Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska inicijativa „1 milijun genoma”

Inicijativom 1+ milijun genoma (1+MG) može se poboljšati prevencija bolesti, omogućiti personaliziranije liječenje i poduprijeti revolucionarna istraživanja.

Što je vodeća inicijativa 1+MG?

Ciljje vodeće inicijative EU-a „1+ milijun genoma” (1+MG) omogućiti siguran pristup genomici i odgovarajućim kliničkim podacima diljem Europe kako bi se poduprla revolucionarna istraživanja i donošenje zdravstvenih politika te potaknulo personalizirano liječenje s potencijalom za poboljšanje prevencije bolesti. To je jedan od najvećih svjetskih projekata u području genomike i uglavnom pridonosi postavljanju globalnih standarda u tom području.

Genomika postaje sve važnija na globalnoj razini. Europska unija stavlja snažan naglasak na genomsku suradnju i istraživanje koji su usmjereni na građane i prilagođeni pacijentima. U okviru te obveze EU osigurava primjenu najviših standarda za upotrebu, pristup i pohranu genomskih podataka. Inicijativa 1+ milijun genoma (1+MG), jedan od najvećih svjetskih projekata u tom području, ima ključnu ulogu u postavljanju globalnih standarda. Nadalje, njegova povezanost s europskim prostorom za zdravstvene podatkedodatno će potaknuti informiranje koje bi moglo koristiti istraživačima, zdravstvenim djelatnicima i, u konačnici, svim građanima.

Tijekom Digitalnog dana 2018. 25 država članica EU-a, Ujedinjena Kraljevina i Norveška potpisale su 10. travnja 2018. izjavudržava članica usmjerenu na jačanje napora za uspostavu europske podatkovne infrastrukture za genomske podatke i provedbu zajedničkih nacionalnih pravila kojima se omogućuje objedinjeni pristup podacima. Inicijativa je dio programa EU-a za digitalnu transformaciju zdravstva i skrbi i usklađena je s ciljevimaeuropskog prostora zazdravstvene podatke. 

Koje su koristi za građane EU-a?

Genomika ima potencijal za revoluciju zdravstvene skrbi na mnogo načina. To može dovesti do razvoja usmjerenijih personaliziranih lijekova,terapija i intervencija. Također može omogućiti bolju dijagnostiku, potaknuti prevenciju i učinkovitije koristiti oskudne resurse. Od raka do rijetkih bolesti, neurobolesti i prevencije, genomika može znatno poboljšati zdravstvene uvjete građana EU-a.

Jednako važno, genomika ima potencijal za poboljšanje učinkovitosti, dostupnosti, održivosti i otpornosti zdravstvenih sustava u Europskoj uniji.


Personalizirana medicina ima za cilj ponuditi prilagođene pristupe prevenciji i liječenju za pojedinačne pacijente. Iako nije utvrđena univerzalno dogovorena definicija, uzaključcima Vijeća EU-a iz 2015. personalizirana medicina opisanaje kao: „Medicinski model koji upotrebljava karakterizaciju fenotipova i genotipova pojedinaca (npr. molekularno profiliranje, medicinsko snimanje, podaci o načinu života) za prilagodbu prave terapijske strategije za pravu osobu u pravo vrijeme i/ili za utvrđivanje predispozicije za bolest i/ili za pravodobnu i ciljanu prevenciju”.


Koji su ciljevi?

Zemljepotpisnice formulirale su glavne ciljeve 1 + MG: 

Kako bi formalizirala i olakšala suradnju i koordinaciju na strateškoj razini, Komisija je osnovala skupinu 1+MG, posebnu skupinu predstavnika zemalja potpisnica. Njegovih 12 specijaliziranih radnih skupina okuplja nacionalne stručnjake kako bi definirali specifikacije i formulirali smjernice za provedbu ciljeva Deklaracije 1+MG. Skupinom supredsjedaju Komisija (GU CNECT) i predstavnik države članice EU-a (trenutačno Finska). 

