Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

    bratach na Cipire

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Chipir

Spreagann Rialtas na Cipire an margadh chun infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar Snáithín don Bhaile (FTTH) agus 5G trí na dreasachtaí a bhaineann le cinnteacht agus bearta rialála a chur ar fáil. Cuireann na céimeanna sin comhar idir soláthraithe seirbhísí cumarsáide leictreonaí chun cinn, dlúthfhaireachán ar dhul chun cinn agus spreagadh an éilimh trí sheirbhísí ríomhrialtais, ríomhsheirbhísí sláinte agus ríomhoideachais a mhéadú. Ní féidir infheistíochtaí poiblí a úsáid ach amháin i réimsí ina dteipeann ar an margadh forbairt agus ba cheart díriú go cúramach orthu, ionas nach bac iad ar infheistíochtaí príobháideacha. Fógraíodh Plean Leathanbhanda na Cipire 2021-2025 i mí na Samhna 2021.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

D’fhógair Roinn Cumarsáide Leictreonaí an Leas-Aireachta Taighde, Nuálaíochta agus Beartais Dhigitigh Plean Leathanbhanda na Cipire 2021-2025 i mí na Samhna 2021. Is treochlár é a bhfuil sé mar aidhm leis bonneagar, teicneolaíochtaí agus seirbhísí nascachta nua a neartú agus a fhorbairt. Áirítear sa phlean sraith idirghabhálacha ar an leibhéal reachtach agus rialála, ach freisin gníomhaíochtaí tacaíochta praiticiúla chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt, agus leagtar amach na spriocanna nascachta seo a leanas, atá le baint amach faoi 2025:

  • Nascacht ghigighiotáin do na príomhspreagthóirí socheacnamaíocha uile,
  • Rochtain a bheith ag gach áitreabh i bpobail eagraithe (uirbeach nó tuaithe) ar nascacht idirlín lena gcuirtear luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad ar fáil, ar féidir é a uasghrádú go 1 Gbps,
  • 100 % den daonra a bhfuil cónaí orthu i bpobail eagraithe (uirbeach nó tuaithe), agus gach príomhchonair iompair trastíre a bhfuil cumhdach 5G gan bhriseadh acu le luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad,
  • Tá nasc idirlín (glacadh) ag 70 % de theaghlaigh a bhfuil luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad acu.

Tá an Leas-Aireacht Taighde, Nuálaíochta agus Beartais Dhigitigh (DMRID) freagrach freisin as an Straitéis Dhigiteach don Chipir 2020-2025 a chur chun feidhme, is é sin le rá dlús a chur lena claochlú digiteach. Tá sé beartaithe go gcuirfidh an straitéis, a glacadh i mí an Mheithimh 2020, leis an bhfás eacnamaíoch agus leis an táirgiúlacht agus tá sé mar aidhm léi (i) claochlú digiteach na hearnála poiblí a bhaint amach (r-rialtas); (II) claochlú digiteach na hearnála príobháidí a chur chun cinn; (III) nascacht líonra ardluais a éascú; (IV) sochaí inrochtana agus chuimsitheach a chur chun cinn a bhfuil na scileanna aici glacadh leis an gclaochlú digiteach náisiúnta; agus (v) nuálaíocht a chur chun cinn i gcomhréir le leibhéal aibíochta digití na tíre.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

Áirítear i gComhchuid 4.1 de Phlean Téarnaimh agus Athléimneachta na Cipire (EUR 53 mhilliún) athchóirithe agus infheistíochtaí arb é is aidhm dóibh imscaradh forleathan VHCN, lena n-áirítear 5G agus snáithín, a chothú agus a éascú. Leis na hathchóirithe, táthar ag súil go ndéanfar scrogaill riaracháin a shainaithint agus a bhaint, rud a éascóidh imscaradh tapa VHCN agus infheistíochtaí ag oibreoirí príobháideacha. Tacaíonn infheistíochtaí le forbairt VHCN i gceantair nach raibh aon leas príobháideach iontu agus, ar an gcaoi sin, aghaidh a thabhairt ar éagothromaíochtaí críochacha infhaighteachta leathanbhanda. Áirítear sa phlean freisin scéim dearbhán do dhaoine aonair, chun tógáil a gcáblú inmheánach foirgnimh a spreagadh, chun nasc a dhéanamh le VHCN. Ina theannta sin, ba cheart go gcuirfí tuilleadh feabhais ar nascacht trí nasc idirlín ardtoillte a shuiteáil idir an Chipir agus an Ghréig.

Sa treochlár chun an Bosca Uirlisí Nascachta a chur chun feidhme, tá sé beartaithe ag an gCipir athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat náisiúnta atá ann cheana d’fhonn nósanna imeachta meara a chur chun feidhme maidir le ceadanna a dheonú agus trédhearcacht faisnéise a mhéadú.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Chipir

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Béarla

Gréigis

Eolas teagmhála

BCO An Chipir (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Leas-Aireacht Taighde, Nuálaíochta agus Beartais Dhigitigh; An Roinn Cumarsáide Leictreonaí (an Roinn Cumarsáide Leictreonaí (an Roinn Cumarsáide Leictreonaí); Féach ar an roghchlár: Parlaimint na hEorpa

Seoladh:  An Roinn Cumarsáide Leictreonaí, E902, Strovolos, An Chipir Teagmháil trí ríomhphost: + 357 22814875 Suíomh Gréasáin

Oifig an Choimisinéara um Chumarsáid Leictreonach agus um Rialáil Poist

Seoladh: Ilioupoleos 12, Nicosia 1101, An Chipir Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 357 22693000 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

An Coimisinéir Breton ag iarraidh go ndéanfaí tuilleadh infheistíochta príobháidí i mbonneagar nascachta

I gcruinniú comhchéime a bhí ar siúl inné sa Bhruiséil, phléigh an Coimisinéir Thierry Breton na dúshláin ríthábhachtacha a bhaineann le caipiteal príobháideach a mhealladh chun bonneagar digiteach an lae inniu a chlaochlú le grúpa infheisteoirí príobháideacha.

EVENT |
An Mholdóiv agus an Úcráin: nascacht inbhuanaithe a áirithiú

Tá ríméad ar Líonra na nOifigí Inniúlachta Leathanbhanda, thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh, seisiún speisialta ar líne de chuid BCO a óstáil a bheidh dírithe ar nascacht inbhuanaithe a áirithiú sa Mholdóiv agus san Úcráin.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus soghluaiste ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas chun ceannródaí digiteach a dhéanamh den Danmhairg trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.