Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Krajowa strategia cyfryzacji Węgier na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

  Flaga Węgier

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Węgrzech

W 2021 r. zatwierdzono krajową strategię cyfryzacji na lata 2021–2030. Ma ona na celu zapewnienie 95 % gospodarstw domowych sieci gigabitowych, zwiększenie umiejętności cyfrowych ludności, wsparcie cyfryzacji procesów biznesowych, a także zwiększenie korzystania z usług administracji elektronicznej.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączy szerokopasmowych

Właściwe organy

 • Strategie dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym polityki szerokopasmowej, wchodzą w zakres kompetencji Ministerstwa Technologii i Przemysłu (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Rządowa Agencja Rozwoju Technologii Informacyjnych (KIFÜ) działa pod nadzorem Ministerstwa Technologii i Przemysłu. Agencja zarządza projektami informatycznymi zajmującymi się centralną administracją publiczną i prowadzonymi przez rząd, np. Programem Superszybkiego Internetu oraz działa jako krajowy Urząd Kompetencji Szerokopasmowych (BCO).
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, NMHH) ustanawia regulacje dotyczące stacjonarnej i bezprzewodowej łączności elektronicznej, a także odpowiada za strategię bezprzewodowej łączności szerokopasmowej.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Belügyminisztérium)jest odpowiedzialne za kwestie administracji elektronicznej i uczestniczyło w przygotowaniu krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030.

Główne cele i środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

Jesienią 2021 r. zatwierdzono krajową strategię cyfryzacji Węgier na lata 2021–2030. Strategia opiera się na czterech filarach: infrastruktura cyfrowa, umiejętności cyfrowe, gospodarka cyfrowa i stan cyfrowy. Określono w nim następujące cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.:

 • 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi,
 • mniej niż 2 % osób nieposiadających umiejętności cyfrowych w grupie wiekowej 16-71 lat,
 • ponad 30 % procesów w przedsiębiorstwach jest digitalizowanych,
 • 90 % mieszkańców korzysta z usług e-administracji.

W strategii przedstawiono środki wsparcia infrastrukturalnego, edukacyjnego i gospodarczego. Aby zapewnić dostępność przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury cyfrowej o odpowiednich możliwościach i jakości usług, w strategii przewidziano rozwój sieci gigabitowych, infrastrukturę cyfrową instytucji edukacyjnych i szkolnictwa wyższego, dalszy rozwój krajowej sieci szkieletowej telekomunikacyjnej, komunikację bezprzewodową dla organizacji zawodowych, zwiększenie przepustowości obliczeń superkomputerowych oraz zachęcanie do rozwoju sieci 5G.

Rozwój sieci zdolnych do gigabitu będzie obejmował szerokie środki wykonawcze:

 • planowanie i realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju sieci „Gigabit Węgry 2030”, połączonego z siecią 5G, w celu zapewnienia dostępu do internetu o prędkości co najmniej 1 Gb/s do końca 2030 r.,
 • doprecyzowanie infrastruktury i współużytkowania sieci zgodnie z prawem konkurencji oraz regulacjami dostępu do sieci optycznych i radiowych, w szczególności współużytkowanie pasywnych (i częściowo aktywnych) elementów infrastruktury,
 • transponowanie do prawa krajowego Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej,
 • przegląd i, w razie potrzeby, zmiany zasad budowy sieci telekomunikacyjnych,
 • złagodzenie sprawozdawczości i obciążeń administracyjnych dla usługodawców,
 • przegląd przepisów dotyczących jakości i ochrony konsumentów w odniesieniu do usług komunikacyjnych, przegląd norm, formułowanie minimalnych wymagań,
 • przegląd rozporządzenia w sprawie komunikatów w celu lepszego wspierania celów polityki związanych z cyfryzacją, konkurencyjnością mikro i makro,
 • aktualizacja norm krajowych dotyczących sieci łączności elektronicznej,
 • pozycjonowanie sieci cyfrowych jako infrastruktury krytycznej dla ogółu społeczeństwa.

Zachęcanie do rozwoju sieci 5G będzie wymagało dalszych wielokrotnych działań:

 • wzmocnienie i rozszerzenie działalności Koalicji 5G,
 • zawieranie strategicznych porozumień między usługodawcami a rządem w celu przyspieszenia rozwoju technologii stacjonarnych i mobilnych oraz technologii konwergentnych,
 • rozwój systemu wsparcia badań, rozwoju i innowacji zgodnie z rozwojem infrastruktury cyfrowej, w szczególności 5G,
 • rozwój Széchenyi István University 5G Centrum Doskonałości,
 • wkład w budowę unijnych korytarzy 5G,
 • wstępna analiza technologii 6G.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe w zakresie szerokopasmowych usług szerokopasmowych

