Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

    Flaga Chorwacji

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Chorwacji

Krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 ma na celu zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s z możliwością zwiększenia do 1 Gb/s oraz 1 Gb/s w przypadku urzędów i budynków publicznych, takich jak szkoły i placówki opieki zdrowotnej. Sieci 5G mają obejmować wszystkie główne miasta i miasteczka oraz główne autostrady.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

  • Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)jest centralnym organem administracji państwowej posiadającym wiedzę fachową i odpowiedzialnym za zadania administracyjne w dziedzinie łączności elektronicznej, w tym politykę i strategię w zakresie sieci szerokopasmowych. Za pośrednictwem Dyrekcji ds. Ruchu Lotniczego, Komunikacji Elektronicznej i Usług Pocztowych odpowiada za przygotowywanie propozycji strategii, badań, wytycznych, programów i planów wdrażania. Ustanawia ona ogólne zasady i cele polityki rozwoju sieci i usług łączności elektronicznej, w tym infrastruktury szerokopasmowej.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije)zarządza dwoma krajowymi programami NGN finansowanymi przez UE: krajowym programem ramowym na rzecz rozwoju infrastruktury dostępu szerokopasmowego oraz krajowym programem rozwoju infrastruktury szerokopasmowej dosyłowej.
  • Chorwacki organ regulacyjny ds. przemysłu sieciowego HAKOM (Hrvatskaregulatorna agencija za mrežne djelatnosti)zapewnia konkurencję rynkową, stabilny wzrost i otoczenie dla innowacji na rynku łączności elektronicznej i usług pocztowych.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

W marcu 2021 r. rząd Republiki Chorwacji przyjął krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027. Plan jest odpowiedzią na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r., częściowo cele cyfrowe na 2030 r. oraz plan działania 5G dla Europy. Celem chorwackiego planu jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym łączności z prędkością pobierania danych wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, a jednocześnie zapewnienie biurom rządowym i budynkom publicznym, takim jak szkoły i placówki opieki zdrowotnej, symetrycznych połączeń o przepustowości co najmniej 1 Gb/s. Poszukuje również sieci 5G we wszystkich głównych miastach i miasteczkach oraz wzdłuż głównych autostrad.

Główne środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

Mapowanie sieci szerokopasmowych: HAKOM opracował i aktualizuje centralne narzędzie do mapowania, interaktywny portal GIS, który zawiera informacje na temat dostępności dostępu szerokopasmowego, skonsolidowany plan infrastruktury łączności ruchomej, a także publikacje dotyczące zamiarów wdrożenia i prędkości przepustowości.

Krajowe instrumenty finansowe na rzecz sieci szerokopasmowych

Krajowy program ramowy na rzecz rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dosyłowej na obszarach niemających wystarczającego interesu handlowego w zakresie inwestycji (ONP) jest krajowym (parasolowym) programem pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych. Poza ogólnymi zasadami pomocy publicznej ONP wprowadza również wytyczne dla gmin dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach ONP. Całkowite szacowane (maksymalne) finansowanie programu ramowego na szczeblu krajowym wynosi 257,9 mln EUR, z czego 123,1 mln EUR ma zostać sfinansowane z EFRR, a pozostała kwota 134,8 mln EUR ma zostać pokryta z pożyczki EBI. Oba źródła finansowania (EFRR i pożyczka EBI) stanowią dotacje dla organów publicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym (miast, gmin i powiatów). Oczekuje się, że wkład środków prywatnych we współfinansowanie sieci szerokopasmowych NGA podczas realizacji programu wyniesie 120 mln EUR. Średni roczny budżet programu w latach 2016–2023 wynosi 31,5 mln EUR. Chorwacki organ regulacyjny ds. przemysłu sieciowego (HAKOM)został wyznaczony jako posiadacz ONP.

Krajowy program na rzecz szerokopasmowej infrastruktury dosyłowej (NP-BBI) obejmuje środki pomocy państwa na rzecz dosyłowej części sieci NGN na obszarach białych i ma na celu rozwój krajowego szerokopasmowego dosyłowego dostępu do sieci NGN jako segmentu sieci łączącego sieci NGA i krajowe sieci bazowe. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską i będzie realizowany w ramach modelu inwestycji publicznych. Pasywna infrastruktura światłowodowa zostanie zaprojektowana, zbudowana i zachowana jako stała własność publiczna. Po wybudowaniu infrastruktury będzie ona oferowana operatorom na rynku na równych warunkach. Na podstawie wyników konsultacji publicznych program ma objąć co najmniej 540 osiedli, które są początkowo traktowane priorytetowo i określone jako ukierunkowane osiedla (co najmniej 25 % ludności), położone na podmiejskich i wiejskich obszarach Chorwacji. Całkowity szacowany (maksymalny) budżet działania wynosi 101,4 mln EUR, z czego 86,2 mln EUR (85 %) zostanie sfinansowane z EFRR, a pozostałe 15,2 mln EUR (15 %) z funduszy krajowych. Roczny budżet programu wynosi 14,5 mln EUR na lata 2017–2023.

