Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska inicjatywa na rzecz obrazowania raka

Europejska inicjatywa na rzecz obrazowania raka uwolni moc obrazowania i sztucznej inteligencji z korzyścią dla pacjentów z rakiem, klinicystów i naukowców.

  Europejski baner obrazowania raka

@EuropeanCommission

Europejska inicjatywa na rzecz obrazowania raka jest jedną z inicjatyw przewodnich europejskiego planu walki z rakiem (EBCP). Jednym z celów planu jest maksymalne wykorzystanie potencjału danych i technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy wysokowydajne obliczenia (HPC) w walce z rakiem.  

Celem Europejskiej Inicjatywy na rzecz obrazowania raka jest wspieranie innowacji i wdrażania technologii cyfrowych w leczeniu i opiece nad rakiem, w celu osiągnięcia bardziej precyzyjnego i szybszego podejmowania decyzji klinicznych, diagnostyki, leczenia i medycyny predykcyjnej dla pacjentów z rakiem

Inicjatywa zaprezentuje, w jaki sposób można uzyskać dostęp do obrazów medycznych, wykorzystywać i łączyć je, zapewniając jednocześnie wysoki poziom etyki, zaufania, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w pełnej zgodności z wartościami i przepisami UE. Umożliwi to europejskim lekarzom, badaczom i innowatorom dostęp do dużych ilości obrazów nowotworowych i powiązanych danych klinicznych zgodnie z europejską strategią w zakresie danych i wspieraniem celów europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. 

Co stara się osiągnąć europejska inicjatywa na rzecz obrazowania raka? 

Zbiory danych obrazowania raka istnieją dla różnych typów nowotworów, ale są rozproszone wśród wielu repozytoriów i ośrodków klinicznych w Europie i nie są łatwo dostępne dla klinicystów, naukowców i innowatorów.  

Europejska inicjatywa na rzecz obrazowania raka będzie działać na rzecz połączenia zasobów i baz danych z otwartą, dostępną i przyjazną dla użytkownika infrastrukturą obrazów nowotworowych dla wszystkich zainteresowanych stron. Zostanie to osiągnięte dzięki zintegrowanemu podejściu opracowanemu z udziałem głównych europejskich organizacji badawczych, instytucji i przedsiębiorstw. Infrastruktura będzie wspierać opracowywanie i analizę porównawczą, testowanie i pilotowanie narzędzi do medycyny spersonalizowanej, oferując zasadniczo szkielet dla następnej generacji diagnostyki i leczenia raka.

Jak to zrobimy?

Kamieniem węgielnym inicjatywy będzie sfederowana europejska infrastruktura danych dotyczących obrazów nowotworowych, opracowana w ramach projektu EUCAIMfinansowanego w ramach programu DIGITAL (18 współfinansowanych przez UE MIO). Projekt rozpoczyna się od 21 ośrodków klinicznych z 12 krajów i ma na celu posiadanie co najmniej 30 dostawców danych z 15 krajów do końca projektu. 

Projekt będzie centralnym ośrodkiem łączącym inicjatywy na szczeblu unijnym i krajowym, sieci szpitalne oraz repozytoria badań z danymi obrazowymi dotyczącymi nowotworów. Klinicyści, naukowcy i innowatorzy będą mieli transgraniczny dostęp do interoperacyjnej, chroniącej prywatność i bezpiecznej infrastruktury dla sfederowanej, rozproszonej analizy danych obrazowania raka.  

Zarówno częste, jak i rzadkie nowotwory zostaną włączone z zanonimizowanymi obrazami i adnotacjami za pośrednictwem tej ogólnoeuropejskiej infrastruktury obrazków nowotworowych, a oczekuje się, że ponad 100 000 przypadków będzie dostępnych. Do końca projektu planuje się wdrożenie co najmniej 50 algorytmów sztucznej inteligencji, narzędzi sztucznej inteligencji i modeli przewidywania klinicznego dla naukowców w ramach infrastruktury. 

EUCAIM opiera się na wynikach prac sieci „AI4HI” (AI4HI), która składa się z 86 stowarzyszonych instytucji z 20 krajów zaangażowanych w 5 dużych projektów finansowanych przez UE w zakresie dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji w zakresie obrazowania raka: CHAIMELEON, EuCanImage, procancer-I, Incisive and Primage. Projekty te opracowują algorytmy sztucznej inteligencji do wykrywania raka z obrazowania i tworzą federacyjne repozytoria obrazów nowotworowych.

