Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

    bratach na Cróite

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Chróit

Is é is aidhm don Phlean Náisiúnta d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021-2027 luasanna íoslódála 100 Mbps ar a laghad a chur ar fáil do gach teaghlach agus an deis acu uasghrádú go 1 Gbps, agus 1 Gbps d’oifigí rialtais agus d’fhoirgnimh phoiblí amhail scoileanna agus saoráidí sláinte. Is iad na líonraí 5G ná na príomhchathracha agus na bailte móra agus na mórbhealaí go léir a chlúdach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

  • Is í Aireacht na Farraige, an Iompair agus an Bhonneagair(Ministarstvo mora, Prometa i infrastrukture) an comhlacht riaracháin stáit lárnach a bhfuil saineolas agus freagracht aige as cúraimí riaracháin i réimse na cumarsáide leictreonaí lena n-áirítear beartas agus straitéis leathanbhanda. Tríd an Stiúrthóireacht um aerthrácht, cumarsáid leictreonach agus seirbhísí poist, tá sí i gceannas ar thograí a ullmhú le haghaidh straitéisí, staidéir, treoirlínte, cláir agus pleananna cur chun feidhme. Bunaítear leis prionsabail agus cuspóirí ginearálta an bheartais chun líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí a fhorbairt, lena n-áirítear bonneagar leathanbhanda.
  • Tá an Aireacht Forbartha Réigiúnaí agus Cistí AE (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) ag bainistiú dhá scéim náisiúnta NGN atá maoinithe ag an AE, an Creatchlár Náisiúnta um Fhorbairt Bonneagair Rochtana Leathanbhanda agus an Clár Náisiúnta um Fhorbairt Bonneagair Leathanbhanda Backhaul.
  • Cinntíonn Údarás Rialála na Cróite um Thionscail Líonra HAKOM (Hrvatska controllerna agencija za mrežne djelatnosti) iomaíocht sa mhargadh, fás cobhsaí agus timpeallacht do nuálaíochtaí i margadh na cumarsáide leictreonaí agus na seirbhísí poist.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Ghlac rialtas Phoblacht na Cróite an Plean Náisiúnta um Fhorbairt Leathanbhanda 2021-2027 i mí an Mhárta 2021. Freagraíonn an plean do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025, spriocanna digiteacha 2030 agus Plean Gníomhaíochta 5G don Eoraip i bpáirt. Tá sé mar aidhm ag plean na Cróite nascacht a chur ar fáil le luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad do gach teaghlach, agus ag an am céanna naisc shiméadracha de 1 Gbps ar a laghad a chur ar fáil d’oifigí rialtais agus d’fhoirgnimh phoiblí amhail scoileanna agus saoráidí sláinte. Lorgaíonn sé freisin líonraí 5G i ngach príomhchathracha agus bailte agus ar feadh mórbhealaí móra.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

Mapáil leathanbhanda: D’fhorbair HAKOM uirlis mapála lárnach, Tairseach Idirghníomhach GIS, agus tugann sé cothrom le dáta í, a sholáthraíonn faisnéis faoi infhaighteacht rochtana leathanbhanda, plean comhdhlúite de bhonneagar cumarsáide soghluaiste chomh maith le foilseacháin intinne le haghaidh imscaradh agus luasanna bandaleithead.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta

Is scéim státchabhrach náisiúnta (bratach) leathanbhanda é an Creatchlár Náisiúnta um Fhorbairt Bonneagar Cúltaca Leathanbhanda i Limistéir atá Laghdaigh Leas Tráchtála le haghaidh Infheistíochtaí (ONP). Chomh maith leis na rialacha ginearálta maidir le státchabhair, tugann ONP treoirlínte do bhardais áitiúla chun tionscadail aonair a chur chun feidhme laistigh de ONP. Is ionann an maoiniú iomlán measta (uasmhéid) ar an leibhéal náisiúnta don chlár réime agus EUR 257.9 milliún, as a maoineofar EUR 123.1 milliún ó CFRE agus an EUR 134.8 milliún atá fágtha le cumhdach le hiasacht BEI. Is ionann an dá fhoinse maoinithe (iasacht CFRE agus BEI) agus deontais d’údaráis phoiblí ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach (cathracha, bardais agus contaetha). Táthar ag súil gur EUR 120 milliún a bheidh sa ranníocaíocht ó chistí príobháideacha chun líonraí leathanbhanda NGA a chómhaoiniú le linn chur chun feidhme an Chláir. Is é EUR 31.5 milliún meánbhuiséad bliantúil an Chláir in 2016-2023. Cinneadh Údarás Rialála na Cróite umThionscailLíonra (HAKOM) mar shealbhóir an ONP.