W ramach nowej umowy partnerstwa i nowego programu operacyjnego „Konkurencyjność i spójność” proponuje się dwa działania na lata 2021–2027:

  • Program na rzecz infrastruktury szerokopasmowej nowej generacji: Budowa szerokopasmowej infrastruktury „dosyłowej” nowej generacji wraz z połączeniami z użytkownikami końcowymi zapewni prędkość dostępu wynoszącą 100 megabitów na sekundę (Mbps). Program obejmuje 540 priorytetowych osiedli, z których każde ma ponad 1.000 mieszkańców, plus około 5.800 mniejszych osiedli. Wszystkie miejsca objęte inwestycją są pod względem demograficznym, społecznym i gospodarczym poniżej średniej krajowej. Zainstalowanych zostanie około 5,650 km włókien. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystywane będą istniejące kanały, choć szacuje się, że nowe kanały będą potrzebne dla około 45% (około 2,450 km) rozmieszczonego włókna. Program jest podzielony na dwie jednostki: jeden obejmuje budowę sieciowej infrastruktury dosyłowej nowej generacji; drugi obejmuje podłączenie administracji publicznej do infrastruktury światłowodowej. Łączna kwota inwestycji w ramach programu wynosi 129,1 mln EUR, z czego 86,2 mln EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Konkurencyjność i spójność” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja wchodzi w zakres priorytetu „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Chorwacja wnosi wkład w wysokości 42,5 mln EUR.
  • Inwestycje we wdrażanie sieci o bardzo dużej przepustowości na białych i szarych obszarach NGA dla użytkowników końcowych zgodnie z programem wsparcia łączności cyfrowej, przy wkładzie Chorwacji w wysokości 57,5 mln EUR.

Chorwacki plan odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki dotyczące konektywności mające na celu wzmocnienie konektywności jako podstawy transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki. Ich celem jest zapewnienie usług łączności o bardzo dużej przepustowości o wartości około 106 mln EUR zgodnie z celami unijnego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r.:

  • usługi o przepustowości 100 Mb/s dla 100 000 chorwackich gospodarstw domowych (700 000 mieszkańców) w 20 projektach w tylu jednostkach samorządu terytorialnego, aby pokonać w szczególności barierę łączności dla telepracy i uczenia się na odległość, zwłaszcza na obszarach wiejskich i wśród słabszych grup społecznych, takich jak studenci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub osoby z niepełnosprawnościami,
  • 1 Gbit usług dla wszystkich głównych podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy, takich jak szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze, węzły transportowe, szpitale, organy administracji publicznej i przedsiębiorstwa.

Inne inwestycje w ramach RRF o wartości około 20 mln EUR będą ukierunkowane na: (i) budowanie pasywnej infrastruktury łączności elektronicznej w celu zapewnienia dostępu do usług VHCN i 5G na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych, na których nie ma warunków rynkowych umożliwiających przyciągnięcie inwestycji prywatnych”; oraz (ii) zasięg sieci 5G na obszarach miejskich i na głównych naziemnych szlakach transportowych (korytarze 5G). Około 55 % gospodarstw domowych objętych tymi środkami znajduje się na obszarach wiejskich, 26 % na obszarach podmiejskich, a tylko 19 % na obszarach miejskich. Około 400 000 EUR zostanie zainwestowane w działania reformatorskie w zakresie zmniejszania barier i wytycznych dotyczących budowy i wydawania pozwoleń, a także procedur harmonizacji.

W swoim planie działania na rzecz wdrożenia zestawu narzędzi na rzecz łączności Chorwacja ogłosiła plany usunięcia głównych przeszkód w skutecznym wdrażaniu sieci o bardzo dużej przepustowości, takich jak ograniczenia w planowaniu, szybsze procedury dotyczące praw drogi oraz potrzeba ustanowienia organu koordynującego rozpatrywanie pozwoleń i opracowania wytycznych dotyczących stosowania opłat.

Dane dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych w Chorwacji

Najnowsze dane dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium Sieci 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

chorwacki

Dane kontaktowe

BCO Croatia (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Chorwacki organ regulacyjny ds. przemysłu sieciowego, Departament Programów Rozwoju (HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)

Adres: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagrzeb, Chorwacja
Kontakt przez e-mail
Telefon: +385 1 700 7399
Strona internetowa

Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)

Adres: Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Chorwacja
Kontakt przez e-mail1 lub e-mail2
Telefon: +385 1 6169 -060 / -110
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...