EUCAIM planuje udostępnić dane dotyczące obrazów nowotworowych do Instrumentu Badań i Eksperymentacji AI w dziedzinie zdrowia ustanowionego w ramach programu DIGITAL. Projekt TEF-Zdrowie rozpoczął się w styczniu 2023 r. Pozwoli to małym i średnim przedsiębiorstwom, które opracowały rozwiązania sztucznej inteligencji dla opieki nad rakiem, przetestować je w rzeczywistych środowiskach. Wzięto również pod uwagę inne obiekty badawcze.

Europejskie centra innowacji cyfrowych w ramach programu DIGITAL będą wspierać wdrażanie technologii istotnych dla europejskiej inicjatywy w zakresie obrazowania raka, na przykład poprzez informowanie innowatorów o dostępnych wymaganiach prawnych i obiektach badawczych. Zapewnią one szereg usług dla użytkowników i dostawców rozwiązań cyfrowych, takich jak usługi testowe przed inwestycjami, możliwości szkoleń i tworzenia sieci kontaktów, a także dostęp do finansowania.

Uruchomienie europejskiej inicjatywy na rzecz obrazowania raka

23 stycznia 2023 r. w Brukseli zorganizowano wydarzenie hybrydowe z okazji uruchomienia inicjatywy na rzecz obrazowania raka. Po przedstawieniu przez Komisję Europejską kontekstu polityki i inicjatywy dotyczącej obrazowania raka, dyrektor naukowy projektu przedstawił przegląd sfederowanej europejskiej infrastruktury danych dotyczących obrazów nowotworowych (EUCAIM). Następnie odbyła się dyskusja panelowa obejmująca kliniczne, branżowe, deweloperskie i badawcze perspektywy na temat inicjatywy obrazowania raka oraz dyskusje z publicznością. Nagranie wydarzenia oraz prezentacje z wydarzenia są dostępne na stronie internetowej wydarzenia.

Komunikat prasowyKE, w tym komunikat wideo komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona i komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stelli Kyriakides, są już dostępne. 

Kamienie milowe

 1.  
  Grudzień 2022 r.:
  Uruchomienie inicjatywy
   
 2.  
  Styczeń 2023 r.:
  Rozpoczęcie projektu EUCAIM
   
   
 3.  
  Wrzesień 2023 r.:
  Wczesne udostępnienie ram federacji danych EUCAIM wraz ze wstępnymi dowodami dotyczącymi federacji danych i harmonizacji w co najmniej jednym typie raka i kilku wybranych przypadkach użycia;  
   
 4.  
  Grudzień 2023 r.:
  Analiza wymogów i konstrukcja ukończonej infrastruktury EUCAIM, ustanowione mechanizmy współpracy; 
   
   
 5.  
  Grudzień 2024 r.:
  Platforma EUCAIM zwalidowana i w pełni wypełniona danymi; dostępny prototyp sfederowanej platformy uczenia się i benchmarkingu
   
 6.  
  2025:
  Federacja nowych baz danych obrazów nowotworowych za pośrednictwem otwartych zaproszeń; wdrożenie przypadków zastosowania klinicznego
   
 7.  
  Grudzień 2025 r.:
  Ostateczne wydanie platformy EUCAIM, w tym ostateczna wersja narzędzi i usług dla dostawców danych i użytkowników platform
   
 8.  
  2026:
  Pełne funkcjonowanie sfederowanego europejskiego repozytorium danych o obrazach nowotworowych
   
 9.  
  2027:
  Ekspansja
   

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości

REPORT / STUDY |
Evaluation of the Active and Assisted Living programme (AAL2)

The European Commission transmitted the evaluation report presenting the results of the final evaluation of the Active and Assisted Living research and development programme - AAL2 - to the European Parliament and the Council.

SPRAWOZDANIE/BADANIE |
Badanie na temat cyfrowego śledzenia kontaktów w związku z COVID-19

Komisja Europejska opublikowała badanie przeprowadzone przez Empirykę, w którym przedstawiono przegląd podejścia i wyciągniętych wniosków w zakresie transgranicznej interoperacyjności, koordynacji, wdrażania i skutków epidemiologicznych cyfrowych aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych związanych z COVID-19.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

e-zdrowie

Komisja Europejska pracuje nad zapewnieniem obywatelom dostępu do bezpiecznych i najwyższej jakości usług cyfrowych w dziedzinie zdrowia i opieki.

Zobacz też

Zarządzanie danymi dotyczącymi zdrowia

Komisja Europejska przyjęła komunikat i dokument roboczy służb Komisji w sprawie cyfrowej transformacji zdrowia i opieki w celu pobudzenia działań Unii Europejskiej.

eksperci ds. e-zdrowia

Komisja Europejska powołała dwie grupy ekspertów zajmujące się e-zdrowiem: grupa zainteresowanych stron ds. e-zdrowia i tymczasowa grupa zadaniowa ds. e-zdrowia.

Inne