Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jimplimenta strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

  Robot iħawwad id il-bniedem

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jimplimenta strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) ġie ppubblikat fl-2018. Huwa impennkonġunt bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri tal-UE, in-Norveġja u l-Iżvizzera li jimmassimizzaw il-potenzjal tal-Ewropa li tikkompeti globalment. Il-Pjan inizjali ddefinixxa azzjonijiet u strumenti ta’ finanzjament għall-adozzjoni u l-iżvilupp tal-IA fis-setturi kollha. B’mod parallel, l-Istati Membri ġew imħeġġa jiżviluppaw l-istrateġiji nazzjonali tagħhom stess.

L- aħħar aġġornament tal-pjan ġie ppubblikat fl-2021. Dan juri l-impenn tal-Ewropa li toħloq tmexxija globali f’IA affidabbli. Il-pjan tal-2021 huwa allinjat ukoll mill-qrib mal- prijoritajiet diġitali u ekoloġiċi tal-Kummissjoni, u r- rispons tal-Ewropa għall-pandemija tal-COVID-19.

Il-Pjan Ikkoordinat tal-2021 għandu l-għan li jibdel l-istrateġija f’azzjoni billi jwassal għal:

 • jaċċelleraw l -investimenti fit-teknoloġiji tal-IA biex jixprunaw irkupru ekonomiku u soċjali reżiljenti, bl-għajnuna tal-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet diġitali ġodda
 • Il-istrateġiji u l-programmi tal- IA mplementaw bis-sħiħ u fil-pront biex jiġi żgurat li l-UE timmassimizza l-vantaġġi ta’ adozzjoni bikrija.
 • tiġi allinjata l -politika tal-IA biex titneħħa l-frammentazzjoni u jiġu indirizzati l-isfidi globali.

Biex jinkiseb dan, il-pjan aġġornat jistabbilixxi erba’ settijiet ewlenin ta’ għanijiet ta’ politika, appoġġati minn azzjonijiet konkreti. Tindika wkoll mekkaniżmu ta’ finanzjament possibbli, u tistabbilixxi skeda ta’ żmien biex:

Ċirku blu b’test li jiddepika l-pjan ta’ koordinazzjoni għall-IA

 

Il- Komunikazzjoni tal-2024 dwar it-tisħiħ tan-negozji ġodda u l-innovazzjoni f’IA affidabbli tibni kemm fuq il-pjanijiet ta’ azzjoni kkoordinati tal-2018 kif ukoll tal-2021 dwar l-IA. Dan juri bidla fil-politika għal IA Ġenerattiva b’reazzjoni għall-aħħar żviluppi teknoloġiċi. Bl-istess mod, il-verżjoni adottata tal- att dwar l-IA tinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar l-IA ġenerika. Dawn ir-regoli jespandu fuq il- proposta oriġinali tal-Kummissjoni mill-2021, li kellha l-għan li tibni ekosistema affidabbli tal-IA għall-preżent u għall-futur.

Il-Komunikazzjoni tal-2024 tipproponi:

 • qafas ta’ investiment strateġiku biex jingrana l-assi tal-UE — bħall-infrastruttura tas-supercomputing — biex titrawwem ekosistema Ewropea innovattiva tal-IA.
 • kollaborazzjoni bejn in-negozji ġodda, l-innovaturi, u l-utenti industrijali, bl-għan li tattira investimenti lejn l-UE u tipprovdi aċċess għal komponenti ewlenin tal-IA bħad-data, il-qawwa tal-computing, l-algoritmi, u t-talent.
 • azzjonijiet u investimenti biex jappoġġaw negozji ġodda u industriji fl-Ewropa biex isiru mexxejja globali f’mudelli, sistemi u applikazzjonijiet avvanzati affidabbli tal-IA.
 • pakkett ta’ miżuri (Taħt GenAI4EU) biex jappoġġa lin-negozji ġodda u lill-SMEs Ewropej fl-iżvilupp ta’ IA affidabbli li taderixxi mal-valuri u r-regolamenti tal-UE, inkluż ir-rispett tar-regoli dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-data.

Investiment

Il-Kummissjoni pproponiet minimu ta’ investiment annwali ta’ EUR 1 biljun fl-IA mill -programmiOrizzont Ewropa u Ewropa Diġitali li nkiseb għas-snin 2021 u 2022 il-finanzjament tal-UE għall-IA għandu l-għan li jiġbed u jikkonsolida l-investimenti, filwaqt li jrawwem il-kollaborazzjoni fost l-Istati Membri jimmassimizza l-impatt tiegħu.