Provedba Izjave: plan djelovanja 1+MG

Zemlje potpisnice odlučile su provesti inicijativu 1+MG u skladu s planom u dvije faze (2018.–2022. i 2023.–2027.)u kojem su detaljno opisane njihove aktivnosti u četiri dimenzije: upravljanje, okvir povjerenja, infrastruktura i podaci.

 

Provedba deklaracije 1+MG i planova za razdoblje od 2018. do 2027. Vremenski okvir podijeljen je u dvije glavne faze: Projektiranje i pojačanje; Faza ispitivanja: Ta faza traje od 2018. do 2022. Scale-Up & Faza održivosti: Ta faza traje od 2022. do 2027. Istaknuta su ključna područja interesa, a ona uključuju: Upravljanje: Tijekom faze osmišljavanja i testiranja naglasak je na suradnji i koordinaciji. U fazi rasta i održivosti naglasak se preusmjerava na provedbu i održivost. Okvir povjerenja: U početku su postojali pregled stanja i izrada okvira povjerenja. Nakon toga slijedi faza preuzimanja obveza i provedbe. Infrastruktura: U ranim fazama rješavaju se zahtjevi i dokaz koncepta. Kako projekt napreduje, uvođenje i širenje postaju ključni. Podaci: U početku su postojali pregled stanja, olakšan pristup i lokalni redoslijed. Kasnije dolazi do usklađivanja, udruženog pristupa i lokalnog sekvenciranja s globalnom perspektivom. Na kronologiji su istaknute godine 2018., 2022. i 2027.

U prvoj fazi projektom „Višeod milijun genoma”(B1MG) u okviru programa Obzor 2020.na operativnoj se razini podupirala i koordinirala provedba Plana. Olakšala je postizanje dogovora o uspostavi infrastrukture, pravnim i tehničkim smjernicama, standardima za podatke, zahtjevima i najboljim praksama kako bi se omogućio pristup podacima (kako je detaljno opisano u odjeljku Glavni ishodi i rezultati). Osim toga, B1MG je proširio svoj fokus izvan same inicijative, s ciljem stvaranja održive infrastrukture za razmjenu podataka. Tom će se infrastrukturom poboljšati razumijevanje bolesti za znanstvenike, poduprijeti personalizirana medicina za kliničare, pomoći pacijentima, poboljšati učinkovitost zdravstvenog sustava i pridonijeti europskom gospodarstvu.

Glavni ishodi i rezultati prve faze inicijative 1+MG (vidjeti odjeljak Glavni ishodi i rezultati u nastavku) predstavljeni su nainternetskim stranicama Okvira1+MG koje su uspostavljene u okviru projekta B1MG. U tom su repozitoriju objedinjene preporuke, smjernice i najbolje prakse stručnjaka iz EU-a kako bi se ispunila vizija Inicijative da se osigura siguran pristup genomici i zdravstvenim podacima u cijeloj Europi.

U studenome 2022. pokrenut je projektinfrastrukture za genomske podatke (GDI), sufinanciran u okviru programa Digitalna Europa,čime je obilježen početak faze rasta i održivosti inicijative 1+MG. GDI je glavno sredstvo za infrastrukturnu provedbu uspostavom decentralizirane podatkovne infrastrukture za pristup genomskim i kliničkim podacima diljem Europe. Time se omogućuje distribuirano učenje za različite primjene, omogućuje upravljanje pristupom podacima i održivi koordinacijski mehanizmi, ali i doprinosi poboljšanju interoperabilnosti genomskih i kliničkih podataka za pristup. U okviru projekta osmišljava se i provodi sveobuhvatna komunikacijska strategija čiji je cilj informiranje građana i jačanje njihova povjerenja, što je ključno za uspjeh inicijative.

