Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Ungaris

2021. aastal kiideti heaks riiklik digiülemineku strateegia aastateks 2021–2030. Selle eesmärk on pakkuda 95 %-le leibkondadest gigabitivõrke, suurendada elanikkonna digioskusi, toetada äriprotsesside digitaliseerimist ning suurendada e-valitsuse teenuste kasutamist.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid ja meetmed

Ungari riiklik digiülemineku strateegia aastateks 2021–2030 kiideti heaks 2021. aasta sügisel. Strateegia põhineb neljal sambal: digitaristu, digioskused, digimajandus ja digiriik. Selles on sätestatud järgmised eesmärgid, mis tuleb saavutada 2030. aastaks:

 • 95 % kodumajapidamistest on kaetud gigabitivõrkudega;
 • digioskusteta inimeste osakaal vanuserühmas 16–71 on alla 2 %;
 • rohkem kui 30 % ettevõtete protsessidest on digiteeritud;
 • 90% elanikest kasutab e-valitsuse teenuseid.

Strateegias kirjeldatakse taristu-, haridus- ja majandusalaseid toetusmeetmeid. Piisava teenindusvõime ja kvaliteediga traadiga ja traadita digitaristu kättesaadavuse tagamiseks nähakse strateegias ette gigabitivõrkude, haridus- ja kõrgharidusasutuste digitaristu arendamine, riikliku telekommunikatsiooni tuumvõrgu edasiarendamine, traadita side kutseorganisatsioonidele, superarvutite suutlikkuse suurendamine ning 5G-võrkude arendamise soodustamine.

Gigabitiühendusega võrkude arendamine hõlmab ulatuslikke rakendusmeetmeid:

 • üleriigilise 5G-võrgu arendamise programmi „Gigabit Hungary 2030“ kavandamine ja rakendamine, et 2030. aasta lõpuks oleks kättesaadav internetiühendus kiirusega vähemalt 1 Gbit/s;
 • infrastruktuuri ja võrgu jagamise selgitamine konkurentsiõiguse alusel ning optilistele ja raadiovõrkudele juurdepääsu reguleerimine, eelkõige passiivsete (ja osaliselt aktiivsete) infrastruktuurielementide jagamine;
 • Euroopa elektroonilise side seadustiku ülevõtmine siseriiklikku õigusesse;
 • telekommunikatsioonivõrkude ehitamise eeskirjade läbivaatamine ja vajaduse korral muutmine,
 • vähendada teenuseosutajate aruandlus- ja halduskoormust;
 • sideteenuste kvaliteedi- ja tarbijakaitse-eeskirjade läbivaatamine, standardite läbivaatamine, miinimumnõuete sõnastamine,
 • teabevahetuse määruse läbivaatamine, et paremini toetada digiteerimise ning mikro- ja makrotasandi konkurentsivõimega seotud poliitikaeesmärke;
 • elektrooniliste sidevõrkude siseriiklike standardite ajakohastamine,
 • digivõrkude positsioneerimine üldsusele elutähtsa taristuna.

5G-võrkude arendamise soodustamiseks on vaja võtta mitmeid lisameetmeid:

 • 5G koalitsiooni tegevuse tugevdamine ja laiendamine;
 • strateegiliste kokkulepete sõlmimine teenuseosutajate ja valitsuse vahel, et kiirendada nüüdisaegseid statsionaarseid & mobiilseadmeid ja ühtesulanduvat tehnoloogiat;
 • teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetuskava väljatöötamine kooskõlas digitaalse taristu, eelkõige 5G arendamisega;
 • Széchenyi Istváni ülikooli 5G tippkeskuse arendamine,
 • panus ELi 5G-koridoride ehitamisse;
 • 6G tehnoloogia analüüs.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

 • Laenud: Ajavahemikul 2014–2020 toetatakse majandusarengu ja innovatsiooni rakenduskava (EDIOP/GINOP) rahaliste vahenditega avalike lairibavõrkude ja kiirete ühenduste laiendamist. Riiklikud vahendid aitavad laiendada lairibavõrke mittelähenevas Kesk-Ungari piirkonnas.
 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid: 2014.–2020. aasta programmides prognoositakse, et investeeringud järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse, mille kiirus on vähemalt 30 Mbit/s, ulatuvad 253 miljoni euroni. Osa lairibaühenduse eelarvest kulutatakse rahastamisvahendite kaudu.
 • Ülikiire interneti programm (SZIP): Enamikus projektides võeti kasutusele FTTH (kiud koju), mis võimaldas gigabitikiirust. SZIP, mida rahastatakse ELi struktuurifondidest ja mis peaks katma peaaegu 410 000 kodumajapidamist, hõlmab võrke, mis pakuvad 2023. aastaks vähemalt 30 Mbit/s lairiba-internetiühendust. Piirkondade jaoks, mis ei ole majanduslikult elujõulised, on loodud 250 miljoni euro suurune riigiabi kava lairibaühenduse kasutuselevõtu tagamiseks. 2020. aasta lõpuks oli peaaegu veerand miljonil kodumajapidamisel turvalise juurdepääsupunkti kaudu juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 Mbit/s.
 • Ungari taaste- ja vastupidavuskavast eraldatakse 30 % (1,7 miljardit eurot) digimeetmetele. Kava sisaldab terviklikku paketti majanduse ja ühiskonna digiülemineku edendamiseks. Enamik komponente sisaldab digiülemineku meetmeid. Kavas on võtta olulisi meetmeid, et parandada digiseadmeid ja -oskusi alg-, kutse- ja kõrghariduses. Kava sisaldab avaliku halduse ning tervishoiu-, transpordi- ja energiasektori digitaliseerimisega seotud meetmeid.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Ungaris

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemustabelites ja riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

ungari

Kontaktandmed

BCO Hungary (riiklik lairibaühenduse pädevuse büroo): Tehnoloogia- ja tööstusministeerium, infokommunikatsiooni riigisekretariaat

Aadress: Iskola u. 13, Budapest, 1011 Ungari
Kontakt e-postiteel
Telefon: +36 30 977 4707
Veebileht

Riiklik meedia- ja infokommunikatsiooniamet (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Aadress: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapest, Ungari
Kontakt e-postiteel
Telefon: +36 1 4577100
Veebileht

Viimased uudised

ELi piirkondade nädal: Digilõhe ületamine, toetades arukate ja kestlike piirkondade digitaristut

Piirkondade aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu teemal käsitletakse seminaril digitaalse lõhe kriitilist küsimust, uurides selle mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja üldisele majanduskasvule Euroopa Liidus.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.