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tipprovdi opportunità mingħajr preċedent għall-modernizzazzjoni u l-investiment fl-IA. Permezz ta’ dan, l-UE tista’ ssir mexxejja globali fl-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji tal-IA ċċentrati fuq il-bniedem, affidabbli, siguri u sostenibbli. Sa Settembru 2023, kienet diġà investiet EUR 4.4 biljun fl-IA. Aktar informazzjoni tista’ tinstab fir-Rapport dwar l- Immappjar tal-istrumenti ta’ finanzjament fil-livell tal-UE għall-miri tad-Deċennju Diġitali.

L-azzjonijiet deskritti fil-pjanijiet ġew implimentati b’mod attiv kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Istati Membri u sar progress fil-kapitoli kollha. B’mod partikolari, l-UE qed trawwem kapaċità informatika kritika permezz ta’ diversi azzjonijiet ta’ suċċess:

 1. L- Att dwar iċ -Ċipep jistabbilixxi bażi leġiżlattiva biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-industrija tas-semikondutturi.
 2. L- Impriża Konġunta dwar iċ-Ċipep (Impriża Konġunta taċ-Ċipep) tħaffef it-teknoloġiji tas-semikondutturi fl-Ewropa.
 3. L-Impriża Konġunta EuroHPC tiżviluppa kapaċitajiet avvanzati tal-informatika aċċessibbli għall-SMEs Ewropej.
 4. Il- Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni (TEFs) jappoġġaw l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-IA għall-Komponenti u s-Sistemi tax-Xifer tal-AI.
 5. Il- Proġetti Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni (IPCEI) jippromwovu l-kollaborazzjoni fost l-Istati Membri f’mikroelettronika u proġetti ta’ komunikazzjoni avvanzati.

Flimkien, dawn l-inizjattivi joħolqu ekosistema sinerġistika għall-avvanz tal-mikroelettronika u l-kapaċità tal-informatika fl-Ewropa. Il-Kummissjoni qed timmonitorja u tivvaluta wkoll il-progress ta’ dawn l-azzjonijiet u — f’kollaborazzjoni mal-Istati Membri — se tirrapporta dwar il-monitoraġġ matul l-2024.

Sfond

Il-Istati Membri u l-Kummissjoni kkollaboraw mill-qrib u ltaqgħu regolarment biex jaħdmu fuq l-azzjonijiet skont il-pjanijiet differenti. Huma għamlu progress fl-oqsma kollha tal-pjan inkluż billi pproponewstrateġija tad-data, appoġġawlill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u ħolqukundizzjonijiet għall-eċċellenza fir-riċerka u l-iżvilupp u l-adozzjoni tal-IA fl-Ewropa.

B’mod ġenerali, l-ewwel sentejn ta’ implimentazzjoni kkonfermaw li l-azzjonijiet konġunti u l-kooperazzjoni strutturata bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni huma kruċjali għall-kompetittività u t-tmexxija globali tal-UE fl-iżvilupp u l-adozzjoni tal-IA. Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri adottaw strateġiji nazzjonali għall-IA u bdew jimplimentawhom. l-investimenti fl-IA żdiedu, u l-UE kienet kapaċi timmobilizza riżorsi kritiċi biex tappoġġa dawn il-proċessi.

l-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali

l-approċċ tal-UE għall-intelliġenza artifiċjali jiffoka fuq l-eċċellenza u l-fiduċja, bl-għan li jagħti spinta lir-riċerka u l-kapaċità industrijali filwaqt li jiżgura s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali.

Ħarsa aktar fil-fond

l-eċċellenza fl-IA tirnexxi mil-laboratorju għas-suq

Il-Komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tan-negozji ġodda u l-innovazzjoni f’IA affidabbli tiddeskrivi azzjonijiet konġunti konkreti għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri biex joħolqu tmexxija globali dwar IA affidabbli.

Ara Wkoll

l-Att dwar l-IA

l-Att dwar l-IA huwa l-ewwel qafas legali li qatt sar dwar l-IA, li jindirizza r-riskji tal-IA u jpoġġi lill-Ewropa biex taqdi rwol ewlieni globalment.

l-Alleanza Ewropea għall-IA

l-Alleanza Ewropea għall-IA hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi djalogu politiku miftuħ dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Mit-tnedija tagħha fl-2018, l-Alleanza tal-IA involviet madwar 6000 parti interessata permezz ta’ avvenimenti regolari...