Cumhdaíonn an clár náisiúnta le haghaidh bonneagair aisiompair leathanbhanda (NP-BBI) bearta státchabhrach do chuid aisiompair de líonra NGN i gceantair bhána agus tá sé mar aidhm aige aisiompar leathanbhanda náisiúnta NGN a fhorbairt, mar dheighleog líonra a dhéanann líonraí NGA agus croíghréasáin náisiúnta a idirnascadh. D’ fhormhuinigh an Coimisiún Eorpach an Clár agus cuirfear i gcrích é trí shamhail infheistíochta poiblí. Déanfar an bonneagar snáithín éighníomhach a dhearadh agus a thógáil agus a choinneáil faoi úinéireacht phoiblí bhuan. Tar éis an bonneagar a thógáil, tairgfear é d’oibreoirí ar an margadh ar choinníollacha comhionanna. Bunaithe ar thorthaí na gcomhairliúchán poiblí, tá sé mar aidhm ag an gClár 540 lonnaíocht ar a laghad a chumhdach, a dtugtar tosaíocht dóibh ar dtús agus a shocraítear mar lonnaíochtaí spriocdhírithe (25 % den daonra ar a laghad), atá lonnaithe i gceantair fho-uirbeacha agus thuaithe na Cróite. Is é EUR 101.4 milliún buiséad foriomlán measta (uasmhéid) an bhirt, agus as sin maoineofar EUR 86.2 milliún (85 %) le CFRE agus an EUR 15.2 milliún atá fágtha (15 %) ó chistí náisiúnta. Is ionann buiséad bliantúil na scéime agus EUR 14.5 milliún don tréimhse 2017-2023.

Laistigh den Chomhaontú Comhpháirtíochta nua agus den chlár oibríochtúil nua “Iomaíochas agus Comhtháthú”, moltar dhá ghníomhaíocht don tréimhse 2021-2027:

  • Scéimbonneagair leathanbhanda na chéad ghlúine eile: Trí bhonneagar ‘aisiompair’ leathanbhanda den chéad ghlúin eile a thógáil, mar aon le naisc le húsáideoirí deiridh, tacófar le luasanna rochtana 100 Megabits in aghaidh an tsoicind (Mbps). Clúdaíonn an scéim 540 lonnaíocht tosaíochta a bhfuil níos mó ná 1.000 duine ina gcónaí iontu, móide thart ar 5.800 lonnaíocht níos lú. Tá na háiteanna go léir atá clúdaithe ag an infheistíocht go déimeagrafach, go sóisialta agus go heacnamaíoch faoi bhun an mheáin náisiúnta. Suiteálfar timpeall 5.650 km de shnáithín. Nuair is féidir, úsáidfear duchtanna atá ann cheana, cé go meastar go mbeidh duchtanna nua ag teastáil le haghaidh thart ar 45 % (thart ar 2.450 km) den snáithín imscartha. Tá an scéim roinnte ina dhá aonad: cumhdaítear le ceann amháin acu bonneagar aisiompair líonra na chéad ghlúine eile a thógáil; cumhdaítear leis an gceann eile ceangal riaracháin phoiblí leis an mbonneagar snáithín. Is é EUR 129,1 milliún an infheistíocht iomlán don scéim, agus EUR 86,2 milliún á ranníoc ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa tríd an gClár Oibríochtúil “Iomaíochas agus Comhtháthú” don chlárthréimhse 2014-2020. Tagann an infheistíocht faoin tosaíocht “Úsáid Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide”. Ranníocann an Chróit EUR 42,5 milliún.
  • Infheistíochtaí in imscaradh líonraí fíor-ardacmhainne i limistéir NGA bána agus liatha d’úsáideoirí deiridh i gcomhréir leis an gClár chun tacú leis an Nascacht Dhigiteach, le ranníocaíocht na Cróite EUR 57,5 milliún.

Áirítear i bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta na Cróite bearta nascachta chun nascacht a neartú mar bhunchloch d’aistriú digiteach na sochaí agus an gheilleagair. Ar fiú thart ar EUR 106 milliún iad, tá sé d’aidhm acu seirbhísí nascachta VHCN a chur ar fáil i gcomhréir le cuspóirí an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin 2025:

  • Seirbhísí 100 Mbps do 100,000 teaghlach Cróitis (700,000 áitritheoir) i 20 tionscadal san oiread aonad rialtais áitiúil, chun an bacainn nascachta ar theilea-obair agus ar chianfhoghlaim a shárú go háirithe, go háirithe i gceantair thuaithe agus i measc grúpaí leochaileacha amhail mic léinn ó theaghlaigh faoi mhíbhuntáiste nó ó dhaoine faoi mhíchumas,
  • 1 Seirbhísí Gbit do gach príomhspreagthóir socheacnamaíoch amhail scoileanna, ollscoileanna, ionaid taighde, moil iompair, ospidéil, údaráis riaracháin phoiblí agus gnólachtaí.