Skupina 1+MG odobrila je 14. studenoga 2023. plan (.pdf)za drugu fazu inicijative (faza rasta i održivosti). U Planu za razdoblje 2023.–2027. utvrđuju se aktivnosti za provedbu zajedničkih preporuka i smjernica. To uključuje uspostavu i početni rad tehničke infrastrukture s istraživačkim pilot-projektima za kliničke slučajeve, generiranje dodatnih kvalitetnih podataka, stvaranje nacionalnih koordinacijskih mehanizama i povezivanje te infrastrukture s europskim prostorom za zdravstvene podatke i drugim relevantnim inicijativama EU-a.

Taj važan korak približava Europu ostvarenju cilja omogućivanja sigurnog prekograničnog pristupa genomskim podacima kako bi se unaprijedilo istraživanje i personalizirana skrb u Europi. Do 2024. najmanje šest država članica EU-a uvest će zajedničke specifikacije i moći će upravljati pristupom genomskim podacima. Do 2026. operativna infrastruktura bit će uspostavljena u 15 zemalja.

Genom Europe

Genom Europe veliki je višedržavni projekt sufinanciran u okviruprograma DigitalnaEuropa, koji će se pokrenuti 2024. Okupit će europske zemlje kako bi izgradile visokokvalitetnu europsku mrežu nacionalnih genomskih referentnih kohorti koje predstavljaju europsko stanovništvo. Pridonijet će ciljevima Deklaracije 1+MG i blisko surađivati s projektima financiranima sredstvima EU-a kojima se ona provodi.

Sve uključene zemlje generirat će, putem sekvenciranja cijelog genoma, nacionalni referentni skup podataka o genomima koji se temelji na njihovoj nacionalnoj populaciji, uključujući zdrave i bolesne jedinke, u skladu sa zajednički uspostavljenim smjernicama „spremnima za 1+MG”. Skup podataka svake zemlje činit će zasebnu jedinstvenu nacionalnu referentnu zbirku. Nacionalnim zbirkama, koje su međusobno povezane s pomoću infrastrukture za genomske podatke 1+MG, uspostavit će se vrhunski europski referentni podatkovni resurs: Genom Europe. Ta baza podataka uključivat će podatke o najmanje 100 000 građana za medicinska istraživanja i inovacije, personalizirane pristupe u zdravstvenoj skrbi i mjere prevencije bolesti. Genom Europe, za koji se očekuje da će imati velike učinke zbog ekonomije razmjera, osigurat će i dosljednu primjenu dogovorenih zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka i mjera kvalitete u svim nacionalnim skupovima podataka. 

Glavni ishodi i rezultati

Opće informacije:

Tehnička infrastruktura:

Pravni, etički i upravljački aspekti:

Integracija i kvaliteta podataka:

Provedba zdravstvene skrbi:

Najnovije vijesti

Komisija poziva na ulaganje više od 176 milijuna eura u digitalne kapacitete i tehnologiju

Europska komisija objavila je novi skup poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa rada programa Digitalna Europa za razdoblje 2023.–2024. kako bi ojačala digitalne kapacitete u cijelom EU-u. Ti su pozivi otvoreni poduzećima, javnim upravama i drugim subjektima iz država članica EU-a, zemalja EFTA-e/EGP-a i pridruženih zemalja. Proračun za taj skup poziva iznosi više od 176 milijuna eura.

Povezani sadržaj

Šira slika

e-zdravlje

Europska komisija nastoji građanima omogućiti pristup sigurnim i kvalitetnim digitalnim uslugama u zdravstvu i skrbi.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Upravljanje zdravstvenim podacima

Europska komisija donijela je Komunikaciju i radni dokument službi Komisije o digitalnoj transformaciji zdravstva i skrbi radi poticanja djelovanja Europske unije.

stručnjaci za e-zdravstvo

Europska komisija osnovala je dvije stručne skupine koje rade na e-zdravstvu: skupina dionika e-zdravstva i privremena radna skupina za e-zdravstvo.