Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

    bratach na Rómáine

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Rómáin

Sa Straitéis Náisiúnta do Chlár Oibre Digiteach na Rómáine 2020, leagtar amach straitéis leathanbhanda na Rómáine. Tá sé beartaithe ag na húdaráis é a thabhairt cothrom le dáta chun spriocanna na Sochaí Gigighiotáin a léiriú. Tá bonneagar leathanbhanda agus seirbhísí digiteacha ar cheann de cheithre réimse gníomhaíochta atá leagtha amach sa straitéis. Tá sé mar aidhm ag Straitéis na Rómáine cumhdach leathanbhanda fosaithe a bhaint amach do 100 % faoi 2020, agus 80 % de theaghlaigh ag fáil níos mó ná leathanbhanda 30 Mbps agus 45 % de theaghlaigh a bhfuil síntiúis os cionn 100 Mbps acu. Saothraíonn an Plean Náisiúnta d’fhorbairt bhonneagar an Ghréasáin don Chéad Ghlúin Eile an sprioc chéanna, agus tús áite á thabhairt d’fhorbairt líonraí snáithíní chomh gar agus is féidir don úsáideoir deiridh. Glacadh an Straitéis Náisiúnta um Chur i bhFeidhm 5G in 2019.

Plean agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna agus príomhbhearta d’fhorbairt leathanbhanda

I measc na dtosaíochtaí tá nascacht a sholáthar i gceantair thuaithe agus i gceantair faoi mhíbhuntáiste, borradh a chur faoin iomaíocht agus forbairt leathanbhanda mhóibíligh a chur chun cinn i bhfianaise na leibhéal ard úinéireachta ar fhóin phóca sa Rómáin. Tá roinnt cuspóirí sonracha ag an bplean leathanbhanda, mar shampla:

  • institiúidí poiblí a nascadh (comhiomlánú éilimh phoiblí),
  • úsáid mhéadaithe i limistéir phoiblí,
  • tacú le FBManna tionscadail agus seirbhísí bonneagair a oiliúint, a chumrú agus a chur chun feidhme,
  • inrochtaineacht seirbhísí, ábhair agus feidhmchlár a mhéadú,
  • oideachas do thomhaltóirí, agus
  • grúpaí úsáideoirí faoi mhíbhuntáiste a chuimsiú.

Is iad na haidhmeanna fadtéarmacha atá ag an NGA ná cumhdach 100 % le 30 Mbps, clúdach 80 % le níos mó ná 30 Mbps agus 45 % de theaghlaigh le 100 Mbps faoi 2020.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

  • Státchabhair (Gníomhaíochtaí Ginearálta): Tá tionscadal Ro-NET seolta ag an Rómáin, tionscadal ina n-úsáidtear cistí struchtúracha (tuairim agus EUR 69 milliún) chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt i limistéir nár nochtadh fós (maoiniú lármhíle). Is é an tairbhí díreach agus faighteoir gach deontais státchabhrach an Aireacht Cumarsáide agus na Sochaí Faisnéise trí aonad cur chun feidhme tionscadail, a fhanfaidh ina úinéir ar an mbonneagar aisiompair nua-chruthaithe. Faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair 2019, cuireadh na hoibreacha i gcrích i 606 ceantar, agus tá 82 cheantar sa bhreis ag an gcéim críochnaithe. Táthar ag súil go sainaithneofar 700 ceantar breise sa tionscadal mar fhaighteoirí infheistíochtaí dar luach EUR 94 mhilliún faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) faoi 2026.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Rómáin

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Béarla

Rómáinis

Eolas teagmhála

BCO an Rómáin (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Aireacht Cumarsáide agus Sochaí Faisnéise (Aire Comunicațiilor și Societății Informaționale)

Seoladh: Bulevardul Unirii 8, București 030167, an Rómáin Teagmháil trí ríomhphost: + 40 21 400 11 90 Suíomh Gréasáin

An tÚdarás Náisiúnta um Bainistíocht agus um Rialáil Cumarsáide (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii)

Seoladh: Strada Delea Nouă 2, 030925 Búcairist, An Rómáin Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 40 372 845 845 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.