Díreofar infheistíochtaí RRF eile de thart ar EUR 20 milliún ar na nithe seo a leanas: (i) bonneagar cumarsáide leictreonaí éighníomhach a thógáil chun rochtain ar sheirbhísí VHCN agus 5G a sholáthar i limistéir thuaithe agus i limistéir inar tearc an daonra áit nach bhfuil aon dálaí margaidh ann chun infheistíocht phríobháideach a mhealladh’; agus (ii) cumhdach 5G i limistéir uirbeacha agus na príomhbhealaí iompair trastíre (conairí 5G). Tá thart ar 55 % de na teaghlaigh a chumhdaítear leis na bearta sin i gceantair thuaithe, tá 26 % acu i gceantair fho-uirbeacha, agus níl ach 19 % díobh i gceantair uirbeacha. Déanfar thart ar EUR 400,000 a infheistiú i ngníomhaíochtaí athchóirithe ar bhacainní a laghdú agus ar threoirlínte maidir le tógáil agus deonú ceadanna chomh maith le nósanna imeachta comhchuibhithe.

Ina treochlár chun an Bosca Uirlisí Nascachta a chur chun feidhme, d’fhógair an Chróit pleananna chun aghaidh a thabhairt ar na príomhchonstaicí ar imscaradh éifeachtach VHCN, amhail srianta pleanála, nósanna imeachta níos tapúla maidir le cearta slí, agus an gá atá le comhlacht comhordaithe a bhunú chun ceadanna a láimhseáil agus treoirlínte a tharraingt suas maidir le táillí a chur i bhfeidhm.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Chróit

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Béarla

Cróitis

Eolas teagmhála

BCO An Chróit (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): Údarás Rialála na Cróite do Thionscail Líonra, Roinn na gClár Forbartha (HAKOM, Hrvatska controllerna agencija za mrežne djelatnosti)

Seoladh: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Ságrab, an Chróit
Teagmháil trí ríomhphost
: + 385 1 700 7399 Suíomh Gréasáin

Aireacht na Farraige, Iompair agus Bonneagair (Ministarstvo mora, Prometa agus infrastrukture)

Seoladh: Prisavlje 14, 10000 Ságrab, an Chróit
Teagmháil trí ríomhphost 1ríomhphost2
Fón: + 385 1 6169-060/-110 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Clúdach FTTH/B 70 % bainte amach ag AE39 de réir an FTTH de chuid na hEorpa

De réir an tSnáithín i Lánléargas an Mhargaidh Baile/Foirgnimh (FTTTH/B), shroich AE39 (27 mBallstát an Aontais, an Ríocht Aontaithe, 4 thír CIS, an Íoslainn, Iosrael, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia, an Eilvéis, an Tuirc) 70 % ráta cumhdaigh FTTH/B, 244 mhilliún teach caite agus 121 milliún síntiúsóir FTTH/B amhail ó mhí Mheán Fómhair 2023.

BROCHURE |
Lámhleabhar Infheistíochta Leathanbhanda

Tá sé mar aidhm ag an lámhleabhar seo cabhrú le húdaráis phoiblí tionscadail leathanbhanda a phleanáil, a chur chun feidhme agus monatóireacht a dhéanamh orthu laistigh dá gcríocha.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean náisiúnta leathanbhanda na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh nasc iomlán idir an tSualainn agus tá spriocanna ann maidir le clúdach móibíleach agus maidir le naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht mhargaidh iomaíoch.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin mar sprioc aige ar fud na tíre.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé mar aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a chur ar fáil faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sé mar aidhm aici 100 Mbps a bhaint amach, a bheidh in-uasghrádaithe go gigighiotáin, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le clúdach 5G do gach ceantar uirbeach mór.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean náisiúnta leathanbhanda d’Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta Digitithe na hUngáire 2021-2030 sprioc de 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne agus 5G chun cinn. I mBíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar soláthar céimneach líonra atá bunaithe ar an iomaíocht agus atá bunaithe ar shnáithíní le cabhair ó chistí poiblí do cheantair nach bhfuil freastal ceart á dhéanamh orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá clúdach bunúsach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne An Bheilg Dhigiteach. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána eile nach bhfuil seirbhísí ardluais ar fáil...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) a sholáthar ar fud na tíre faoi 2030.