Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Węgrzech

Węgierska krajowa strategia cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie celu, jakim jest objęcie 95 % gospodarstw domowych sieciami gigabitowymi do 2030 r.

  Flaga Węgier

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Węgrzech

W 2021 r. zatwierdzono krajową strategię cyfryzacji na lata 2021–2030. Jego celem jest zapewnienie 95 % gospodarstw domowych sieci gigabitowych, zwiększenie umiejętności cyfrowych ludności, wspieranie cyfryzacji procesów biznesowych, a także zwiększenie wykorzystania usług administracji elektronicznej.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

 • Strategie dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym polityki w zakresie łączy szerokopasmowych, wchodzą w zakres kompetencji Ministerstwa Technologii i Przemysłu (Technológiaiés Ipari Minisztérium).
 • Rządowa Agencja Rozwoju Technologii Informacyjnych (KIFÜ) działa pod nadzorem Ministerstwa Technologii i Przemysłu. Agencja zarządza projektami informatycznymi dotyczącymi centralnej administracji publicznej i kierowanymi przez rząd, np. 
 • National Media Infocommunications Authority (NemzetiMédia- és Hírközlési Hatóság, NMHH) ustanawia przepisy dotyczące stacjonarnej i bezprzewodowej łączności elektronicznej i jest również odpowiedzialny za strategię bezprzewodowej łączności szerokopasmowej.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Belügyminisztérium)jest odpowiedzialne za kwestie administracji elektronicznej i było zaangażowane w przygotowanie krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030.

Główne cele i środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

Jesienią 2021 r. zatwierdzono węgierską krajową strategię cyfryzacji na lata 2021–2030. Strategia opiera się na czterech filarach: infrastruktura cyfrowa, umiejętności cyfrowe, gospodarka cyfrowa i państwo cyfrowe. Określono w nim następujące cele, które należy osiągnąć do 2030 r.:

 • 95% gospodarstw domowych korzystających z sieci gigabitowych,
 • mniej niż 2 % osób nieposiadających umiejętności cyfrowych w grupie wiekowej 16–71 lat,
 • ponad 30 % procesów w przedsiębiorstwach jest zdigitalizowanych,
 • 90% mieszkańców korzysta z usług e-administracji.

W strategii przedstawiono środki wsparcia infrastrukturalnego, edukacyjnego i gospodarczego. Aby zapewnić dostępność przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury cyfrowej o odpowiednich zdolnościach i jakości usług, strategia przewiduje rozwój sieci gigabitowych, infrastruktury cyfrowej instytucji edukacyjnych i instytucji szkolnictwa wyższego, dalszy rozwój krajowej telekomunikacyjnej sieci szkieletowej, komunikację bezprzewodową dla organizacji zawodowych, zwiększenie zdolności w zakresie obliczeń superkomputerowych, a także zachęcanie do rozwoju sieci 5G.

Rozwój sieci gigabitowych będzie obejmował szeroko zakrojone środki wykonawcze:

 • zaplanowanie i wdrożenie ogólnokrajowego programu rozwoju sieci „Gigabit Hungary 2030”, podłączonego do sieci 5G, w celu zapewnienia do końca 2030 r. połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 1 Gb/s,
 • wyjaśnienie kwestii współużytkowania infrastruktury i sieci zgodnie z prawem konkurencji oraz uregulowanie dostępu do sieci optycznych i radiowych, w szczególności współużytkowania pasywnych (i częściowo aktywnych) elementów infrastruktury,
 • transpozycja Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do prawa krajowego,
 • przegląd i, w razie potrzeby, zmiana zasad budowy sieci telekomunikacyjnych,
 • zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych i administracyjnych dla usługodawców,
 • przegląd przepisów dotyczących jakości i ochrony konsumentów w odniesieniu do usług łączności, przegląd norm, sformułowanie minimalnych wymogów,
 • przegląd rozporządzenia w sprawie komunikacji w celu lepszego wspierania celów polityki związanych z cyfryzacją oraz konkurencyjnością na poziomie mikro- i makro,
 • aktualizacji krajowych norm dotyczących sieci łączności elektronicznej,
 • pozycjonowanie sieci cyfrowych jako infrastruktury krytycznej dla ogółu społeczeństwa.

