Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

    Rootsi lipp

2020. aastaks peaks 95 %-l kõigist kodumajapidamistest ja ettevõtetest olema juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ning 2025. aastaks peaks kogu Rootsil olema juurdepääs kiirele lairibaühendusele. Rootsi on tunnistanud 5G kasutuselevõtu tähtsust näiteks Põhjamaade Digiülemineku Ministrite Nõukogu raames. Sellele ajutisele nõukogule on antud ülesanne võtta juhtroll Põhjamaade peaministrite poolt 2018. aasta mais allkirjastatud 5G-d käsitleva deklaratsiooni järelmeetmete võtmisel.

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Rootsis

Rootsi valitsus on oma lairibaühenduse strateegias kindlaks määranud kolm strateegilist valdkonda, et saavutada strateegias seatud eesmärgid: Lairibaturu rollid ja eeskirjad, lairibataristu ja -teenuste kulutõhus laiendamine kõigi jaoks. Lairibastrateegia „Täielikult ühendatud Rootsi 2025. aastaks“ kohaselt peab tähelepanu keskmes olema inimeste vajadus lairibaühenduse järele, olenemata sellest, kas nad elavad tihedalt asustatud piirkondades, hõredalt asustatud piirkondades ja maapiirkondades või nende vahel asuvates piirkondades. Rootsi on võtnud endale kohustuse olla 5G arendamisel esirinnas. Selle üheks ilminguks on Põhjamaade Ministrite Nõukogu raames toimuv Põhja-Balti koostöö 5G valdkonnas. 2018. aasta mais kirjutasid Põhjamaade peaministrid alla 5G-d käsitlevale deklaratsioonile, mille ühine visioon on olla maailma esimene ja kõige enam integreeritud piirkond. Selle eesmärgi saavutamiseks on Põhja- ja Baltimaade digiministrid koostanud ühise tegevuskava 5G tehnoloogia kiireks kasutuselevõtuks.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

  • Digiülemineku ja lairibapoliitika eest vastutab kliima-ja ettevõtlusministeerium ( Klimat- och näringslivs­departementet).
  • Rootsi posti- ja telekommunikatsiooniamet (PTS) on asutus, mis jälgib ja reguleerib elektroonilise side ja postisektorit. Ameti nägemus on, et Rootsis peaks kõigil olema juurdepääs headele telefoni-, lairiba- ja postiteenustele.
  • Valitsus nimetas Bredbandsforumi ametisse 2010. aastal ja selle ülesanne on hõlbustada koostööd asjaomaste osalejate vahel, et edendada lairibataristu tõhusat laiendamist. Foorumi ülesanne on ka luua valitsustele, ettevõtetele, ametiasutustele ja muudele organisatsioonidele areen, et teha ühiselt kindlaks kasutuselevõtu takistused ja leida lahendusi, mis hõlbustavad lairibajuurdepääsu kogu riigis.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Valitsuse nägemus täielikult ühendatud Rootsist on, et lairibataristu peaks vastama kasutaja vajadusele ühenduvuse järele. 2016. aasta detsembris vastu võetud lairibaühenduse strateegias tuvastas Rootsi valitsus vajaduse eesmärkide järele kahes valdkonnas: juurdepääs kiirele lairibaühendusele kogu Rootsis ning juurdepääs usaldusväärsetele ja kvaliteetsetele mobiilsideteenustele. Strateegia eesmärk on, et 2020. aastaks oleks 95 %-l kõigist kodumajapidamistest ja ettevõtetest juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s. Strateegia ulatub 2020. aastast kaugemale ja selles märgitakse, et 2025. aastaks peaks kogu Rootsil olema juurdepääs kiirele lairibaühendusele. See tähendab, et 98 %-l kõigist kodumajapidamistest ja ettevõtetest peaks olema juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 1 Gbit/s. Ülejäänud 1,9 %-l peaks olema juurdepääs ühendustele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja 0,1 %-l ühendustele kiirusega vähemalt 30 Mbit/s. Strateegial on ka mobiilseadmete levialaga seotud eesmärk: kogu Rootsil peaks olema juurdepääs usaldusväärsetele ja kvaliteetsetele mobiilsideteenustele hiljemalt 2023. aastal.

