Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Chipir

Spreagann Rialtas na Cipire an margadh chun infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar Fiber to the Home (FTTH) agus 5G trí na dreasachtaí a bhaineann le cinnteacht agus bearta rialála a sholáthar. Leis na céimeanna sin, cuirtear chun cinn comhar idir soláthraithe seirbhísí cumarsáide leictreonaí, dlúthfhaireachán ar dhul chun cinn agus spreagadh éilimh trí sheirbhísí méadaithe ríomhrialtais, ríomhShláinte agus ríomhoideachais. Ní féidir infheistíochtaí poiblí a úsáid ach amháin i réimsí ina dteipeann ar an margadh forbairt agus ba cheart iad a spriocdhíriú go cúramach, ionas nach mbeidh siad ina ndíspreagadh d’infheistíochtaí príobháideacha. Fógraíodh Plean Leathanbhanda na Cipire 2021-2025 i mí na Samhna 2021.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

D’fhógair Roinn Cumarsáide Leictreonaí na Leas-Aireachta Taighde, Nuálaíochta agus Beartais Dhigitigh Plean Leathanbhanda na Cipire 2021-2025 i mí na Samhna 2021. Is treochlár é arb é is aidhm dó bonneagar, teicneolaíochtaí agus seirbhísí nascachta nua a neartú agus a fhorbairt. Áirítear sa phlean sraith idirghabhálacha ar an leibhéal reachtach agus rialála, ach freisin gníomhaíochtaí tacaíochta praiticiúla chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt, agus leagtar síos ann na spriocanna nascachta seo a leanas, atá le baint amach faoi 2025:

  • Nascacht ghigighiotáin do gach príomhspreagthóir socheacnamaíoch,
  • Gach áitreabh i bpobail eagraithe (uirbeacha nó tuaithe) chun rochtain a fháil ar nascacht idirlín lena dtairgtear luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad, ar féidir é a uasghrádú go 1 Gbps,
  • 100 % den daonra a bhfuil cónaí orthu i bpobail eagraithe (uirbeacha nó tuaithe), agus gach mórbhealach iompair trastíre chun cumhdach 5G gan bhriseadh a bheith acu le luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad,
  • 70% de theaghlaigh le nasc idirlín a bheith acu (glacadh) le luas íoslódála de 100 Mbps ar a laghad.

Tá an Leas-Aireacht Taighde, Nuálaíochta agus Beartais Dhigitigh (DMRID) freagrach freisin as an Straitéis Dhigiteach don Chipir 2020-2025 a chur chun feidhme, arb é is aidhm di dlús a chur lena claochlú digiteach. Tá sé beartaithe go rannchuideoidh an straitéis, a glacadh i mí an Mheithimh 2020, le fás eacnamaíoch agus le táirgiúlacht agus tá sé mar aidhm léi (i) claochlú digiteach na hearnála poiblí (r-rialtas) a bhaint amach; (ii) claochlú digiteach na hearnála príobháidí a chur chun cinn; (iii) nascacht líonra ardluais a éascú; (iv) sochaí inrochtana agus chuimsitheach a chur chun cinn a bhfuil na scileanna aici glacadh leis an gclaochlú digiteach náisiúnta; agus (v) nuálaíocht a chur chun cinn i gcomhréir le leibhéal aibíochta digití na tíre.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

Áirítear i gComhchuid 4.1 de Phlean Téarnaimh agus Athléimneachta na Cipire (EUR 53 mhilliún) athchóirithe agus infheistíochtaí arb é is aidhm dóibh imscaradh forleathan líonraí fíor-ardacmhainneachta a chothú agus a éascú, lena n-áirítear 5G agus snáithín. Leis na hathchóirithe, tá coinne leis go sainaithneofar agus go gcuirfear deireadh leis na scrogaill riaracháin, rud a éascóidh imscaradh tapa líonraí fíor-ardacmhainneachta agus infheistíochtaí ag oibreoirí príobháideacha. Tacaíonn infheistíochtaí le forbairt líonraí fíor-ardacmhainneachta i limistéir nach raibh aon leas príobháideach iontu, rud a thugann aghaidh ar éagothromaíochtaí críochacha maidir le hinfhaighteacht leathanbhanda. Áirítear sa phlean freisin scéim dearbhán do dhaoine aonair, chun tógáil a gcáblú inmheánach foirgnimh a spreagadh, chun nascadh le líonraí fíor-ardacmhainneachta. Ina theannta sin, ba cheart go bhfeabhsófaí nascacht a thuilleadh trí nasc fomhuirí idirlín ardtoillte a shuiteáil idir an Chipir agus an Ghréig.

Sa treochlár chun an Bosca Uirlisí um Nascacht a chur chun feidhme, tá sé beartaithe ag an gCipir athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat náisiúnta atá ann cheana chun nósanna imeachta meara a chur chun feidhme chun ceadanna a dheonú agus chun trédhearcacht faisnéise níos airde a chur chun feidhme.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Chipir

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treánna, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tSochaí (DESI) maidir le cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúla.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Gréigis

Sonraí teagmhála

BCO na Cipire (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): An Leas-Aireacht Taighde, Nuálaíochta agus Beartais Dhigitigh; An Roinn Cumarsáide Leictreonaí (Υφυπουργείο ⁇ ρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής; Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινων)

Seoladh:  Roinn Cumarsáide Leictreonaí, E902, Strovolos, an Chipir
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +357 22814875
Suíomh gréasáin

Oifig an Choimisinéara um Chumarsáid Leictreonach agus Rialáil Poist (ΓΕΡΗΕΤ/OCECPR)

Seoladh: Ilioupoleos 12, Nicosia 1101, An Chipir
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +357 22693000
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Seachtain Réigiúin an Aontais Eorpaigh: An bhearna dhigiteach a dhúnadh trí thacú le bonneagar digiteach do réigiúin chliste agus inbhuanaithe

Maidir leis an téama ‘fás cliste agus inbhuanaithe do réigiúin’, tugtar aghaidh sa cheardlann seo ar shaincheist chriticiúil na deighilte digití, agus scrúdú á dhéanamh ar na hiarmhairtí atá aici ar chomhtháthú sóisialta agus ar fhás foriomlán san Aontas Eorpach.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.