Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas iniciatīva “1+ miljons genomu”

Iniciatīvai 1+ miljons genomu ir potenciāls uzlabot slimību profilaksi, nodrošināt personalizētāku ārstēšanu un atbalstīt revolucionārus pētījumus.

    Attēlā rakstīts “1+miljons genomu”

Iniciatīvas “1+ miljons genomu” (1+ MG) mērķis ir nodrošināt drošu piekļuvi genomikai un attiecīgajiem klīniskajiem datiem visā Eiropā labākai pētniecībai, personalizētai veselības aprūpei un veselības politikas veidošanai. Kopš Digitālās dienas 2018 24 ES valstis, Apvienotā Karaliste un Norvēģija parakstīja dalībvalstu deklarāciju par centienu pastiprināšanu, lai izveidotu Eiropas datu infrastruktūru genomiskajiem datiem un īstenotu kopīgus valsts noteikumus, kas ļauj piekļūt apvienotiem datiem. Šī iniciatīva ir daļa no ES darba kārtības veselības un aprūpes digitālajai pārveidei un ir saskaņota ar Eiropas veselības datu telpas mērķiem.

Kāds ir ieguvums ES pilsoņiem?

Genomikai ir potenciāls daudzējādā ziņā revolucionizēt veselības aprūpi. Tas varētu novest pie mērķtiecīgāku personalizētu zāļu, terapiju un intervenču izstrādes. Tā varētu arī nodrošināt labāku diagnostiku, veicināt profilaksi un efektīvāk izmantot ierobežotos resursus. No vēža līdz retām slimībām līdz neiroslimībām un profilaksei genomika var ievērojami uzlabot ES iedzīvotāju veselības stāvokli.

Tikpat svarīgi ir tas, ka genomikai ir potenciāls uzlabot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti, pieejamību, ilgtspēju un noturību Eiropas Savienībā.

Ko parakstītāji cenšas sasniegt?

Parakstītājvalstīm ir dažādi mērķi. Starp tiem ir:

  • nodrošināt, ka visā ES ir pieejama atbilstoša tehniskā infrastruktūra, nodrošinot drošu un apvienotu piekļuvi genomiskajiem datiem;
  • pārliecināties, ka genomikas ētiskā un juridiskā ietekme ir skaidra un ņemta vērā;
  • nodrošināt, ka plaša sabiedrība un politikas veidotāji dalībvalstīs un parakstītājvalstīs ir labi informēti par genomiku, lai nodrošinātu tās ieviešanu veselības aprūpes sistēmās un integrāciju personalizētā veselības aprūpē.

ES kā pasaules mēroga dalībniece genomikā

Mēs dzīvojam laikmetā, kad genomika kļūst arvien nozīmīgāka visā pasaulē. Eiropas Savienības genomiskajai sadarbībai un pētniecībai jābūt vērstai uz iedzīvotājiem un pacientiem draudzīgai. Tai jānodrošina, ka genomikas datu izmantošanai, piekļuvei un glabāšanai tiek piemēroti visaugstākie standarti. 1+MG ir viens no pasaules lielākajiem šāda veida projektiem un galvenokārt palīdz noteikt globālus standartus šajā jomā. Savienojums ar Eiropas veselības datu telpu nodrošinās papildu stimulu informācijas potenciālam, kas galu galā nāks par labu pētniekiem, veselības aprūpes speciālistiem un visiem iedzīvotājiem.

Deklarācijas īstenošana

Sarežģītas datu infrastruktūras izveide genomiskajiem un klīniskajiem datiem ir kopīgs uzdevums, kurā iesaistītas dažādas ieinteresētās personas. Tie ietver veselības aprūpes speciālistus, speciālistus, pētniekus, lēmumu pieņēmējus, pacientu organizācijas un daudz ko citu.

Parakstītājvalstu ievadsanāksme notika 2018. gada 21. septembrī Briselē. Kopš tā laika viņi regulāri tiekas savā starpā un 12 specializētās darba grupās, lai noteiktu specifikācijas un formulētu pamatnostādnes genomikas īstenošanai visā Eiropā saskaņā ar 1+MG deklarāciju.

