Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jaġixxi fuq strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

    Robot jitħawwad bl-idejn tal-bniedem

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) jirrifletti l-impenn tal-Ewropa li toħloq tmexxija globali f’IA affidabbli. L- aħħar aġġornament tal-pjan ġie ppubblikat fl-2021 u huwa allinjat mill-qrib mal- prijoritajiet diġitali u ekoloġiċi tal-Kummissjoni kif ukoll mar- rispons tal-Ewropa għall-pandemija tal-COVID-19.

Il- Pjan Ikkoordinat ġie inizjalment ippubblikat fl-2018, bħala impenn konġunt bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri tal-UE, in-Norveġja u l-Iżvizzera biex jiġi massimizzat il-potenzjal tal-Ewropa li tikkompeti globalment. Bħala l-ewwel pass lejn tali impenn, il-Pjan inizjali ddefinixxa azzjonijiet u strumenti ta’ finanzjament għall-adozzjoni u l-iżvilupp tal-IA fis-setturi kollha. B’mod parallel, l-Istati Membri ġew imħeġġa jiżviluppaw l-istrateġiji nazzjonali tagħhom stess.

Il-Pjan Ikkoordinat tal-2021 għandu l-għan li jbiddel l-istrateġija f’azzjoni billi jħeġġeġ:

  • jaċċelleraw l -investimenti fit-teknoloġiji tal-IA biex jixprunaw l-irkupru ekonomiku u soċjali reżiljenti megħjun mill-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet diġitali ġodda
  • taġixxi dwar l-istrateġiji u l-programmi tal-IA billi timplimentahom b’mod sħiħ u f’waqtu biex tiżgura li l-UE tibbenefika bis-sħiħ mill-vantaġġi ta’ min jadotta l-ewwel
  • l-allinjamenttal -politika tal-IA biex titneħħa l-frammentazzjoni u jiġu indirizzati l-isfidi globali

Sabiex jinkiseb dan, il-pjan aġġornat jistabbilixxi erba’ settijiet ewlenin ta’ objettivi ta’ politika, appoġġati minn azzjonijiet konkreti u li jindika mekkaniżmu ta’ finanzjament possibbli u l-iskeda ta’ żmien biex:

  1. l-istabbiliment ta’ kundizzjonijiet abilitanti għall-iżvilupp u l-adozzjoni tal-IA fl-UE
  2. l-UE ssir il-post fejn l-eċċellenza tiffjorixxi mil-laboratorju sas-suq
  3. jiġi żgurat li t-teknoloġiji tal-IA jaħdmu għan-nies
  4. il-bini ta’ tmexxija strateġika f’setturi b’impatt għoli

Ċirku blu b’test li juri l-pjan ta’ koordinazzjoni għall-IA

 

Investiment

Il-Kummissjoni pproponiet li l-UE tinvesti fl-IA mill-inqas EUR 1 biljun fis-sena mill-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali. Il-finanzjament fil-livell tal-UE dwar l-IA għandu jattira u jiġbor flimkien l-investiment biex titrawwem il-kollaborazzjoni fost l-Istati Membri u jiġi mmassimizzat l-impatt billi jingħaqdu l-forzi.

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tipprovdi opportunità bla preċedent biex timmodernizza u tinvesti fl-IA. Permezz ta’ dan, l-UE tista’ ssir mexxejja globali fl-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji tal-IA ċċentrati fuq il-bniedem, affidabbli, siguri u sostenibbli.

Tagħrif ta’ sfond

L-Istati Membri u l-Kummissjoni kkollaboraw mill-qrib u ltaqgħu regolarment biex jaħdmu fuq l-azzjonijiet ewlenin proposti fil-Pjan Ikkoordinat tal-2018. Għamlu progress fl-oqsma kollha tal-pjan inkluż billi pproponew strateġija tad-data, appoġġawintrapriżi żgħar u ta’ daqs medju uħolqien ta’ kundizzjonijiet għall-eċċellenza fir-riċerka u l-iżvilupp u l-adozzjoni tal-IA fl-Ewropa.

B’mod ġenerali, l-ewwel sentejn ta’ implimentazzjoni kkonfermaw li l-azzjonijiet konġunti u l-kooperazzjoni strutturata bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni huma kruċjali għall-kompetittività u t-tmexxija globali tal-UE fl-iżvilupp u l-adozzjoni tal-IA. Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri adottaw strateġiji nazzjonali tal-IA u bdew jimplimentawhom. L-investimenti fl-IA żdiedu, u l-UE kienet kapaċi timmobilizza riżorsi kritiċi biex tappoġġa dawn il-proċessi.

