Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

e-kaubanduse eeskirjad ELis

Euroopa Komisjon kõrvaldab internetitõkked, et inimestel oleks täielik juurdepääs kõigile ELi ettevõtjate pakutavatele kaupadele ja teenustele.

EL on muutnud internetist oste Euroopa tarbijate jaoks lihtsamaks ja turvalisemaks, olenemata nende asukohast ELis. E-kaubanduse potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks on EL teinud tööd järgmiste valdkondadega:

  • läbivaadatud makseteenuste direktiiv ja uued eeskirjad postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta, mis on juba jõustunud;
  • uued eeskirjad põhjendamatu asukohapõhise piiramise peatamiseks;
  • läbivaadatud tarbijakaitse-eeskirjad;
  • uued käibemaksueeskirjad kaupade ja teenuste internetimüügi kohta.

Uued eeskirjad põhjendamatu asukohapõhise piiramise lõpetamiseks ELis

Asukohapõhine piiramine takistab meil osta teises ELi liikmesriigis asuvalt veebisaidilt. See takistab tarbijatel piiriüleseid oste teha.

Mida komisjon selle suhtes ette võtab?

Komisjon on teatanud kogu ELi hõlmavatest eeskirjadest, et lõpetada diskrimineerimine kodakondsuse või elukoha alusel internetis. Samuti kehtestatakse eeskirjad, millega tagatakse, et me ei seisa enam silmitsi põhjendamatute takistustega, nagu suunamine tagasi riigipõhistele veebisaitidele või kohustus maksta teatavast riigist pärit deebet- või krediitkaardiga.

Need eeskirjad aitavad tagada, et internetimüüjad kohtlevad kõiki ELi tarbijaid võrdselt, olenemata sellest, kus nad soovivad osta.

Lisateavet geoblokeerimise kohta saate lugeda küsimuste ja vastuste kaudu, mis on saadaval järgmistes keeltes: 

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, SEE, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

Pakkide piiriülese kättetoimetamise odavamaks muutmine

Postipakkide piiriülese kättetoimetamise hinnad on keskmiselt 3–5 korda kõrgemad kui kõigi toodete riigisisesed kättetoimetamise hinnad. Umbes 62 protsenti ettevõtetest, kes soovivad internetis müüa, tuvastavad probleemina kõrged kättetoimetamiskulud. See takistab piiriülese e-kaubanduse arengut.

Uued eeskirjad internetipõhiste postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta lihtsustavad kõige odavama viisi leidmist postipakkide saatmiseks ühest liikmesriigist teise.

Mida uued reeglid muutuvad?

Tarnehindadel ei ole ülempiiri, kuid ettevõtted peavad nüüd oma hinnad selgelt avalikustama, nii et tarbija saab valikuid hõlpsasti võrrelda. Tarbijatel on võimalik tutvuda postipakkide kättetoimetamise hindadega spetsiaalsel veebilehel, mis asub Euroopa Komisjoni veebisaidil.

Riiklikud ametiasutused koguvad igal aastal teavet postipakkide kättetoimetamise ettevõtjatelt. Kui postipakkide kättetoimetamise suhtes kehtib universaalteenuse osutamise kohustus, peavad riigi reguleerivad asutused hindama, kus on ebamõistlikult kõrged tariifid.

Teie kui internetitarbija õiguste kaitsmine

Kogu ELi hõlmavad eeskirjad lihtsustavad liikmesriikide jaoks tarbijate kaitsmist internetis. Need eeskirjad võimaldavad eemaldada saite või sotsiaalmeedia kontosid, kus on tuvastatud pettusi. Samuti võimaldavad need nõuda teavet internetiteenuse osutajatelt või pankadelt, et teha kindlaks petturitest internetikauplejate identiteet.

Komisjon on teinud ettepaneku digilepinguid käsitlevate uute eeskirjade kohta, mida hakatakse kohaldama 2021. aasta lõpus. Eeskirjadega luuakse tarbijatele selgemad õigused digitaalsele sisule ja digitaalteenustele juurdepääsul.

Näiteks kui digitaalse sisu kasutajad ei ole nii kokku lepitud või nagu nad mõistlikult eeldasid, on neil konkreetsed lepingulised õigused. Need õigused kehtivad ka siis, kui tarbija on esitanud kauplejale isikuandmeid ilma hinda maksmata.

