Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitalisering: driva på övergången till smart och hållbar mobilitet

EU stöder transportsektorn genom att införa ny teknik för att bli renare, säkrare och effektivare.

  laddning av elbil

© image by jonathanfilskov - Getty / iStock

Hur påverkar digitaliseringen rörligheten?

Stora framsteg inom digital teknik såsom artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT), moln- och edge computing och 5G-nät leder den digitala omvandlingen av mobilitetssektorn.

 • Autonoma fordon ökar, vilket möjliggör nya transportlösningar som robottaxi, uppkopplade lastbilar eller förarlösa leveranssystem.
 • Nya mobilitetstjänster som möjliggörs av digitala plattformar förändrar hur vi rör oss, från delad mobilitet som ridning och cykeldelning till Mobility as a Service, som ger tillgång till flera transportsätt på en enda applikation. Godstransporterna är mer beroende av ökad synkronisering mellan olika transportsätt.
 • De data som genereras och utbyts av fordon exploderar. Autonoma fordon kan producera cirka 4 terabyte data per dag enligt Intel. Fordonen blir allt mer uppkopplade till sin fysiska och digitala miljö.
 • Nya vanor och beteenden som orsakas av digitaliseringen, t.ex. den snabba utvecklingen av e-handeln av distansarbete, förändrar mobilitetsmönstren.

 

Exempel på digital teknik som används för transport
Credit: monkik, smashicons, nikita golubev, surang

Vilka är fördelarna och utmaningarna framöver?

Fördelar

 • Uppkopplad och automatiserad mobilitet (CAM) kan göra vägar, järnvägar och vattenvägar säkrare. Genom att optimera användningen av fordon och infrastruktur kan det öka effektiviteten, minska trafikstockningarna och bidra till att minska gasutsläppen. Cam kan också skapa affärsmöjligheter och öka konkurrenskraften. Det kommer att göra transporter mer tillgängliga för äldre och personer med funktionsnedsättning, vilket kommer att förändra resandet under de kommande åren.
 • Mobilitet som en tjänst kan bidra till att minska koldioxidutsläppen från transporter genom att möjliggöra sömlösa multimodala resor och underlätta tillgången till miljövänligare alternativ. Att utnyttja de olika transportsättens sätt att förbättra och förbättra varandra skulle möjliggöra effektivare resursanvändning och spara tid och kostnader för passagerare och transportörer.
 • Sammanslagning och utbyte av mobilitetsdata kan förbättra synkroniseringen mellan olika transportsätt och infrastrukturer. Att få tillgång till stora datapooler skulle främja utvecklingen av AI-drivna tillämpningar. Bättre tillgång till mobilitetsdata kommer att hjälpa offentliga myndigheter att övervaka transportverksamheten och deras effekter och planera transportinfrastruktur och transporttjänster. Tillgång till mobilitetsdata kan skapa nya värdekällor: bilsensordata kan till exempel vara mycket värdefulla för försäkrings-, navigations- eller vägunderhållsföretag.
 • Stödja övergången till utsläppsfri rörlighet. AI kan förbättra energieffektiviteten hos elfordon eller vätgasfordon och optimera utbyggnaden av laddningsinfrastrukturer. Laddning av elfordon i dubbelriktad riktning skulle kunna ge elnätet flexibilitet, vilket gör det möjligt att optimera energianvändningen och energiproduktionen samtidigt som förnybar energi integreras bättre. Sådan sektorskoppling kräver digitala möjliggörare och datadelning i realtid.

 

Förenklat visionärt användningsfall för sektorskoppling: elektromobilitet kopplad till energi och smarta byggnader.

