Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fóram Scannánaíochta na hEorpa

Is ardán é Fóram Scannán na hEorpa le haghaidh idirphlé struchtúrtha idir lucht déanta beartas agus páirtithe leasmhara san earnáil chlosamhairc.

  oibreoir ceamara le ceamara

© image by ponsulak - Getty/iStock

Mhol an Coimisiún Fóram Scannán na hEorpa (EFF) ina Theachtaireacht ó 2014 maidir le scannáin Eorpacha sa ré dhigiteach. Is é is aidhm don CEI clár oibre beartais straitéisigh a fhorbairt, lena gcuirfear peirspictíochtaí nua ar fáil maidir leis na dúshláin agus na deiseanna a eascraíonn as an gclaochlú digiteach.

Tá tionscnaimh agus rialacha éagsúla de chuid an Aontais ann do thionscal na scannán a chumhdaítear le reachtaíocht cóipchirt, le Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc, le dlí na hiomaíochta agus le clár Eoraip na Cruthaitheachta. Idir an dá linn, is iad na Ballstáit go bunúsach a rialaíonn maoiniú poiblí agus roinnt gnéithe rialála. Cuireann na Ballstáit 30 oiread níos mó maoinithe poiblí ar fáil ná mar a chuireann an tAontas Eorpach ar fáil don earnáil chlosamhairc.

Cuireann idirphlé an Fhóraim Scannán Eorpaigh le páirtithe leasmhara agus leis na Ballstáit deiseanna ar fáil chun feabhas a chur ar an gcomhar idir gníomhaíochtaí poiblí agus chun malartú saineolais agus dea-chleachtais a chumasú. Cuireann an Coimisiún Eorpach an t-idirphlé sin chun cinn in ionaid éagsúla, go háirithe le linn Féilte Scannán agus i margaí teilifíse ina n-úsáidtear formáidí éagsúla amhail comhdhálacha, plé comhchéime agus ceardlanna.

Tá réimse leathan gníomhaithe páirteach sa phróiseas, lena n-áirítear údaráis na mBallstát, Parlaimint na hEorpa, an Fhaireachlann Eorpach Closamhairc, EFADanna. Baineann sé freisin le heagraíochtaí náisiúnta agus Eorpacha a thacaíonn le tionscail na scannán, na teilifíse agus na gcluichí.

Is é an aidhm atá againn, trí chonclúidí na n-imeachtaí thuasluaite, go n-éascóidh an Fóram oiriúnuithe nithiúla ar chórais chistiúcháin Eorpacha agus go gcuirfidh sé moltaí soiléire ar fáil do na Ballstáit agus do na tionscail chlosamhairc, rud a chuirfidh le luach an athbhreithnithe a dhéanfar amach anseo ar fhochlár MEDIA de chuid Eoraip na Cruthaitheachta.

  Cad iad na saincheisteanna a dtéann Fóram Scannán na hEorpa i ngleic leo?

  • Maoiniú agus tacaíocht phoiblí:  is áit é an CEI chun plé a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tríú páirtithe as maoiniú scannán nua-aimseartha, amhail infheistíocht phríobháideach, nó sluamhaoiniú, a fhorbraíonn le teicneolaíocht dhigiteach, agus a thuganntacaíocht phoiblí ar an leibhéal náisiúnta, áitiúil agus ar leibhéal an Aontais.
  • Scannáin agus lucht féachana nahEorpa: spreagann na fóraim cleachtais nuálacha scaoilte agus cur chun cinn a aimsiú chun cabhrú le saothair dul i bhfeidhm ar lucht féachana níos leithne.
  • Tallann agus cruthaitheacht a chothú: is áit éan CEI ina dtugtar aghaidh ar thallann, ar inniúlachtaí agus ar chruthaitheacht trí na riachtanais in earnáil athraitheach na bhfeithiclí saothair éadroim a aithint agus trí thacú le huas-sciliú gairmithe.
  • An t-aistriúdigiteach: Cuid lárnach den chlár MEDIA is ea an digitiú agus a thionchar ar an tsochaí agus tugtar aghaidh air i roinnt de na himeachtaí, déantar measúnú ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le samhlacha gnó closamhairc nua agus teicneolaíocht nua, agus pléitear conas réitigh nua atá áisiúil don úsáideoir agus don tionscal a chur ar fáil maidir le saothair chlosamhairc Eorpacha a chur chun cinn.
  • Athrú sóisialta: tugann an fóram aghaidh ar shaincheisteanna cothrománacha amhail glasú agus éagsúlacht.

  Eagráin Fhóram Scannán na hEorpa

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  An Nuacht is Déanaí

  PRESS RELEASE |
  A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

  This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

  DIGIBYTE |
  New edition of the EU Film Contest

  The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

  Ábhar Gaolmhar

  An Pictiúr Mór

  Seirbhísí Closamhairc agus Meán

  Na laethanta seo is féidir linn féachaint ar na cláir is fearr linn, ní hamháin ar an teilifís, ach ar líne freisin. Tá na léirithe sin faoi réir rialacha an mhargaidh aonair.

  Féach freisin