Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Chróit

Is é is aidhm don Phlean Náisiúnta um Fhorbairt Leathanbhanda 2021-2027 luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad a sholáthar do gach teaghlach agus an fhéidearthacht ann uasghrádú go 1 Gbps, agus 1 Gbps d’oifigí rialtais agus d’fhoirgnimh phoiblí amhail scoileanna agus saoráidí sláinte. Clúdóidh na líonraí 5G na príomhchathracha agus na príomhbhailte agus na mórbhealaí go léir.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

  • Is í an Aireacht Mara, Iompair agus Bonneagair (Ministarstvo mora, prometa i infrastructure)comhlacht riaracháin lárnach an stáit a bhfuil saineolas agus freagracht aige as tascanna riaracháin i réimse na cumarsáide leictreonaí lena n-áirítear beartas agus straitéis leathanbhanda. Tríd an Stiúrthóireacht um aerthrácht, cumarsáid leictreonach agus seirbhísí poist, tá sé i gceannas ar thograí a ullmhú le haghaidh straitéisí, staidéar, treoirlínte, clár agus pleananna cur chun feidhme. Bunaítear leis prionsabail agus cuspóirí ginearálta an bheartais maidir le forbairt líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí, lena n-áirítear bonneagar leathanbhanda.
  • Tá dhá scéim náisiúnta NGN arna gcistiú ag an Aontas á mbainistiúag an Aireacht Forbartha Réigiúnaí agus ag Cistí an Aontais ( Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije),an Clár Réime Náisiúnta um Fhorbairt Bonneagair Rochtana Leathanbhanda agus an Clár Náisiúnta um Fhorbairt Bonneagair Leathanbhanda Aisiompair.
  • Áirithíonn Údarás Rialála na Cróite do Thionscail Líonra HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)iomaíocht mhargaidh, fás cobhsaí agus timpeallacht le haghaidh nuálaíochtaí i margadh na cumarsáide leictreonaí agus na seirbhísí poist.

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Ghlac rialtas Phoblacht na Cróite an Plean Náisiúnta um Fhorbairt Leathanbhanda 2021-2027 i mí an Mhárta 2021. Freagraíonn an plean do chuspóirí 2025 maidir le Sochaí Ghigighiotáin na hEorpa, go páirteach do spriocanna digiteacha 2030 agus don Phlean Gníomhaíochta 5G don Eoraip. Is é is aidhm do phlean na Cróite nascacht le luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad a chur ar fáil do gach teaghlach, agus naisc shiméadracha 1 Gbps ar a laghad a chur ar fáil d’oifigí rialtais agus d’fhoirgnimh phoiblí amhail scoileanna agus saoráidí sláinte. Lorgaíonn sé líonraí 5G freisin i ngach príomhchathair agus baile agus feadh mórbhealaí móra.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

Mapáil leathanbhanda: Tá uirlis mhapála lárnach forbartha agus nuashonraithe ag HAKOM, tairseach GIS Idirghníomhach, a sholáthraíonn faisnéis faoi infhaighteacht rochtana leathanbhanda, plean comhdhlúite de bhonneagar cumarsáide móibílí chomh maith le foilseacháin rún maidir le himscaradh agus luasanna bandaleithid.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta

Is bratscéim náisiúnta státchabhrach leathanbhanda é an Creatchlár Náisiúnta um Bonneagar Leathanbhanda Aisiompair a Fhorbairt i Limistéir ina bhfuil Easpa Leasa Tráchtála Leordhóthanaigh le haghaidh Infheistíochtaí (ONP). Chomh maith le rialacha ginearálta maidir le státchabhair, tugann ONP treoirlínte freisin do bhardais áitiúla chun tionscadail aonair a chur i bhfeidhm laistigh de ONP. Is é EUR 257.9 milliún an cistiú (uasmhéid) iomlán measta ar an leibhéal náisiúnta don chlár réime, a bhfuil EUR 123.1 milliún de le maoiniú ó CFRE agus an EUR 134.8 milliún atá fágtha le cumhdach le hiasacht BEI. Is ionann an dá fhoinse cistiúcháin (iasacht CFRE agus BEI) agus deontais d’údaráis phoiblí ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach (cathracha, bardais agus contaetha). Meastar gurb ionann ranníocaíocht na gcistí príobháideacha i líonraí leathanbhanda NGA a chómhaoiniú le linn chur chun feidhme an Chláir agus EUR 120 milliún. Is é EUR 31.5 milliún meánbhuiséad bliantúil an Chláir idir 2016 agus 2023. Cinneadh Údarás Rialála na Cróite um Thionscail Líonra (HAKOM)mar shealbhóir ONP.