Lairibaühenduse arendamise põhimeetmed

  • Lairibaühenduse kaardistamine: Rootsis on Rootsi posti- ja telekommunikatsiooniamet (NRA) välja töötanud veebiteenuse Ledningskollen, mille eesmärk on jagada teavet taristu omanike kohta (st torujuhtmed ja muu taristu). Platvorm on välja töötatud ja avalikult kättesaadav vabatahtlikkuse alusel, et vältida kahju kaevetööde ajal ja tõhustada tsiviiltöö koordineerimist. Lisaks Ledningskollenile on ajutisel tehnilisel sekretariaadil riiklik kaardistamisvahend „Lairibakaart“( Bredbandskartan),mis näitab lairibaühenduse, võrguomanike ja internetiteenuse osutajate kättesaadavust konkreetse asukoha lähedal kogu Rootsis.
  • Rootsi lairibaühenduse kasutuselevõtt on peamiselt turupõhine, kuid piirkondades, kus puuduvad ärilised investeerimisstiimulid, on olemas täiendavad avaliku sektori vahendid. Rootsis on omavalitsustel oluline roll võrgu kasutuselevõtul, kontrollides ja määrates kindlaks operaatorite juurdepääsutingimusi munitsipaalmaale.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

  • Riigiabi lairibaühenduse kasutuselevõtuks piirkondades, kus puuduvad ärilised investeeringud järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse, on kättesaadav Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu ja Rootsi põhjaosas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) kaudu.
  • Valitsus kavatseb taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu investeerida 2021. aastal 1,4 miljardit Rootsi krooni, 2022. aastal 500 miljonit Rootsi krooni ja seejärel 2023.–2025. aastal 100 miljonit Rootsi krooni aastas, et laiendada lairibaühendust kogu riigis ja saavutada riiklikud lairibaühenduse eesmärgid. Selle toetuskava korraldusasutus on Rootsi Posti- ja Telekommunikatsiooniamet (PTS). Maaelu arengu programmi praeguse programmiperioodi (2014–2020) jooksul on valitsus eraldanud ligikaudu 4,45 miljardit Rootsi krooni lairibaühenduse toetust laienemiseks piirkondades, kus laienemine ei ole äriliselt kasumlik.
  • Samuti on valitsus teinud 1,2 miljardi Rootsi krooni ulatuses investeeringuid piirkondliku fondi raames, et laiendada suuremaid kohalikke ühendusi võimaldavaid lairibavõrke kolme põhjapoolse piirkondliku fondi programmi raames.

Andmed lairibaühenduse arengu ja tehnoloogiate kohta Rootsis

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud tulemustabeli aruannetes ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

rootsi

Kontaktandmed

BCO Sweden (riiklik lairibaühenduse pädevuse amet): Rootsi posti- ja telekommunikatsiooniamet (Post och telestyrelsen)

Postiaadress: Lahter 5398, SE-102 49 Stockholm, Rootsi
Külastusaadress: Valhallavägen 117, SE-115 31 Stockholm, Rootsi
Kontakt e-postiteel
Telefon: +46 8 678 56 12
Veebileht

Kliima- ja ettevõtlusministeerium (Klimat- och näringslivs­departementet)

Aadress: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Stockholm, Rootsi
Kontakt e-postiteel
Veebisait

Bredbandsforum (tõuvõlvifoorum)

Aadress: Valhallavägen 117, 115 31 Stockholm, Rootsi
Kontakt e-postiteel
Telefon: +46 8678 55 00
Veebileht

Viimased uudised

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta programmi peamisi tegevusi, sihtvaldkondi ja põhipunkte.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.