Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

    flaga Malty

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Malcie

Malta osiągnęła już cel 100 % zasięgu szerokopasmowego z prędkością 30 Mb/s. Cel na 2020 r. dotyczący 50 % gospodarstw domowych posiadających subskrypcje o przepustowości powyżej 100 Mb/s został uwzględniony w strategii cyfrowej Malty na lata 2014–2020.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

  • Dziedzina rozwoju sieci szerokopasmowych wchodzi w zakres kompetencji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Malta Information Technology Agency jest głównym motorem polityki, programów i inicjatyw w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzie.
  • Krajowym organem regulacyjnym ds. łączności elektronicznej i zarządzania widmem jest Malta Communications Authority (MCA). Poprzez swoje ramię społeczeństwa informacyjnego MCA wdraża szereg środków pobudzających popyt, mających na celu zwiększenie wykorzystania superszybkich usług szerokopasmowych. Obejmuje to umożliwienie ludziom posiadania umiejętności i świadomości na temat tego, w jaki sposób internet może być wykorzystywany, na przykład w celu osiągnięcia lepszej jakości życia, poprzez spersonalizowane informacje na portalach eGov, handel elektroniczny i bankowość internetową oraz udogodnienia dla zdrowia i opieki społecznej. Ponadto MCA ma szereg inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu wspierania wzrostu gospodarczego. Obejmuje to promowanie chmury obliczeniowej jako innowatora/innowatora biznesowego, mentoring, szkolenia i doradztwo ukierunkowane specjalnie na wykorzystanie technologii cyfrowych i innych ukierunkowanych działań wspierających rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza wśród MŚP.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Malta opublikowała strategię cyfrową Malty na lata 2014–2020. Działania priorytetowe dla Malty to dalsza rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej. Strategia Malty ma na celu zapewnienie 100 % zasięgu przy 30 Mb/s i 50 % wskaźnika absorpcji dla 100 Mb/s do 2020 r. Realizacja tej polityki krajowej obejmuje neutralność technologiczną i otoczenie konkurencyjne. W strategii cyfrowej Malty podkreśla się zarówno aspekty związane z podażą, jak i popytem w zakresie wdrażania sieci, współdzielenia istniejącej infrastruktury, a także promowanie IPv6 jako przygotowania do internetu rzeczy (IoT).

Przygotowywana jest nowa strategia cyfrowa Malty, obejmująca krajowy plan w zakresie sieci szerokopasmowych, a jej publikacja jest opóźniona.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych na Malcie

W odniesieniu do najnowszych danych dotyczących zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięg różnych technologii szerokopasmowych i kosztów należy sprawdzić w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

Język angielski

Dane kontaktowe

BCO Malta (krajowy urząd ds. kompetencji w zakresie sieci szerokopasmowych): Urząd ds. Komunikacji Maltańskiej

Adres e-mail: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta Kontakt przez e-mail Telefon: +35 6 9943 4552 Strona internetowa

Biuro premiera, sekretarz parlamentarny ds. usług finansowych, gospodarki cyfrowej i innowacji

Adres e-mail: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta Kontakt przez e-mail Telefon: +356 2200 1467 Strona internetowa

Malta Agencja Technologii Informacyjnych

Adres e-mail: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta Kontakt przez e-mail Telefon: +35 621 23 47 10 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

EU support to rural revitalisation through broadband roll-out and smart solutions

High-speed broadband and smart solutions are important for the revitalisation of many rural areas.

SPRAWOZDANIE/BADANIE |
Łączność cyfrowa w celu przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich

Najnowsze badanie Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) wprowadza rozpoznawczą koncepcję „pojedynczych miejsc” w Europie. Jak wyjaśniono w wywiadzie wideo, takie miejsca są podatne na zagrożenia pod względem niewystarczającego wyposażenia lokalnego, dostępności lub łączności.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przyjmuje zmienione zasady pomocy państwa w odniesieniu do sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska przyjęła zmieniony komunikat w sprawie pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych. W zmienionych wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych określono zasady, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać środki pomocy państwa zgłoszone przez państwa członkowskie w celu wsparcia budowy i upowszechnienia sieci szerokopasmowych w UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy w Luksemburgu

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z celem gigabitowego dostępu szerokopasmowego w całym kraju jest jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia szerokopasmowa została włączona do szerszej strategii politycznej Digital Belgium. Celem krajowego planu dotyczącego stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi dużych prędkości są...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.