 • Pożyczki: Na lata 2014–2020 środki finansowe z Programu Operacyjnego Rozwoju Gospodarczego i Innowacji (EDIOP/GINOP) wspierają rozbudowę publicznych sieci szerokopasmowych oraz rozbudowę szybkich połączeń. Fundusze krajowe pomagają w rozbudowie sieci szerokopasmowych w niekonwergentnym regionie Bliskiego Węgier.
 • Fundusze zeuropejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: W programach na lata 2014–2020 szacuje się, że inwestycje w szybkie sieci szerokopasmowe NGA o prędkości 30 Mb/s lub wyższej wyniosą 253 mln EUR. Część budżetu na dostęp szerokopasmowy zostanie wydana za pośrednictwem instrumentów finansowych.
 • Program Superszybki Internet (SZIP): Większość projektów wdrożyła FTTH (włókno do domu), umożliwiając prędkość gigabitową. SZIP, finansowany z funduszy strukturalnych UE, ma objąć prawie 410,000 gospodarstw domowych, przy czym do 2023 r. sieć zapewniająca dostęp do internetu szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. W przypadku obszarów, które nie są rentowne z handlowego punktu widzenia, ustanowiono program pomocy państwa w wysokości 250 mln EUR w celu zapewnienia rozwoju sieci szerokopasmowych. Do końca 2020 r. prawie ćwierć miliona gospodarstw domowych było objętych siecią szerokopasmową o przepustowości co najmniej 30 Mb/s za pośrednictwem SZIP.
 • W planie odbudowy i zwiększania odporności Węgier przeznacza się 30 % środków na działania cyfrowe (1,7 mld EUR). Plan obejmuje kompleksowy pakiet promujący cyfrową transformację gospodarki i społeczeństwa. Większość elementów zawiera środki dotyczące transformacji cyfrowej. Planowane są znaczące środki mające na celu poprawę sprzętu cyfrowego i umiejętności cyfrowych w szkolnictwie podstawowym, zawodowym i wyższym. Plan zawiera środki związane z cyfryzacją administracji publicznej oraz sektora zdrowia, transportu i energii.

Dane dotyczące rozwoju i technologii szerokopasmowych na Węgrzech

Najnowsze dane dotyczące zasięgu łączy szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci szerokopasmowych, zasięg różnych technologii i kosztów szerokopasmowych można znaleźć w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydział widma dla bezprzewodowych łączy szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje i dokumenty prasowe

Angielski

Węgierski

Dane kontaktowe

BCO Węgry (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Ministerstwo Technologii i Przemysłu, Sekretariat Stanu ds. Infokomunikacji

Adres: Iskola u. 13, Budapeszt, 1011 Węgry
Kontakt przez e -mail
: +36 30 977 4707 Strona internetowa

Krajowy Urząd ds. Mediów i Informacji (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adres: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapeszt, Węgry
Kontakt przez e
-mail
 +36 1 4577100 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

UE39 osiąga 70 % pokrycia FTTH/B według FTTH Council Europe

Według panoramy rynkowej Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) UE39 (27 państw członkowskich UE, Zjednoczone Królestwo, 4 kraje WNP, Islandia, Izrael, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja) osiągnęła 70 % wskaźnik pokrycia FTTH/B, 244 mln domów przebytych i 121 mln abonentów FTTH/B od września 2023 r.

WIDEO |
EFRR finansuje gigabitową rozbudowę sieci szerokopasmowych miasta Halle

Miasto Halle we wschodnich Niemczech rozpoczyna transformacyjną podróż, aby rozszerzyć swoją infrastrukturę szerokopasmową, odpowiadając na rosnącą populację i aspiracje gospodarki cyfrowej. Dzięki zwiększeniu dostępu gigabitowego projekt ten wspiera innowacje i rozwój społeczno-gospodarczy w regionie oraz pomaga regionowi osiągnąć cele unijnej dekady cyfrowej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Krajowy plan szerokopasmowy Szwecji, przyjęty w 2016 r., ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie łączy szerokopasmowych jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Sieć szerokopasmowa w Luksemburgu

Jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej o docelowym dostępie do łączy szerokopasmowych na terenie całego kraju.

Internet szerokopasmowy na Litwie

Litwa zamierza zapewnić do 2027 r. 100 Mb/s dla obszarów wiejskich, a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego na 2025 r.

Internet szerokopasmowy na Łotwie

Łotwa wspiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, która może zostać zmodernizowana do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także do pokrycia 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

Krajowy plan szerokopasmowy dla Irlandii przewiduje, że do 2026 r. wszystkie lokale w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Krajowy plan szerokopasmowy na lata 2021–2027 promuje wykorzystanie stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu strategicznych osi i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowych opartym na konkurencji, wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu, oraz doradzają lokalnym gminom w zakresie wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do uczynienia Danii liderem cyfrowym, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Sieć szerokopasmowa w Belgii

Strategia Belgii w zakresie łączy szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych białych obszarów, na których usługi o dużej...

Sieć szerokopasmowa w Austrii

Austriacka strategia szerokopasmowa koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.