Il-Pjan Ikkoordinat tal-2021 jistieden lill-Istati Membri jirrevedu u jaġġornaw l-istrateġiji nazzjonali tal-IA kif meħtieġ. Xi Stati Membri diġà aġġornaw l-istrateġiji inizjali tagħhom.

It-tabella ta’ hawn taħt turi kif 23 pajjiż tal-UE minn 27, kif ukoll in-Norveġja u l-Iżvizzera, għamlu progress fl-istrateġiji nazzjonali tagħhom. Il-bqija tal-istrateġiji nazzjonali huma mistennija wkoll li jiġu ppubblikati dalwaqt.

 

Pajjiż

Status ta’ Strateġija

Data ta’ skadenza

Dokumenti relatati

L-Awstrija

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Awwissu 2021

Anness għall-Istrateġija

Il-Belġju

Għadu għaddej

GĦAD IRID JIĠI KKONFERMAT

Rapport Strateġiku

Il-Bulgarija

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Diċembru 2020

Strateġija ta’ Trasformazzjoni Diġitali

Il-Kroazja

Għadu għaddej

GĦAD IRID JIĠI KKONFERMAT

 

Ċipru

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Jannar 2020

Rapport dwar il-Kompetittività

Ir-Repubblika Ċeka

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Mejju 2019

 

Id-Danimarka

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Bullettin tal-Hadd

Strateġija ta’ Tkabbir Diġitali

L-Estonja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Bullettin tal-Hadd

Rapport ta’ Taskforce

Il-Finlandja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Ottubru 2017

Rapport Interim

Franza

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Ġimgħa ta’ Marzu 2018

Aġġornament ta’ Strateġija

Il-Ġermanja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Bullettin tal-Hadd

Aġġornament ta’ Strateġija

Strateġija għad-Dejta

Il-Greċja

Għadu għaddej

GĦAD IRID JIĠI KKONFERMAT

Strateġija Preliminari

L-Ungerija

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Settembru 2020

 

L-Irlanda

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Lulju 2021

Strateġija għad-Dejta Miftuħa

L-Italja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Settembru 2020

Aġġornament ta’ Strateġija

Pjan ta’ Azzjoni tal-Gvern Miftuħ

Il-Latvja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Frar 2020

 

Il-Litwanja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Bullettin tal-Hadd

 

Il-Lussemburgu

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Mejju 2019

 

Malta

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Ottubru 2019

Pjan Direzzjonali 2025

Qafas ta’ etika

In-Netherlands

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Ottubru 2019

Programm ta’ analiżi

In-Norveġja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Jannar 2020

Id-Dinja Diġitali l-Ġdida tagħna

Data bħala Resourse

Il-Polonja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Diċembru 2020

Gwida għad-Dejta Miftuħa

Il-Portugall

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Ħadd,8 ta’ Ġunju 2019

Strateġija għall-Informatika Avvanzata

Ir-Rumanija

Għadu għaddej

GĦAD IRID JIĠI KKONFERMAT

Abbozz ta’ Strateġija Nazzjonali

Is-Slovakkja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Bullettin tal-Hadd

Pjan ta’ Azzjoni għat-Trasformazzjoni Diġitali

Programmi ta’ R & Ż tal-Istat

Is-Slovenja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Mejju 2021

 

Spanja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Diċembru 2020

Aġenda Diġitali

Pjan ta’ Ħiliet Diġitali

L-Iżvezja

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Bullettin tal-Hadd

 

L-Iżvizzera

Pubblikazzjoni ta’ pubblikazzjoni

Il-Bullettin tal-Hadd

L-Intelliġenza Artifiċjali fl-Edukazzjoni

 

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Id-deċennju Diġitali tal-2030: Il-Kummissjoni tadotta indikaturi biex timmonitorja t-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa u toħroġ gwida lill-Istati Membri

Illum, il-Kummissjoni adottat l-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (KPIs) biex tippermetti l-kejl tal-progress li sar fl-ilħuq tal-miri tad-Deċennju Diġitali tal-2030, u ħarġet gwida dwar kif l-Istati Membri jenħtieġ li jistrutturaw il-pjanijiet direzzjonali nazzjonali tagħhom, biex jilħqu l-miri diġitali.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali

l-approċċ tal-UE għall-intelliġenza artifiċjali jiffoka fuq l-eċċellenza u l-fiduċja, bl-għan li jagħti spinta lir-riċerka u l-kapaċità industrijali filwaqt li jiżgura s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

l-Alleanza Ewropea għall-IA

l-Alleanza Ewropea għall-IA hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi djalogu politiku miftuħ dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Mit-tnedija tagħha fl-2018, l-Alleanza tal-IA involviet madwar 6000 parti interessata permezz ta’ avvenimenti regolari...