Zachęcanie do rozwoju sieci 5G będzie wymagało dalszych wielorakich działań:

 • wzmocnienie i rozszerzenie działań Koalicji 5G,
 • zainicjowanie strategicznych porozumień między usługodawcami a rządem w celu przyspieszenia rozwoju nowoczesnych technologii stacjonarnych i mobilnych oraz technologii konwergentnych,
 • rozwój systemu wsparcia badań i rozwoju, rozwoju i innowacji zgodnie z rozwojem infrastruktury cyfrowej, w szczególności 5G,
 • rozwój Centrum Doskonałości 5G Uniwersytetu Széchenyi István,
 • wkład w budowę unijnych korytarzy 5G,
 • Wstępna analiza technologii 6G.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe na rzecz sieci szerokopasmowych

 • Pożyczki: W latach 2014–2020 środki finansowe z Programu Operacyjnego Rozwoju Gospodarczego i Innowacji (EDIOP/GINOP) wspierają rozbudowę publicznych sieci szerokopasmowych i rozbudowę szybkich łączy. Fundusze krajowe pomagają w rozbudowie sieci szerokopasmowych w niekonwergentnym regionie środkowowęgierskim.
 • Fundusze ESI: W programach na lata 2014–2020 szacuje się, że inwestycje w szybkie sieci szerokopasmowe NGA o prędkości 30 Mb/s lub wyższej wyniosą 253 mln EUR. Część budżetu na łączność szerokopasmową zostanie wydana za pośrednictwem instrumentów finansowych.
 • Program „Superszybki Internet” (SZIP): Większość projektów wdrożyła FTTH (światłowód do domu), umożliwiając prędkości gigabitowe. SZIP, finansowany z funduszy strukturalnych UE, który ma objąć prawie 410 000 gospodarstw domowych, ma zapewnić sieci zapewniające szerokopasmowe usługi internetowe o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do 2023 r. W przypadku obszarów, które nie są rentowne, ustanowiono program pomocy państwa w wysokości 250 mln EUR w celu zapewnienia rozwoju sieci szerokopasmowych. Do końca 2020 r. prawie ćwierć miliona gospodarstw domowych korzystało z łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s za pośrednictwem SZIP.
 • W węgierskim planie odbudowy i zwiększania odporności (RRP) przeznaczono 30 % środków na działania cyfrowe (1,7 mld EUR). Plan obejmuje kompleksowy pakiet promujący transformację cyfrową gospodarki i społeczeństwa. Większość komponentów zawiera środki dotyczące transformacji cyfrowej. Planowane są znaczące środki mające na celu poprawę sprzętu cyfrowego i umiejętności cyfrowych w szkolnictwie podstawowym, zawodowym i wyższym. Plan zawiera środki związane z cyfryzacją administracji publicznej oraz sektorów zdrowia, transportu i energii.

Dane dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych na Węgrzech

Najnowsze dane dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium Sieci 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

węgierski

Dane kontaktowe

BCO Hungary (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Ministerstwo Technologii i Przemysłu, Sekretariat Stanu ds. Informatyki

Adres: Iskola u. 13, Budapeszt, 1011 Węgry
Kontakt przez e-mail
Telefon: +36 30 977 4707
Strona internetowa

Krajowy Urząd ds. Mediów i Informacji (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adres: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapeszt, Węgry
Kontakt przez e-mail
Telefon: +36 1 4577100
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Sprawozdanie z działalności sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej na lata 2023–2024

W niniejszej broszurze przedstawiono główne działania, cele szczegółowe i najważniejsze punkty programu rocznego sieci Europejskich Urzędów Kompetencji Szerokopasmowych (BCO) na lata 2023–2024.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...