Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

    Flaga Łotwy

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Łotwie

Łotwa dąży do zapewnienia równych i wysokiej jakości usług łączności elektronicznej w całym kraju wszystkim mieszkańcom, instytucjom rządowym i lokalnym, przedsiębiorstwom i podmiotom stymulującym rozwój społeczno-gospodarczy. Zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich planuje się zwiększenie prędkości do co najmniej 100 Mb/s do gigabitu, a także objęcie zasięgiem sieci 5G wszystkich dużych obszarów miejskich. W ramach projektu dotyczącego sieci szerokopasmowych zwiększa się zasięg w regionach wiejskich Łotwy, ponieważ operatorzy są w stanie świadczyć usługi dostępu przy użyciu neutralnej pasywnej infrastruktury optycznej wspieranej w ramach programów pomocy państwa. Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego określone w planie rozwoju sektora łączności elektronicznej na lata 2021–2027, a także w wytycznych dotyczących transformacji cyfrowej na lata 2021–2027, zatwierdzonych w 2021 r. Krajowy plan działania dotyczący sieci 5G został zatwierdzony przez Radę Ministrów w lutym 2020 r.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego w planie rozwoju sektora łączności elektronicznej na lata 2021–2027, który został zatwierdzony w 2021 r. Plan reguluje politykę sektora łączności na całej Łotwie. Grupami docelowymi planu są przedsiębiorstwa łączności elektronicznej, regiony planowania, samorządy lokalne i mieszkańcy. Plan ma na celu ułatwienie przejścia na sieci łączności o bardzo dużej przepustowości, które będą w stanie zapewnić użytkownikom końcowym usługi dostępu do internetu o prędkości transmisji danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. W planie określono dwa kierunki działania: a) rozwój szerokopasmowej infrastruktury łączności elektronicznej oraz b) bezpieczeństwo sieci i usług łączności elektronicznej.

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość dostępnego finansowania publicznego, wysiłki skoncentrują się, bez zastępowania inwestycji prywatnych, na obszarach, w których ze względów gospodarczych operatorzy łączności elektronicznej nie są zainteresowani rozmieszczaniem infrastruktury lub robią to w niewystarczającym stopniu.

Łotwa przyjęła wytyczne dotyczące transformacji cyfrowej na lata 2021–2027. Jest to nadrzędna strategia transformacji cyfrowej kraju, obejmująca edukację i umiejętności w zakresie ICT, dostęp do internetu, nowoczesną i wydajną administrację publiczną, e-usługi i treści cyfrowe dla społeczeństwa. W wytycznych określono wizję równego, szybkiego i wysokiej jakości świadczenia usług łączności elektronicznej na całym terytorium Łotwy dla wszystkich mieszkańców, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw, aby zapewnić co najmniej minimum niezbędne do zapewnienia dostępności infrastruktury komunikacyjnej dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego. Celem jest:

  • Wszystkie gospodarstwa domowe mają dostęp do połączenia internetowego o prędkości pobierania co najmniej 100 Mb/s, którą można zwiększyć do prędkości gigabitowej, oraz
  • 50 % zasięgu sieci 5G we wszystkich dużych obszarach miejskich (na Łotwie – w Rydze, Jełgawie, Lipawie, Daugavpils) oraz we wszystkich arteriach transportu lądowego.

Główne środki i instrumenty finansowe na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

  • Środki regulacyjne: Rozporządzenia Rady Ministrów zapewniają inwestorom, którzy rozwijają sieci światłowodowe, możliwość interweniowania we wspólnych projektach z innymi akceptantami (art.43).
  • Realizacja projektu dotyczącego sieci szerokopasmowych postępuje w dobrym tempie. Wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) projekt polega na rozmieszczeniu światłowodów ciemnych i punktów dostępu do centrum gmin na obszarach wiejskich, które obecnie nie są obsługiwane przez NGN i na których nie ma planów rozwoju NGN (obszary „białe” zdefiniowane zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi sieci szerokopasmowych). Prywatni dostawcy muszą dostarczyć ostatnią milę, na którą nie przewiduje się wsparcia publicznego.
  • W kwietniu 2017 r. parlament łotewski przyjął środki transpozycji dyrektywy w sprawie redukcji kosztów, w szczególności nową ustawę o szybkich sieciach szerokopasmowych.
  • W swoim planie działania na rzecz wdrożenia zestawu narzędzi łączności Łotwa ogłosiła plany uproszczenia procedury wydawania zezwoleń na budowę sieci łączności elektronicznej. Celem jest ocena możliwości dorozumianej zgody i przyspieszonej procedury w odniesieniu do praw drogi, dalszy rozwój pojedynczego punktu informacyjnego i uproszczenie rozmieszczania małych komórek. Powołano grupę roboczą w celu oceny śladu środowiskowego sieci łączności elektronicznej.
  • Łotewski plan odbudowy i zwiększania odporności obejmuje dwa działania dotyczące infrastruktury łączności, których łączny budżet wynosi 16,5 mln euro, co stanowi 4 % budżetu cyfrowego RRP. Będą one dotyczyć łączności „ostatniej mili” na obszarach wiejskich i infrastruktury pasywnej w korytarzu Via Baltica 5G. Środek rozwoju infrastruktury szerokopasmowej lub sieci o bardzo dużej przepustowości przewiduje zapewnienie łączności 1500 gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, szkołom, szpitalom i innym budynkom publicznym na obszarach wiejskich. Dysponuje budżetem w wysokości 4 mln euro. Inwestycja w wysokości 12,5 mln euro na budowę infrastruktury pasywnej w korytarzu Via Baltica w celu zapewnienia zasięgu 5G ma na celu zapewnienie 100-procentowej dostępności światłowodowych usług dosyłowych wzdłuż łotewskiej części Via Baltica.

Dane dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych na Łotwie

Najnowsze dane dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium Sieci 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

łotewski

Dane kontaktowe

BCO Latvia (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Ministerstwo Transportu (Satiksmes ministrija)

Adres: Gogoļa iela 3, 1743 Ryga, Łotwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: +371 26082733
Strona internetowa

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Adres: Peldu iela 25, 1494 Ryga, Łotwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: +371 67026533
Strona internetowa

Komisja ds. Usług Publicznych (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)

Adres: Ūnjias iela 45, 1039 Ryga, Łotwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: + 371 67097200
Strona internetowa

Rada Konkurencji (Konkurences padome)

Adres: Brīvības iela 55, 1010 Ryga, Łotwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: +371 67282865
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Sprawozdanie z działalności sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej na lata 2023–2024

W niniejszej broszurze przedstawiono główne działania, cele szczegółowe i najważniejsze punkty programu rocznego sieci Europejskich Urzędów Kompetencji Szerokopasmowych (BCO) na lata 2023–2024.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...