Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

  Ungari lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Ungaris

2021. aastal kiideti heaks riiklik digiülemineku strateegia aastateks 2021–2030. Selle eesmärk on pakkuda 95 %-le leibkondadest gigabitivõrke, suurendada elanikkonna digioskusi, toetada äriprotsesside digiteerimist ja suurendada e-valitsuse teenuste kasutamist.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist, sealhulgas lairibapoliitikat käsitlevad strateegiad kuuluvad tehnoloogia- ja tööstusministeeriumi (Technológiaiés Ipari Minisztérium) vastutusalasse.
 • Riigi Infotehnoloogia Arendusagentuur ( KIFÜ) tegutseb tehnoloogia- ja tööstusministeeriumi järelevalve all. Amet haldab IT-projekte, mis tegelevad keskse avaliku haldusega ja juhinduvad valitsusest, nt Superfast Interneti-programm, ning tegutseb riikliku lairibaühenduse kompetentsiametina.
 • Riiklik meediateabe kommunikatsiooni amet (Nmzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) reguleerib püsi- ja traadita elektroonilist sidet ning vastutab ka traadita lairibaühenduse strateegia eest.
 • Siseministeerium (Belügyminisztérium)vastutabe-valitsuse küsimuste eest ja osales riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) ettevalmistamisel.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid ja meetmed

Ungari riiklik digiülemineku strateegia aastateks 2021–2030 kiideti heaks 2021. aasta sügisel. Strateegia põhineb neljal sambal: digitaristu, digioskused, digitaalmajandus ja digiriik. Selles on sätestatud järgmised eesmärgid, mis tuleb saavutada 2030. aastaks:

 • 95 % gigabitivõrkudega kaetud leibkondadest;
 • alla 2 % digioskusteta inimeste osakaal 16–71aastaste vanuserühmas;
 • üle 30 % ettevõtete protsessidest on digitaliseeritud;
 • 90 % elanikest kasutab e-valitsuse teenuseid.

Strateegias visandatakse infrastruktuuri-, haridus- ja majandustoetusmeetmed. Piisava teenindusvõime ja kvaliteediga traadiga ja traadita digitaalse taristu kättesaadavuse tagamiseks nähakse strateegias ette gigabitivõrkude, haridus- ja kõrgharidusasutuste digitaalse taristu arendamine, riikliku telekommunikatsiooni tuumvõrgu edasiarendamine, traadita side kutseorganisatsioonide jaoks, superandmetöötluse suutlikkuse suurendamine ning 5G-võrkude arendamise soodustamine.

Gigabitivõimeliste võrkude arendamine hõlmab ulatuslikke rakendusmeetmeid:

 • 5G-ga ühendatud üleriigilise võrgu arendusprogrammi „Gigabit Hungary 2030 2030“ kavandamine ja rakendamine, et tagada 2030. aasta lõpuks internetiühendus kiirusega vähemalt 1 Gbit/s;
 • infrastruktuuri ja võrkude jagamise selgitamine konkurentsiõiguse alusel ning optilistele ja raadiovõrkudele juurdepääsu reguleerimine, eelkõige passiivsete (ja osaliselt aktiivsete) infrastruktuuri elementide jagamine;
 • Euroopa elektroonilise side seadustiku ülevõtmine siseriiklikku õigusesse;
 • telekommunikatsioonivõrkude ehitamise eeskirjade läbivaatamine ja vajaduse korral muutmine,
 • vähendada teenuseosutajate aruandlust ja halduskoormust;
 • sideteenuste kvaliteedi ja tarbijakaitse eeskirjade läbivaatamine, standardite läbivaatamine, miinimumnõuete sõnastamine;
 • teatiste määruse läbivaatamine, et paremini toetada digiteerimise ning mikro- ja makrotasandi konkurentsivõimega seotud poliitilisi eesmärke;
 • elektrooniliste sidevõrkude riiklike standardite ajakohastamine;
 • digitaalvõrkude paigutamine üldsuse jaoks elutähtsaks taristuks.

5G-võrkude arendamise julgustamiseks on vaja võtta täiendavaid meetmeid:

 • 5G koalitsiooni tegevuse tugevdamine ja laiendamine;
 • teenuseosutajate ja valitsuse vaheliste strateegiliste lepingute sõlmimine, et kiirendada tipptasemel püsi- ja mobiilside- ning tehnoloogia arengut;
 • Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetuskavade väljatöötamine kooskõlas digitaalse taristu, eelkõige 5G arendamisega;
 • Széchenyi Istváni ülikooli 5G tippkeskuse arendamine,
 • panus ELi 5G koridoride ehitamisse;
 • 6G tehnoloogia esialgne analüüs.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

 • Laenud: Ajavahemikul 2014–2020 toetatakse majandusarengu ja innovatsiooni rakenduskava (EDIOP/GINOP) rahaliste vahenditega üldkasutatavate lairibavõrkude laiendamist ja kiirete ühenduste laiendamist. Riiklikud vahendid aitavad laiendada lairibavõrke mittekonvergentses Kesk-Ungari piirkonnas.
 • Euroopa struktuuri- jainvesteerimisfondid: 2014.–2020. aasta programmides prognoositakse, et investeeringud järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse kiiretesse lairibavõrkudesse, mille kiirus on 30 Mbit/s või rohkem, ulatuvad 253 miljoni euroni. Osa lairibaühenduse eelarvest kulutatakse rahastamisvahendite kaudu.
 • Superfast Interneti-programm (SZIP): Enamik projekte kasutusele FTTH (kiud koju), mis võimaldab gigabit kiirust. SZIP, mida rahastatakse ELi struktuurifondidest ja mille eesmärk on katta peaaegu 410 000 kodumajapidamist, on võrgud, mis pakuvad 2023. aastaks vähemalt 30 Mbit/s lairiba-internetiteenust. Piirkondade jaoks, mis ei ole majanduslikult elujõulised, on lairibaühenduse kasutuselevõtu tagamiseks loodud 250 miljoni euro suurune riigiabi kava. 2020. aasta lõpuks oli peaaegu veerand miljonist kodumajapidamisest kaetud vähemalt 30 Mbit/s lairibaühendusega SZIP kaudu.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Ungaris

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Ungari keel

Kontaktinfo

BCO Hungary (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Tehnoloogia- ja tööstusministeerium, infokommunikatsiooni riigisekretariaat

Aadress: Iskola u. 13, Budapest, 1011 Ungari Kontakt e-postiteel Telefon: + 36 30 977 4707 Veebileht

Riiklik meedia- ja infokommunikatsiooniamet (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Aadress: Ostrom u. 23–25, 1015 Budapest, Ungari Kontakt e-postiteel Telefon: + 36 1 4577100 veebisait

Viimased uudised

Kandideerige 2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinnale

2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhindadega tõstetakse esile projekte, mis viivad meid Euroopa digikümnendini. Gigabitiühenduvusele ja 5G-teenustele juurdepääsu pakkuvatel projektidel on viimane võimalus taotleda auhinda 15. septembriks.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Sideinfrastruktuuri arendamine, mille eesmärk on juurdepääs gigabitile kogu riigis, on Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.