Komisija 2020. gada beigās izveidoja īpašu ekspertu grupu (1+MG grupa), lai formalizētu un atvieglotu sadarbību un koordināciju parakstītājvalstu pārstāvju līmenī. Grupas līdzpriekšsēdētāji ir Komisija un viens ES valsts pārstāvis.

1+MG ceļvedis

Lai sasniegtu 1+MG deklarācijas mērķus, parakstītāji īsteno iniciatīvu “1+ miljons genomu”, izmantojot divpakāpju ceļvedi, kurā sīki izklāstītas to darbības četrās dimensijās: pārvaldība, uzticamības sistēma, infrastruktūra un dati.

Diagramma, kurā parādīts ceļvedis 2018.–2027. gadam

Pirmajā posmā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projekts “Pārsniedz 1 miljonu genomu” (B1MG) atbalsta un koordinē ceļveža īstenošanu operatīvajā līmenī, noslēdzot vienošanos par infrastruktūras izveidi, juridiskām un tehniskām norādēm, datu standartiem un prasībām un paraugpraksi, lai nodrošinātu piekļuvi datiem. Tas attiecas arī uz iniciatīvu par ilgtspējīgas datu apmaiņas infrastruktūras izveidi. Tas palīdzēs ārstiem turpināt personalizētu medicīnu, sniegs labumu pacientiem, aktivizēs veselības aprūpes sistēmu efektivitāti, palīdzēs zinātniekiem veidot labāku izpratni par slimībām un novatoriem, lai veicinātu un veicinātu Eiropas ekonomiku.

2022. gada novembrī tika uzsākts projekts Genomic Data Infrastructure (GDI), kas līdzfinansēts saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”, iezīmējot 1+MG iniciatīvas izvēršanas un ilgtspējas posma sākumu. Tā izveidos apvienotu datu infrastruktūru genomiskajiem un klīniskajiem datiem visā Eiropā, kas ļaus izplatīt mācīšanos dažādiem lietošanas gadījumiem, nodrošinās datu piekļuves pārvaldību un ilgtspējīgu koordinācijas mehānismu un palīdzēs uzlabot to genomisko un klīnisko datu savstarpējo izmantojamību, kas darīti pieejami piekļuvei. Projekts arī izstrādās un īstenos visaptverošu komunikācijas stratēģiju, kuras mērķis ir informēt iedzīvotājus un nodrošināt viņu uzticēšanos, kas ir galvenais priekšnoteikums šo centienu sekmīgai īstenošanai. 

Eiropas genoms

Eiropas genoms ir daudzvalstu projekts, kas izstrādāts un koordinēts ar B1MG atbalstu. Tā apvieno Eiropas valstis, lai izveidotu augstas kvalitātes Eiropas nacionālo genomisko references kohortu tīklu, kas pārstāv Eiropas iedzīvotājus. 

Visas iesaistītās valstis, izmantojot veselu genoma sekvencēšanu, ģenerē valsts genomikas atsauces datu kopu, pamatojoties uz savas valsts iedzīvotāju kohortu, un tas viss notiek saskaņā ar kopīgi izstrādātām “1+MG necaurlaidīgām” pamatnostādnēm. Katras valsts datu kopa pati par sevi veidos unikālu valsts atsauces datu vākšanu. Šī kolekcija dos labumu valstu personalizētām veselības aprūpes un profilakses stratēģijām.

Kopā, izmantojot 1+MG iniciatīvu, valstu kolekcijas izveidos pasaules līmeņa Eiropas atsauces datu resursu (The Genome of Europe) veselības aprūpes pētniecībai un inovācijai.

Galvenie rezultāti un rezultāti

Vispārīga informācija:

Tehniskā infrastruktūra:

Juridiskie, ētiskie un pārvaldības aspekti:

Datu integrācija un kvalitāte:

Veselības aprūpes īstenošana:

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

e-veselība

Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un augstas kvalitātes digitālajiem pakalpojumiem veselības un aprūpes jomā.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

Veselības datu pārvaldība

Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu un dienestu darba dokumentu par veselības un aprūpes digitālo pārveidi, lai veicinātu Eiropas Savienības rīcību.

e-veselības eksperti

Eiropas Komisija izveidoja divas ekspertu grupas, kas strādā e-veselības jomā: e-veselības nozares ieinteresēto personu grupa un pagaidu e-veselības darba grupa.