Clúdaíonn an clár náisiúnta do bhonneagar aisiompair leathanbhanda (NP-BBI) bearta státchabhrach do chuid aisiompair de líonra NGN i limistéir bhána agus tá sé mar aidhm aige aisiompar leathanbhanda náisiúnta NGN a fhorbairt, mar dheighleog líonra a nascann líonraí NGA agus croíghréasáin náisiúnta. D’fhormhuinigh an Coimisiún Eorpach an Clár agus cuirfear i gcrích é trí shamhail infheistíochta poiblí. Déanfar an bonneagar snáithíní éighníomhacha a dhearadh agus a thógáil agus a choinneáil faoi úinéireacht phoiblí bhuan. Tar éis an bonneagar a thógáil, tairgfear é d'oibreoirí ar an margadh ar théarmaí comhionanna. Bunaithe ar thorthaí na gcomhairliúchán poiblí, tá sé mar aidhm ag an gClár 540 lonnaíocht ar a laghad a chumhdach, a dtugtar tosaíocht dóibh ar dtús agus a shocraítear mar lonnaíochtaí spriocdhírithe (25 % den daonra ar a laghad), atá lonnaithe i gceantair fho-uirbeacha agus thuaithe na Cróite. Is é EUR 101.4 milliún buiséad (uasbhuiséad) foriomlán measta an bhirt, agus déanfar EUR 86.2 milliún (85 %) de sin a chistiú le CFRE agus déanfar an EUR 15.2 milliún (15 %) atá fágtha a chistiú le cistí náisiúnta. EUR 14.5 milliún atá i mbuiséad bliantúil na scéime don tréimhse 2017-2023.

Laistigh den Chomhaontú Comhpháirtíochta nua agus den chlár Oibríochtúil nua ‘Iomaíochas agus Comhtháthú’, tá dhá ghníomhaíocht beartaithe don tréimhse 2021-2027:

  • Scéim bonneagair leathanbhanda den chéad ghlúin eile: Trí bhonneagar ‘aisiompair’ leathanbhanda den chéad ghlúin eile a thógáil, mar aon le naisc le húsáideoirí deiridh, tacófar le luasanna rochtana 100 Meigighiotán in aghaidh an tsoicind (Mbps). Clúdaíonn an scéim 540 lonnaíocht tosaíochta a bhfuil níos mó ná 1.000 áitritheoir ag gach ceann acu, móide thart ar 5.800 lonnaíocht níos lú. Tá na háiteanna go léir a chumhdaítear leis an infheistíocht faoi bhun an mheáin náisiúnta go déimeagrafach, go sóisialta agus go heacnamaíoch. Suiteálfar thart ar 5.650 km de shnáithín. I gcás inar féidir, úsáidfear duchtanna atá ann cheana, cé go meastar go mbeidh gá le duchtanna nua ar feadh thart ar 45 % (thart ar 2.450 km) den snáithín a úsáidtear. Tá an scéim roinnte ina dhá aonad: cumhdaítear le ceann amháin tógáil bhonneagar aisiompair líonra na chéad ghlúine eile; cumhdaítear leis an gceann eile riaracháin phoiblí a nascadh leis an mbonneagar snáithín. Is é EUR 129,1 milliún an infheistíocht iomlán don scéim, agus ranníoc Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa EUR 86,2 milliún tríd an gClár Oibríochtúil “Iomaíochas agus Comhtháthú” don chlárthréimhse 2014-2020. Tagann an infheistíocht faoin tosaíocht ‘Úsáid Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide’. Ranníocann an Chróit EUR 42.5 milliún.
  • Infheistíochtaí in imscaradh líonraí fíor-ardacmhainne i limistéir NGA bán agus liath chuig úsáideoirí deiridh i gcomhréir leis an gClár chun tacú leis an Nascacht Dhigiteach, le ranníocaíocht EUR 57,5 milliún ón gCróit.