Komisjon tegi 2018. aastal ettepaneku sõlmida tarbijate jaoks uus kokkulepe, et veelgi tugevdada tarbijate õigusi internetis. Uus kokkulepe näitab, et: 

  • internetipõhised kauplemiskohad peavad teavitama tarbijaid sellest, kas nad ostavad kauplejalt või eraisikult, et nad oleksid teadlikud oma õigustest, kui midagi läheb valesti;
  • kui tarbijad teevad otsinguid internetis, teavitatakse neid selgelt, kui kaupleja maksab otsingutulemuse eest, ning internetipõhised kauplemiskohad peavad teavitama tulemuste järjestamise peamisi parameetreid;
  • kui tarbijad maksavad digiteenuse eest, saavad nad lepingu ülesütlemiseks kasutada 14 päeva jooksul teatavaid teavitamisõigusi.

Lisateave tarbija õiguste ja ELi kodaniku õiguste kohta on kättesaadav kõigis ELi keeltes.

Audiovisuaalteenustele juurdepääsu hõlbustamine

Eurooplased saavad ELis reisides kasutada filmide, spordiürituste, e-raamatute, videomängude või muusika online-tellimusi. Komisjon töötab selle nimel, et luua ELis nüüdisaegne autoriõiguse raamistik, mis võimaldab suuremat piiriülest juurdepääsu veebisisule, muutes veebiülekannete litsentsimise lihtsamaks.

Kokku on lepitud audiovisuaalmeediat käsitlevates uutes ELi eeskirjades, millega kohandatakse kehtivaid eeskirju digitaalajastuga ning edendatakse Euroopa päritoluga teoseid ja säilitatakse kultuurilist mitmekesisust. Need eeskirjad ei ole veel jõus.

Digiteenuste õigusakt 

Komisjon on vastu võtnud ettepaneku digiteenuste õigusakti kohta. Koos digiturgude õigusaktiga luuakse käesoleva ettepanekuga kõigile kasutajatele turvalisem ja avatum digiruum ning tagatakse ettevõtjatele võrdsed võimalused.

Digiteenuste õigusaktil on kolm konkreetset eesmärki: 

  • kaitsta tõhusamalt tarbijaid ja nende põhiõigusi internetis;
  • luua digiplatvormide jaoks võimas läbipaistvus- ja aruandlusraamistik;
  • edendada innovatsiooni, majanduskasvu ja konkurentsivõimet ühtsel turul.

Kuigi e-kaubanduse direktiiv jääb digitaalse reguleerimise nurgakiviks, on pärast selle vastuvõtmist 20 aastat tagasi palju muutunud. Digiteenuste õigusakt käsitleb neid muutusi ja nendega kaasnevaid probleeme, eelkõige seoses veebipõhiste vahendajatega.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Liidu olukord: Komisjon visandab tee digikümnendisse, et tagada ELi edukas digipööre 2030. aastaks

Komisjon tegi sel nädalal ettepaneku luua tee digikümnendisse. See on konkreetne kava meie ühiskonna ja majanduse digipöörde saavutamiseks 2030. aastaks. Kavandatud tee digikümnendisse muudab ELi 2030. aasta digieesmärgid konkreetseks rakendusmehhanismiks. Sellega luuakse juhtimisraamistik, mis põhineb iga-aastasel liikmesriikidega tehtava koostöö mehhanismil, et saavutada liidu tasandil 2030. aasta digikümnendi eesmärgid digioskuste, digitaristu, ettevõtete digitaliseerimise ja avalike teenuste valdkonnas. Samuti on selle eesmärk teha kindlaks ja rakendada suuremahulisi digiprojekte, millesse

PRESS RELEASE |
European Commission and European Parliament take stock of the progress made in breaking down barriers to e-commerce in the EU

Consumers and businesses show an increasing interest in shopping and selling across the EU. Online sales of products are growing by 22% per year. However, some traders still make it difficult for customers from another EU Member State to buy online or to benefit from equally advantageous prices in comparison with local clients. Vice-President Ansip and Commissioners Bieńkowska, Jourová and Gabriel met in Strasbourg with members of the European Parliament to take stock of the progress made in breaking down the barriers to e-commerce in the EU and discuss next opportunities and challenges.

Seotud sisu

Üldpilt

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Mine süvitsi

e-kaubanduse direktiiv

E-kaubanduse direktiiv on veebiteenuste alusraamistik ELis. Selle eesmärk on kõrvaldada takistused piiriülestelt internetipõhistelt teenustelt.

Vaata lisaks

Veebiplatvormid

Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada keskkonda, kus veebiplatvormid edenevad, kohtlevad kasutajaid õiglaselt ja võtavad meetmeid ebaseadusliku sisu leviku piiramiseks.

Digiteenuste õigusakti pakett

Digiteenuste õigusakti ja digiturgude õigusakti eesmärk on luua turvalisem digiruum, kus kaitstakse kasutajate põhiõigusi, ja luua ettevõtjatele võrdsed tingimused.