Kredit: freepik, mavadee, DinosoftLabs, munkik

Utmaningar

 • Att ta itu med tekniska utmaningar: Uppkopplad och automatiserad mobilitet och smarta transportsystem kräver enorma investeringar för att utveckla och distribuera ny teknik och infrastruktur. Vi kommer att behöva en molnbaserad datakontinuum för att bearbeta stora mängder data i realtid, 5G-anslutning för att säkerställa snabb och tillförlitlig dataöverföring, AI för att analysera komplex information, chips för smarta fordon och nya typer av fordonsoperativsystem. EU är fortfarande starkt beroende av andra regioner för viss teknik, såsom AI, moln eller halvledare.
 • Enighet i mångfald: det europeiska ekosystemet för rörlighet består av en mängd aktörer med olika specialiseringar och storlekar. Denna mångfald är en styrka men kan också leda till fragmentering. För att dra nytta av fördelarna med digitalisering, rörlighet och transport kommer berörda parter att behöva bygga partnerskap, sammanföra investeringar och komma överens om gemensamma standarder, infrastrukturer, plattformar och styrningsramar. Detta kommer också att bidra till att nå en kritisk massa och undvika beroende av stora dominerande aktörer.
 • Säkerställande av säkerhet och integritet: digitaliseringen och automatiseringen av transporter medför utmaningar när det gäller skydd av personuppgifter, cybersäkerhet och användaracceptans. Cyberattacker kan påverka tjänsternas funktion, orsaka skador på system, datastölder och till och med skador.
 • Hantering av sociala konsekvenser: social acceptans av självkörande rörlighet kommer att vara avgörande för dess införande. Denna övergång kommer att kräva nya färdigheter och kan leda till att vissa typer av arbetstillfällen försvinner. Den bör därför förvaltas väl. Vissa nya former av rörlighet skapar arbetsformer som kännetecknas av mer flexibla villkor, som måste respektera EU:s arbetsrätt och säkerställa socialt skydd.

På väg mot rörlighetens framtid

I strategin för hållbar och smart mobilitet, som antogs i december 2020, definieras digitalisering som en viktig faktor för omställningen till säkrare, effektivare, mer tillgänglig och hållbar rörlighet. Det kan spela en viktig roll för att uppnå målet att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 90 % fram till 2050.

En avgörande utmaning för Europa är att frigöra potentialen hos data om rörlighet genom att göra det lättare att få tillgång till och dela med sig. Europeiska kommissionen förlitar sig på en kombination av strategier, både transportspecifika och sektorsövergripande, och ekonomiskt stöd för att uppnå detta mål.

Digitaliseringen av transporter kräver också utveckling och antagande av viktig teknik, som EU stöder genom flera finansierings- och politiska initiativ.

Samarbete är avgörande för EU:s framgång

Det är angeläget att modernisera den digitala infrastrukturen och påskynda införandet av digital teknik på mobilitetsområdet för att uppnå koldioxidneutralitet, konkurrenskraft, teknisk suveränitet, motståndskraft och säkerhet. Europeiska kommissionen räknar med den europeiska industrins aktiva roll när det gäller att investera i denna digitala omvandling.

Omfattningen av de investeringar som krävs kräver samarbete mellan europeiska intressenter. Utan partnerskap kommer saminvesteringar, gemensamma standarder och interoperabilitet, innovativa lösningar och strategier inte att nå en kritisk massa.

Medlemsstaternas stora investeringar, som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens, utgör ett historiskt tillfälle att påskynda denna rörelse. Kommissionen uppmuntrar offentliga och privata aktörer att dra nytta av och delta i europeiska initiativ och program.

Senaste nytt

EVENT |
Lanseringsevenemang för EU:s innovationskatalysator

Innovation Radar Bridge och StepUP Startups kommer officiellt att lanseras den 16 april i Bryssel. Syftet med evenemanget är att belysa den outnyttjade investeringspotentialen hos EU-finansierade innovatörer och understryka behovet av stödjande politik.

Läs mer

Översikt

Industriella plattformar och storskaliga piloter

Digitala industriella plattformar är avgörande för att föra Europa framåt i den digitala omvandlingen och koppla samman tekniska byggstenar och industriella tillämpningar.

Fördjupning

Frigöra potentialen hos mobilitetsdata

En kombination av EU:s politik och initiativ är avgörande för att frigöra potentialen hos data om rörlighet och därmed stödja den digitala och gröna omställningen.

Se också

Läs mer

Datalagen

Datalagen är ett övergripande initiativ för att ta itu med utmaningarna och frigöra de möjligheter...