Áirítear i bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta na Cróite bearta nascachta chun nascacht a neartú mar bhunchloch d’aistriú digiteach na sochaí agus an gheilleagair. Is fiú thart ar EUR 106 mhilliún iad, tá sé d’aidhm acu seirbhísí nascachta líonraí fíor-ardacmhainneachta a sholáthar i gcomhréir le cuspóirí 2025 an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin:

  • Seirbhísí 100 Mbps do 100,000 teaghlach Crótach (700,000 áitritheoir) i 20 tionscadal in oiread aonad rialtais áitiúil, go háirithe chun an bhacainn nascachta ar theilea-obair agus ar chianfhoghlaim a shárú, go háirithe i gceantair thuaithe agus i measc grúpaí leochaileacha amhail mic léinn ó theaghlaigh faoi mhíbhuntáiste nó iad siúd atá faoi mhíchumas,
  • 1 Seirbhísí Gbit do gach mórspreagthóir socheacnamaíoch amhail scoileanna, ollscoileanna, ionaid taighde, moil iompair, ospidéil, údaráis riaracháin phoiblí agus gnólachtaí.

Díreofar ar na nithe seo a leanas le hinfheistíochtaí eile RRF dar luach thart ar EUR 20 milliún: (i) bonneagar éighníomhach cumarsáide leictreonaí a thógáil chun rochtain a sholáthar ar sheirbhísí líonraí fíor-ardacmhainneachta agus 5G i limistéir thuaithe agus i limistéir inar tearc an daonra i gcás nach bhfuil aon dálaí margaidh ann chun infheistíocht phríobháideach a mhealladh’; agus (ii) cumhdach 5G i limistéir uirbeacha agus sna príomhbhealaí iompair trastíre (conairí 5G). Tá thart ar 55 % de na teaghlaigh a chumhdaítear leis na bearta sin i gceantair thuaithe, tá 26 % díobh i gceantair fho-uirbeacha, agus níl ach 19 % díobh i gceantair uirbeacha. Infheisteofar thart ar EUR 400,000 i ngníomhaíochtaí athchóirithe maidir le bacainní a laghdú agus treoirlínte maidir le tógáil agus deonú ceadanna chomh maith le nósanna imeachta comhchuibhithe.

Ina treochlár chun an Bosca Uirlisí um Nascacht a chur chun feidhme, d’fhógair an Chróit pleananna chun aghaidh a thabhairt ar na príomhbhacainní ar imscaradh éifeachtúil líonraí fíor-ardacmhainneachta, amhail srianta pleanála, nósanna imeachta níos tapúla ar chearta slí, agus an gá atá le comhlacht comhordúcháin a bhunú chun ceadanna a láimhseáil agus treoirlínte a tharraingt suas maidir le táillí a chur i bhfeidhm.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Chróit

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treánna, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tSochaí (DESI) maidir le cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúla.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Cróitis

Sonraí teagmhála

BCO na Cróite (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): Údarás Rialála na Cróite um Thionscail Líonra, Roinn na gClár Forbartha (HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

Seoladh: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Ságrab, an Chróit
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +385 1 700 7399
Suíomh gréasáin

An Aireacht Mara, Iompair agus Bonneagair (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)

Seoladh: Prisavlje 14, 10000 Zagreb, An Chróit
Déan teagmháil trí ríomhphost1 nó ríomhphost2
Fón: +385 1 6169 -060 / -110
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Seachtain Réigiúin an Aontais Eorpaigh: An bhearna dhigiteach a dhúnadh trí thacú le bonneagar digiteach do réigiúin chliste agus inbhuanaithe

Maidir leis an téama ‘fás cliste agus inbhuanaithe do réigiúin’, tugtar aghaidh sa cheardlann seo ar shaincheist chriticiúil na deighilte digití, agus scrúdú á dhéanamh ar na hiarmhairtí atá aici ar chomhtháthú sóisialta agus ar fhás foriomlán san Aontas Eorpach.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.