Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

    Soome lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Soomes

Soome toetab kiudoptiliste võrkude ehitamist piirkondades, kus puuduvad äristiimulid kiirete võrkude ehitamiseks.  2018. aasta digitaalse taristu strateegiaga toetatakse Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke, määratakse kindlaks eesmärgid Soomes 2025. aastaks digitaalse taristu arendamiseks ning meetodid nende eesmärkide saavutamiseks.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Soome valitsus valib konkurentsipõhise kiudoptilise võrgu kasutuselevõtu, pöörates erilist tähelepanu alateenindatud piirkondadele ja abile (riiklike vahendite kaudu). Eelkõige viimase puhul nõustavad Soome ametiasutused kohalikke omavalitsusi, kuidas luua lairibaühenduse kasutuselevõtule pühendunud üksusi, näiteks mitme omavalitsuse ühisettevõtte kaudu või koostöös eraettevõtjatega. Investeeringute osas oodatakse rahastamist riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt. Digitaalse taristu strateegia avaldati 2018. aasta oktoobris.

Vastutavad asutused

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid ja meetmed

2018. aasta oktoobris transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt avaldatud digitaalse taristu strateegias määratakse kindlaks eesmärgid Soome digitaalse taristu arendamiseks 2025. aastaks ning meetodid selle eesmärgi saavutamiseks. 2025. aastaks peaks kõigil majapidamistel olema juurdepääs vähemalt 100 Mbit/s ühendusele. Ühenduse kiirust peaks olema võimalik suurendada 1 Gbit/s. Kiudoptiliste võrkude kulutõhusat ehitamist hõlbustab telekommunikatsioonikaablite paigaldamist käsitleva määruse lihtsustamine. Kaablite paigutamisega seotud loamenetlus töötatakse välja seoses kiirteeseaduse koostamisega.

Soome teatas riikliku digikompassi ettevalmistamisest ja selle eelnõu on saadetud sidusrühmadele märkuste esitamiseks. See on kavas vastu võtta 2022. aastal. Eesmärk on kehtestada ELi digikümnendil kindlaks määratud teemavaldkondade riiklikud eesmärgid ja näitajad ning luua sidus visioon pikaajalisest digiüleminekust.

Alates 2021. aasta oktoobrist kehtestati universaalteenuse lairibaühenduse kiiruseks 5 Mbit/s.

Soome taaste- ja vastupidavuskavas on ette nähtud 50 miljoni euro suurused investeeringud. See hõlmab investeeringute toetuskava, et parandada kiire ühenduvuse võrgu kvaliteeti ja kättesaadavust piirkondades, kus turumehhanismid selliseid ühendusi ei paku. Rahalist toetust antakse lairibateenuse pakkujatele. Selle kava alusel toetatavad lairibaühendused pakuvad vähemalt 100 Mbit/s võimsust.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Soomes

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ning erinevate lairibatehnoloogiate ja kulude kättesaadavuse kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud ja ELi väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Soome keel

Kontaktinfo

BCO Finland (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): põllumajandus- ja metsandusministeeriumi, transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniameti ning Maaeluameti esindajad

Postiaadress: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki, Soome (PO Box 30, FI-00023 Valitsus, Soome) Kontakt e-postiteel Telefon: + 35 82 95 16 22 18 veebisait

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Aadress: Eteläesplanadi 16, Helsingi, Soome Kontakt e-postiteel Telefon: + 35 82 95 16 001 Veebileht

Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniamet (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Postiaadress: PO Box 320, FI-00059 Traficom, Soome Telefon: + 358 29 534 5000 veebisaiti

Viimased uudised

Maaelu abivahend: maapiirkondade digitaristu jaoks ELi rahastamis- ja toetusvõimaluste leidmine

Maaelu abivahend aitab kindlaks teha ja ära kasutada ELi rahalisi vahendeid ning toetada algatusi, et edendada digitaristu arendamist maapiirkondades. Kohandage otsingut, et leida sobivad rahastamisvahendid, toetus või tehniline abi.

PRESS RELEASE |
Komisjon tutvustab uusi algatusi homsete digitaristute jaoks

Komisjon on esitanud rea võimalikke meetmeid digitaristute innovatsiooni, turvalisuse ja vastupidavuse edendamiseks. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub nendest täiustatud digitaalvõrgutaristutest ja -teenustest, kuna kiire, turvaline ja laiaulatuslik ühendatus on hädavajalik sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis toob meid homsesse maailma: telemeditsiin, automatiseeritud juhtimine, hoonete ennetav hooldus või täppispõllumajandus.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete on arendada sideinfrastruktuuri, mille eesmärk on gigabiti lairibaühendus kogu riigis.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondadesse ning 5G leviala kõikidesse suurtesse linnapiirkondadesse.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.