Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den europeiska lagen om halvledare

Den europeiska halvledarakten kommer att stärka Europas tekniska suveränitet, konkurrenskraft, motståndskraft och bidra till den digitala och gröna omställningen.

Varför behövs en europeisk lag om halvledare?

Chips – även känd som halvledare – är byggstenen i alla elektroniska produkter. De spelar en central roll i våra moderna ekonomier och i vårt dagliga liv. Chips ligger till grund för den digitala omvandlingen och är avgörande för alla branscher, såsom bilindustrin, kommunikation, databehandling, rymd, försvar, smarta enheter och spel, för att nämna några.

Den senaste tidens globala chipbrist har stört leveranskedjorna, orsakat produktbrister från bilar till medicintekniska produkter och i vissa fall till och med tvingat fabriker att stänga.

Förordningen om den europeiska halvledarakten föreslogs som en del av ett bredare åtgärdspaket för att stärka EU:s halvledarekosystem. Det trädde i kraft den 21 september 2023.

Detta paket innehåller följande:

 • Ett meddelande som beskriver logiken och den övergripande strategin för halvledare.
 • Ett förslag till förordning om halvledare,
 • Ett förslag till ändringar av rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget KDT.
 • En rekommendation till medlemsstaterna som främjar åtgärder för omedelbar övervakning och begränsning av störningar i leveranskedjan för halvledare.

Vad är European Chips Act?

Den europeiska halvledarlagen kommer att stärka halvledarekosystemet i EU, säkerställa försörjningskedjornas motståndskraft och minska externa beroenden. Det är ett viktigt steg för EU:s tekniska suveränitet. Och det kommer att säkerställa att Europa uppfyller sitt mål för det digitala årtiondet att fördubbla sin globala marknadsandel för halvledare till 20 %.

Det är inriktat på fem strategiska mål:

 • stärka forskningen och det tekniska ledarskapet,
 • bygga upp och stärka Europas innovationsförmåga när det gäller design, tillverkning och förpackning av avancerade chips.
 • inrätta en lämplig ram för att öka produktionen fram till 2030,
 • ta itu med kompetensbristen och locka till sig nya talanger,
 • utveckla en fördjupad förståelse för globala halvledarförsörjningskedjor.

 

A chip's lifecycle

fix-empty

 

Dessa mål kommer att uppnås genom tre åtgärdsområden:

 1. Initiativet Chips for Europekommer att stödja storskalig teknisk kapacitetsuppbyggnad och innovation i hela unionen och möjliggöra utveckling och införande av avancerad, nästa generations halvledar- och kvantteknik.
 2. En ram för att säkerställa försörjningstryggheten och motståndskraften inom unionens halvledarsektor kommer att locka till sig investeringar och öka produktionskapaciteten inom halvledartillverkning, avancerad förpackning, provning och montering.
 3. Europeiska halvledarstyrelsen kommer att fungera som samordningsmekanism mellan medlemsstaterna och kommissionen för att kartlägga och övervaka unionens värdekedja för halvledare samt förebygga och reagera på halvledarkriser med tillfälliga nödåtgärder.

Styrningen av den europeiska halvledarakten övervakas av European Semiconductor Board (ESB), som består av företrädare från medlemsstaterna och leds av kommissionen. Styrelsens sammansättning finns dokumenterad i registret över kommissionens expertgrupper och liknande enheter. Styrelsen fortsätter de insatser som initierats av den europeiska halvledarexpertgruppen, som inrättades genom kommissionens rekommendation om en gemensam unionsverktygslåda för att åtgärda bristen på halvledare och en EU-mekanism för övervakning av halvledarekosystemet.

Andra EU-initiativ på området halvledare

Den europeiska halvledarakten kompletterar de EU-initiativ som redan inletts på området halvledare, t.ex.

 

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU investerar 216 miljoner euro för att främja forskning och innovation på halvledarområdet

Det gemensamma företaget för halvledare tillkännagav i dag lanseringen av 216 miljoner euro i ansökningsomgångar för att stödja forsknings- och innovationsinitiativ på områdena halvledare, mikroelektronik och fotonik. Detta tillkännagivande följer på en första omgång ansökningsomgångar för innovativa pilotlinjer, som tillkännagavs i november 2023 och som säkerställde 1,67 miljarder euro i EU-finansiering.

DIGIBYTE |
Europeiska halvledarakten: Kommissionen offentliggör vägledning om ansökningsförfarandet för status som integrerad produktionsanläggning och EU-anläggning för uppdragstillverkning

Kommissionen har offentliggjort ett utkast till vägledning om ansökningsförfarandet för anläggningar av ”första slag” för att begära status som integrerad produktionsanläggning och/eller EU-anläggning för uppdragstillverkning, inom ramen för den andra pelaren i förordningen om halvledare.

Läs mer

Översikt

Elektronik

Mikro- och nanoelektronik tar oss till världen i miniatyr, där stora saker underlättas av de minsta och smartaste elektroniska komponenterna och systemen.

Se också

De tre pelarna i Chips Act