Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Avdiovizualne in medijske storitve

Danes lahko naše najljubše oddaje gledamo ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu. Za te predstave veljajo pravila enotnega trga.

  Televizor z ikonami WiFi, interneta, pošte, glasbe, nastavitev, informacij, spletnega nakupovanja, ki izhaja iz njega

Direktiva EU o avdiovizualnih medijskih storitvah ureja usklajevanje nacionalne zakonodaje na ravni EU o vseh avdiovizualnih medijih – tradicionalnih televizijskih oddajah in storitvah na zahtevo. 

Zadnji pregled direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah je bil opravljen leta 2018. Da bi državam članicam pomagala pri izvajanju nove direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, je Komisija sprejela dva sklopa smernic:

 1. smernice o platformah za izmenjavo videov
 2. smernice za evropska dela

Cilji usklajevanja na ravni EU

 • Zagotavljanje pravil za oblikovanje tehnološkega razvoja
 • Ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za nastajajoče avdiovizualne medije
 • Ohranjanje kulturne raznolikosti
 • Zaščita otrok in potrošnikov
 • Varovanje medijskega pluralizma
 • Boj proti rasnemu in verskemu sovraštvu
 • Zagotavljanje neodvisnosti nacionalnih medijskih regulatorjev

Področja usklajevanja na ravni EU

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah ureja usklajevanje nacionalne zakonodaje na ravni EU na naslednjih področjih:

 • splošna načela
 • spodbujanje k sovraštvu
 • dostopnost za invalide
 • načela pristojnosti
 • pomembni dogodki
 • promocija in distribucija evropskih del
 • komercialna sporočila
 • zaščita mladoletnikov

Več branja

Poročila o ciljno usmerjenih posvetovanjih

Prenos dokumentov

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Mediji in digitalna kultura

Komisija podpira evropske medije in digitalno kulturo s politikami za opolnomočenje državljanov in spodbujanje pluralnosti medijev.

Podrobnejše informacije

Konvergenca medijev

Preoblikovanje avdiovizualnega medijskega okolja ponuja potencial za nove izkušnje in priložnosti. Postavlja nam tudi številna vprašanja.

Evropski filmski forum

Evropski filmski forum je platforma za strukturiran dialog med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v avdiovizualnem sektorju.

Glej tudi

Virtualni svetovi primerni za ljudi

Virtualni svetovi, imenovani tudi metaverzi, bodo zagotavljali priložnosti in izzive. Komisija bo zagotovila, da bodo odražale vrednote in temeljne pravice EU ter spodbujale inovacije za podjetja.

Podpora medijem in digitalni kulturi

Komisija spodbuja usklajen pristop k politikam medijev, ki zajema zakonodajo o medijskih storitvah in ohranjanju evropske kulturne dediščine.

Digitalna kulturna dediščina

Kulturna dediščina se zaradi digitalnih tehnologij hitro razvija. Zdaj je treba ohraniti našo kulturno dediščino in jo prenesti v to digitalno desetletje.

Avtorske pravice

Evropska komisija prilagaja pravila EU o avtorskih pravicah novim vedenjem potrošnikov v Evropi, ki ceni njeno kulturno raznolikost.

Svoboda in pluralnost medijev

Evropska unija podpira svobodo in pluralnost medijev kot stebra sodobne demokracije ter omogočata svobodno in odprto razpravo.