Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

    flaga Chorwacji

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Chorwacji

Krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 ma na celu zapewnienie prędkości pobierania co najmniej 100 Mb/s wszystkim gospodarstwom domowym z możliwością modernizacji do 1 Gbps i 1 Gbps dla urzędów rządowych i budynków publicznych, takich jak szkoły i placówki opieki zdrowotnej. Sieci 5G mają obejmować wszystkie główne miasta i miasta oraz główne autostrady.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

  • Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury (Minstarstvomora, prometa i infrastrukture) jest centralnym organem administracji państwowej posiadającym wiedzę fachową i odpowiedzialny za zadania administracyjne w dziedzinie łączności elektronicznej, w tym polityki i strategii szerokopasmowej. Za pośrednictwem Dyrekcji ds. Ruchu Lotniczego, Komunikacji Elektronicznej i Służb Pocztowych odpowiada za przygotowywanie propozycji strategii, badań, wytycznych, programów i planów wdrażania. Ustanawia ogólne zasady i cele polityki rozwoju sieci i usług łączności elektronicznej, w tym infrastruktury szerokopasmowej.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE (Minstarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) zarządza dwoma krajowymi programami NGN finansowanymi przez UE, ramowym krajowym programem rozwoju infrastruktury dostępu szerokopasmowego oraz krajowym programem rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych.
  • Chorwacki Urząd Regulacji Przemysłu Sieciowego HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) zapewnia konkurencję rynkową, stabilny wzrost i środowisko dla innowacji na rynku łączności elektronicznej i usług pocztowych.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

W marcu 2021 r. rząd Republiki Chorwacji przyjął krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027. Plan jest odpowiedzią na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., częściowo cele cyfrowe na 2030 r. oraz plan działania na rzecz sieci 5G dla Europy. Chorwacki plan ma na celu zapewnienie łączności z szybkością pobierania co najmniej 100 Mb/s dla wszystkich gospodarstw domowych, przy jednoczesnym zapewnieniu urzędów rządowych i budynków publicznych, takich jak szkoły i placówki opieki zdrowotnej, symetryczne połączenia co najmniej 1 Gb/s. Poszukuje również sieci 5G we wszystkich głównych miastach i miasteczkach oraz wzdłuż głównych autostrad.

Główne środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

Mapowanie szerokopasmowe: HAKOM opracował i aktualizował centralne narzędzie mapowania, Interactive GIS Portal, który dostarcza informacji o dostępności dostępu szerokopasmowego, skonsolidowanego planu infrastruktury łączności ruchomej, a także publikacji zamiarów wdrożenia i prędkości przepustowości.

Krajowe instrumenty finansowe dotyczące łączy szerokopasmowych

Krajowy program ramowy na rzecz rozwoju infrastruktury szkieletowej sieci szerokopasmowych na obszarach, w których nie ma wystarczającego interesu handlowego dla inwestycji (ONP) jest krajowym (parasolowym) programem pomocy państwa w zakresie dostępu szerokopasmowego. Oprócz ogólnych zasad pomocy państwa ONP dostarcza również wytyczne dla gmin lokalnych dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach ONP. Całkowite szacowane (maksymalne) finansowanie programu ramowego na szczeblu krajowym wynosi 257,9 mln EUR, z czego 123,1 mln EUR ma być finansowane z EFRR, a pozostałe 133,8 mln EUR ma zostać pokryte z pożyczki EBI. Oba źródła finansowania (pożyczka z EFRR i EBI) stanowią dotacje dla władz publicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym (miasta, gminy i powiaty). Oczekuje się, że wkład funduszy prywatnych we współfinansowanie sieci szerokopasmowych NGA w trakcie realizacji programu wyniesie 120 mln EUR. Średni roczny budżet programu na lata 2016–2023 wynosi 31,5 mln EUR. Chorwacki Urząd Regulacji Przemysłu Sieciowego (HAKOM) został wyznaczony jako posiadacz ONP.

Krajowy program na rzecz szerokopasmowej infrastruktury szkieletowej (NP-BBI) obejmuje środki pomocy państwa w odniesieniu do części szkieletowej sieci NGN na obszarach białych i ma na celu rozwój krajowej sieci szerokopasmowej NGN jako segmentu sieci łączących sieci NGA i krajowe sieci bazowe. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską i będzie realizowany w ramach modelu inwestycji publicznych. Pasywna infrastruktura światłowodowa zostanie zaprojektowana i zbudowana i utrzymana w stałej własności publicznej. Po zbudowaniu infrastruktury będzie ona oferowana operatorom na równych warunkach. W oparciu o wyniki konsultacji społecznych program ma objąć co najmniej 540 osiedli, które są początkowo traktowane priorytetowo i określane jako ukierunkowane osiedla (co najmniej 25 % ludności), zlokalizowane na podmiejskich i wiejskich obszarach Chorwacji. Całkowity szacowany (maksymalny) budżet środka wynosi 101,4 mln EUR, z czego 86,2 mln EUR (85 %) będzie finansowane z EFRR, a pozostałe 15,2 mln EUR (15 %) z funduszy krajowych. Roczny budżet programu wynosi 14,5 mln EUR na lata 2017–2023.

