Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

    il-bandiera tal-Portugall

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fil-Portugall

L- Aġenda tal-Portugall Diġitali ġiet aġġornata fl-2021. Din għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet il-ġodda offruti mit-teknoloġiji, iżda ma tistabbilixxix għanijiet aktar konkreti relatati mal-infrastruttura tal-broadband.

Strateġija u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

Għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L- Aġenda tal-Portugall Diġitali — il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Portugall għat-Tranżizzjoni Diġitali ġie aġġornat fl-2021. Din għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet il-ġodda offruti mit-teknoloġiji, iżda ma tistabbilixxix għanijiet aktar konkreti relatati mal-infrastruttura tal-broadband. Il-pjan jinkludi tliet pilastri ewlenin ta’ azzjoni u dimensjoni katalista:

  • Pilastru I — Il-bini tal-kapaċità u l-inklużjoni diġitali,
  • Pilastru II — It-trasformazzjoni diġitali tan-negozji,
  • Pilastru III — Id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.

Il-konnettività u l-infrastruttura huma msemmija bħala wieħed mill-katalizzaturi.

ANACOM jaħdem biex joħloq kundizzjonijiet għal żvilupp konsistenti u kompetittiv tal-5G. Il -Portal 5G jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku.

Miżuri ewlenin u strumenti finanzjarji għall-iżvilupp tal-broadband

L-immappjar tal-broadband: Il-Portugall jibbenefika minn inizjattiva ta’ mmappjar tal-infrastruttura tal-broadband Sistema ta’ Informazzjoni Ċentralizzata stabbilita mill-ANACOM. L-għodda għall-immappjar tal-infrastruttura fiha kemm informazzjoni dwar l-infrastruttura eżistenti adattata għall-ġarr ta’ netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi kif ukoll dawk ippjanati. L-għan ewlieni tas-CIS huwa li tiġi evitata d-duplikazzjoni ineffiċjenti u l-inkonvenjenza kkawżata liċ-ċittadini u lin-negozji minn xogħol taħt l-art frekwenti u estensiv.

Il-pjan direzzjonali tal-Portugall biex jimplimenta s- Sett ta’ Għodod għall-Konnettività jipprevedi r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni biex jiġu pprovduti regolamenti mudell dwar l-implimentazzjoni tan-network tal-komunikazzjoni elettronika, it-tnedija ta’ gwida diġitali (2021/2022), u kooperazzjoni ġdida bejn il-gvern, l-ANACOM u l-muniċipalitajiet biex jiġu armonizzati l-proċeduri tal-għoti tal-permessi. Il-Portugall qed jippjana wkoll li jwaqqaf grupp permanenti għat-titjib tat-trasparenza permezz tal-punt uniku ta’ informazzjoni u d-dritt ta’ aċċess għall-infrastrutturi fiżiċi eżistenti.

Għajnuna mill-Istat: Il-finanzjament pubbliku fuq skala kbira għall-implimentazzjoni tal-broadband intemm bosta snin ilu. Il-Portugall jafda f’approċċ immexxi mis-suq minn dak iż-żmien ‘l hawn.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fil-Portugall

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-kostijiet iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa

Ingliż

Lingwa mhux magħrufa

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Portugal (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Awtorità Nazzjonali tal-Komunikazzjoni — ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações)

Indirizz: AV. José Malhoa 12, 1099–017 Lisbona, il-Portugall Kuntatt permezz tal- email Phone: + 351 21 721 2470 Sit web

Il-Ministeru tal-Infrastruttura u d-Djar (Ministério das Infraestruturas e Habitação)

Indirizz: AV. Barbosa du Bocage, nru 5–2, 1049–039 Lisbona, il-Portugall Kuntatt permezz tal- email Phone: + 351 210 426 200 Website

L-aħħar aħbarijiet

Applika għall-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023 jenfasizzaw proġetti li jwassluna għad-deċennju diġitali tal-Ewropa. Il-proġetti li jipprovdu aċċess għall-konnettività tal-gigabits u għas-servizzi tal-5G għandhom l-aħħar opportunità li japplikaw għall-Premjijiet sal-15 ta’ Settembru.

EVENT |
Sessjoni ta’ ħidma tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet: Ir-riġenerazzjoni rurali u t-tkabbir tat-talent permezz tal-konnettività diġitali

Dan il-workshop se jesplora s-suġġett ta’ “Riġenerazzjoni rurali u tkabbir tat-talent permezz tal-konnettività diġitali” fil-kuntest tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet tal-2023. Dan l-avveniment huwa organizzat mill-Faċilità ta’ Appoġġ tan-Netwerk tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.