Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Usługi audiowizualne i medialne

W dzisiejszych czasach możemy oglądać nasze ulubione programy nie tylko w telewizji, ale także online. Pokazy te podlegają zasadom jednolitego rynku.

  Telewizor z ikonami wifi, Internetu, poczty, muzyki, ustawień, informacji, wyłaniających się z niego zakupów online

Unijna dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych reguluje ogólnounijną koordynację krajowych przepisów dotyczących wszystkich mediów audiowizualnych – tradycyjnych programów telewizyjnych i usług na żądanie. 

Ostatni przegląd dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych został przeprowadzony w 2018 r. Aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu nowej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, Komisja przyjęła dwa zestawy wytycznych:

 1. wytyczne dotyczące platform udostępniania plików wideo
 2. wytyczne dotyczące utworów europejskich

Cele koordynacji UE

 • Ustanowienie przepisów mających na celu kształtowanie rozwoju technologicznego
 • Stworzenie równych warunków działania dla pojawiających się mediów audiowizualnych
 • Zachowanie różnorodności kulturowej
 • Ochrona dzieci i konsumentów
 • Ochrona pluralizmu mediów
 • Zwalczanie nienawiści rasowej i religijnej
 • Zagwarantowanie niezależności krajowych organów regulacyjnych ds. mediów

Obszary koordynacji UE

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych reguluje ogólnounijną koordynację przepisów krajowych w następujących obszarach:

 • zasady ogólne
 • podżeganie do nienawiści
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych
 • zasady jurysdykcji
 • najważniejsze wydarzenia
 • promocja i dystrybucja utworów europejskich
 • informacje handlowe
 • ochrona małoletnich

Czytaj dalej

Sprawozdania z ukierunkowanych konsultacji

Pobierz dokumenty

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Wolność mediów: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Węgrom w związku z nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących łączności elektronicznej

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Węgrom w związku z naruszeniem unijnych przepisów telekomunikacyjnych w związku z decyzją Węgierskiej Rady ds. Mediów o odrzuceniu wniosku Klubradio o wykorzystanie widma radiowego z bardzo wątpliwych powodów.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko pięciu państwom członkowskim

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Czechom, Irlandii, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii w związku z brakiem transpozycji zmienionej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych („dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych”, dyrektywa (UE) 2018/1808) z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Media i kultura cyfrowa

Komisja broni europejskich mediów i kultury cyfrowej za pomocą strategii politycznych, które wzmacniają pozycję obywateli i sprzyjają pluralizmowi mediów.

Szczegółowe wyjaśnienia

Konwergencja mediów

Transformacja krajobrazu mediów audiowizualnych stwarza potencjał nowych doświadczeń i możliwości. Zadaje nam również wiele pytań.

Europejskie Forum Filmowe

Europejskie Forum Filmowe jest platformą zorganizowanego dialogu między decydentami politycznymi a zainteresowanymi stronami w sektorze audiowizualnym.

Zobacz też

Wirtualne światy odpowiednie dla ludzi

Wirtualne światy, zwane również metawersami, zapewnią zarówno możliwości, jak i wyzwania. Komisja dopilnuje, by odzwierciedlały one wartości UE i prawa podstawowe oraz wspierały innowacje dla przedsiębiorstw.

Wspieranie mediów i kultury cyfrowej

Komisja promuje spójne podejście do polityki medialnej, obejmujące prawodawstwo dotyczące usług medialnych i zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe szybko ewoluuje dzięki technologiom cyfrowym. Impulsem jest teraz zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego i wprowadzenie go w tę cyfrową dekadę.

Prawa autorskie

Komisja Europejska dostosowuje unijne przepisy dotyczące praw autorskich do nowych zachowań konsumenckich w Europie, która ceni jej różnorodność kulturową.

Wolność i pluralizm mediów

Unia Europejska podtrzymuje wolność i pluralizm mediów jako filary nowoczesnej demokracji i umożliwia wolną i otwartą debatę.