W ramach nowej umowy o partnerstwie i nowego programu operacyjnego „Konkurencyjność i spójność” na lata 2021–2027 proponuje się dwa działania:

  • Program infrastruktury szerokopasmowej nowej generacji: Budowa infrastruktury szerokopasmowej nowej generacji, wraz z połączeniami z użytkownikami końcowymi, będzie obsługiwać prędkość dostępu wynoszącą 100 megabitów na sekundę (Mbps). Program obejmuje 540 osiedli priorytetowych, z których każda liczy ponad 1.000 mieszkańców oraz około 5 800 mniejszych osad. Wszystkie miejsca objęte inwestycją są demograficznie, społecznie i gospodarczo poniżej średniej krajowej. Zostanie zainstalowany około 5,650 km światłowodów. W miarę możliwości stosowane będą istniejące kanały, choć szacuje się, że nowe kanały będą potrzebne dla około 45 % (około 2 500 km) rozmieszczonego włókna. Program dzieli się na dwie jednostki: jeden z nich obejmuje budowę infrastruktury szkieletowej nowej generacji sieci; druga dotyczy podłączenia administracji publicznej do infrastruktury światłowodowej. Łączne inwestycje w ramach programu wynoszą 129,1 mln EUR, przy czym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE wniósł 86,2 mln EUR w ramach programu operacyjnego „Konkurencyjność i spójność” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja wchodzi w zakres priorytetu „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Chorwacja przeznaczyła 42,5 mln EUR.
  • Inwestycje w rozwój sieci o bardzo dużej przepustowości na białych i szarych obszarach NGA dla użytkowników końcowych zgodnie z programem wsparcia łączności cyfrowej, z wkładem Chorwacji w wysokości 57,5 mln EUR.

Chorwacki plan odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki w zakresie łączności mające na celu wzmocnienie łączności jako kamień węgielny transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki. Mają one na celu zapewnienie usług łączności VHCN zgodnie z celami unijnego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r.:

  • 100 Mb/s dla 100 000 chorwackich gospodarstw domowych (700 000 mieszkańców) w 20 projektach w jak największej liczbie jednostek samorządu terytorialnego, aby w szczególności pokonać barierę łączności dla telepracy i kształcenia na odległość, zwłaszcza na obszarach wiejskich i wśród grup szczególnie wrażliwych, takich jak studenci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub osoby niepełnosprawne,
  • 1 Gbit usług dla wszystkich głównych czynników społeczno-gospodarczych, takich jak szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze, węzły transportowe, szpitale, organy administracji publicznej i przedsiębiorstwa.

Inne inwestycje RRF w wysokości około 20 mln EUR będą ukierunkowane na: budowa pasywnej infrastruktury łączności elektronicznej w celu zapewnienia dostępu do usług VHCN i 5G na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych, na których nie istnieją warunki rynkowe umożliwiające przyciągnięcie inwestycji prywatnych”; oraz (ii) zasięg sieci 5G na obszarach miejskich i głównych naziemnych szlakach transportowych (5G). Około 55 % gospodarstw domowych objętych tymi środkami znajduje się na obszarach wiejskich, 26 % na obszarach podmiejskich, a tylko 19 % na obszarach miejskich. Około 400 000 EUR zostanie zainwestowane w reformy mające na celu zmniejszenie barier i wytyczne dotyczące budowy i wydawania pozwoleń, a także procedury harmonizacji.

W swoim planie działania na rzecz wdrożenia zestawu narzędzi w zakresie łączności Chorwacja ogłosiła plany usunięcia głównych przeszkód w skutecznym wdrażaniu sieci VHCN, takich jak ograniczenia planowania, szybsze procedury w zakresie praw drogi, a także konieczność ustanowienia organu koordynacyjnego ds. obsługi pozwoleń i opracowania wytycznych dotyczących stosowania opłat.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii w Chorwacji

W odniesieniu do najnowszych danych dotyczących zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięg różnych technologii szerokopasmowych i kosztów należy sprawdzić w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i dokumenty prasowe

Język angielski

Chorwacki

Dane kontaktowe

BCO Chorwacja (krajowy urząd ds. kompetencji w zakresie sieci szerokopasmowych): Chorwacki Urząd Regulacji Przemysłu Sieciowego, Departament Programów Rozwoju (HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

Adres e-mail: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Chorwacja Kontakt przez e-mail Telefon: +385 1 700 7399 Strona internetowa

Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)

Adres e-mail: Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Chorwacja Kontakt przez e-mail1 lub e -mail2 Telefon: +385 1 6169-060/-110 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

SPRAWOZDANIE/BADANIE |
Zasięg łączności szerokopasmowej w Europie w 2022 r.

W badaniu dotyczącym zasięgu sieci szerokopasmowych z 2022 r. monitoruje się postępy państw członkowskich w realizacji celów określonych w programie polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, a mianowicie: „Łączność gigabitowa dla wszystkich do 2030 r.” i „co najmniej 5G na wszystkich obszarach zaludnionych”.

WYDARZENIE |
Warsztaty Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast: Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej

Warsztaty będą poświęcone tematowi „Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej” w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2023. Wydarzenie to jest organizowane przez narzędzie wspierania sieci Europejskich Biur Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Szerokopasmowych (BCO).

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Internet szerokopasmowy w Luksemburgu

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z celem gigabitowego dostępu szerokopasmowego w całym kraju jest jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga.

Łącza szerokopasmowe na Litwie

Litwa zamierza zapewnić obszarom wiejskim 100 Mb/s do 2027 r., a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Sieć szerokopasmowa w Belgii

Strategia Belgii w zakresie łączy szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych białych obszarów, na których usługi o dużej...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.