Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Malcie

Maltańska polityka w zakresie łączy szerokopasmowych jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

    Flaga Malty

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Malcie

Malta Diġitali 2022–2027 koncentruje się na transformacji wymaganej przez aspekt cyfrowy, mającej na celu lepsze społeczeństwo i kwitnącą gospodarkę.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Malta Diġitali 2022–2027 opiera się na postępach w realizacji poprzedniej strategii Malty w zakresie cyfrowej Malty na lata 2014–2020. Wizją jest ustanowienie technologii cyfrowej jako kluczowej siły napędowej transformacji niezbędnej do:

  • Poprawa jakości życia obywateli Malty, umożliwienie rozwoju przedsiębiorstw i zwiększenie dostępności usług rządowych.
  • Osiągnięcie wzrostu gospodarczego dzięki innowacjom i dalszemu strategicznemu skupieniu się na konkretnych ważnych obszarach społecznych i gospodarczych.

Wymiar cyfrowy jest uważany za siłę napędową transformacji prowadzącej do lepszego społeczeństwa i kwitnącej gospodarki. Jednym z nadrzędnych celów strategii jest nadanie priorytetu inwestycjom w techniczne i infrastrukturalne zdolności cyfrowe. Rozporządzenie i prawodawstwo, infrastrukturę i finansowanie uznaje się za ogólne strategiczne czynniki umożliwiające transformację cyfrową. Jednym z planowanych działań jest wspieranie ciągłych inwestycji w lokalną i międzynarodową łączność cyfrową, zapewnienie szerszego dostępu do internetu oraz wzmocnienie odporności maltańskiej infrastruktury krajowej. Malta Diġitali opiera się na podejściu rynkowym, które wydaje się wykonalne z uwagi na wysoką gęstość zaludnienia.

Maltańska Agencja Technologii Informacyjnych (MITA) opublikowała strategię cyfrową MITA na lata 2021–2023. Strategia ma na celu m.in. wzmocnienie podstawowych usług i łączności pod względem odporności, bezpieczeństwa i redundancji.

Malta wydała w 2018 r. krajowy plan działania na rzecz pasma UHF o częstotliwości 470–790 MHz, a także dokument do dyskusji i ankietę na temat popytu na sieć 5G i przyszłych modeli biznesowych. W kierunku wykonalnego wdrożenia 5G w 2019 r., z odniesieniami do celów społeczeństwa gigabitowego 5G.

W maltańskim planie odbudowy i zwiększania odporności przewidziano 67,6 mln EUR (26 %) na transformację cyfrową. Oczekuje się, że duża ich część przyczyni się do osiągnięcia celów cyfrowej dekady. Żadne z działań w ramach RRP nie jest jednak ukierunkowane na cele w zakresie infrastruktury cyfrowej.

Dane dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych na Malcie

Najnowsze dane dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium Sieci 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

Dane kontaktowe

BCO Malta (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Maltański Urząd Komunikacji

Adres: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta
Kontakt przez e-mail
Telefon: +35 6 9943 4552
Strona internetowa

Kancelaria Premiera, sekretarz parlamentarna ds. usług finansowych, gospodarki cyfrowej i innowacji

Adres: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta
Kontakt przez e-mail
Telefon: +356 2200 1467
Strona internetowa

Maltańska Agencja Technologii Informacyjnych

Adres: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta
Kontakt przez e-mail
Telefon: +35 621 23 47 10
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...