Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Od direktive o informacijah javnega sektorja do direktive o odprtih podatkih

Ponovna uporaba odprtih podatkov lahko prispeva k rasti evropskega gospodarstva, razvoju umetne inteligence in pomoči pri premagovanju družbenih izzivov.

  Vizualna predstavitev podatkov

© iStock by Getty Images – 1132660268 monsitj

Trg odprtih podatkov EU je ključni gradnik celotnega podatkovnega gospodarstva EU. Skupna neposredna gospodarska vrednost informacij javnega sektorja naj bi se z izhodiščne vrednosti 52 milijard EUR v letu 2018 za države EU in Združeno kraljestvo povečala na 194 milijard EUR leta 2030.

Evropska komisija je aprila 2018 sprejela predlog za revizijo direktive o informacijah javnega sektorja (Direktiva 2013/37/EU). Predlog je bil predstavljen kot del svežnja ukrepov za lažjo vzpostavitev skupnega podatkovnega prostora v EU. Ta pregled izpolnjuje tudi obveznost revizije iz člena 13 Direktive.

Predlog za revizijo Direktive je bil rezultat obsežnega postopka javnega posvetovanja, ocene sedanje direktive o informacijah javnega sektorja in ocene učinka. Odbor za regulativni nadzor je dal pozitivno mnenje o tem predlogu.

Okvir prenovitve: ovire za premagovanje

Cilj predloga je bil odpraviti ovire, ki še vedno preprečujejo popolno ponovno uporabo informacij javnega sektorja, ki so glede na oceno učinka vključevale naslednje:

 • Podatki, ki jih ustvarijo sektor gospodarskih javnih služb in prometni sektor, imajo ogromen potencial za ponovno uporabo. Vendar pa subjekti, ki delujejo v teh sektorjih, niso zajeti v direktivi o informacijah javnega sektorja, čeprav se mnogi od njih v celoti ali delno financirajo iz javnih sredstev. Enako velja za raziskovalne podatke, ki izhajajo iz javnega financiranja.
 • Dinamični podatki so ena od komercialno najbolj dragocenih vrst podatkov, saj se lahko uporabljajo za izdelke in storitve, ki zagotavljajo informacije v realnem času, kot so aplikacije za potovanja ali prevoz. Vendar je zagotavljanje dostopa v realnem času do dinamičnih podatkov, ki jih hranijo organi javnega sektorja, na primer z uporabo vmesnikov za aplikacijsko programiranje, redko.
 • Več organov javnega sektorja še naprej zaračunava precej več, kot je potrebno za kritje stroškov reprodukcije in razširjanja za ponovno uporabo podatkov javnega sektorja. Takšne pristojbine predstavljajo tržno oviro za mala in srednja podjetja (MSP). Odprava stroškov običajno povzroči povečanje povpraševanja po podatkih javnega sektorja, kar pomeni več inovacij, večjo rast podjetij in nazadnje višje proračunske prihodke (prek davkov) za javni sektor.
 • Imetniki javnih podatkov včasih sklenejo dogovore z zasebnim sektorjem, da bi iz svojih podatkov pridobili dodatno vrednost. To ustvarja tveganje vezanosti podatkov javnega sektorja, kar koristi velikim podjetjem in s tem omejuje število morebitnih ponovnih uporabnikov zadevnih podatkov.

Cilji prenovitve

V zvezi z nadaljnjim obstojem teh ovir je bil cilj predlaganih sprememb:

 • zmanjšati ovire za vstop na trg, zlasti za MSP, z omejitvijo izjem, ki javnim organom omogočajo, da za ponovno uporabo svojih podatkov zaračunavajo več kot mejne stroške razširjanja;
 • povečati razpoložljivost podatkov z vključitvijo novih vrst javnih in javno financiranih podatkov v področje uporabe direktive, kot so podatki, ki jih hranijo javna podjetja v sektorju gospodarskih javnih služb in prometa, ter podatki o raziskavah, ki izhajajo iz javnega financiranja;
 • čim bolj zmanjšati tveganje prevelike prednosti prvega na trgu, ki koristi velikim podjetjem in s tem omejuje število morebitnih ponovnih uporabnikov zadevnih podatkov, in sicer z zahtevo po preglednejšem postopku za vzpostavitev ureditev javno-zasebnih podatkov;
 • povečati poslovne priložnosti s spodbujanjem razširjanja dinamičnih podatkov prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API).

Direktiva o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja

Nova direktiva(Direktiva (EU) 2019/1024)nadomešča pravila, uvedena z direktivo o informacijah javnega sektorja. Odpravlja ovire za ponovno uporabo javno financiranih informacij po vsej EU in zakonodajo posodablja z napredkom na področju digitalnih tehnologij.

Minimalna uskladitev nacionalnih pravil in praks v zvezi s ponovno uporabo javno financiranih informacij bi morala prispevati k nemotenemu delovanju notranjega trga in ustreznemu razvoju informacijske družbe v EU.

