Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

  Flaga Węgier

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Węgrzech

W 2021 r. zatwierdzono krajową strategię cyfryzacji na lata 2021–2030. Ma on na celu zapewnienie 95 % gospodarstw domowych sieci gigabitowych, zwiększenie umiejętności cyfrowych ludności, wspieranie cyfryzacji procesów biznesowych oraz zwiększenie korzystania z usług administracji elektronicznej.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

 • Strategie dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym polityki szerokopasmowej, wchodzą w zakres kompetencji Ministerstwa Technologii i Przemysłu (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Rządowa Agencja Rozwoju Technologii Informacyjnych (KIFÜ) działa pod nadzorem Ministerstwa Technologii i Przemysłu. Agencja zarządza projektami informatycznymi zajmującymi się centralną administracją publiczną i kierowanymi przez rząd, np. Programem Superfast Internet i działa jako Krajowe Biuro Kompetencji Szerokopasmowych (BCO).
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) ustanawia przepisy dotyczące stacjonarnej i bezprzewodowej łączności elektronicznej, a także odpowiada za strategię bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Belügyminisztérium)jest odpowiedzialne za kwestie administracji elektronicznej i uczestniczyło w przygotowaniu krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030.

Główne cele i środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

Krajowa strategia cyfryzacji Węgier na lata 2021–2030 została zatwierdzona jesienią 2021 r. Strategia opiera się na czterech filarach: infrastruktura cyfrowa, umiejętności cyfrowe, gospodarka cyfrowa i państwo cyfrowe. Określono w nim następujące cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.:

 • 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi,
 • mniej niż 2 % osób nieposiadających umiejętności cyfrowych w grupie wiekowej 16-71 lat,
 • ponad 30 % procesów w przedsiębiorstwach jest zdigitalizowanych,
 • 90 % mieszkańców korzysta z usług administracji elektronicznej.

W strategii przedstawiono środki wsparcia infrastrukturalnego, edukacyjnego i gospodarczego. Aby zapewnić dostępność przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury cyfrowej o odpowiedniej zdolności i jakości usług, strategia przewiduje rozwój sieci gigabitowych, infrastrukturę cyfrową instytucji edukacyjnych i szkolnictwa wyższego, dalszy rozwój krajowej sieci szkieletowej telekomunikacji, bezprzewodową komunikację dla organizacji zawodowych, zwiększenie zdolności obliczeń superkomputerowych oraz wspieranie rozwoju sieci 5G.

Rozwój sieci gigabitowych obejmie szerokie środki wykonawcze:

 • planowanie i realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju sieci „Gigabit Hungary 2030”, połączonego z siecią 5G, w celu zapewnienia dostępu do internetu o prędkości co najmniej 1 Gb/s do końca 2030 r.,
 • doprecyzowanie współdzielenia infrastruktury i sieci zgodnie z prawem konkurencji i regulacją dostępu do sieci optycznych i radiowych, w szczególności współużytkowanie biernych (i częściowo aktywnych) elementów infrastruktury,
 • transponowanie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do prawa krajowego,
 • przegląd i, w razie potrzeby, zmianę zasad budowy sieci telekomunikacyjnych,
 • zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych i administracyjnych spoczywających na usługodawcach,
 • przegląd przepisów dotyczących jakości i ochrony konsumentów w odniesieniu do usług komunikacyjnych, przegląd norm, formułowanie minimalnych wymagań,
 • przegląd rozporządzenia w sprawie komunikatów w celu lepszego wspierania celów polityki związanych z cyfryzacją, konkurencyjnością mikro i makro,
 • aktualizacja krajowych norm dotyczących sieci łączności elektronicznej,
 • pozycjonowanie sieci cyfrowych jako infrastruktury krytycznej dla ogółu społeczeństwa.

Zachęcanie do rozwoju sieci 5G będzie wymagało dalszych wielorakich działań:

 • wzmocnienie i rozszerzenie działalności Koalicji 5G,
 • zawieranie umów strategicznych między dostawcami usług a rządem w celu przyspieszenia najnowocześniejszego rozwoju technologii stacjonarnych i mobilnych oraz konwergentnych technologii,
 • rozwój systemu wsparcia badań i rozwoju i innowacji zgodnie z rozwojem infrastruktury cyfrowej, w szczególności 5G,
 • rozwój Széchenyi István University 5G Centrum Doskonałości,
 • wkład w budowę korytarzy 5G UE,
 • wstępna analiza technologii 6G.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe dotyczące łączy szerokopasmowych

 • Kredyty i pożyczki: W latach 2014–2020 środki finansowe z Programu Operacyjnego Rozwoju Gospodarczego i Innowacji (EDIOP/GINOP) wspierają rozwój publicznych sieci szerokopasmowych i rozbudowę szybkich połączeń. Fundusze krajowe pomagają w rozbudowie sieci szerokopasmowych w niekonwergentnym regionie Środkowo-Węgierskim.
 • Fundusze EFSI: W programach na lata 2014–2020 szacuje się, że inwestycje w szybkie sieci szerokopasmowe NGA o prędkości co najmniej 30 Mb/s wyniosą 253 mln EUR. Część budżetu na łącza szerokopasmowe zostanie wydatkowana za pośrednictwem instrumentów finansowych.
 • Program Superfast Internet (SZIP): Większość projektów wdrożyła FTTH (włókno do domu), umożliwiając prędkości Gigabit. SZIP, finansowany z funduszy strukturalnych UE, ma objąć prawie 410 000 gospodarstw domowych, a do 2023 r. sieci dostarczające usługi szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. W przypadku obszarów, które nie są ekonomicznie opłacalne, ustanowiono program pomocy państwa w wysokości 250 mln EUR w celu zapewnienia rozwoju sieci szerokopasmowych. Do końca 2020 r. prawie ćwierć miliona gospodarstw domowych było objętych siecią szerokopasmową o przepustowości co najmniej 30 Mb/s za pośrednictwem SZIP.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych na Węgrzech

W odniesieniu do najnowszych danych na temat zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów, sprawdź sprawozdania z tablicy wynikówi sprawozdania krajowe dotyczące indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje i dokumenty prasowe

Język angielski

Węgierski

Dane kontaktowe

BCO Węgry (krajowy urząd ds. kompetencji w zakresie sieci szerokopasmowych): Ministerstwo Technologii i Przemysłu, Sekretariat Stanu ds. Infokomunikacji

Adres e-mail: Iskola u. 13, Budapeszt, 1011 Węgry Kontakt przez e-mail Telefon: +36 30 977 4707 Strona internetowa

Krajowy Urząd ds. Mediów i Infokomunikacji (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adres e-mail: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapeszt, Węgry Kontakt przez e-mail Telefon: +36 1 4577100 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Broadband coverage in Europe 2022

The Broadband Coverage 2022 study monitors the Member States progress towards targets set out in the Digital Decade Policy programme namely: ‘Gigabit connectivity for all by 2030’ and ‘at least 5G in all populated areas.’

WYDARZENIE |
Warsztaty Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast: Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej

Warsztaty będą poświęcone tematowi „Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej” w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2023. Wydarzenie to jest organizowane przez narzędzie wspierania sieci Europejskich Biur Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Szerokopasmowych (BCO).

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Internet szerokopasmowy w Luksemburgu

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z celem gigabitowego dostępu szerokopasmowego w całym kraju jest jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga.

Łącza szerokopasmowe na Litwie

Litwa zamierza zapewnić obszarom wiejskim 100 Mb/s do 2027 r., a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Sieć szerokopasmowa w Belgii

Strategia Belgii w zakresie łączy szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych białych obszarów, na których usługi o dużej...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.