálneho prostredia ponúka potenciál pre nové skúsenosti a príležitosti. To tiež kladie pre nás veľa otázok.

Program Kreatívna Európa MEDIA

Podprogram MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu.

Európske filmové fórum

Európske filmové fórum je platformou pre štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politík a zainteresovanými stranami v audiovizuálnom sektore.

Pozri aj

Virtuálne svety vhodné pre ľudí

Virtuálne svety, označované aj ako metaverzy, poskytnú príležitosti, ako aj výzvy. Komisia zabezpečí, aby odrážali hodnoty EÚ a základné práva a podporovali inovácie pre podniky.

Podpora médií a digitálnej kultúry

Komisia podporuje jednotný prístup k mediálnym politikám, ktorý zahŕňa právne predpisy o mediálnych službách a zachovávaní európskeho kultúrneho dedičstva.

Digitálne kultúrne dedičstvo

Vďaka digitálnym technológiám sa kultúrne dedičstvo rýchlo rozvíja. Hybnou silou je teraz zachovať naše kultúrne dedičstvo a priniesť ho do tohto digitálneho desaťročia.

Autorské práva

Európska komisia prispôsobuje pravidlá EÚ v oblasti autorských práv novým správaním spotrebiteľov v Európe, ktorá si cení svoju kultúrnu rozmanitosť.

Sloboda a pluralita médií

Európska únia podporuje slobodu a pluralitu médií ako piliere modernej demokracie a umožnenie slobodnej a otvorenej diskusie.