V skladu z novimi pravili:

 • Vse vsebine javnega sektorja, do katerih je mogoče dostopati v skladu z nacionalnimi pravili o dostopu do dokumentov, so načeloma prosto na voljo za ponovno uporabo. S to direktivo organi javnega sektorja ne morejo zaračunati več kot mejne stroške za ponovno uporabo svojih podatkov, razen v zelo omejenih primerih. To bo več MSP in zagonskim podjetjem omogočilo vstop na nove trge pri zagotavljanju proizvodov in storitev, ki temeljijo na podatkih.
 • Poseben poudarek je na naborih podatkov velike vrednosti, kot so statistični podatki ali geoprostorski podatki. Ti nabori podatkov imajo velik komercialni potencial in lahko pospešijo nastanek najrazličnejših informacijskih proizvodov in storitev z dodano vrednostjo. Komisija zdaj sodeluje z državami EU, da bi opredelila seznam posebnih naborov podatkov visoke vrednosti, ki jih je mogoče brezplačno in enostavno ponovno uporabiti po vsej EU.
 • Javna podjetja v prometnem sektorju in sektorju gospodarskih javnih služb ustvarjajo dragocene podatke pri opravljanju storitev v splošnem interesu, ki bodo vključene v področje uporabe direktive o odprtih podatkih in informacijah javnega sektorja. Ko bodo javna podjetja dala na voljo take podatke, bodo morala spoštovati načela preglednosti, nediskriminacije in nediskriminacije iz Direktive ter zagotoviti uporabo ustreznih oblik zapisa podatkov in metod razširjanja. Še vedno bodo lahko določili razumne pristojbine za povračilo stroškov priprave podatkov in njihovega dajanja na voljo za ponovno uporabo.
 • Nekateri javni organi sklepajo zapletene podatke o poslih z zasebnimi podjetji, kar lahko privede do tega, da se informacije javnega sektorja „zaklenejo“. Vzpostavljeni so zaščitni ukrepi za okrepitev preglednosti in omejitev sklepanja sporazumov, ki bi lahko privedli do izključne ponovne uporabe podatkov javnega sektorja s strani zasebnih partnerjev.
 • Več podatkov v realnem času, ki so na voljo prek API-jev, lahko podjetjem, zlasti zagonskim podjetjem, omogoči razvoj inovativnih izdelkov in storitev, kot so aplikacije za mobilnost. V področje uporabe direktive so vključeni tudi podatki iz raziskav, ki se financirajo iz javnih sredstev: Države EU morajo razviti politike za odprt dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov, usklajena pravila o ponovni uporabi pa se bodo uporabljala za vse javno financirane raziskovalne podatke, ki bodo dostopni prek repozitorijev.

Naproti seznamu naborov podatkov visoke vrednosti

Direktiva uvaja koncept naborov podatkov velike vrednosti, ki so opredeljeni kot dokumenti, katerih ponovna uporaba je povezana s pomembnimi koristmi za družbo in gospodarstvo. Zanje velja ločen sklop pravil, ki zagotavljajo njihovo brezplačno razpoložljivost v strojno berljivih formatih, ki so na voljo prek API-jev in, kjer je to ustrezno, v obliki množičnih prenosov. Tematsko področje uporabe naborov podatkov velike vrednosti je navedeno v Prilogi k Direktivi.

Tematske kategorije naborov podatkov velike vrednosti iz člena 13(1) Direktive so:

 1. geoprostorsko
 2. opazovanje Zemlje in okolje
 3. meteorološki
 4. statistika
 5. podjetja in lastništvo podjetij
 6. mobilnost

V okviru teh omejitev in ob pomoči Odbora za odprte podatke in ponovno uporabo informacij javnega sektorja, ki ga sestavljajo predstavniki držav EU, bo Komisija leta 2021 z izvedbenim aktom po oceni učinka sprejela seznam posebnih naborov podatkov visoke vrednosti.

Več informacij o Odboru za odprte podatke in ponovno uporabo informacij javnega sektorja (kodeks: C51600) je na voljo v registru komitologije.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Evropska komisija se je odločila, da proti Belgiji, Bolgariji, Latviji in Nizozemski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker niso prenesle pravil EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi podatkov javnega sektorja

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Belgiji, Bolgariji, Latviji in Nizozemski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker v nacionalno zakonodajo niso prenesle pravil EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi podatkov javnega sektorja (Direktiva (EU) 2019/1024, imenovana direktiva o odprtih podatkih).

Povezane vsebine

Širša slika

Odprti podatki

Politike Evropske komisije se osredotočajo na ustvarjanje vrednosti za gospodarstvo in družbo s ponovno uporabo informacij javnega sektorja.

Glej tudi

Portali odprtih podatkov

Portali odprtih podatkov olajšujejo dostop do informacij javnega sektorja in njihovo ponovno uporabo. Prispevajo lahko k spodbujanju čezmejne uporabe podatkov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, v Evropi.